Search result for

รับไว้

(31 entries)
(0.013 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -รับไว้-, *รับไว้*
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เอา ๑รับไว้ เช่น เขาให้ก็เอา

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Consider it a token of my gratitudeโปรดรับไว้เถอะครับ ถือเป็นการตอบแทน Portrait of a Beauty (2008)
Take it.รับไว้Episode #1.5 (2008)
How can I accept this?ผมรับไว้ ไม่ได้หรอกครับ? Episode #1.7 (2008)
But when someone gives you a gift, you should accept it graciously.คนอื่นให้ของมาเราก็ควรจะรับไว้ The Ramen Girl (2008)
I'm not gonna keep you from it.ผมคงรับไว้พิจารณา Frost/Nixon (2008)
That's for you. Take it.ให้เธอ รับไว้สิ Doubt (2008)
That could be got by any drunkard with his tot of rum.ซึ่งพวกขี้เมากับเหล้ารัมของเขาจะสามารถรับไว้ได้ Doubt (2008)
T-bag, hold it on, let her go.ทีแบค, รับไว้ ปล่อยเธอไป Five the Hard Way (2008)
But I need some traveling money.แต่ฉันต้องการเงินสำหรับไว้ใช้ The Price (2008)
You're here in a chicken coop- you need all the help you can get.นายอยู่ในเล้าไก้นี่ / ถ้ามีความช่วยเหลือนายก็ควรรับไว้ Boxed In (2008)
I'll take that as a maybe.ผมถือว่าคุณรับไว้พิจารณา Up (2009)
A lot of pushing in the lineup over there.มีการสกัดแนวรับไว้ได้เยอะเลยครับ Invictus (2009)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
absorb[VT] รับเอา, See also: รับไว้
intromit[VT] รับ, See also: รับไว้, Syn. let in, admit
receive as[PHRV] รับไว้เป็น, See also: ได้มาเป็น

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
admissible(แอดมิส' ซิเบิล) adj. พอจะรับไว้ได้, ยอมได้, Syn. proper, worthy, suitable)
brood(บรูด) {brooded,brooding,broods} n. คอกหนึ่ง,กลุ่มหนึ่ง,พันธุ์หนึ่ง,ชนิดหนึ่ง vi. กก (ไข่) ,ใช้ปีกโอบคุ้มกัน (ลูกสัตว์) ,ครุ่นคิด. adj. สำหรับไว้กกไข่
catch {caught(แคทชฺ) vt.,vi. จับ,จับไว้,คว้า,ตะครุบ,เกาะ,ฉวย,คล้องไว้,รับไว้,ต้านไว้,อุ้ม,รีบไป,พบโดยบังเอิญ,พบว่า,รับเชื้อ,ติดเชื้อ,ติดไฟ,ตีถูก,ทำให้เกิด,ก่อให้เกิด,เข้าใจ, Syn. take,see,contract
catches}(แคทชฺ) vt.,vi. จับ,จับไว้,คว้า,ตะครุบ,เกาะ,ฉวย,คล้องไว้,รับไว้,ต้านไว้,อุ้ม,รีบไป,พบโดยบังเอิญ,พบว่า,รับเชื้อ,ติดเชื้อ,ติดไฟ,ตีถูก,ทำให้เกิด,ก่อให้เกิด,เข้าใจ, Syn. take,see,contract
catcing(แคทชฺ) vt.,vi. จับ,จับไว้,คว้า,ตะครุบ,เกาะ,ฉวย,คล้องไว้,รับไว้,ต้านไว้,อุ้ม,รีบไป,พบโดยบังเอิญ,พบว่า,รับเชื้อ,ติดเชื้อ,ติดไฟ,ตีถูก,ทำให้เกิด,ก่อให้เกิด,เข้าใจ, Syn. take,see,contract
caught(แคทชฺ) vt.,vi. จับ,จับไว้,คว้า,ตะครุบ,เกาะ,ฉวย,คล้องไว้,รับไว้,ต้านไว้,อุ้ม,รีบไป,พบโดยบังเอิญ,พบว่า,รับเชื้อ,ติดเชื้อ,ติดไฟ,ตีถูก,ทำให้เกิด,ก่อให้เกิด,เข้าใจ, Syn. take,see,contract
crepe(เครพ) n. แพรย่น,ไหมย่น,ผ้าย่น,กระดาษลูกฟูก,ด้ายย่นสีดำ (สำหรับไว้ทุกข์)
preset(พรีเซท') vt. ติดตั้งไว้ล่วงหน้า,ปรับไว้ล่วงหน้าแล้ว
token ringวงแหวนโทเค็นในระบบเครือข่าย หมายถึง การส่งข้อมูลแบบวงแหวน กล่าวคือ ผู้ส่งข้อมูลจะนำข้อมูลใส่ในถาด (token) ถาดนี้จะเดินตามสายผ่านไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ที่อยู่โดยรอบ เมื่อเดินไปถึงเครื่องที่จะเป็นตัวรับ ก็จะจัดการรับถาดนั้นไว้เพื่อถ่ายโอนข้อมูลออก เมื่อบันทึกข้อมูลลงในเครื่องของตนแล้ว ก็จะปล่อยถาดกลับไปยังผู้ส่ง เมื่อผู้ส่งตรวจดูว่า ข้อมูลถูกรับไว้เรียบร้อยแล้ว ก็จะลบข้อมูลทิ้ง (บางทีเรียกสั้น ๆ ว่า ring network)

English-Thai: Nontri Dictionary
admissible(adj) อนุญาตได้,ยอมได้,พอจะรับไว้ได้
assimilate(vt) ทำให้เหมือนกัน,ย่อย,ดูดซึม,รับไว้
intromit(vt) นำเข้า,ใส่ไว้,รับไว้

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
受け止める[うけとめる, uketomeru] Thai: รับไว้ English: to catch
受け取る[うけとる, uketoru] Thai: รับไว้ English: to receive

German-Thai: Longdo Dictionary
Brett(n) |das, pl. Bretter| แผ่นสี่เหลี่ยมจากไม้หรือกระดาษแข็งสำหรับไว้เล่นเกมส์

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top