Search result for

รู้จัก

(78 entries)
(0.0133 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -รู้จัก-, *รู้จัก*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
รู้จัก[V] know, See also: be acquainted with, recognize, come across, Example: คุณยังไม่รู้จักเขาดีพอ
รู้จักคิด[V] think, See also: ponder, consider, judge, deem, reckon, Syn. มีเหตุผล, Ant. สิ้นคิด, Example: ผู้ใหญ่ควรหัดให้เด็กรู้จักคิดด้วยเหตุผลที่ถูกต้องจนเห็นจริงด้วยตนเอง
รู้จักมักจี่[V] be familiar with, See also: have acquainted with, know (somebody) well, Syn. รู้จักมักคุ้น, รู้จัก, Thai definition: รู้จักสนิทสนม
รู้จักมักคุ้น[V] be acquainted with, See also: know someone well, be familiar with, Syn. รู้จักมักจี่, คุ้นเคย, Example: เรายังไม่รู้จักมักคุ้นกับเด็กพวกนี้, Thai definition: คุ้นเคยกัน, รู้จักกันมานาน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
รู้จักก. เคยพบเคยเห็นและจำได้ เช่น คนกรุงเทพฯ รู้จักวัดพระแก้วดี แม้เด็ก ๆ ก็ยังรู้จักหนูและแมว
รู้จักคุ้นเคยกัน เช่น นายดำกับนายแดงรู้จักกันมาตั้งแต่เด็ก ๆ, รู้จักมักคุ้น ก็ว่า
รู้จักรู้ เช่น รู้จักคิด รู้จักทำ.
รู้จักที่ต่ำที่สูงก. รู้จักเคารพบุคคลและสถานที่ตามควรแก่ฐานะ เช่น เด็กพวกนั้นไม่รู้จักที่ต่ำที่สูง ไปนั่งในที่ที่จัดไว้สำหรับผู้ใหญ่.
รู้จักมักคุ้น, รู้จักมักจี่ก. คุ้นเคยกัน เช่น เขารู้จักมักคุ้นกับน้องฉันมานานแล้ว.
รู้จักเก็บรู้จักงำก. รู้จักเก็บรักษาข้าวของ.
รู้จักเก็บรู้จักเขี่ยก. รู้จักสะสม, รู้จักหา.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
reach discretionรู้จักผิดชอบ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Sorry.ไม่รู้จัก Quantum of Solace (2008)
Yes.รู้จัก Unpleasantville (2010)
And go someplace where they don't know me orไปที่ไหนสักแห่งที่ไม่มีใครรู้จักฉันหรือ New Haven Can Wait (2008)
Then you must know, uh, Nate Archibald.งั้นก็ต้องรู้จัก เนท อาชิบอล New Haven Can Wait (2008)
Like you've known me forever even though we just met.คุณรู้จักฉันมาตลอดชีวิตทั้งๆที่เราพึ่งเคยเจอกันครั้งแรก New Haven Can Wait (2008)
Do I know you?ฉันรู้จักคุณหรอ? New Haven Can Wait (2008)
I had someone at Christie's put them on holdฉันมีคนรู้จักที่จะหาให้ได้น่ะ New Haven Can Wait (2008)
I do not know this person.ผมไม่รู้จักคนชื่อนี้ New Haven Can Wait (2008)
Um, Pete Fairman was a man that I knew.เอิ่ม.. พีท แฟร์แมน คือคนที่ดิฉันเคยรู้จักค่ะ New Haven Can Wait (2008)
I bet those grass stains never came out.ฉันพนันว่า grass stains ไม่มีทางเป็นที่รู้จัก New Haven Can Wait (2008)
