Search result for

ราคาขาย

(33 entries)
(0.0424 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ราคาขาย-, *ราคาขาย*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ราคาขาย[N] sale price, See also: selling price, Example: เมื่อขายสินค้า พนักงานจะบันทึกรายการขาย ซึ่งจะมีระบบจะตรวจสอบว่า ราคาขายตรงกับราคาที่ได้กำหนดไว้หรือไม่
ราคาขายส่ง[N] wholesale price, Syn. ราคาส่ง, Ant. ราคาขายปลีก, ราคาปลีก, Example: การกำหนดราคาน้ำมันทั้งราคาขายปลีกและราคาขายส่งของไทย ไม่ค่อยเป็นไปตามราคาตลาดโลก, Thai definition: ราคาขายให้แก่ร้านค้าย่อย มักเป็นสินค้าจำนวนมาก ในราคาที่ต่ำกว่าราคาขายปลีก
ราคาขายปลีก[N] retail price, Syn. ราคาปลีก, Ant. ราคาขายส่ง, ราคาส่ง, Example: ผลการประชุมสรุปออกมาว่า ให้รัฐบาลปรับราคาขายปลีกน้ำตาลทรายขึ้นกิโลกรัมละ 2-3 บาท, Thai definition: ราคาขายย่อยหรือจำนวนน้อย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
cash priceราคาขายเป็นเงินสด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Retail priceราคาขายปลีก [เศรษฐศาสตร์]
Wholesale priceราคาขายส่ง [เศรษฐศาสตร์]
Offering priceราคาขายหน่วยลงทุน
จะเท่ากับมูลค่าหน่วยลงทุนบวกค่าธรรมเนียมการขาย (ถ้ามี) โดยปกติค่าธรรมเนียมการขายจะคิดเป็นร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน [ตลาดทุน]
Retail priceราคาขายปลีก [การบัญชี]
Sales valueราคาขาย [การบัญชี]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- Yeah. One quarter is to ten points that he scores in that quarter.ส่วนราคาขายปลีก ตั้งไว้ที่ 18.95 ดอลล่าร์ Big (1988)
That means the wages come to three tenths of one percent of the retail price.นั่นหมายความว่า ค่าแรงเท่ากับ 3/10 ของ 1% ของราคาขายปลีก The Corporation (2003)
From now on, we're gonna work with our customers to create a mutually agreed upon price.เริ่มจากตอนนี้ เราจะต้องทำงานกับลูกค้าของเรา ด้วยการร่วมกันกำหนดราคาขาย Chuck Versus the Cougars (2008)
Ten acres for sale up North 84. You know, structure industry.North 84 ราคาขายขยับขึ้นเป็นสิบเอเคอร์ นายก็รู้มีทั้ง โรงงานอุตสหกรรม Pilot (2008)
That concludes the sales for tonight. Thank you all for coming.นั้นสิ้นสุดการซึ้อขายคืนนี้ที่ราคาขาย ขอบคุณที่มาใช้บริการ Taken (2008)
"come on down to mattress land. "we've got near-wholesale prices"มาที่เมืองที่นอน เรามีที่นอนราคาขายส่ง" Mattress (2009)
That's the family rate.นั่นคือราคาขายให้กับพรรคพวก Caregiver (2010)
No. That's exactly the sale price of the Degas.ไม่ใช่หรอก นั่นเป็นราคาขาย เดกาส์พอดีๆเลย On the Fence (2011)
Um, speaking of money, Marcy, I know the, uh, economy is down, but why is the asking price so far below market?พูดถึงเรื่องเงินนะคะ มาร์ซี่ ฉันรู้ว่าเศรษฐกิจมันไม่ดี แต่ทำไมราคาขาย ถึงได้ต่ำกว่าราคาตลาด Afterbirth (2011)
$200,000 less than the last time I sold it.6 ล้านต้น ๆ น้อยกว่าราคาขาย ครั้งหลังสุดที่ฉันขายไปอีก Afterbirth (2011)
