Search result for

ร่วมกัน

(52 entries)
(0.011 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ร่วมกัน-, *ร่วมกัน*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ร่วมกัน[ADV] accompany with, Syn. ด้วยกัน, Ant. แยกกัน, Example: ในฐานะที่เราใช้ทรัพยากรธรรมชาติร่วมกัน เราก็ควรช่วยกันบำรุงรักษา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
joint and severalร่วมกันและแทนกัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Did you become whole again, or did you get eaten by bears?คุณจะได้อยู่ร่วมกันอีกหรือไม่ก็โดนหมีกิน Birthmarks (2008)
We were strangers who shared some geography 30 years ago.เราเป็นคนแปลกหน้าที่มีประสบการณ์ร่วมกัน 30 ปีมาแล้ว Birthmarks (2008)
Clubbing. Good or bad?ใช้ชีวิตร่วมกันไม่ว่าดีหรือเลว The Itch (2008)
- together - and what happen to that shelf, Ron?- ร่วมกัน \ n การและสิ่งที่เกิดขึ้นที่ชะง่อน, Ron? Gas Pills (2008)
Me and Chibs will pull together all our current intel on the Mayans.ฉันและชิพจะทำร่วมกัน เราพวกเราทุกคนล้วงลึกพวกมายัน Pilot (2008)
I'd want all the members of this class who have spent time together and become good friends to be here for this graduation together.ถ้าเราไม่มาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ที่เราได้ร่วมใช้เวลาร่วมกันและมาเป็นเพื่อนที่ดีต่อกัน และมาอยู่ที่นี่สำเร็จการศึกษาไปด้วยกัน Akai ito (2008)
I'm sorry, but I will be joining the Republic.โทษทีนะ แต่ข้าคงต้องเข้าร่วมกันสหพันธรัฐ Ambush (2008)
That your and Arthur's path lies together is but the truth.นั่นเป็นหนทางของเจ้าและอาร์เธอร์ ที่จะต้องเจอร่วมกันแต่มันเป็นเรื่องจริง Valiant (2008)
- What's the only thing they do share?- แล้วอะไรล่ะที่พวกเขาใช้ร่วมกัน The Mark of Nimueh (2008)
The excitement of a shared experience?ความตื่นเต้นของประสพการณ์ที่มีร่วมกัน Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
Celebrating the new season of "heroes,"เพื่อมาฉลองให้กับ ฮีโร่ ซีซั่นใหม่ร่วมกันครับ Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
Together, we're going to change history.ร่วมกัน เราจะเปลี่ยนประวัติศาสตร์ Heroes: Countdown to the Premiere (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ร่วมกัน[X] (ruam kan) EN: mutual   FR: de concert ; tous ensemble

English-Thai: Longdo Dictionary
copreneur(n) สามีและภรรยาที่เป็นเจ้าของกิจการร่วมกัน เช่น She found that copreneur relationships are significantly less egalitarian than dual-career marriages.
commitment(n) ฉันทามติ, ข้อตกลงร่วมกันของกลุ่ม ไม่ได้หมายถึงการรับผิดร่วมกัน
civil society(n) ประชาสังคม เป็นการรวมกลุ่มของประชาชนโดยมีจิตสำนึกร่วมกันเพื่อแก้ปัญหาของสังคม เช่น Civil society is much talked about, but rarely understood. John Edwards explores the practical and theoretical significance of civil society.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
band together[PHRV] ร่วมกันต่อต้าน, See also: ร่วมต้าน
buckle to[PHRV] ร่วมกันทำงาน, See also: พยายามร่วมกัน, Syn. buckle down, knuckle down
co-[PRF] ร่วมกัน
consort[VI] สัมพันธ์กัน, See also: ร่วมกัน, เกี่ยวพันกัน
conspire[VI] ร่วมกันวางแผนอย่างลับๆ, Syn. plot, scheme, plan
close ranks[IDM] เข้าร่วมกับ, See also: ร่วมกัน, ร่วมกับ
combine against[PHRV] ร่วมพลังกันต่อต้าน, See also: ร่วมกันสู้กับ
gather round[PHRV] ร่วมกันสนับสนุน
keep together[PHRV] รวมตัวกันเป็นหนึ่งเดียว, See also: ร่วมกัน, อยู่ร่วมกัน, Syn. stick together
mutual[ADJ] ซึ่งกันและกัน, See also: ร่วมกัน, ทั้งสองฝ่าย, Syn. common

