Search result for

ร่าย

(68 entries)
(0.0141 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ร่าย-, *ร่าย*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ร่าย[N] kind of Thai verse, Example: งานพระนิพนธ์ด้านร้อยกรองของพระองค์มีทุกประเภท คือ โคลง ฉันท์ กาพย์ กลอน และร่าย, Thai definition: ชื่อคำประพันธ์ประเภทร้อยกรองแบบหนึ่ง
ร่าย[V] recite or utter magic formula, Example: ก่อนประพรมน้ำมนต์ พระท่านต้องร่ายเวทมนตร์คาถาก่อน เพื่อให้เกิดความศักดิ์สิทธิ์, Thai definition: บริกรรมเวทมนตร์คาถาเพื่อทำให้ศักดิ์สิทธิ์
ร่ายรำ[V] dance, Example: นกยูงมีหางเอาไว้สำหรับใช้ร่ายรำอวดตัวเมีย
ร่ายยาว[V] poem, See also: poetry, Syn. พูดยาว, Example: วิทยากรร่ายยาวกว่าที่คิดไว้ เลยทำให้กำหนดการล่าช้าไปเกือบ 2 ชั่วโมง, Thai definition: พูดยืดยาว, อธิบายหรือชี้แจงโดยละเอียด
ร่ายยาว[N] talk long in details, See also: thoroughly explain, Example: การแต่งร่ายยาวจะแต่งให้ยาวเท่าไรก็ได ้เป็นแต่ต้องเรียงคำให้คล้องจองกันตามข้อบังคับเท่านั้น, Thai definition: ชื่อคำประพันธ์ประเภทร้อยกรองแบบหนึ่ง
ร่ายมนต์[V] enchant, See also: recite magic formulas or incantations, mutter incantations, Example: พระสังข์ร่ายมนต์เรียกปลา

