Search result for

รูปภาพ

(40 entries)
(0.0359 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -รูปภาพ-, *รูปภาพ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
รูปภาพ[N] picture, See also: photograph, drawing, painting, illustration, image, portrait, Example: ไม่มีข้อความใดที่จะบรรยายรายละเอียดได้ดีเท่ารูปภาพ, Count unit: รูป

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
รูปภาพน. รูปที่วาดหรือเขียนขึ้นเป็นต้น เช่น เขาเปิดร้านขายรูปภาพ มีทั้งภาพสีน้ำมันและสีน้ำ
รูปภาพสิ่งที่ปรากฏบนพื้น กระดาษ ผนัง ผ้าใบ เป็นต้น เกิดขึ้นจากการวาดหรือระบายสีเป็นภาพคน ภาพสัตว์ ภาพทิวทัศน์ เป็นต้น.
โทรสารรูปภาพหรือข้อความที่ส่งและรับผ่านระบบดังกล่าว.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Drawingรูปภาพแสดงถึงการประดิษฐ์, รูปภาพแสดงถึงการประดิษฐ์
มักประกอบในเอกสารการยื่นขอรับสิทธิบัตรของแต่ละฉบับ ส่วนใหญ่เป็นการประดิษฐ์ในสาขาวิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมไฟฟ้า สูตรทางเคมี [ทรัพย์สินทางปัญญา]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Except for this gorgeous painting,ยกเว้นรูปภาพที่สวยงามอันนี้ Chuck in Real Life (2008)
There's, like, pictures and journals and... things I never knew about him.ดูเหมือนมีรูปภาพและไดอารี่และ... เรื่องของพ่อที่ผมไม่เคยรู้ Pilot (2008)
Archive texts can only teach you a part of the picture, my young Padawan.ตำราพวกนั้นก็สอนเจ้าได้แค่รูปภาพเท่านั้นแหล่ะ พาดาวันของข้า Downfall of a Droid (2008)
- [panting] Oh, my God.[รูปภาพ] โอ้, พระเจ้า Confessions of a Shopaholic (2009)
Those pictures were taken from public property.รูปภาพเหล่านี้ ถ่ายในที่สาธารณะ Prison Break: The Final Break (2009)
I was thinking a lot. About the photos and the mock-up that you showed me at the loft.ผมคิดมาตลอด เกี่ยวกับรูปภาพพวกนั้น Prison Break: The Final Break (2009)
That's crazy. But good crazy.แล้วฉันพยายามที่จะดึงรูปภาพออกมาจาก สถานที่ต่างกันและจัดประเภทพวกมันไว้ Some Kinda Love (2009)
Why she wants dozens of reminders of all the places she hasn't been is beyond me.ทำไมเธออยากได้รูปภาพเป็นโหลๆ ของสถานที่ ที่เธอไม่เคยไปกับผมเลยนะ Up in the Air (2009)
I got the pictures you asked me to get.ฉันมีรูปภาพที่เธอขอให้ถ่ายมา Up in the Air (2009)
It was like nothing I had ever seen before.รูปภาพ The No-Brainer (2009)
No pictures, no sense of personality.ไม่มีรูปภาพ ไม่มีเอกลักษณ์ส่วนบุคคลเลย Pleasure Is My Business (2009)
Anyway, I faxed it to the shop in Venice.ผมแฟกซ์รูปภาพไปที่ร้านที่เวนิซแล้ว Marry Me a Little (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
รูปภาพ [n.] (rūpphāp) EN: picture ; photograph ; drawing ; painting ; illustration ; image ; portrait   FR: photographie [f] ; image [f] ; peinture [f] ; reproduction [f]

