Search result for

รุกล้ำ

(42 entries)
(0.1404 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -รุกล้ำ-, *รุกล้ำ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
รุกล้ำ[V] trespass, See also: intrude, encroach on, invade, Example: ในพ.ศ. 2437 รัฐบาลฝรั่งเศสในอินโดจีนได้รุกล้ำอธิปไตยของประเทศสยาม โดยส่งกองทัพเข้ายึดครองจังหวัดพระตะบอง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
รุกล้ำก. รุกล่วงล้ำเข้าไป เช่น รุกล้ำอธิปไตย รุกล้ำดินแดน.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
How dare you intrude our border?กล้าดียังไงถึงรุกล้ำดินแดนของเรา ? Three Kingdoms (2008)
As the seas rise, salt will invade the water table, depriving inhabitants of drinking water.ขณะที่น้ำทะเลสูงขึ้น เกลือก็จะรุกล้ำพื้นที่ในน้ำมากขึ้น ทำให้แหล่งน้ำจืดถูกกลืนหาย Home (2009)
More and more wildfires encroach on major cities.ไฟป่ารุกล้ำเข้าเมืองมาก และมากขึ้นเรื่อยๆ Home (2009)
Humanity has no more than 10 years to reverse the trend and avoid crossing into this territory...มนุษยชาติเหลือเวลาไม่ถึง 10 ปี ที่จะกลับไปแก้ไข และหลีกเลี่ยงการรุกล้ำเขตแดนนี้... Home (2009)
And this guy you're trying to ID? Have you run him through the cop database?กับบางคนที่รุกล้ำอุปนิสัยธรรมดาของคุณ Some Kinda Love (2009)
Before we vote on the Enhanced Privacy Invasion Billก่อนที่เราจะลงมติ ร่างพรบ.รุกล้ำความเป็นส่วนตัวฉบับปรับปรุง Hostage Crisis (2009)
Right, Privacy Invasion Billแน่ล่ะ พรบ.รุกล้ำความเป็นส่วนตัว Hostage Crisis (2009)
To move this Enhanced Privacy Invasion Bill forwardลงนามผ่านร่างพรบ.รุกล้ำความเป็นส่วนตัว ฉบับปรับปรุงนี้ได้ Hostage Crisis (2009)
The Egyptian government wouldn't allow any invasive examination of Anok.รัฐบาลอียิปต์ไม่อนุญาตให้ รุกล้ำเข้าไปในการตรวจสอบ ภายในเอน็อค A Night at the Bones Museum (2009)
Uh, no invasive examinations were approved by the Egyptians.ไม่มีการรุกล้ำเข้าไปตรวจสอบภายใน ที่ไม่ได้รับการอนุญาต จากทางอียิปต์หรอก A Night at the Bones Museum (2009)
We have not authorized any invasive or investigative procedures on Anok.เราไม่ได้อนุมัติให้มี การรุกล้ำเข้าไปหรือเข้า ไปตรวจภายในร่างเอน็อค A Night at the Bones Museum (2009)
Soviet ships have violated the territorial waters-เรือของโซเวียตหลายลำ ได้รุกล้ำน่านน้ำ Watchmen (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
รุกล้ำ[v.] (ruklam) EN: trespass ; intrude ; encroach on ; invade   FR: empiéter ; violer la propriété

English-Thai: Longdo Dictionary
poacher(n ) 1. พรานเถื่อน, ผู้ลักลอบล่าสัตว์, ผู้บุกรุกป่าเข้าไปล่าสัตว์, ผู้รุกล้ำอาณาเขตเข้าไปจับสัตว์ 2. กระทะพิเศษสำหรับทำ poached egg (ไข่ปรุงกึ่งสุกในน้ำขลุกขลิก,ไข่ลวกฝรั่ง,ไข่ดาวน้ำ) 3. Goal poacher นักฟุตบอลที่รออยู่โกลฝั่งตรงข้ามเพื่อรอได้บอลแล้วยิง