We will make 2.5 billion in salesราคาขายอยู่ที่ 250,000,000,000 วอน ครับ Episode #1.2 (2011)
At 30 cents wholesale, yeah.อยู่ที่ 30 เซ็นต์ต่อราคาขายส่ง ใช่ Blood Money (2013)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ราคาขาย [n. exp.] (rākhā khāi) EN: selling price ; sale price ; price   FR: prix de vente [m]
ราคาขายปลีก [n. exp.] (rākhā khāiplīk) EN: retail price   FR: prix de vente au détail [m] ; prix au détail [m]
ราคาขายส่ง[n. exp.] (rākhā khāisong) EN: wholesale price   FR: prix de vente en gros [m] ; prix de gros [m]
ราคาขายสด [n. exp.] (rākhā khāi sot) EN: cash price   FR: prix de vente au comptant [m] ; prix au comptant [m] ; prix cash (inf.) [m]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
markup[N] ราคาขายที่เพิ่มขึ้น
selling price[N] ราคาขาย, See also: ราคาสินค้า, ราคา, Syn. price, market price
trade price[N] ราคาขายส่ง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
fourth generation computeคอมพิวเตอร์ยุคที่สี่คอมพิวเตอร์ในยุคที่สี่นี้มีขนาดของหน่วยความจำเล็กกว่ายุคที่สามลงไปอีก มีการนำไอซี (IC หรือ integrated circuit) หรือวงจรเบ็ดเสร็จมารวมกันเป็นแผงใหญ่ ๆ เรียกว่าแผงวงจรรวมความจุสูง (large scale integrated circuit) หรือบางทีเรียกกันว่าชิป (chip) ทำให้สร้างคอมพิวเตอร์ได้เล็กลงมาก จึงทำให้เกิดมีไมโครคอมพิวเตอร์ (microcomputer) หรือคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (personal computer) หรือพีซีขึ้น ราคาขายในท้องตลาดก็ลดลงได้มาก ทำให้เป็นที่นิยมอย่างรวดเร็วในหมู่คนทั่วไป ไม่เฉพาะแต่นักคอมพิวเตอร์ ต่อมาปลายยุคที่สี่นี้ มีการนำพีซีหลาย ๆ เครื่องมาเชื่อมต่อกันเป็นเครือข่าย (network) ทำให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นไปอีกดู generation ประกอบ
margin(มาร์'จิน) n. ขอบ,ริม,ข้าง,ขอบเขต,ช่องว่าง,จำนวนที่เผื่อเหลือเผื่อขาด,เงินทดรองความสูญเสีย,ค่าแตกต่างระหว่างราคาทุนกับราคาขาย,จุดรายได้ต่ำสุดซึ่งถ้าต่ำกว่านี้แล้วการผลิตจะขาดทุน,ร่อแร่,เกือบขาดทุน. vt. ใส่ขอบ,ทำให้มีริมหรือข้าง,วางเงินทดรอง
point of sale systemระบบ ณ จุดขายใช้ตัวย่อว่า POS (อ่านว่า พีโอเอส) ในวงการคอมพิวเตอร์ จะหมายถึง การขายทั้งตัวเครื่องคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ในราคาขายปลีก ตัวเครื่องคอมพิวเตอร์นั้น หมายรวมทั้งอุปกรณ์ ต่าง ๆ ด้วยเป็นต้นว่า เครื่องพิมพ์, เครื่องกราดภาพ (scanner) เครื่องอ่านรหัสแท่ง (barcode reader) ฯลฯ
pos(พีโอเอส) ย่อมาจาก point of sale (ณ จุดขาย) ในวงการคอมพิวเตอร์ จะหมายถึง การขายทั้งตัวเครื่องคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ในราคาขายปลีก ตัวเครื่องคอมพิวเตอร์นั้น หมายรวมทั้งอุปกรณ์ ต่าง ๆ ด้วยเป็นต้นว่า เครื่องพิมพ์, เครื่องกราดภาพ (scanner) เครื่องอ่านรหัสแท่ง (bar code reader)
trade pricen. ราคาขายส่ง

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top