Search result for

รู้สึก

(107 entries)
(0.2149 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -รู้สึก-, *รู้สึก*
Longdo Dictionary ภาษาไทยภาคใต้ (TH-SOUTH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
ซ่าหวารู้สึกว่า,ประมาณว่า

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
รู้สึก[V] feel, See also: touch, Syn. รู้, Ant. ด้าน, ด้านชา, Example: ข้าพเจ้าทำทุกอย่างที่เคยทำกับเธอ แต่ไม่สามารถทำให้เธอรู้สึกและรับรู้ได้, Thai definition: รู้ด้วยการสัมผัส, เกิดอาการที่รู้ว่าเป็นสุขหรือทุกข์, เกิดสังหรณ์ขึ้นในใจ
รู้สึกตัว[V] realize one's error, See also: become aware of, Syn. สำนึกตัว, รู้สำนึก, Example: เขาจะรู้สึกตัวก็ต่อเมื่อมีหลักฐานมามัดตัวเขา, Thai definition: รู้ว่าตนได้ทำผิดไป
รู้สึกตัว[V] be conscious of, See also: be aware of, Syn. มีสติ, Example: เมื่อเด็กเพลินจะแสดงอะไรออกมาโดยไม่รู้สึกตัว
รู้สึกนึกคิด[V] perceive, See also: sense, think, feel, Example: ความตายไม่ได้ทำให้ข้าพเจ้าหมดสิ้นความรู้สึก และการรับรู้อย่างคนเป็นเลย เคยรู้สึกนึกคิดอย่างไร เดี๋ยวนี้ก็เป็นอย่างนั้น

