Search result for

ราชา

(68 entries)
(0.02 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ราชา-, *ราชา*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ราชาคณะ[N] a high ecclesiastical dignitary, See also: a high Buddhist ecclesiastical dignitary, high dignitary monk, Thai definition: สมณศักดิ์ชั้นสูงกว่าพระครูสัญญาบัตรขึ้นไป
ราชาวดี[N] an enamel for gold or silver (as bases), See also: a king of glazing, Thai definition: การลงยาสำหรับเคลือบทองให้เป็นสีต่างๆ, Notes: (เปอร์เซีย)
ราชาวดี[N] Buddleja paniculata Wall, Thai definition: ไม้พุ่มชนิด Buddleja paniculata Wall. ในวงศ์ Buddlejaceae ดอกสีขาวออกเป็นช่อยาว กลิ่นหอม
ราชาวลี[N] royal lineage, See also: royal blood, Syn. ราชันย์, Thai definition: เชื้อสายของพระราชา, Notes: (สันสกฤต)
ราชาฤกษ์[N] auspicious time, Thai definition: ฤกษ์กำเนิด ถือว่าเป็นมงคลสูง ให้เกียรติยศ ชื่อเสียง และผลดีทางการงานแก่ผู้เกิดหรือประกอบการงานในฤกษ์นี้ ทั้งจะทำให้ผู้เกิดหรือประกอบการงานในฤกษ์นี้เป็นที่นิยมชมชอบรักใคร่โปรดปรานของขุนนาง เจ้าพระยา พระมหากษัตริย์
ราชาธิราช[N] emperor, See also: great king, mighty king, Syn. ราเชนทร์, Thai definition: พระราชาผู้เป็นใหญ่กว่าพระราชาอื่นๆ, Notes: (สันสกฤต)
ราชาภิเษก[N] coronation, See also: ceremony for the coronation of the king, Example: งานสมโภชราชาภิเษกเป็นงานร่าเริงและปลื้มใจปีติสำหรับประชาราษฎร, Thai definition: พระราชพิธีในการสถาปนาขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์, Notes: (สันสกฤต)

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ราชาน. พระเจ้าแผ่นดิน, พระมหากษัตริย์.
ราชาว. ตรง เช่น แผ่กิ่งก้านราชา.
ราชาคณะน. สมณศักดิ์ชั้นสูงกว่าพระครูสัญญาบัตรขึ้นไป ใช้ว่า พระราชาคณะ.
ราชาธิปไตยน. ระบอบการปกครองแบบหนึ่งที่มีพระราชาเป็นใหญ่. (ป. ราช + อธิปเตยฺย).
ราชาธิปไตยดู ราช ๑, ราช-.
ราชาธิราชน. พระราชาผู้เป็นใหญ่กว่าพระราชาอื่น ๆ.
ราชาธิราชดู ราช ๑, ราช-.
ราชาภิเษกน. พระราชพิธีในการสถาปนาขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์ ใช้ว่า พระราชพิธีบรมราชาภิเษก.
ราชาภิเษกดู ราช ๑, ราช-.
ราชายตนะน. ไม้เกด.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
monarchyราชาธิปไตย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
monarchyราชาธิปไตย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Coronationsราชาภิเษก [TU Subject Heading]
Monarchyราชาธิปไตย [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- It ain't easy being king. - Yeah.-มันไม่ง่ายที่จะเป็นราชา Pilot (2008)
Soccer Prince Natsuราชานักเตะ นัตสึ Akai ito (2008)
Greetings, King Katuunko.ถวายบังคม ราชาคาตุอันโก Ambush (2008)
Great king of Toydaria, forgive my intrusion.มหาราชาแห่งทอยดาเรีย โปรดประทานอภัยที่ข้าเสียมารยาท Ambush (2008)
This is King Katuunko. Speak.นี่ราชา คัททูโก พูด Ambush (2008)
Share the feeling, I do, King Katoonku.เช่นเดียวกัน ราชาคัททูโก Ambush (2008)
My lord, the king requests your service as a matter of urgency.เจ้าชายพะยะค่ะ พระราชามีเรื่องด่วนจะปรึกษาพะยะค่ะ The Labyrinth of Gedref (2008)
I can't tell the king it's caused by sorcery until I am completely certain.ข้าไม่สามารถบอกพระราชาได้ จนกว่าจะแน่ใจ เพราะมันอาจเป็นเวทมนตร์ The Labyrinth of Gedref (2008)
The king must fear the day when you will take the throne.พระราชาทรงหวาดกลัวเมื่อถึงวันที่เจ้าครองบัลลังก์ The Labyrinth of Gedref (2008)
You can't accuse a knight without proof - the King would never accept the word of a servant over that of a knight.เธอกล่าวหาอัศวินโดยไม่มีหลักฐานไม่ได้นะ พระราชาน่ะไม่รับฟังคำพูดของเด็กรับใช้ที่กล่าวหาอัศวินหรอกนะ Valiant (2008)
It counts for very little as fas as the King's concern, that's the way it is.ลุงจะบอกว่าพระราชาจะฟังก็แต่อัศวินน่ะสิ เรื่องของเรื่องน่ะ Valiant (2008)
If we can cure Ewan, he could tell the King Valiant was using magic.ถ้าเราสามารถรักษาอีวานได้ เขาก็จะบอกพระราชาได้ว่าวาเลียนท์ใช้เวทย์มนต์ Valiant (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ราชา[n.] (rāchā) EN: king ; rajah   FR: roi [m] ; raja [m] = rajah [m]
ราชาคณะ[n.] (rāchākhana) EN: high ecclesiastical dignitary ; high Buddhist ecclesiastical dignitary ; high dignitary monk   
ราชาธิปไตย[n.] (rāchāthippatai) EN: monarchy ; absolute monarchy   FR: monarchie [f]
ราชาธิราช[n.] (rāchāthirāt) EN: king of kings ; emperor ; great king ; mighty king   
ราชาธิราช[n.] (rāchāthirāt) EN: historical drama dealing with the warsbetween Burma and the Mon Kingdom   
ราชาน้ำมัน[n. exp.] (rāchā nāmman) EN: oil magnate ; oil king   FR: magnat du pétrole [m]
ราชาฝ้าย[n. exp.] (rāchā fāi) EN: cotton lord   
ราชาภิเษก[n.] (rāchāphisēk) EN: coronation ; ceremony for the coronation of the king   FR: couronnement [m] ; sacre [m]
ราชาฤกษ์[n.] (rāchāreuk) EN: auspicious time   
ราชาวดี[n.] (rāchāwadī) EN: enamel for gold or silver ; king of glazing   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
crown[VT] ราชาภิเษก
kingship[N] การปกครองโดยกษัตริย์, See also: ราชาธิปไตย
monarchy[N] การปกครองโดยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข, See also: ราชาธิปไตย, ระบอบกษัตริย์, Syn. kingship, sovereignty
raja[N] กษัตริย์หรือผู้ปกครองของอินเดีย มลายู ชวาและบอร์เนียว, See also: ราชา, Syn. king, rajah
rajah[N] กษัตริย์หรือผู้ปกครองของอินเดีย มลายู ชวาและบอร์เนียว, See also: ราชา, Syn. king, raja

