Search result for

รู้ดี

(25 entries)
(0.0105 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -รู้ดี-, *รู้ดี*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
รู้ดี[V] know well, See also: know clearly, perceive clearly, be aware of, understand, Example: พวกเธอรู้ดีในเรื่องอดีตและอนาคต แต่ไม่รู้เลยว่าเรื่องในปัจจุบันนี้เป็นปัญหาอย่างไรบ้าง, Thai definition: รู้แจ่มแจ้ง, รู้ชัดแจ้ง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
รู้ดีก. อวดรู้, สู่รู้, เช่น อย่ารู้ดีไปหน่อยเลย.
รู้ดีรู้ชั่วก. รู้ผลขั้นสุดท้าย, รู้ผลขั้นแตกหัก, เช่น หลังการชกพรุ่งนี้ก็จะรู้ดีรู้ชั่วว่าใครจะชนะ.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I'm sure that's why you don't know it very well.ฉันรู้ดี... ว่าทำไมเธอถึงไม่ค่อยรู้เรื่องพวกนี้น่ะ New Haven Can Wait (2008)
But you and I both know you prefer to hang out with girls.แต่เรารู้ดีว่าพี่หนะเหมาะจะไปกับผู้หญิงมากกว่า Chuck in Real Life (2008)
But I do know a lot about spelling, so...แต่ฉันรู้ดีเกี่ยวกับการสะกดคำ และ... . Pret-a-Poor-J (2008)
I should've known better. I should never have trusted herฉันน่าจะรู้ดี ฉันไม่น่าเชื่อใจเธอเลย อะไร? There Might be Blood (2008)
And you know it.และคุณรู้ดี Emancipation (2008)
They sold you out. You know that.พวกเขาขายคุณทิ้ง นั่นคุณรู้ดี Pilot (2008)
You know,somehow she knows enough to tell the court that he's a changed man?แล้วเธอก็รู้ดีพอที่จะไปบอกกับศาลว่า เขาเปลี่ยนไปแล้วน่ะเหรอ? And How Does That Make You Kill? (2008)
I know pretty much all about armour, which is actually kind of sad.ฉันค่อนข้างที่จะรู้ดีเลยเรื่องเกี่ยวกับชุดเกราะ เป็นเรื่องน่าเศร้าเนอะ Valiant (2008)
We need wood. We both know that you don't need an axe to fell a tree.เราก็ต่างรู้ดีกว่าเราไม่ต้องตัดต้นไม้หรอก The Moment of Truth (2008)
He knew that.เขารู้ดี Excalibur (2008)
I know.ข้ารู้ดี To Kill the King (2008)
Oh, I know who you are.โอ้, ข้ารู้ดีว่าท่านคือใคร Le Morte d'Arthur (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
รู้ดี[v. exp.] (rū dī) EN: know well ; know clearly ; perceive clearly ; be aware of ; understand   FR: bien connaître

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
in the know[IDM] มีความรู้ดี (คำไม่เป็นทางการ), See also: รู้ดี, รู้เรื่อง
know fine[PHRV] รู้ดี, See also: ตระหนักดี, เข้าใจดี

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
discern(ดิเซิร์น') v. มองเห็น,มองออก,สังเกตออก,เข้าใจ,รู้ดี,หยั่งรู้., See also: discerner n. ดูdiscern discernible adj. ดูdiscern discerning adj. ดูdiscern discernment n. ดูdiscern, Syn. perceive
intelligent(อินเทล'ลิเจินทฺ) adj. มีสติปัญญา,ฉลาด,มีไหวพริบดี,มีความเข้าใจหรือความรู้ดี. adv., Syn. clever
know(โน) {knew,known,knowing,knows} vt. รู้,รู้ดี,รู้จัก,รู้ว่า,ทราบ,เข้าใจ,จำได้,ตระหนักดี,วินิจฉัย,ออก,มองออก,ชำนาญ,สังวาส. vi. รู้,รู้จัก,รู้ดี. -Id. (know the ropes เข้าใจ,คุ้นเคยกับ) n. -Phr. (in theknow รู้เรื่องภายใน), Syn. un
knowing(โน'อิง) adj. รู้ดี,หลักแหลม,เฉียบแหลม,เฉลียวฉลาด,รอบรู้,หูไว,ตาไว,มีสติ,ตั้งใจ, See also: knowingly adv. ดูknowing know-nothing n., Syn. perceptive,astute
literate(ลิท'เทอเรท) adj. สามารถอ่านและเขียนหนังสือได้,มีการศึกษา,ให้ความรู้ดี,มีความรู้ดีทางด้านวรรณคดี,เข้าใจง่าย,แจ่มแจ้ง. n. ผู้สามารถอ่านและเขียนหนังสือได้,ผู้มีความรู้ดี., Syn. schooled,educated
witting(วิท'ทิง) adj. รู้,รู้ดี,รู้ตัว,ตระหนัก,มีเจตนา n. ความรู้, See also: wittingly adv.

German-Thai: Longdo Dictionary
der Besserwisser(n slang) |der, pl. Besserwisser| คนที่ช่างรู้ไปหมดซะทุกเรื่อง อะไรก็ทำว่ารู้ดีไปกว่าคนอื่นเขาหมด

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top