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
รู้สึกก. รู้ตัว เช่น ย่องไปข้างหลังอย่าให้เขารู้สึก หลับเป็นตายปลุกเท่าไรก็ไม่รู้สึก, รู้ด้วยการสัมผัส เช่น รู้สึกร้อน รู้สึกหนาว, รู้สำนึก เช่น เขารู้สึกตัวว่าทำผิด, เกิดอาการที่รู้ว่าเป็นสุขหรือทุกข์ เช่น รู้สึกสนุก รู้สึกซาบซึ้ง รู้สึกมึนศีรษะ, เกิดสังหรณ์ขึ้นในใจ เช่น รู้สึกว่าจะมีใครมาหา, มีแนวโน้มให้สันนิษฐานหรือคาดคะเนว่าจะมีอะไรเกิดขึ้น เช่น รู้สึกว่าสินค้าเกษตรจะมีราคาตกต่ำในปีนี้ ในที่สุดต้องยกเลิกเรื่องบางเรื่องเพราะรู้สึกว่าจะไปไม่รอด.
กระเทื้อมรู้สึกรู้สา เช่น ว่าเท่าไร ๆ ก็ไม่กระเทื้อม.
เขม่นรู้สึกไม่ชอบหน้า หรือไม่พอใจ.
เจ็บรู้สึกทางกายเมื่อถูกทุบตีหรือเป็นแผลเป็นต้น.
ทึ่งรู้สึกว่าน่าสนใจ, น่าอัศจรรย์ใจ, (ใช้ในทางที่ดี).
วิงรู้สึกหวิวใจ.
หนาวสะท้านรู้สึกเย็นเยือกเข้าหัวใจทำให้รู้สึกครั่นคร้ามหรือหวาดกลัวจนตัวสั่นเป็นต้น.
หล็อน, หล็อน ๆรู้สึกว่าไม่เป็นไปตามที่ควรจะมีจะเป็น เช่น เคยสวมนาฬิกาข้อมือทุกวัน แต่วันนี้ลืมสวม เลยรู้สึกหล็อน ๆ มือ.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
pulsateรู้สึกเต้นเป็นจังหวะ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Chokingรู้สึกสำลัก,สำลัก [การแพทย์]
Choking Sensationรู้สึกหายใจไม่สะดวก [การแพทย์]
Confusedรู้สึกสับสน [การแพทย์]
Deja Vuรู้สึกว่าตนเองเคยอยู่ในที่นั้นทั้งๆที่ไม่เคยอยู่ [การแพทย์]
Ego Alienรู้สึกสะอิดสะเอียน [การแพทย์]
Globus Hystericusรู้สึกมีก้อนจุกที่คอ [การแพทย์]
Jamais Vecuรู้สึกไม่รู้จักสถานที่หรือสภาพนั้นทั้งๆที่เคย [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Oh, yeah!รู้สึกOrigins of Vampire Mythology (2012)
I really feel quite happy now.ฉันรู้สึกมีความสุขมากใน ขณะนี้ Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Felt it coming all day. My corns hurt.รู้สึกว่ามันมาตลอดทั้งวัน ข้าวโพดฉันเจ็บ Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
We're, we're honoured. Yes, we're, we're...เราเรารู้สึกเป็นเกียรติ ใช่เรา กำลังเรา Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Аs soon as you're through You'll feel mighty sliсkเร็วที่สุดเท่าที่คุณผ่าน คุณจะรู้สึกเนียนยิ่งใหญ่ Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Bunch of old nanny goats.พวงของแพะพี่เลี้ยงเก่า ยาทำให้ฉันรู้สึกแย่ไป Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Oh, I feel strange.โอ้ฉันรู้สึกแปลก Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Yes, I feel better now.แน่นอน ผมรู้สึกดีขึ้นแล้ว The Great Dictator (1940)
Belt too tight.เข็มขัดมันรู้สึกรัด The Great Dictator (1940)
I know. I've seen you making eyes.ฉันรู้ ฉันเคยมีความรู้สึกแบบนั้น The Great Dictator (1940)
Doesn't that make you feel good?คงไม่ทำให้คุณรู้สึกดีใช่ไหม The Great Dictator (1940)
How do you feel? Look after mamma.คุณรู้สึกยังไงบ้าง หลังจากที่ได้ ดูดนมเมียผม The Great Dictator (1940)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
รู้สึก[v.] (rūseuk) EN: feel ; sense ; have a feeling   FR: ressentir ; éprouver
รู้สึกกลัว[v.] (rūseuk klūa) EN: feel afraid ; be scared   
รู้สึกกลัว[adj.] (rūseuk klūa) EN: fearful ; frightened   FR: effrayé
รู้สึกขอบคุณ[adj.] (rūseuk khøpkhun) EN: grateful   
รู้สึกตัว[v. exp.] (rūseuk tūa) EN: realize one's error ; become aware of ; become conscious ; come to the conscious   FR: percevoir ; prendre conscience
รู้สึกนึกคิด[v. exp.] (rūseuk neukkhit) EN: perceive ; sense ; think ; feel   
รู้สึกปวดบ้าง[v. exp.] (rūseuk pūat bāng) EN: feel some pain   FR: ressentir une douleur
รู้สึกผิด[v. exp.] (rūseuk phit) EN: feel guilty ; realize   FR: avoir un sentiment de culpabilité
รู้สึกร้อน ๆ หนาว ๆ[v. exp.] (rūseuk røn-røn nāo-nāo) EN: feel feverish ; be apprehensive ; be worried   
รู้สึกรัก[v. exp.] (rūseuk rak) EN: feel love   FR: éprouver de l'amour

