Search result for

รู้ความ

(32 entries)
(0.0168 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -รู้ความ-, *รู้ความ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
รู้ความ[V] know, See also: be aware of, understand, Syn. รู้เรื่องรู้ราว, Example: ฉันเห็นมันมาตั้งแต่มันยังไม่รู้ความ, Thai definition: เข้าใจเรื่องราวรู้ว่าอะไรเป็นอะไร

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
รู้ความก. เข้าใจภาษา (ใช้แก่เด็ก).
ลุรู้ความ เช่น ลุท้องตรา ลุหนังสือ.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Everyone knows that the only real iviesทุกคนที่รู้ความจริงในความแสบของเธอ New Haven Can Wait (2008)
Do I get a progress report?ไง ฉันอยากรู้ความคืบหน้า Chuck in Real Life (2008)
A hacker whose cognitive thinking just beat our fastest supercomputer.ซึ่งความรู้ความเข้าใจคิดเกี่ยวกับนักโจรกรรมข้อมูล ซึ่งความเร็วยังชนะsuperคอมพิวเตอร์ Odyssey (2008)
He knows everything. He knows my secret.เขารู้ทุกอย่าง เขารู้ความลับของผม Odyssey (2008)
We need to find him. He knows my secret.เราต้องการพบเขา เขารู้ความรับฉัน Odyssey (2008)
He deserved to know the truth.เขาต้องการรู้ความจริง Adverse Events (2008)
I need a differential for uncontrollable giggling.ฉันจำเป็นต้องรู้ความแตกต่าง\ เรื่องการจักจี้ที่ควบคุมไม่ไ้ด้ Emancipation (2008)
Now the Republic will learn of our ion cannon.ตอนนี้ พวกสาธารณรัฐก็รู้ความลับ เรื่องปืนใหญ่ไอออนของเราแล้ว Rising Malevolence (2008)
So, skyguy, how did you know about this shortcut?สกายกาย ท่านรู้ความเป็นมาของทางลัดนี่รึเปล่า? Shadow of Malevolence (2008)
So he knows your secret, then?เขารู้ความลับเจ้ารึเปล่า The Moment of Truth (2008)
No-one but you or I will ever know the secret of Arthur's birth.ไม่มีใครนอกจากเจ้ากับข้าที่รู้ความลับ แห่งกำเนิดของอาเธอร์ Excalibur (2008)
and it means you're the only person left who knows the truth about Arthur's birth.? ใครบ้างที่รู้ความลับเรื่องการเกิดของอาเธอร์ Excalibur (2008)

English-Thai: Longdo Dictionary
Central Bankruptcy Court(n name org uniq) ศาลล้มละลายกลาง เป็นศาลชั้นต้นตามพระธรรมนูญศาลยุติธรรม ซึ่งมีลักษณะเป็นศาลชำนัญพิเศษ จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลล้มละลายและวิธีพิจารณาคดีล้มละลาย พ.ศ. 2542 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คดีล้มละลายซึ่งมีลักษณะพิเศษแต่กต่างจากคดีแพ่ง ทั่วไป ได้รับการพิจารณาพิพากษาจากผู้พิพากษาที่มีความรู้ความชำนาญเป็นพิเศษ - อ้างอิงจากhttp://www.judiciary.go.th/bkcc/history.html

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
know the score[IDM] รู้ความจริง, See also: รู้จักชีวิต, เข้าใจชีวิต
know what's what[IDM] รู้ความจริงของชีวิต, See also: รู้จักชีวิต, เข้าใจชีวิต
know from[PHRV] รู้ความแตกต่างระหว่าง, See also: แยกความแตกต่างระหว่าง
look through[PHRV] รู้ความจริงเกี่ยวกับ, See also: ไม่ถูกหลอกลวงจาก
tell with[PHRV] รู้ความจริงจาก, See also: เดาจาก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
characteristic(แคริคเทอริส'ทิค) adj. เป็นลักษณะเฉพาะ -n. ลักษณะเฉพาะ การรู้จำอักขระหมายถึง เทคโนโลยีในการทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์รับรู้ความแตกต่างของรูปลักษณะตัวอักษร ต่าง ๆ ที่มนุษย์เขียนหรือพิมพ์ขึ้น โดยใช้แสงหรือสนามแม่เหล็ก แล้วถอดรหัสเป็นภาษาเครื่อง (machine language) เพื่อนำไปประมวลผลต่อไปได้ดู pattern recognition ประกอบ
cognition(คอกนิช'เชิน) n. การรับรู้,กระบวนการรับรู้ สิ่งที่เข้าใจหรือรู้,ความรู้ความเข้าใจ., See also: cognitive adj.
expertise(เอคซฺ'เพอทีซ) n. ความชำนาญ,ความรู้ความชำนาญ., Syn. skill
intuition(อินทูอิช'เชิน) n. การรู้โดยสัญชาตญาณ,การรู้โดยความรู้สึกที่เกิดขึ้นเองในใจ,การหยั่งรู้ความเข้าใจอันซาบซึ้ง,ความสามารถในการเข้าใจโดยสัญชาตญาณ,สหัชญาณ., See also: intuitional adj. intuitionly adv., Syn. feeling,sixth se
leak(ลีค) {leaked,leaking,leaks} n. รูรั่ว,รอยรั่ว,รอยร้าว,รอยแยก,ร่อง,ช่อง,วิธีการรั่วไหล,การรั่วไหล,การหลบหนี,การรั่วของกระแสไฟฟ้า. vi. รั่ว,รั่วไหล,ซึม. vt. ทำให้รั่ว,ทำให้ลอดเข้ามา,ทำให้ซึม,ทำให้รู้ความลับ., See also: leaker n. ดูleak
parrot(แพ'รัท) n. นกแก้ว -v. พูดตามโดยไม่รู้ความหมาย
pattern recognitionการรู้จำแบบหมายถึงเทคนิคในการทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์รับรู้ความแตกต่างของรูปแบบต่าง ๆ โดยใช้แสงหรือสนามแม่เหล็ก แล้วถอดรหัสเป็นภาษาเครื่อง (machine language) เพื่อนำไปประมวลผลต่อไปได้
titration(ไทเทร'เชิน) n. การหาความเข้มข้นของสารละลายที่รู้ความเข้มข้นแล้ว,การหาปริมาณของantibodyในantiserum, See also: titratable,titrable adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
cognition(n) ความรู้ความเข้าใจ,ญาณ
disenchant(vt) แก้เสน่ห์,ถอนเสน่ห์,บอกให้รู้ความจริง
disillusion(n) การทำให้รู้ความจริง,การปลดเปลื้อง,การเข้าใจถูก

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top