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ร้ายว. ดุ เช่น ใจร้าย, ชั่ว เช่น ปากร้าย คนร้าย, ไม่ดี เช่น เคราะห์ร้าย โชคร้าย ชะตาร้าย
ร้ายที่เป็นอันตราย เช่น พิษร้าย เนื้อร้าย โรคร้าย.
ร้ายน. ความไม่ดี เช่น ใส่ร้าย ป้ายร้าย ให้ร้าย.
ร่ายน. ชื่อคำประพันธ์ประเภทร้อยกรองแบบหนึ่ง เช่น ร่ายยาว ร่ายสุภาพ ร่ายดั้น ร่ายโบราณ
ร่ายทำนองร้องสำหรับดำเนินเรื่องของโขนละคร มี ๒ อย่าง คือ ร่ายในและร่ายนอก ร่ายในสำหรับโขนและละครใน ร่ายนอกสำหรับละครนอกและละครทั่วไป.
ร่ายก. บริกรรมเวทมนตร์คาถาเพื่อทำให้ศักดิ์สิทธิ์ เช่น ร่ายเวท ร่ายมนตร์ ร่ายคาถา.
ร้ายกาจว. ร้ายมาก, ร้ายยิ่ง, เช่น เด็กคนนี้ความประพฤติร้ายกาจ ขยะส่งกลิ่นเหม็นร้ายกาจ.
ร่ายดั้นน. ชื่อร่ายชนิดหนึ่ง บทหนึ่งมี ๕ วรรคขึ้นไป วรรคหนึ่งใช้ตั้งแต่ ๕-๗ คำ และจะต้องจบด้วยบาทที่ ๓ และที่ ๔ ของโคลงดั้นวิวิธมาลี นอกนั้นเหมือนร่ายสุภาพ.
ร่ายยาวน. ชื่อร่ายชนิดหนึ่ง มีลักษณะคล้ายร่ายโบราณ ใช้แต่งบทเทศน์ บทสวด บทกล่อมลูก เป็นต้น ไม่จำกัดวรรคและคำ แต่ละวรรคไม่ควรน้อยกว่า ๕ คำ นิยมส่งสัมผัสส่งท้ายวรรคหน้า และรับสัมผัสในวรรคถัดไปที่คำใดก็ได้ สัมผัสเชื่อมกันไปเช่นนี้จนจบ.
ร่ายรังว. พรายแสง.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I've never cast a spell of enchantment this powerful.ผมไม่เคยร่ายเวทย์มนต์ที่ทรงพลังขนาดนี้มาก่อน Lancelot (2008)
You have difficulties even with eating. When did you manage to train that body?คุณลำบากแม้แต่จะกิน แล้วคุณ ฝึกร่ายกายให้ได้แบบนี้, ตอนไหนล่ะ? Episode #1.8 (2008)
Seaweed's gross.สาหร่ายมันแหยะอะค่ะ New York, I Love You (2008)
Carrie Mae, go work your magic.แครี่ เมย์ ไปร่ายมนต์ซิ The House Bunny (2008)
/She cast the spell in Sanskrit, /an ancient language /that the Emperor did not understand.นางร่ายเวทมนตร์ภาษาสันสกฤต ภาษาเก่าแก่โบราณที่ฮ่องเต้มิอาจเข้าใจ The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor (2008)
Seaweeds waving gently, in the big blue seaสาหร่ายสะบัดพลิ้ว, ในทะเลสีคราม แหวกว่ายร่าเริงกับเหล่าพี่น้องอันนับไม่ถ้วน Ponyo (2008)
Get off.คาโมร่ายังคงรอการลงทุนอยู่ Gomorrah (2008)
Now, most environmentalists feel that this event is like the red tide in the ocean, but instead of algae killing fish, this happened on land.ตอนนี้ นักสิ่งแวดล้อมส่วนมากรู้สึกว่า เหตุการณ์นี้เหมือนกับ ประกฏการณ์น้ำเปลี่ยนสี แต่แทนที่จะเป็นสาหร่ายฆ่าปลา นี่เกิดขึ้นบนพื้นดิน The Happening (2008)
If Sara could weigh in right now, she'd tell me not to kill you... ถ้าซาร่ายังอยู่ตอนนี้ เธอจะบอกไม่ให้ผมฆ่าคุณ Scylla (2008)
Gretchen said... she said Sara is still alive.เธอบอกว่า ซาร่ายังไม่ตาย Scylla (2008)
All except the cyanobacteria, or blue-green algae.ยกเว้นไซยาโนแบคทีเรีย หรือสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงิน Home (2009)
70% of this gas, without which our lungs cannot function, comes from the algae that tint the surface of the oceans.70% ของของออกซิเจนทั้งหมด ไม่รวมแก๊สที่เราหายใจไม่ได้ มาจากสาหร่ายที่แต่งแต้มอยู่บนพื้นผิวมหาสมุทร Home (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ร่าย[n.] (rāi) EN: verse form   
ร่าย[v.] (rāi) EN: incant   
ร้าย[v.] (rāi) EN: be fierce ; be ferocious ; be cruel ; be savage ; be wild ; be vicious   
ร้าย[adj.] (rāi) EN: bad ; evil ; ill ; malignant ; fierce ; lethal ; deadly ; dangerous ; severe ; wicked ; vicious ; malicious ; terrible   FR: mauvais ; malin ; sévère ; grave ; néfaste ; nocif ; terrible ; méchant ; cruel ; féroce ; malfaisant ; vilain
ร้ายกาจ[adj.] (rāikāt) EN: fierce ; ferocious ; cruel ; savage ; wild; vicious   FR: très méchant ; féroce
ร่ายรำ[v.] (rāiram) EN: dance   
ร้ายแรง[adj.] (rāiraēng) EN: serious ; grave ; gross   FR: grave ; critique
ร้ายแรงมาก[adj.] (rāiraēng māk) EN: critical   FR: critique

English-Thai: Longdo Dictionary
tributyltin(n name) สารประกอบเคมีชนิดหนึ่งที่ใช้ผสมในสีทาใต้ท้องเรือกันเพรียงเรือและสาหร่ายต่างๆมาเกาะ แต่สารนี้เป็นอันตรายต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม
spirulina(n) สาหร่ายเกลียวทอง