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
absolute monarchyราชาธิปไตยแบบสมบูรณาญาสิทธิราช (not limited by laws)
autocracy(ออทอค'คระซี) n. อัตตาธิปไตย,เอกาธิปไตย,ผู้มีอำนาจเด็ดขาด,การปกครองโดยผู้มีอำนาจเด็ดขาด,ราชาธิปไตยแบบกษัตริย์ที่มีอำนาจเด็ดขาด,ระบบเผด็จการ. autocratic (al) adj.
cardinal(คาร์'ดิเนิล) n. พระราชาคณะของคาทอลิก,นกจำพวกหนึ่งตัวผู้สีแดงจัด,สีแดงเข้ม adj. สำคัญยิ่ง,มีสีแดง,พื้นฐาน., See also: cardinalship n. ดูcardinal, Syn. principal
conclave(คอน'เคลฟว) n. การประชุมลับ,การประชุมส่วนตัว,สถานที่ราชาคณะสงฆ์ของศาสนาโรมันคาทอลิกประชุมกันเพื่อเลือกสันตะปาปา,วิทยาลัยของราชาคณะสงฆ์ของศาสนาโรมันคาทอลิก
coronation(คอระเน'เชิน) n. การสวมมงกุฎ,พิธีสวมมงกุฎ,พิธีราชาภิเษก
episcopal(อีพิส'คะเพิล) adj. เกี่ยวกับพระราชาคณะ (bishop) ,เกี่ยวกับนิกายAnglican Church
hat(แฮท) n. หมวก,หมวกพระราชาคณะ
hierarch(ไฮ'อะราค) n. คณะสงฆ์,พระราชาคณะ,หัวหน้ากลุ่มปกครองโดยลำดับชั้น., See also: hierarchal adj.
hierophantn. พระชั้นสูง,พระราชาคณะ,พระที่แปลหรือวิเคราะห์ ความหมายที่ลึกลับ., See also: hierophantic adj.
king(คิง) n. กษัตริย์,ประมุข,ผู้นำ,เผ่า,ราชา,หมากรุกที่เดินข้ามกระดานจนได้เป็นเจ้า. vt. ทำให้เป็นกษัตริย์ vi. ปกครองเป็นกษัตริย์., See also: kinghood ดูking, Syn. ruler,sovereign,

English-Thai: Nontri Dictionary
cardinal(n) พระราชาคณะ
coronation(n) พิธีบรมราชาภิเษก,พิธีสวมมงกุฎ
emperor(n) พระเจ้าจักรพรรดิ,จักรพรรดิ,ราชาธิราช
king(n) พระเจ้าแผ่นดิน,กษัตริย์,พระราชา
monarch(n) กษัตริย์,ราชา,ราชินี,ราชวงศ์,ผีเสื้อขนาดใหญ่
monarchical(adj) เกี่ยวกับราชาธิปไตย,เกี่ยวกับระบอบกษัตริย์,เกี่ยวกับราชวงศ์
monarchist(n) ผู้นิยมระบอบราชาธิปไตย
monarchy(n) การปกครองระบอบราชาธิปไตย
patriarch(n) พระราชาคณะ,พระสังฆราช,บาทหลวง,หัวหน้าครอบครัว,ปรมาจารย์,ผู้เฒ่า
prelacy(n) ที่ทำการของสังฆราชา,ตำแหน่งพระราชาคณะ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top