Search result for

ฤทธิ์

(48 entries)
(0.0136 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ฤทธิ์-, *ฤทธิ์*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ฤทธิ์เดช[N] power, See also: might, force, power

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ฤทธิ์(ริด) น. อำนาจศักดิ์สิทธิ์, แรงอำนาจ, เช่น เทวดามีฤทธิ์.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
action of drugฤทธิ์ยา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Mutagenesisฤทธิ์ก่อการกลายพันธุ์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Acid Mediumฤทธิ์เป็นกรด [การแพทย์]
Action, Fat Clearingฤทธิ์กำจัดไขมัน [การแพทย์]
Adrenergic Effectฤทธิ์เหมือนแอดรีนาลิน [การแพทย์]
Adverse Effectsฤทธิ์ไม่พึงประสงค์, ผลข้างเคียง, ผลที่ไม่ต้องการ, ฤทธิ์ข้างเคียง [การแพทย์]
Anabolic Actionฤทธิ์เสริมสร้าง [การแพทย์]
Anabolic Effectฤทธิ์ในทางเสริมสร้าง, ฤทธิ์ในการเสริมสร้าง, ฤทธิ์สร้างเสริม [การแพทย์]
Anabolicsฤทธิ์ทางสร้างเสริม [การแพทย์]
Analgesic Effectsฤทธิ์ระงับปวด [การแพทย์]
Anti-Catabolic Effectฤทธิ์ยับยั้งการแยกสลายโปรทีน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
But even if it's doing what it's supposed to be doing,แต่ถ้ามันออกฤทธิ์อะไรส่งเสริมให้มันออกฤทธิ์ Adverse Events (2008)
(Foreman) there's a million ways these drugs could interactมีล้านวิธีที่ยาจะออกฤทธิ์ผสมกัน Adverse Events (2008)
Massive doses of all three at once.ยาทั้งสามชนิดออกฤทธิ์พร้อมกันในครั้งเดียว Adverse Events (2008)
It goes better in a large muscle.มันออกฤทธิ์ได้ดีเมื่อฉีดเข้ากล้ามเนื้อใหญ่ Birthmarks (2008)
Check for neurotoxins.ตรวจหาสารพิษที่ออกฤทธิ์ต่อระบบประสาท Last Resort (2008)
The poison will start spreading soonอีกไม่นานยาพิษจะเริ่มออกฤทธิ์ Portrait of a Beauty (2008)
Maybe the spells need time to take effect.อาจต้องใช้เวลาให้มนต์ออกฤทธิ์ Le Morte d'Arthur (2008)
Sounds like the anesthetic's wearing off;เหมือนยาชาจะหมดฤทธิ์แล้วนะครับ Changeling (2008)
Go with sarin. It's much quicker, it's odorless.แม่เลือกซารีน มันออกฤทธิ์เร็วกว่า และไม่มีกลิ่น WarGames: The Dead Code (2008)
Don't worry. ln the dormant stage, no virus will be a threat.ไม่ต้องห่วง ช่วงที่เชื้อโรคกำลังฝักเชื้อนะ มันยังไม่มีฤทธิ์อะไรนที่น่ากลัว Death Note: L Change the World (2008)
The virus will fall into the sea and become harmless.เชื้อไวรัสจะตกลงไปในทะเล และก็หมดสิ้นฤทธิ์ Death Note: L Change the World (2008)
This new neurotoxin is basically flipping the preservation switch, blocking neurotransmitters in a specific order, causing specific self-damaging and catastrophic effects.สารพิษที่ออกฤทธิ์ต่อระบบประสาทชนิดใหม่นี้ ทำการพลิกสวิตช์การป้องกันตัวเอง กีดขวางสารที่ทำหน้าที่ส่งสัญญาณระหว่างเส้นประสาท ในทางหนึ่ง ทำให้เกิดการทำร้ายตัวเอง และผลกระทบที่ร้ายแรงนี้ The Happening (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฤทธิ์[n. exp.] (rit) EN: supernatural power   FR: pouvoir surnaturel [m]
ฤทธิ์[n.] (rit) EN: power ; strength ; potency   FR: pouvoir [m] ; force [f[ ; puissance [f]
ฤทธิ์เดช[n.] (ritdēt) EN: power   

