Search result for

รายได้

(93 entries)
(0.2269 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -รายได้-, *รายได้*
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - สัตวศาสตร์ (อังกฤษ) (EN-ANIMAL) (UNAPPROVED version -- use with care )
ผู้มีรายได้ประจำsomeone with regular income (This does not mean "rentier"--"rentier" ไม่ถูกเลย)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
รายได้พิเศษ[N] unearned income
รายได้สุทธิ[N] net income, Example: แต่ละเดือนๆ ครอบครัวเรามีรายได้สุทธิ 30,000 บาท, Count unit: บาท, Thai definition: รายได้หลังจากหักค่าใช้จ่าย หรือรายได้หลังจากหักค่าภาษี และค่าธรรมเนียมต่างๆ แล้ว
รายได้ขั้นต่ำ[N] low income, Example: การไม่มีการประกันรายได้ขั้นต่ำเป็นเรื่องที่อันตรายมากกับทศท., Count unit: บาท, Thai definition: จำนวนรายได้ต่ำที่สุดตามที่กฎหมายกำหนดไว้ ซึ่งต้องนำไปคำนวณเสียภาษี
รายได้แผ่นดิน[N] public revenue
รายได้ประ ชาชาติ[N] national income, Thai definition: รายได้สุทธิจากปัจจัยการผลิตต่างๆ ที่ดิน แรงงาน ทุน ในรูปของค่าเช่า ค่าจ้าง กำไร หรือดอกเบี้ย ในช่วงระยะเวลาใดระยะหนึ่ง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
รายได้น. เงินหรือผลประโยชน์ที่ได้รับ เช่น เดือนนี้รายได้ดี.
รายได้สุทธิน. รายได้หลังจากหักค่าใช้จ่ายต่าง ๆ แล้ว (ใช้แก่บุคคล).