I just thought you should knowฉันคิดว่าคุณควรรู้จักไว้ New Haven Can Wait (2008)
Oh, my gosh. Hi. So nice to meet you.Oh my gosh ไง ยินดีที่ได้รู้จักนะ Chuck in Real Life (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
รู้จัก[v.] (rūjak) EN: know ; be acquainted with ; recognize ; come across ; be aware of ; be informed of   FR: connaître ; savoir ; être au courant
รู้จักกัน[v.] (rūjak kan) FR: se connaître
รู้จักกันในชื่อ [xp] (rūjak kan nai cheū) EN: known as   FR: connu sous le nom de
รู้จักคิด[v.] (rūjakkhit) EN: think ; ponder ; consider ; judge ; deem ; reckon   
รู้จักตัว[v. exp.] (rūjak tūa) FR: connaître de vue
รู้จักตัวเอง[v. exp.] (rūjak tūa-ēng) FR: se connaître soi-même
รู้จักประหยัด[v. exp.] (rūjak prayat) EN: know how to economize   FR: savoir comment économiser
รู้จักมักคุ้น[v.] (rūjakmakkhun) EN: be acquainted with ; know someone well ; be familiar with   FR: être un proche de ; être comme cul et chemise (fam.)
รู้จักมักจี่[v.] (rūjakmakjī) EN: be familiar with ; have acquainted with ; know somebody well   
รู้จักใช้พลังงาน[X] (rūjak chai phalang-ngān) EN: energy-conscious   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
associate[VI] รู้จักเป็นเพื่อนกัน, See also: คบค้าสมาคมกัน, Syn. connect, combine
get wise to[PHRV] เรียนรู้ (คำไม่เป็นทางการ), See also: รู้จัก(บางคนหรือบางสิ่ง)ดีขึ้น
go by[PHRV] รู้จักกันในนาม, See also: ชื่อ, Syn. call by, pass by
go under[PHRV] รู้จักกันในนามของ, Syn. go by
go under[PHRV] รู้จักกันในนามของ, See also: ไปในนามของ, ใช้ชื่อว่า, Syn. go by
know one's place[IDM] รู้จักสถานภาพหรือตำแหน่งฐานะ
know someone by sight[IDM] รู้จักชื่อและจำหน้าได้
know someone like a book[IDM] รู้จักดีมาก
know someone like the back of one's hand[IDM] รู้จักดีมาก
know someone like the palm of one's hand[IDM] รู้จักดีมาก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abbevillian(แอบวิล' เลียน) n. ซึ่งเกี่ยวกับยุคที่มนุษย์เริ่มรู้จักทำขวานหินเป็นอาวุธ.
amaranthine(แอม' มะเรล) adj. เกี่ยวกับหรือคล้าย amaranth, ไม่ซีด,ไม่รู้จักจบ
analog(แอน' นะลอก) n. = analogue อะนาล็อก เชิงอุปมานหมายถึง วิธีการเก็บข้อมูลที่ได้จากการวัดในลักษณะต่อเนื่อง เช่น วัดความเร็วของรถยนต์จากการหมุนของวงล้อ ตรงข้ามกับ ดิจิตอล (digital) ซึ่งหมายถึง การเก็บข้อมูลที่เป็นตัวเลข นาฬิกามีใช้ทั้งสองแบบ ซึ่งจะบอกความแตกต่างระหว่างอะนาล็อกและดิจิตอลได้ชัดเจน กล่าวคือ แบบหนึ่งจะแสดงเวลาเป็นตัวเลข ส่วนอีกแบบหนึ่งใช้เข็มสั้นและเข็มยาวเป็นตัวบอกเวลา เรียกว่าแบบอะนาล็อก คอมพิวเตอร์นั้นมีสองชนิด คือชนิดอะนาล็อกและชนิดดิจิตอล แต่คอมพิวเตอร์ที่เรารู้จักกันนั้นจะเก็บเฉพาะข้อมูลที่เป็นดิจิตอล "เสียง" เป็นข้อมูลที่มีลักษณะเป็นอะนาล็อก เมื่อจะนำเข้าไปเก็บในคอมพิวเตอร์ จะต้องถูกนำไปเปลี่ยนเป็นดิจิตอลก่อน โดยให้ผ่านอุปกรณ์ชนิดหนึ่งเรียกว่า "โมเด็ม" ดู digital เปรียบเทียบ