English-Thai: Longdo Dictionary
placebo(n) ยาที่บังเกิดผลทางจิตใจแต่ไม่มีฤทธิ์รักษาโรค

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
toxicity[N] ความเป็นพิษ, See also: ฤทธิ์เป็นพิษ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
achievement(อะชีฟว' เมินทฺ) n. การบรรลุผล, ความสำเร็จ, ความสัมฤทธิ์,ผลสัมฤทธิ์, สัมฤทธิ์ภาพ, Syn. fulfillment ###A. failure, miscarriage)
acrylic acid(chem.) เป็นของเหลวที่มีฤทธิ์กัดกร่อนใช้ในการสังเคราะห์ acrylic resins
act(แอคทฺ) n.,vt.,vi. การกระทำ, พฤติการณ์, ฉาก, องก์ (ละคร) , การเล่นละคร, ฤทธิ์, อำนาจ, การดำเนินคดี, การปฏิบัติหน้าที่, การบังเกิดผล, การแกล้งทำ, เหตุการณ์ในละครหรือหนังสือ, เครื่องจักร, การเคลื่อนไหว, การรบ, Syn. perform, do, pl abbr. activated clotting enzyme
action(แอค' เชิน) n. การกระทำ, การปฏิบัติ, การดำเนินการ, ท่าทาง, ขั้นตอน, การฟ้องร้อง, ฤทธิ์,อำนาจ, เหตุการณ์, การใช้กำลัง, การเดิน, การเคลื่อนไหว, การรบ,การพนัน, การกระทำที่ตื่นเต้น. -actions ความประพฤติ
albumose(แอล' บูโมส) n. lารประกอบที่ได้จากโปรตีนโดยฤทธิ์ของเอ็นไซม์ (derived from proteins)
allopathy(อะลอพ' พะธี) n. วิธีการรักษาโรคโดยใช้สารที่ออกฤทธิ์ตรงข้ามหรือเข้ากันไม่ได้กับภาวะของโรคที่กำลังรักษา. -allopathic adj.
ampholyteอินทรียสารหรืออนินทรียสารที่มีฤทธิ์เป็นได้ทั้งกรดและด่าง
amphoteric(แอมฟะเทอ' ริค) adj. ซึ่งมีฤทธิ์เป็นกรดหรือด่าง (as an acid or as a base)
ampicillin(แอมพิซิล' ลิน) n. ยาเพนนิซิลลินกึ่งสังเคราะห์ที่มีฤทธิ์ด้านแบคทีเรียชนิดกรัม-บวกและกรัม-ลบ
antagonist(แอนแทก' โกนิสทฺ) n. ผู้ต่อต้าน, ผู้เป็นปรปักษ์, ศัตรู, กล้ามเนื้อที่ต้านกล้ามเนื้ออื่น, ยาต้านฤทธิ์, Syn. opponent, adversary

English-Thai: Nontri Dictionary
achieve(vt) ทำให้บรรลุผล,ทำให้สัมฤทธิ์ผล,ทำให้สำเร็จ
achievement(n) ความสำเร็จ,สัมฤทธิ์ผล,การบรรลุผล
bronze(n) ทองสัมฤทธิ์
rampant(adj) โกรธเกรี้ยว,วิ่งพล่าน,อาละวาด,แผลงฤทธิ์
successful(adj) มีชัยชนะ,สัมฤทธิ์ผล,เป็นผลสำเร็จ

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
carcinogenic effectฤทธิ์ก่อมะเร็ง
mutagenic effects (n ) ฤทธิ์ทางพันธุกรรม

German-Thai: Longdo Dictionary
übernatürliche Kräfte|pl.| อิทธิฤทธิ์

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top