English-Thai: Longdo Dictionary
unrepentant(adj) ไม่รู้สึกว่าได้กระทำอะไรผิดไป, ไม่รู้สึกผิด
give so. the creeps(colloq) ให้ความรู้สึกที่น่ากลัวสะหวั่นพรั่นพรึง เช่น That black cat gives me the creeps every time I see it.
give so. the creeps(colloq) ไม่ถูกชะตา, ให้ความรู้สึกที่ไม่ชอบ เช่น He really gives me the creeps.
reassure(vt) ปลอบใจทำให้สงบลง, ทำให้รู้สึกดีขึ้น เช่น After she had failed an examination in maths, her mother tried to reassure her.
laid-back(adj) สบายๆ, รู้สึกสบายผ่อนคลาย เช่น I can't be laid-back. I can't be cool. ฉันไม่สามารถรู้สึกสบายปลอดโปร่งได้ ฉันไม่สามารถใจเย็นไว้ได้
narcolepsy(n) ชื่อโรคชนิดหนึ่ง อาการของโรคคือผู้ป่วยไม่สามารถควบคุมการหลับได้ ในแต่ละวันผู้ป่วยอาจจะรู้สึกง่วงมากจนต้องหลับไปอย่างกระทันหันได้หลายๆครั้ง ข้อมูลเพิ่มเติม http://www.ninds.nih.gov/disorders/narcolepsy/narcolepsy.htm http://med.stanford.edu/school/Psychiatry/narcolepsy/
déjà vu(n) |ที่มา:ภาษาฝรั่งเศส| ภาพหรือเหตุการณ์ที่รู้สึกว่าเคยเห็นหรือประสบมาก่อน
homoeopathy(n) การบำบัดแบบโฮมีโอพาธีมีแนวคิดหรือปรัชญาพื้นฐานในการทำความเข้าใจร่างกายมนุษย์ที่แตกต่างจากระบบการแพทย์แผนปัจจุบันโดยสิ้นเชิง การมองร่างกายและจิตใจของ ผู้ป่วยจะไม่ได้มองเป็นอวัยวะที่แยกส่วนออกจากกัน แต่จะมองร่างกายและจิตใจของผู้ป่วยเป็นภาพรวมเดียวกัน ดังนั้นก่อนที่จะบำบัดผู้ป่วยจะต้องมีการสัมภาษณ์และคุยกับผู้ป่วยในเรื่องของลักษณะทั่วไป บุคลิกภาพ ประวัติทางการแพทย์ของครอบครัว อารมณ์ ความรู้สึกส่วนบุคคลต่อสิ่งแวดล้อม อาหาร อากาศ ฯลฯ รวมทั้งอาการของโรคด้วย นักบำบัด (practitioner) จะต้องนำคำตอบทั้งหมดมาประมวลและสรุปเป็นภาพรวมโดยเรียกว่า “ภาพของอาการ” (symtom picture)ดังนั้นการประเมินประสิทธิภาพของการบำบัดจึงไม่ควรใช้กรอบและแนวคิดของระบบการแพทย์แผนปัจจุบันประเมินแต่เพียงอย่างเดียว ควรมีการศึกษาและทำความเข้าใจแนวคิดพื้นฐานของการบำบัดแบบโฮมีโอพาธีด้วย โดยสรุปแล้วการบำบัดแบบโฮมีโอพาธีจัดเป็นศาสตร์การรักษาสุขภาพแบบองค์รวมที่เน้นเรื่องการปรับสมดุลสารชีวเคมีและพลังไหลเวียนภายในร่างกาย การให้ยาเป็นไปเพียงเพื่อกระตุ้นให้ร่างกายเกิดการปรับสมดุลด้วยกลไกตามธรรมชาติของร่างกายเอง ไม่ได้มุ่งหมายให้ยาไปขจัดหรือทำลายกลไกของร่างกายหรือสารที่ก่อให้เกิดอาการป่วย รวมทั้งไม่ได้มุ่งหมายที่จะขจัดสิ่งมีชีวิตใด ๆ ออกจากร่างกายด้วย
