Search result for

ริเริ่ม

(44 entries)
(0.0586 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ริเริ่ม-, *ริเริ่ม*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ริเริ่ม[V] start, See also: launch, initiate, begin, originate, Syn. เริ่ม, Example: พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงริเริ่มกิจการออมสินขึ้นในปีพ.ศ. 2450, Thai definition: เริ่มคิดเริ่มทำเป็นคนแรก

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ริเริ่มก. เริ่มคิดเริ่มทำเป็นคนแรก (มักใช้ในทางดี) เช่น นายเลื่อน พงษ์โสภณ ริเริ่มทำรถจักรยานสามล้อ.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Initiateริเริ่ม [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- Use your initiative.ใช้ความคิดริเริ่มของคุณ ฉัน ไม่ได้มีใคร How I Won the War (1967)
If the crew was killed, he was capable of carrying out the mission on his own initiative.เขามีความสามารถในการ ดำเนินการ ภารกิจในความคิดริเริ่มของเขา เอง เขาจะ 2010: The Year We Make Contact (1984)
A pioneer of expressionism, whose paintings were of angst and grief.มีผู้ ริเริ่มนำความคิดมาแสดงเป็น รูปธรรม การสร้างงานโดยใช้สีฉูดฉาด My Little Bride (2004)
Fresh oracles shall be delivered to you daily from every corner of the empire.โอษฐ์ท่านจะยุติ สิ่งที่ปลายนิ้วท่านริเริ่ม ความปรารถนาท่านถูก ยั่วเย้าโดยเทพีพยากรณ์หรือ? 300 (2006)
I hear you've taken up martial arts.ชั้นได้ยินว่านายเป็นริเริ่มศิลปะแห่งสงคราม Art of Fighting (2006)
california has taken an initiative to have higher-miIeage cars sold in california.แคลิฟอร์เนียได้ลงมือริเริ่ม กำหนดให้รถที่ขายในแคลิฟอร์เนียประหยัดน้ำมันมากขึ้น An Inconvenient Truth (2006)
luckily, several states are taking the initiative.โชคยังดีที่หลายๆรัฐกำลังลงมือริเริ่ม An Inconvenient Truth (2006)
Suddenly I'd be less depressed than if I just sat around being a little bit self-indulgent, letting my misery eat away at me until I'd become an emotional wreck and creatively completely moribund.ทันใดนั้นฉันก็ไม่ต้องสิ้นหวัง มีหวังมากว่านั่งอยู่เฉยๆ แล้วฉันก็ทำตามที่ฉันตั้งความหวัง แล้วปล่อยให้ความทุกข์มันจางหายไป ฉันกลายเป็นคนอารมณ์บูด \b ความคิดริเริ่มไม่มี Music and Lyrics (2007)
and I will note down the things which make Jazz laugh and Jazz will note what makes me laugh... and based on that analysis with a float chart...แล้วผมจะจดมุขต่างๆที่ทำให้แจ๊สหัวเราะ และแจ๊สก็จะจดมุขที่ทำให้ผมหัวเราะได้... ซี่งเป็นรากฐานการวิเคราะห์กับการริเริ่มแผนงาน... Namastey London (2007)
Ηis brain was crammed, his starter jammed with ABC disco!สมองเขาไม่แล่น การริเริ่มหยุดชะงักเพราะ ABC ดิสโก้ Like Stars on Earth (2007)
I want to thank you for taking the initiative.ผมต้องขอบคุณสำหรับการริเริ่ม Sunday (2008)
One point for initiative, and two to tell me what's on your mind.ให้หนึ่งคะแนนสำหรับความริเริ่ม อีกสองถ้าบอกว่าต้องการอะไร RocknRolla (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ริเริ่ม[v.] (riroēm) EN: start ; launch ; initiate ; begin ; originate ; commence ; be the first   FR: initier ; entreprendre
ริเริ่มตั้งขึ้น[v.] (riroēmtangkheun) EN: set up   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
call someone into being[IDM] ริเริ่ม, See also: ทำให้เกิดขึ้น, มีขึ้น
father[VT] ก่อตั้ง, See also: ริเริ่ม
initiate[VT] ริเริ่ม, See also: เริ่ม, นำ, เสนอ, ชักนำ, Syn. commence, begin, introduce, Ant. end, terminate, finish
initiatory[ADJ] ริเริ่ม, See also: เริ่มต้น, ซึ่งเป็นขั้นแรก, Syn. introductory, fundamental, primary, Ant. secondary
lead off[PHRV] ริเริ่ม, Syn. kick off
originate from[PHRV] มาจาก, See also: ริเริ่มจาก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
apple computer inc.บริษัทแอปเปิลคอมพิวเตอร์ <คำแปล>เป็นชื่อบริษัทที่ผลิตไมโครคอมพิวเตอร์ยี่ห้อแอปเปิล ชุดที่โด่งดังมาก ได้แก่ แอปเปิลทู (Apple II) และ แมคอินทอช (Macintosh) ฯ คอมพิวเตอร์แอปเปิลที่วางขาย ในตลาดรุ่นแรก ๆ นั้นเป็นผลิตภัณฑ์ที่สร้างความฮือฮาอย่างมากในวงการคอมพิวเตอร์ เพราะเป็นครั้งแรก (ราว ค.ศ.1977) ที่มีการผลิตคอมพิวเตอร์ที่มีขนาดเล็กในราคาที่คนทั่วไปจะหาไว้ใช้เป็นสมบัติส่วนตัวได้ ผู้ที่ช่วยกันริเริ่มคิดประดิษฐ์ได้แก่ Steve Jobs กับ Steve Wozniak สองสหายวัยรุ่นที่สร้างเครื่องต้นแบบเครื่องแรกในโรงรถ ส่วนเครื่องรุ่นแมคอินทอชนั้นเป็นคอมพิวเตอร์ยี่ห้อแรกที่เริ่มนำสัญรูป (icon) รายการคำสั่ง แบบดึงลง (pull down menu) กรอบสนทนา (dialog box) เมาส์ (mouse) ฯลฯ มาใช้ ทำให้คนทั่วไปเริ่มรู้สึกว่า การใช้คอมพิวเตอร์ไม่ใช่ของยากอะไรเลย ปัจจุบันได้มีการพัฒนาให้หนักไปในด้านการผลิตสิ่งพิมพ์ (desktop publishing) อย่างไรก็ตาม หาใช่มีแต่เครื่องแอปเปิลแมคอินทอชเท่านั้นไม่ที่ใช้ระบบการทำงานดังที่กล่าวแล้ว เครื่องคอมพิวเตอร์พีซีก็เลียนแบบ โดยการนำเอาระบบวินโดว์มาใช้
boomerang(บูม'มะแรง) {boomeranged,boomeranging,boomerangs} n. ไม้รูปโค้งซึ่งเมื่อเหวี่ยงออกไปแล้วกลับมาหาผู้เหวี่ยง,อาวุธลับที่กลับไปทำลายผู้ใช้,ดาบที่คืนสนอง vt. ทำอันตรายอย่างไม่คาดคิดกับผู้ริเริ่ม
christian science)n. ศาสนา (ตามพระคัมภีร์ไบเบิล) ที่สอนเกี่ยวกับการรักษาโรคโดยวิธีทางจิตริเริ่มโดยMary Baker Eddy
clever(คลี'เวอะ) adj. เฉลียวฉลาด,ว่องไว,ชำนาญ,สร้างสรรค์,ริเริ่มเก่ง,ประณีต,เหมาะ,น่าพอใจ
commence(คะเมนซฺ') ฐcommenced,commencing,commences} vi.,vt. เริ่ม,ริเริ่ม,เริ่มต้น,ได้รับปริญญา, See also: commenceable adj. ดูcommence commencer n. ดูcommence, Syn. begin -Conf. start,begin
conception(คันเซพ'เชิน) n. การคิด,สร้างมโนคติ,ภาวะตั้งครรภ์,การริเริ่ม,การตั้งต้น,อำนาจความคิด,แบบแผน,โครงการ., See also: conceptive adj. ดูconception, Syn. ideation,idea,view
enterprising(เอนเทอไพร'ซิง) adj. ซึ่งเต็มไปด้วยความริเริ่ม ,กล้าได้กล้าเสีย ,แคล่วคล่อง, See also: enterpriser n. ดูenterprising, Syn. bold,daring
father(ฟา'เธอะ) {fathered,fathering,fathers} n. บิดา,พ่อ,ผู้ปกครอง,พระ,พ่อบุญธรรม,คำเรียกชื่อผู้อาวุโสเพื่อแสดงความเคารพ,ผู้อาวุโสที่สุดของกลุ่ม,ผู้นำของเมือง,ผู้ก่อตั้ง,ผู้มาก่อน,แบบเริ่มแรก -Phr. (the Father พระผู้เป็นเจ้า) . vt. ให้กำเนิด,ริเริ่ม,เป็นพ่อ,ยอมร
gallup polln. การทดสอบมติมหาชนในสหรัฐอเมริกาที่ริเริ่มโดยGeorge Gallup
gumption(กัมพ'เชิน) n. การริเริ่ม,ความกล้าหาญ,การรุก