English-Thai: Longdo Dictionary
blog(n) เว็บไซด์ที่ให้บริการบันทึกข้อมูลส่วนตัว โดยอาจจะเป็นข้อความ, ความเห็น, ข้อคิด, อักษรประดิษฐ์, รูปภาพ, เสียงเพลง ก็ได้ ซึ่งบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาเยี่ยมชมตลอดจนสามารถใส่ความเห็นส่วนตัวต่อเจ้าของบันทึกได้, S. online diary, weblog, web diary
cutout(n) แผ่นป้าย ที่ตัดจากไม้หรือวัสดุอื่นตัดเป็นชิ้นขนาดใหญ่ มักมีรูปภาพหรือข้อความโฆษณาบนแผ่นป้ายนั้น เช่น Cardboard cutouts, lifesize standups of movie stars at wholesale prices. , R. board

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
figure[N] รูปภาพ, See also: รูป, ภาพ, ภาพร่าง, ภาพเหมือน, งานศิลปะ, รูปปั้น, Syn. picture, portrait, sketch, composition
image[N] รูปภาพ, See also: ภาพถ่าย, Syn. picture
Madonna[N] รูปภาพของพระแม่มารี (หรือ the Virgin Mary พระมารดาของพระเยซู)
pinup[N] รูปภาพติดผนัง, Syn. calendar girl, gatefold girl

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
fruit piecen. รูปภาพผลไม้
glyph(กลีฟ) ร่องสลัก,รูปแกะสลัก,สัญลักษณ์รูปภาพ,ภาพสัญลักษณ์หรือภาษา, See also: glyphic adj.
high resolutionความละเอียดสูงมีความคมชัดใช้บอกคุณสมบัติของจอภาพ และเครื่องพิมพ์ที่สามารถแสดงรูปภาพ และตัวอักขระต่าง ๆ ได้คมชัดมากดู low resolution เปรียบเทียบ
icon(ไอ'คอน) n. รูปบูชา,ภาพคน,ภาพวาด,รูปภาพ,ภาพของพระผู้เป็นเจ้า., See also: iconic,iconical adj., Syn. eikon,ikon,effigy
image(อิม'มิจฺ) n. รูปภาพ,รูปจำลอง,รูปถ่าย,รูปปั้น,รูปจำลอง,ภาพ,ภาพบนจอ,ภาพในใจ,รูปแบบ,ภาพถอด,สิ่งที่ปรากฎขึ้น,ภาพพจน์,มโนภาพ,จินตนาการ,สัญลักษณ์,เครื่องหมาย,รูปบูชา vt. วาดภาพ,นึกภาพในใจ,คิดคะนึง,สะท้อนภาพ,แสดงเครื่องหมาย,เหมือนกับ
imagery(อิม'มิจเจอรี) n. ภาพ,ภาพในใจ,ความนึกคิด,มโนภาพ,รูปภาพ,จินตนาการ
picture(พิค'เชอะ) n. ภาพ,รูปภาพ,ภาพวาด,ภาพถ่าย,แผ่นภาพ,ภาพอันสวย,ภาพยนตร์,ภาพพจน์,ภาพจินตนาการ,จอภาพ,สถานการณ์,ความเข้าใจต่อสถานการณ์ vt. แสดงเป็นภาพ,นึกภาพ,จินตนาการ,นึกหลับตา,พรรณา,ถ่ายเป็นภาพยนตร์
underdeveloped(อัน'เดอลิเวล'เลิพดฺ) adj. ด้อยพัฒนา (การล้างรูปภาพ) ล้างไม่พอ

English-Thai: Nontri Dictionary
icon(n) รูปปั้น,เจว็ด,รูปนูน,รูปภาพ
imagery(n) รูปปั้น,รูปภาพ,ความฝัน,อุปมาอุปไมย
pictorial(adj) เกี่ยวกับรูปภาพ,เหมือนภาพวาด
picture(n) ภาพวาด,รูปภาพ,ภาพยนตร์,สถานการณ์,ภาพพจน์

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[え, e] (n) รูปภาพ, รูปเขียน

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[え, e] (n ) รูปภาพ

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
画像[がぞう, gazou] Thai: รูปภาพ English: picture

German-Thai: Longdo Dictionary
Abbildung(n) |die, pl. Abbildungen| รูปภาพประกอบ, ภาพอธิบาย เช่น In Abbildung 3.3 sind die geometrischen Verhältnisse bei der Kalibrierung dargestellt.

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top