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
clay[N] ร่ายกายมนุษย์
conjure[N] ร่ายเวทมนตร์
drone on[PHRV] พูดเสียงต่ำ, See also: ร่ายยาวด้วยเสียงต่ำๆ, พูดพึมพำ
enchant by[PHRV] ทำให้ลุ่มหลงด้วย, See also: ร่ายมนตร์ให้ลุ่มหลง, Syn. charm with
enchant with[PHRV] ทำให้ลุ่มหลงด้วย, See also: ร่ายมนตร์ให้ลุ่มหลง, Syn. charm with
enchant[VT] ร่ายมนต์ใส่, See also: เป่ามนต์ใส่, Syn. bewitch, charm
hold forth[PHRV] พูดยืดยาว (อย่างผิดๆ), See also: ร่ายยาว
keep on[PHRV] พูดยืดยาว, See also: ร่ายยาว, Syn. be off, be on about, go on
mysticize[VT] ทำให้เกิดเวทย์มนต์, See also: ร่ายมนต์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
agar(อา' การ์, แอก' การ์) n. ผลิตผลคล้ายวุ้นทำจากสาหร่ายทะเล, อาหารเลี้ยงเพาะเชื้อ ที่ผสมด้วย agar., Syn. agar-aga
anabena(แอนนะบี' นะ) n. สาหร่ายน้ำจืดจำพวก Anabaena
antifouling(แอน' ทีเฟาลิง) adj. ป้องกันเพรียงหรือสาหร่ายใต้น้ำเกาะ
caragheen(คาระจีน) n. สาหร่ายทะเล
carrageen(คาระจีน) n. สาหร่ายทะเล
conjure(คอน'เจอะ) vt. อ้อนวอน,วิงวอน,ร่ายเวทมนตร์คาถา,เล่นกล vi. ร่ายเวทมนตร์,เรียกผ, Syn. beg,appeal,enchant,charm
dissipated(ดิสซะเพ'ทิด) adj. สำมะเลเทเมา,ใช้จ่ายอย่างสุรุ่ยสุร่าย., See also: dissipatedness n. ดูdissipated
dissipation(ดิสซะเพ'เชิน) n. การทำใหกระจายตัว,การสลายตัว, การใช้จ่ายอย่างสุรุ่ยสุร่าย,การสำมะเลเทเมา., See also: dissipative adj. ดูdissipation, Syn. dissoluteness
economise(อีคอน'นะไมซ) vt.,vi. ประหยัด,ไม่ใช้จ่ายอย่างสุรุ่ยสุร่าย., See also: economizer,economiser n.
economize(อีคอน'นะไมซ) vt.,vi. ประหยัด,ไม่ใช้จ่ายอย่างสุรุ่ยสุร่าย., See also: economizer,economiser n.

English-Thai: Nontri Dictionary
alga(n) สาหร่าย,อักษร a
conjuration(n) การร่ายคาถา,การอ้อนวอน,การปลุกผี,การใช้เวทมนตร์,การเรียกผี
conjure(vi) ร่ายเวทมนตร์,เรียกผี,ปลุกผี,เล่นกล
dissipate(vi) ใช้ฟุ่มเฟือย,ใช้สุรุ่ยสุร่าย,แยกย้าย,กระจายไป,สำมะเลเทเมา
dissipated(adj) ฟุ่มเฟือย,สำมะเลเทเมา,เสเพล,สุรุ่ยสุร่าย
dissipation(n) การแยกย้าย,ความเสเพล,การสำมะเลเทเมา,ความสุรุ่ยสุร่าย
economize(vt) มัธยัสถ์,กระเหม็ดกระแหม่,ไม่สุรุ่ยสุร่าย
extravagance(n) ความสิ้นเปลือง,ความสุรุ่ยสุร่าย,ความฟุ่มเฟือย
extravagant(adj) สิ้นเปลือง,สุรุ่ยสุร่าย,ฟุ่มเฟือย
incantation(n) คาถา,เวทมนตร์,การเสกเป่า,การร่ายมนตร์

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
舞う[まう, mau] Thai: ร่ายรำ English: to dance (vi)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top