English-Thai: Nontri Dictionary
beginner(n) ผู้ริเริ่ม,ผู้เริ่มต้น,ผู้ตั้งต้น
commence(vi,vt) เริ่มต้น,ริเริ่ม
commencement(n) การเริ่มต้น,การริเริ่ม,พิธีรับปริญญา,วันรับปริญญา
initiate(vt) เริ่มต้น,ทำพิธีรับเข้า,นำมาให้รู้จัก,ริเริ่ม
initiative(adj) ริเริ่ม,รุก,เริ่มต้น
initiative(n) ความคิดริเริ่ม,การทาบทาม
originality(n) ความคิดริเริ่ม,ความแหวกแนว
originate(vi,vt) ริเริ่ม,เริ่ม,ประดิษฐ์ขึ้น,ทำให้เกิดขึ้น
origination(n) การคิดขึ้น,การริเริ่ม,การประดิษฐ์,ที่มา,บ่อเกิด
originator(n) ผู้ประดิษฐ์,ผู้ริเริ่ม,ผู้คัดค้าน

German-Thai: Longdo Dictionary
Vorreiter(n) |der, pl. Vorreiter| ผู้บุกเบิก, ผู้ริเริ่ม เช่น Deutschland ist Vorreiter polizeilicher Zusammenarbeit in Europa.

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top