collectivism(n) ความรู้สึกผูกพันกับกลุ่ม เช่น Collectivism is an answer to the first question. It says value to the collective, whether that's society, your tribe, your family, your nation and your race.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
appreciative[ADJ] รู้สึกขอบคุณ, Syn. thankful, appreciatory, grateful
awaken from[PHRV] รู้สึกตัว (จากหลับ), See also: ตื่นจาก (หลับ), Syn. arouse from
be at ease[IDM] รู้สึกสบาย
be dying of[PHRV] รู้สึก (บางอย่าง) อย่างมาก
be out of humour[IDM] รู้สึกอารมณ์เสีย, See also: มีอารมณ์ไม่ดี
be out of it[IDM] ไม่เข้าพวก (คำไม่เป็นทางการ), See also: รู้สึกเป็นส่วนเกิน, แตกต่างจากกลุ่ม, Syn. feel out of, leave out
be struck with[PHRV] รู้สึก, See also: มีอารมณ์ของ
breathe again[PHRV] รู้สึกปลอดภัย, See also: ปลอดภัย
contrite[ADJ] สำนึกผิด, See also: รู้สึกผิด, Syn. remorseful, ruthful, sorry
cook[VI] อึดอัดเพราะอากาศร้อน, See also: รู้สึกร้อนระอุ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ache(เอค) vi.,n. รู้สึกปวด, สงสาร, เวทนา, อยาก, ความปวด. -achingly adv., Syn. suffer, yearn, hurt, want)
acoriaความไม่รู้สึกหิว
aesthetic(al) (เอสเธท' ทิค, -เคิล) adj. เกี่ยวกับความรู้สึกต่อความงาม,เกี่ยวกับสุนทรีย์ศาสตร์, เกี่ยวกับอารมณ์และความรู้สึกที่บริสุทธิ์, ทฤษฏีหรือความคิดเห็นที่ถือความงามเป็นใหญ่., Syn. esthetic (al) -esthetician n.
affect(vi.,vt. อะเฟคทฺ'; -n. เอฟ' แฟคทฺ, อะเฟคท'ฺ) -vt.,vi. มีผลต่อ, ส่งผลต่อ, กระทบกระเทือน, ทำให้เสียใจ, ทำให้สงสาร, เป็น (โรค) , เสแสร้ง, ชอบ, โน้มเอียงไปทาง-n. ความรู้สึก, อารมณ์
affective(อะเฟค' ทิฟว) adj. ด้าน (ความรู้สึก) , เกี่ยวกับอารมณ์, ทำให้เกิดอารมณ์หรือความรู้สึก,
afternoons(อาฟเทอะนูนซฺ', แอฟ-') n. รสที่ยังกรุ่นอยู่ในปาก, ความรู้สึกที่กรุ่นอยู่หลังเหตุการณ์ที่พอใจผ่านไป
algometer(แอลกอม' มิเทอะ) n. เครื่องมือวัดความรู้สึกต่อความเจ็บปวดที่เกิดจากการกดหรือแรงกด. -algometric (al) adj. -algometry n.
ambitendency(แอมบิเทน' ดันซึ่) n., (pl. -cies) Psycho. ความรู้สึกรวมที่เป็นทั้งเชิงบวกและเชิงบวกและเชิงลบที่มีต่อบุคคลอื่นหรือสิ่งของ
ambivalence(แอมบิฟ' วะลันซฺ) n. ความไม่แน่ใจ (โดยเฉพาะในการเลือกสิ่งที่ตรงกันข้าม) ความรู้สึกรวมที่มีทั้งที่เป็นเชิงบวกและเชิงลบต่อบุคคลอื่นหรือสิ่งของ. -ambivalent adj.
anaesthesia(แอนเอสธี' เซีย) n. การไร้ความรู้สึก, การทำให้ชา, ภาวะชา. -anesthetic adj.,-n. anesthetist (loss of sensation)