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
a mensa et thoro(เอเมน' ซะ เอทโธ' โร) เกี่ยวกับการหย่าร้างที่ไม่ให้สามี และภรรยาอยู่ร่วมกันและพันธะการสมรสยังไม่ขาดจากกัน
accrete(อะครีท') vi.,vt. เกิดร่วมกัน, เพิ่มทวี, เพิ่ม,พอก,งอกร่วมกัน. -accretion n.
amalgamation(อะแมลกะเม' เชิน) n. การรวมกับปรอท, ผลที่เกิดจากการรวมกับปรอท, การรวมบริษัทกัน, การร่วมกันทางชีวภาพของเผ่าพันธุ์ของสิ่งมีชีวิต, การสกัดโลหะจากแร่ด้วยปรอท (union, blend)
amphimixis(แอมฟิมิค' ซิส) n., (pl. -mixes) n. การรวมตัวกันของเซลล์เพศ (ในขบวนการผสมพันธุ์กันแบบใช้เพศ) , การร่วมกันของเซลล์เพศพ่อและเซลล์เพศแม่
appletalk(แอปเปิลทอล์ค) ในปัจจุบัน มีการนำเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์หลาย ๆ เครื่องมาใช้ร่วมกัน เพื่อทำให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ที่เรียกว่า "ข่ายงาน" (network) การทำเช่นนี้จำเป็นจะ ต้องมีระบบประสานการใช้เครื่อง แอปเปิล ทอล์คนั้น ทำหน้าที่นี้ แต่ใช้สำหรับทำให้นำเครื่องแอปเปิลแมคอินทอชและเครื่องไอบีเอ็ม พีซีซึ่งมีระบบปฏิบัติการต่างกันมาใช้ร่วมกันในข่ายงานเดียวกันได้ เครื่องคอมพิวเตอร์แมคอินทอชทุกเครื่องจะมีช่องต่อออก สำหรับแอปเปิลทอลค์ แต่ไอบีเอ็มพีซียังไม่มี ดู network ประกอบ
ascii fileแฟ้มข้อมูลแอสกี <คำแปล>หมายถึงแฟ้มข้อมูลที่ไม่ใช่โปรแกรม มีตัวอักขระที่ใช้เป็นรหัสแอสกีทั้งหมด บางที เรียกว่า " text file " แฟ้มแอสกี (ASCII file) มีลักษณะเฉพาะคือเป็นแฟ้มที่ไม่มีรูปแบบในการจัดหน้า ข้อความจะยาวไปเรื่อย ๆ โดยไม่มีการขึ้นบรรทัดใหม่ นอกจาก จะเริ่มระเบียนใหม่ โปรแกรมเวิร์ด สตาร์ (WordStar) เป็นผู้นำคำนี้มาใช้ก่อน (ตรงข้ามกับ document file ซึ่งหมายถึง แฟ้มข้อมูลที่มีการจัดรูปหน้าไว้แล้ว) ส่วนมากจะใช้ศัพท์นี้เมื่อต้องการเปลี่ยน (convert) แฟ้มข้อมูลของโปรแกรมหนึ่งเป็นอีกโปรแกรมหนึ่ง เช่นจาก Word Perfect เป็น Microsoft Word ในกรณีเช่นนี้ อาจจะมีเมนูให้เลือกได้ว่าจะเปลี่ยนเป็น text file หรือ ASCII file หรือไม่ ซึ่งก็หมายความว่าเปลี่ยนเป็นแฟ้มข้อมูลที่ใช้รหัสแอสกีทั้งหมด ทำให้สามารถใช้ร่วมกันได้ ภายใต้ระบบปฏิบัติการเดียวกัน นิยมใช้กันมากในระบบสื่อสารและถ่ายโอนแฟ้มข้อมูล
association(อะโซชีเอ'เชิน) n. สมาคม, บริษัท,การร่วมกัน,ความสัมพันธ์,สันนิบาตพันธมิตร, สหภาพ,การเชื่อมติดกัน,ความคิดเห็นร่วมกัน,กลุ่มของพืชที่อยู่ร่วมกัน,เกมฟุตบอล,การสังสรรค์, Syn. fellowship, organization, link)
associative(อะโซ'ชิเอทิฟว) adj. ร่วมกันเชื่อมโยง (pertaining to association)
campus area networkข่ายงานบริเวณวิทยาเขตหมายถึงข่ายงานร่วมกันภายในแต่ละมหาวิทยาลัยที่มีวิทยาเขต (campus) หลายวิทยาเขต คอมพิวเตอร์ในแต่ละวิทยาเขตจะทำงานร่วมกันได้ ใช้ข้อมูลหรือโปรแกรมร่วมกันได้ ผู้ใช้สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูล หรือใช้อุปกรณ์บางอย่างร่วมกันได้ เช่น เครื่องพิมพ์ นับเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายได้เป็นอย่างดีดู local area network ประกอบ
client's server networkข่ายงานแฟ้มบริการหมายถึง ข่ายงานที่ผู้ใช้คอมพิวเตอร์แต่ละคนสามารถใช้โปรแกรมหรือข้อมูลร่วมกันได้ (server network) แต่ในขณะเดียวกัน คอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องในเครือข่าย ก็สามารถทำงานตามลำพังของตนเองโดยอิสระก็ได้ด้วย (client server)

English-Thai: Nontri Dictionary
club(vi) รวมหัวกัน,ช่วยกัน,ร่วมกัน
coexist(vi) เกิดในเวลาเดียวกัน,อยู่ร่วมกัน
cohabit(vt) อยู่ร่วมกัน,อยู่ด้วยกัน,อยู่กินกัน
cohesion(n) การติดกัน,การเกาะกัน,การร่วมกัน
coincide(vi) ร่วมกัน,พ้องกัน,เกิดขึ้นพร้อมกัน,ลงรอยกัน,เข้ากัน,สอดคล้องกัน,กันตรงกัน
concentric(adj) มีศูนย์กลางร่วมกัน
concert(vi,vt) เตรียมการ,ประสานงาน,ทำงานร่วมกัน
concerted(adj) รวมกัน,ร่วมกัน,พร้อมเพรียงกัน
conjointly(adv) โดยประสานกัน,โดยร่วมกัน
conjunctive(adj) ซึ่งร่วมกัน,ซึ่งเชื่อมต่อ,ซึ่งกำหนดหน้าที่ต่อ

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
併せる[あわせる, awaseru] Thai: ร่วมกัน English: to unite

German-Thai: Longdo Dictionary
Zusammenarbeitการทำงานร่วมกัน, ร่วมมือกัน
gemeinsam(adv) ด้วยกัน, ร่วมกัน เช่น Gemeinsam sind wir stark. พวกเราเข้มแข็งถ้าสามัคคีกัน
Zusammenarbeit(n) |die, pl. Zusammenarbeiten| การทำงานร่วมกัน, ความร่วมมือ เช่น Die Deutsch-Indische Zusammenarbeit engagiert sich in der Entwicklungszusammenarbeit und der Völkerverständigung.

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top