apostle(อะพอส'เซิล) n. สาวกของพระเยซูคริสต์,มิชชั่นนารีแรกหรือที่รู้จักกันดีที่สุดของประเทศหรือท้องถิ่นนั้น,ผู้เผยแพร่,ผู้ปฏิรูป.
babu(บา'บู) n. คำทักทายยกย่อง (คุณ,คุณนาย,ท่าน) ของชาวฮินดู,สุภาพบุรุษชาวฮินดู,ชาวอินเดียที่รู้จักภาษาเล็กน้อย, Syn. baboo,Sir,Mr.
c(ซี) n. พยัญชนะอังกฤษตัวที่3,ตัวเลข100ของโรมัน,สัญลักษณ์ทางเคมีของธาตุคาร์บอน ภาษาซีเป็นภาษาระดับสูง (high level language) ภาษาหนึ่ง ที่ใช้ในการเขียนโปรแกรม ภาษานี้เริ่มต้นมาจากห้องปฏิบัติการของบริษัท Bell ในช่วงทศวรรษ 1970 ภาษาซีนี้ เป็นภาษาที่ใช้ทั่วไปเทียบเคียงได้กับภาษาเบสิก (BASIC) หรือภาษาปาสกาล (Pascal) ความที่ภาษาซีเป็นภาษาที่ใช้ง่ายและสะดวก โปรแกรมสำเร็จรูปที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันอย่างดี เช่น Lotus 1-2-3 และ Microsoft FoxPro ก็เขียนด้วยภาษาซี ภาษาซีได้เปรียบภาษาอื่น ๆ อย่างน้อย 3 ประการด้วยกัน คือ 1. ภาษาซีง่ายในการเขียน และเรียนรู้ได้ง่ายเกือบจะเท่ากับภาษาเบสิก2. โปรแกรมภาษาซีใช้เวลาของเครื่อง (คอมพิวเตอร์) น้อยมาก พอ ๆ กับภาษาแอสเซมบลี (Assembly) แต่เขียนได้ง่ายกว่ากันมาก3. ภาษาซีใช้ได้กับคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องทุกยี่ห้อ ไม่ว่าจะเป็นแมคอินทอชหรือไอบีเอ็ม (แทบจะไม่ต้องแก้ไขดัดแปลงอะไรเลย ผิดกับภาษาเบสิกและภาษาปาสกาล ซึ่งหากนำไปใช้กับเครื่องต่างตระกูลกันแล้ว จะต้องแก้ไขมากจนเรียกได้ว่าไม่คุ้ม
ceaselessadj. ไม่สิ้นสุด,ไม่รู้จักจบ, See also: ceaselessness n.
common(คอม'เมิน) adj. ร่วมกัน,ธรรมดา,สามัญ,ซึ่งรู้จักกันดีในทางเลว,พร้อมกัน,เหมือนกัน,สาธารณะ n., See also: commons n.,pl. คนสามัญ,สมาชิกสภาล่าง,ห้องอาหารขนาดใหญ่ (โดยเฉพาะในมหาวิทยาลัย), Syn. habitual,ordinary,usual -Conf. mutu
computer codeรหัสคอมพิวเตอร์รหัสเครื่องหมายถึง รูปแบบพื้นฐานของบิตที่เครื่องคอมพิวเตอร์ได้รับการออกแบบให้รู้จักว่า เป็นคำสั่งและข้อมูล เช่น รหัสเอ็บซีดิก (EBCDIC) หมายถึง ตัวแทนอักขระ ตัวเลข หรือคำสั่งที่ใช้ในเครื่องมีความหมายเหมือน machine code
computerese(สคัมพิวทะริซ) n. ภาษารหัสคอมพิวเตอร์ นักคอมพิวเตอร์หมายถึงคำศัพท์หรืออาจเป็นสำนวนต่าง ๆ ที่นักคอมพิวเตอร์มักใช้ และเป็นที่รู้จักในวงการนักคอมพิวเตอร์ด้วยกัน เช่น garbage ปกติแปลว่าขยะ นักคอมพิวเตอร์นำมาใช้ในความหมายว่า เป็นข้อมูลที่ไม่น่าเชื่อถือ