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
encroach on[PHRV] รุกล้ำ, See also: ยื่นเข้าไป, บุกรุก, Syn. encroach upon
encroach upon[PHRV] รุกล้ำ, See also: ยื่นเข้าไป, บุกรุก, Syn. encroach on
intrude on[PHRV] ก้าวก่าย, See also: รุกล้ำ, ยุ่มย่าม, Syn. intrude into, obtrude on
intrude upon[PHRV] ก้าวก่าย, See also: รุกล้ำ, ยุ่มย่าม, Syn. intrude into, obtrude on
intrude[VI] บุกรุก, See also: รุกล้ำ, ล่วงล้ำ, Syn. encroach, trespass, butt in
intrude[VT] บุกรุก, See also: รุกล้ำ, ล่วงล้ำ, Syn. invade
poach[VT] รุกล้ำ, See also: บุกรุก
transgress[VT] รุกล้ำ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
entrench(เอนเทรนชฺ') vt. ขุดสนามเพลาะ, ยึดที่มั่น. -vi. รุก,รุกล้ำ,บุกรุก., See also: entrencher n. ดูentrench, Syn. intrench
incursion(อินเคอ' เชิน) n. การบุกรุก, การโจมตี, การรุกล้ำ, Syn. inroad, raid, attack
incursive(อินเคอ' ซิฟว) adj. บุกรุก, โจมตี, รุกล้ำ (making incursions)
inroad(อิน'โรด) n. การรุกล้ำ,การบุกรุก,การจู่โจม, Syn. incursion
interlope(อินเทอโลพ') vi. ดำเนินกิจการโดยไม่มีใบอนุญาต,รุกล้ำไปในบริเวณที่หวงห้ามโดยไม่มีใบอนุญาต,พูดสอดขึ้น,ยุ่งเรื่องของคนอื่น., See also: interloper n., Syn. trespass
intrude(อินทรูด') vt.,vi. บุกรุก,รุกล้ำ,ก้าวก่าย,ก้าวร้าว., See also: intruder n. intrudingly adv., Syn. interfere,invade,obtrude
intrusive(อินทรู'ซิฟว) adj. เกี่ยวกับการบุกรุก (ล่วงล้ำ,รุกล้ำ,ก้าวก่าย,ก้าวร้าว,ผลักดัน,โผล่ออก., See also: intrusively adv. intrusiveness n., Syn. trespassing
obtrude(อับทรูด') v. บุกรุก,รุกล้ำ,ดัน,พุ่งออก,เสือกยื่น,โผล่,แลบ,ดันทุรัง,ถลัน., See also: obtruder n. obtrusion n., Syn. encroach
obtrusive(อับทรู'ซิฟว) adj. ซึ่งบุกรุก,ซึ่งรุกล้ำ,ถลันเข้าไป,โผล่พรวด,ยื่น,เสือก,โอ้อวด
overpass(โอ'เวอะพาซฺ) n. ทางข้าง,สะพานลอย,ทางผ่านสายด่วน vt. ข้าม,ผ่าน,ผ่านเหนือ,เกิน,รุกราน,รุกล้ำ,มีเกิน,ชนะ,ดีกว่า,มีประสบการณ์,มองข้าม,เพิกเฉย

English-Thai: Nontri Dictionary
encroach(vi) ล่วงล้ำ,รุกล้ำ,เบียดเบียน,ล่วงเกิน,บุกรุก
encroachment(n) การล่วงเกิน,การรุกล้ำ,การเบียดเบียน,การล่วงล้ำ,การบุกรุก
entrench(vt) ตั้งมั่น,บุกรุก,รุกล้ำ,ก้าวร้าว
interloper(n) ผู้บุกรุก,ผู้รุกล้ำ,ผีซ้ำด้ามพลอย
obtrusive(adj) สะเออะ,เสือก,ซึ่งบุกรุก,ซึ่งรุกล้ำ
poach(vt) รุกล้ำ,ล้ำ,แย่ง,ชิง
transgress(vt) ละเมิด,ฝ่าฝืน,ล่วงล้ำ,กระทำผิด,รุกล้ำ
transgressor(n) ผู้ละเมิด,ผู้รุกล้ำ,ผู้ฝ่าฝืน

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top