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
revenueรายได้ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
revenueรายได้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
incomeรายได้, เงินได้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
earningsรายได้จากการทำงาน, รายได้จากการประกอบการงาน [ดู earned income] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
earned incomeรายได้จากการทำงาน, รายได้จากการประกอบการงาน [ดู earnings] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
premium incomeรายได้จากเบี้ยประกันภัย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
internal revenue; inland revenueรายได้ทางสรรพากร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
inland revenue; internal revenueรายได้ทางสรรพากร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
income, nationalรายได้ประชาชาติ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
national incomeรายได้ประชาชาติ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Agricultural incomeรายได้ทางการเกษตร [เศรษฐศาสตร์]
Exchange earningsรายได้จากการแลกเปลี่ยนเงินตรา [เศรษฐศาสตร์]
Export earningsรายได้จากการส่งออก [เศรษฐศาสตร์]
Disposable incomeรายได้ที่จับจ่ายได้ [เศรษฐศาสตร์]
Per capita incomeรายได้ต่อหัว [เศรษฐศาสตร์]
Public revenueรายได้แผ่นดิน, รายได้แผ่นดิน [เศรษฐศาสตร์]
Nonfarm incomeรายได้นอกภาคกสิกรรม [เศรษฐศาสตร์]
Tax revenueรายได้ทางภาษี [เศรษฐศาสตร์]
Farm incomeรายได้ผลิตผลเกษตร [TU Subject Heading]
Foreign incomeรายได้จากต่างประเทศ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Well, she's very kind, really, and I have to earn my living.จริงเเล้วหล่อนใจดีนะคะ ส่วนฉันเองก็ต้องหารายได้ Rebecca (1940)
America has made my fortune.อเมริกาได้สร้างรายได้มหาศาลของฉัน The Godfather (1972)
I think I've come up with a solution that will remove your flower from any possibility of danger. Now, this is my plan.ที่จะเอาดอกไม้ของเธอ ออกไปให้พ้นจากอันตรายได้ The Little Prince (1974)
We need summer dollars.เราต้องการรายได้จากหน้าร้อน Jaws (1975)
Got to bring back the tourists that'll put all your businesses on a paying basis.ต้องเรียกนักท่องเที่ยวกลับมา ให้ร้านรวงมีรายได้อยางที่ควรจะเป็น Jaws (1975)
Earn some moneyมีรายได้เงินจำนวนหนึ่ง Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
It's not a serious attack on the revenue. Its primary importance is symbolic.มันไม่ใช่เรื่องของรายได้ครับ เป็นเรื่องของการแสดงออก Gandhi (1982)
Good, because my tourism, you know, income is down slightly. We...ดี เพราะว่าการท่องเที่ยวของเรา รู้มั้ยว่ารายได้เข้าประเทศมันลดลงไปมาก เรา.. Mannequin: On the Move (1991)
It could be dangerous with the baby due.มันอาจเป็นอันตรายได้ กับเด็กที่กำลังจะเกิด Wuthering Heights (1992)
You know, just doing a bit of extra money.เพื่อหารายได้พิเศษน่ะ The Cement Garden (1993)
- So generous that you will exceed your income.-ใจกว้างซะจนลูกใช้เงินรายได้จนเกินเลย Episode #1.6 (1995)
Exceed their income! What are you talking about? Don't you know that he has 5,000 a year?ใช้เงินรายได้จนเกินเลยรึ คุณพูดอะไรอย่างนั้น คุณไม่รู้ใช่มั้ยว่าเขาได้เงิน 5,000 ปอนด์ต่อปีนะ Episode #1.6 (1995)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
รายได้[n.] (rāidāi) EN: income ; revenue ; receipts ; turnover ; earnings ; proceeds   FR: revenu [m] ; produit [m] ; chiffre d'affaires [m] ; gain [m]
รายได้ก่อนดอกเบี้ยและภาษี[xp] (rāidāi køn døkbīa lae phāsī) EN: income before interest and tax ; earnings before interest and tax   
รายได้ก่อนหักภาษี[n. exp.] (rāidāi køn hak phāsī) EN: gross earnings ; earnings before tax   
รายได้ขั้นต่ำ[n. exp.] (rāidāi khantam) EN: low income   FR: revenu minimum [m]
รายได้ค้างรับ[n. exp.] (rāidāi khāng rap) EN: accrued income ; accrued revenue   
รายได้จากการขาย[n. exp.] (rāidāi jāk kān khāi) EN: proceeds of sale   
รายได้ต่อหัว[n. exp.] (rāidai tø hūa) EN: per capita income   
รายได้ทุกประเภท[n. exp.] (rāidai thuk praphēt) EN: earnings of any kind   FR: tous les types de revenus
รายได้น้อย[n. exp.] (rāidāi nøi) FR: faible revenu [m] ; bas revenu [m]
รายได้ประจำ[n. exp.] (rāidai prajam) EN: regular income   

English-Thai: Longdo Dictionary
NPL(abbrev) หนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ หรือหนี้เสีย ย่อมาจาก Non-Performing Loan, Non-Performing Loan
gross income(n) รายได้รวม (รายได้ก่อนหักภาษี ค่าธรรมเนียม รวมทั้ง อากรอื่นๆ), A. net income,

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
earnings[N] รายได้, See also: เงินที่หาได้, ค่าจ้าง, เงินเดือน, ผลกำไร, Syn. income, remuneration, salary, wage
economy[N] เศรษฐกิจ, See also: รายได้
gross[N] รายได้รวม, See also: ยอดรวม, Syn. sum, total
income[N] รายได้, See also: เงินได้, รายรับ, Syn. earnings, revenue, wage
incomings[N] รายได้, See also: รายรับ, Syn. revenue
national income[N] รายได้สุทธิทั้งหมดของทั้งประเทศ
proceeds[N] รายได้, Syn. interest, gain
raise[N] รายได้ที่เพิ่มขึ้น, See also: เงินเดือนที่เพิ่มขึ้น
rental[N] ค่าเช่า, See also: รายได้จากการให้เช่า, Syn. fee, hire
revenue[N] รายได้, Syn. earnings, income