English-Thai: Nontri Dictionary
acquaint(vt) รู้จัก,คุ้นเคย,เป็นกันเอง
barefaced(adj) กล้า,หน้าด้าน,ไม่รู้จักอาย
befriend(vt) เป็นเพื่อน,ตีสนิท,ทำความรู้จัก
BIG-big-name(adj) มีชื่อเสียง,โด่งดัง,เป็นที่รู้จัก
ceaseless(adj) ไม่รู้จักจบ,ไม่หยุดหย่อน,ไม่มีที่สิ้นสุด,ไม่เลิกรา
continence(n) การรู้จักละเว้น,การบังคับใจตนเอง,ความไม่มักมาก
continent(adj) ไม่มักมาก,รู้จักละเว้น
deathless(adj) เป็นอมตะ,ไม่รู้จักตาย,ไม่มีวันตาย,เป็นนิรันดร,อยู่ตลอดไป
discriminate(vi) แยกแยะได้,เห็นความแตกต่าง,รู้จักเลือก,พินิจพิเคราะห์
epicure(n) นักกิน,คนรู้จักเลือก,ผู้มีรสนิยมสูง

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
知る[しる, shiru] Thai: รู้จัก English: to be acquainted with

German-Thai: Longdo Dictionary
bekannt(adj) เป็นที่รู้จัก, เปิดเผย
her(adv) นี่ (ทิศทางจากนอกเข้ามา) เช่น von irgendwo her จากที่ใดที่หนึ่ง, Wir kennen uns von der Uni her. เรารู้จักกันจากตอนมหาวิทยาลัย
kaum(adv) แทบจะไม่ ตัวอย่าง jemanden kaum kennen-แทบจะไม่รู้จักใครเลย, See also: fast nicht
kennen(vi) |kannte, hat gekannt| รู้จัก, See also: Kenntnis, Bekannte
eine Bekanntschaft machenทำความรู้จัก, See also: bekanntmachen, kennenlernen
etw. verstehen von (+D)(vt) รู้เรื่อง รู้จักด้านนั้นๆเป็นอย่างดี เช่น Er versteht sehr wenig von Physik.
Schwein-Hund überwinden(slang) เอาชนะความเกียจคร้านของตัวเอง เช่น Um die Prüfung zu bestehen, muss du zuerst deinen Schwein-Hund überwinden,weißt!! = ก่อนจะสอบให้ผ่านอ่ะนะ เธอต้องรู้จักเอาชนะความเกียจคร้านของตัวเองให้ได้ซะก่อน รู้มั้ย!!
begehren(vt) |begehrte, hat begehrt| ต้องการมาก, อยากมี, อยากมีความสัมพันธ์ด้วย เช่น eine Frau begehren ต้องการอยากรู้จักผู้หญิงคนหนึ่ง, die Uhr begehren อยากได้นาฬิกาเรือนนี้มาก, See also: Related: begehrt
flüchtig(adj) ซึ่งหายวับไป, ที่ผ่านไปอย่างรวดเร็ว, ประเดี๋ยวเดียว เช่น Sie kannte ihn flüchtig. หล่อนรู้จักเขาแค่ประเดี๋ยวเดียว
Ewigkeit(n) |die, pl. Ewigkeiten| นิรันดร, ระยะเวลาที่ยาวนานมากไม่รู้จบ, ชั่วกัลปาวสาน, ความไม่มีที่สิ้นสุด, ความไม่รู้จักตาย, ความอมตะ,

French-Thai: Longdo Dictionary
enchanté(adj) |-e| ยินดีที่ได้รู้จัก
Salut!เป็นคำทักทายสำหรับคนที่รู้จักกันดีแล้ว หรือในหมู่เพื่อน คล้าย หวัดดี (สวัสดี)ในภาษาไทย
présenter(vt) แนะนำ เช่น Je vous présente mon frère, Francois. ผมขอแนะนำน้องชายของผมให้คุณรู้จักนะครับ , See also: Related: |ไวยากรณ์ ดู กิริยา regarder|

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top