English-Thai: Nontri Dictionary
affective(adj) เกี่ยวกับความรู้สึก,เกี่ยวกับอารมณ์
agonize(vi,vt) รู้สึกเจ็บปวด,ทนทุกข์ทรมาน,ทรมาน
anaesthesia(n) การหมดความรู้สึก,การชา
anaesthetic(adj) ซึ่งหมดความรู้สึก
anesthesia(n) การหมดความรู้สึก,การชา
appreciable(adj) ซึ่งประเมินได้,ซึ่งรู้สึกได้
appreciative(adj) ซึ่งเห็นคุณค่า,รู้สึกขอบคุณ
astonished(adj) ซึ่งรู้สึกประหลาดใจ,ซึ่งอัศจรรย์ใจ
awake(adj) ตื่นตัว,รู้สึกตัว
awake(vt) ปลุก,ทำให้รู้สึกตัว,ทำให้ตื่นตัว

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
きもい[きもい, kimoi] (slang) รู้สึกแย่ รู้สึกไม่ดี ( มาจากคำว่า 気持ち悪い ), See also: Related: 気持ち悪い
恥ずかしい[はずかしい, hazukashii] (adj) รู้สึกอาย,ละอาย, ขายหน้า

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
清々[せいせい, seisei] (adv) รู้สึกสดชื่น ดีใจ สบายอารมณ์
キモイ[きもい, kimoi] (slang) รู้สึกแย่ รู้สึกไม่ดี น่าเกลียด

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
思う[おもう, omou] Thai: รู้สึก English: to feel
感じる[かんじる, kanjiru] Thai: รู้สึก English: to feel
触れる[ふれる, fureru] Thai: รู้สึก English: to feel
痛む[いたむ, itamu] Thai: รู้สึกเจ็บปวด English: to feel a pain
見直す[みなおす, minaosu] Thai: รู้สึกกับ(เขา)ดีขึ้นกว่าที่เคยผ่านมา English: to get a better opinion of
知る[しる, shiru] Thai: รู้สึก English: to feel
触る[さわる, sawaru] Thai: รู้สึก English: feel
恐れ入る[おそれいる, osoreiru] Thai: รู้สึกเกรงใจ English: to be grateful

German-Thai: Longdo Dictionary
Er kommt erst heute nach seinem Urlaub.เขาเพิ่งจะมาวันนี้หลังจากที่หยุดพักร้อนมา, erst ใช้เสริมเหตุการณ์ที่ผู้พูดรู้สึกว่า เพิ่งเกิดขึ้น, ไม่นานมานี้
kalt(adj) เย็นชา, ไร้ความรู้สึก, เมินเฉย, See also: Syn. eisig, frostig
sich langweilenรู้สึกเบื่อ เช่น Heute langweile ich mich furchtbar. วันนี้ฉันเบื่อมาก
fühlen(vt) |fühlte, hat gefühlt| รู้สึก, See also: das Gefühl
sich fühlen(vt) รู้สึก เช่น Wie fühlen Sie sich in Deutschland? คุณรู้สึกอย่างไรที่เยอรมนี
spüren(vi vt) |spürte, hat gespürt| รู้สึกถึง, รับความรู้สึก, รับรู้ เช่น Du sollst spüren, daß sie immer für dich da ist. นายควรรับรู้ไว้ว่าเธออยู่ตรงนี้เสมอสำหรับนาย (สังเกตความแตกต่างระหว่าง spüren และ fühlen โดยมาก fühlen ใช้บ่งความรู้สึกทางร่างกาย เช่น Ich fühle mich schlecht.ซึ่งจะไม่พูดว่า Ich spüre schlecht. ) , See also: Related: fühlen
kurzweilig(adj adv) สนุกสนาน เพลิดเพลิน หรือ ช่วงเวลาที่เรารู้สึกว่าเวลาผ่านไปรวดเร็ว, See also: A. langweilig,
an etw. Gefallen finden(phrase) รู้สึกชอบทำในสิ่งนั้นๆ เช่น an Kartespielen Gefallen finden = ชอบเล่นไพ่
ungemütlich(adj adv) ที่ไม่สะดวก, ที่รู้สึกไม่สะดวก, ที่ไม่สบาย, ที่รู้สึกไม่สบาย, See also: S. unbequem, unwohl, A. gemütlich,bequem, wohl, wohlfühlend,
schuldbewusst(adj adv) (สีหน้า)ที่แสดงว่ารู้สึกผิดในสิ่งที่ได้ทำลงไป

French-Thai: Longdo Dictionary
avoir froid(phrase) รู้สึกหนาว, หนาวตัว เช่น j'ai froid! = ฉันหนาวจัง, See also: A. avoir chaud,
sentir(vt) รู้สึก, เช่น รูป รส กลิ่น เสียง และ ความรู้สึก
agréable(adj) (มักใช้กับบรรยากาศหรือสถานที่) อบอุ่น, น่ารักดี, ให้ความรู้สึกดี เช่น Ce restaurant est très agréable.

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top