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
annual(แอน' นวล) adj. ประจำปี, ทุกปี, เกี่ยวกับปี, เกิดขึ้นระหว่างปี, มีชีวิตอยู่เพียงฤดูเดียวหรือปีเดียว. -n. พืชที่มีชีวิตอยู่เพียงฤดูเดียวหรือปีเดียว, หนังสือหรือรายได้ประจำปี. -annually adv., Syn. yearlong, yearly
annuity(อะนู' อิที) n. เงินรายได้เป็นรายปี, สิทธิที่จะได้รับเงินดังกล่าว, Syn. allowance)
appanage(แอพ'พะเนจ) n. ที่ดินหรือรายได้รับตามระบบศักดินาแก่สมาชิกราชวงศ์กษัตริย์, ทรัพย์สินที่ครอบครองตามกฎหมาย
benefice(เบน'นิฟิส) n. ตำแหน่งที่มีรายได้,ตำแหน่งบาทหลวงที่มีเงินเดือน,ตำแหน่งพระสอนศาสนา,ที่ดินที่ให้ครอบครอง
break-even(เบรค'อีเวิน) adj. มีรายได้เท่ากับรายจ่าย,เสมอตัว,ไม่กำไรและไม่ขาดทุน
coming(คัม'มิง) n. การมาถึง,รายได้. -adj. กำลังมาถึง,ซึ่งมีหวังสำเร็จ, Syn. nearing
commendam(คะเมน'แดม) n. ตำแหน่งพระสอนศาสนา,ตำแหน่งที่มีรายได้
earn(เอิร์น) v. หาได้,หามาได้,ได้กำไร,ได้รับ,สมควรได้รับ,มีรายได้,อยากได้,ปรารถนา, See also: earner n.
earned incomen. เงินรายได้จากค่าจ้าง เงินเดือนหรืออื่น ๆ (ไม่ใช่จากดอกเบี้ย)
earning(เอิร์น'นิง) n. การหารายได้,การหามา., See also: earnings รายได้,ค่าจ้าง เงินเดือน ผลกำไร

English-Thai: Nontri Dictionary
annuity(n) เงินปี,รายได้ประจำปี
coming(n) การมา,รายได้
earnings(n) ค่าจ้าง,เงินเดือน,รายได้,ผลกำไร
economy(n) ความมัธยัสถ์,ความประหยัด,รายได้,เศรษฐกิจ
emolument(n) ผลกำไร,ค่าตอบแทน,ผลตอบแทน,รายได้,เงินเดือน
get(vi) มาถึง,เข้าใจ,บรรลุ,กลายเป็น,ได้เงิน,มีรายได้
income(n) รายได้,รายรับ,ดอกเบี้ย,เงินเดือน
incoming(n) การมาถึง,การเข้ามา,รายได้,รายรับ
means(n) วิธี,เครื่องมือ,ทรัพย์สิน,พาหะ,รายได้
proceeds(n) ผลลัพธ์,ผลกำไร,เงินรายได้

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
champagne taste and lemonade pocketsรายได้ต่ำแต่รสนิยมสูง
contingentรายได้ที่เกิดขึ้น
gross national income (n ) รายได้รวมของประชากรของชาติ
underwriting income (n ) รายได้จากการรับประกันภัย

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
年収[ねんしゅう, nenshuu] (n) รายได้ในหนึ่งปี

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
未収収益[みしゅうりえき, mishuurieki] รายได้ค้างรับ

German-Thai: Longdo Dictionary
Umsatz(n) |der, pl. Umsätze| รายได้สุทธิ, ผลรวมสุทธิ
aufgrund + G(Präp.) เนื่องจากว่า, ด้วยเหตุว่า, เพราะว่า เช่น Aufgrund des sehr hohen Einkommens kann er bald ein neues Haus aufbauen lassen. = เนื่องจากการมีรายได้ที่สูงมาก เขาจึงสามารถจะสร้างบ้านใหม่ได้ในไม่ช้านี้, See also: S. wegen, infolge
Bruttoverdienst(n) |der, pl. Bruttoverdienste| รายได้รวม (รายได้ก่อนหักภาษี ค่าธรรมเนียม รวมทั้ง อากรณ์อื่นๆ), See also: A. Nettoverdienst,
Nettoverdienst(n) |der, pl. Nettoverdienste| รายได้สุทธิ (รายได้ หลังหักภาษี ค่าธรรมเนียม รวมทั้ง อากรณ์อื่นๆ ออกแล้ว), See also: A. Bruttoverdienst,

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
*ewinnvortrag {m} | Gewinnvortrag aus früheren Jah*รายได้ที่หาได้,รายได้ที่มีอยู่

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top