Search result for

รู้ชั้นเชิง

(6 entries)
(0.0151 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -รู้ชั้นเชิง-, *รู้ชั้นเชิง*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา รู้ชั้นเชิง มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *รู้ชั้นเชิง*)
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
รู้ชั้นเชิง[V] know tactic, See also: know artifice, know trick, know tact, Syn. รู้เชิงชั้น, รู้ท่าที, Example: นักมวยทั้งคู่ต่างรู้ชั้นเชิงของกันและกัน, Thai definition: รู้แนวทางของกันและกัน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
รู้ชั้นเชิง, รู้ชั้นรู้เชิงก. รู้เล่ห์เหลี่ยม, รู้กลอุบาย, เช่น เขารู้ชั้นเชิงของคู่ต่อสู้ ฉันรู้ชั้นเชิงไม่ยอมให้ใครมาหลอกง่าย ๆ ตำรวจรู้ชั้นเชิงของผู้ร้าย.
ถูกขาก. เข้ากันได้, รู้ชั้นเชิงกัน, (มักใช้ในการพนันและการเล่นกีฬา).
รู้ทีก. รู้ชั้นเชิง, รู้เล่ห์เลี่ยม, เช่น มาบ่อย ๆ รู้ทีว่าคงจะประสงค์อะไรอย่างหนึ่ง.

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top