Search result for

รับรอง

(65 entries)
(0.0135 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -รับรอง-, *รับรอง*
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
หนังสือรับรองการทำประโยชน์ (n ) Certificate of Utilization
ใบรับรองคุณวุฒิ (n ) certificate

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
รับรอง[V] welcome, See also: receive, entertain, greet, Syn. ต้อนรับ, Example: เทศกาลปีใหม่ผมไม่ได้หยุดเลย เพราะต้องรับรองแขกผู้ใหญ่ที่มางาน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
รับรองก. รับประกัน เช่น รับรองว่าเป็นของแท้
รับรองต้อนรับ เช่น รับรองแขกเมือง.
รับรองน. วิธีการขับร้องและบรรเลงดนตรี โดยนักร้องร้องขึ้นก่อนแล้วดนตรีบรรเลงรับ.
รับรองเพื่อแก้หน้าดู สอดเข้าแก้หน้า.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
acknowledgeรับรอง [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
second, support a proposalรับรอง, สนับสนุนข้อเสนอ [การทูต]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I couldn't focus. You'll get no letter of recommendation from me.ผมจดจ่อกับมันไม่ได้เลย เธอจะไม่ได้รับจดหมายรับรองการทำงานจากฉัน New Haven Can Wait (2008)
She was trying to get me a recommendation?- เธอกำลังช่วยรับรองฉันอยู่ There Might be Blood (2008)
Pretty sure i need your approval for that.ฉันค่อนข้างแน่ใจว่าต้องการให้คุณรับรอง Not Cancer (2008)
I want his signature on the paperwork.ผมต้องการให้เขาเซ็นต์รับรองบนเอกสาร Emancipation (2008)
Block his references to other hospitals.ปิดกันการรับรองเขาจากโรงพยาบาลอื่น Dying Changes Everything (2008)
Your agent also promised me Yoda would get a fair fight.เจ้าก็เคยรับรองว่าจะสู้กันอย่างยุติธรรมกับโยดา Ambush (2008)
I assure you, Count, if anything, it is Skywalker who will underestimate this ship and its power.รับรอง ท่านเคาท์ จะมีก็แต่สกายวอล์คเกอร์นั่นล่ะ ที่จะประมาทยานลำนี้และอานุภาพของมัน Shadow of Malevolence (2008)
I will.ผมรับรอง The Mark of Nimueh (2008)
These credentials are faked.ใบรับรองฐานะนี่เป็นของปลอม Lancelot (2008)
You've just signed our death warrant. He saved Matthew's life.รับรองได้เลยว่าเจ้าตายแน่ ท่านช่วยชีวิตแมธธิวไว้นะ The Moment of Truth (2008)
I guarantee you it won't be him. I trust Arthur with my life.รับรองได้ว่าไม่ใช่เขาแน่ ข้าเอาชีวิตข้าเป็นประกัน The Moment of Truth (2008)
Have you confirmed it?เจ้าเคยรับรองมันไหม? Excalibur (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
รับรอง[v.] (raprøng) EN: assure ; certify ; confirm ; affirm   FR: certifier ; assurer ; garantir ; confirmer ; affirmer
รับรอง[v.] (raprøng) EN: welcome ; receive ; entertain ; greet ; acknowledge ; recognize   FR: accueillir ; recevoir

English-Thai: Longdo Dictionary
security(n adj) ความปลอดภัย, สิ่งที่ทำให้ปลอดภัย, ความมั่นคง, การค้ำประกัน, หลักทรัพย์, ธนบัตร, คนรับรอง, สวัสดิการ, เกี่ยวกับการประกัน, S. certificate, protection,
CERIAS(n) ศูนย์การศึกษาและวิจัย ด้านการรับรองและรักษาความปลอดภัยด้านข้อมูล ย่อมาจาก The Center for Education and Research in Information Assurance and Security
authentication(n) สัญลักษณ์หรือเครื่องหมายที่รับรองว่าเป็นของแท้หรือแสดงที่มา
withholding tax(n) ภาษีหัก ณ ที่จ่าย; เป็นภาษีที่ผู้จ่ายต้องหักไว้จากยอดเงินที่เรียกเก็บ แล้วนำส่งให้กับกรมสรรพากร โดยต้องหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ให้กับผู้รับเงิน; ข้อมูลเพิ่มเติม www.rd.go.th
medical certificate(n) ใบรับรองแพทย์
notory republic(n) ผู้รับรองเอกสารของรัฐ เช่น A notory republic in the US puts this big imprinted raised seal on a document, to "notarize" it.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
affirm[VI] ยืนยัน, See also: รับรอง, พิสูจน์ความเป็นจริง, Syn. insist, assert, repeat
affirm[VT] ยืนยัน, See also: รับรอง, พิสูจน์ความเป็นจริง
assure[VT] ให้ความมั่นใจ, See also: รับรอง, รับประกัน, ยืนยัน, ประกัน, Syn. convince, reassure
accredit with[PHRV] รับรองว่าเป็น, See also: เชื่อถือว่าเป็น, Syn. credit with
avouch for[PHRV] รับรอง, See also: รับประกัน, Syn. vouch for
bear out[PHRV] รับรอง, See also: ยืนยัน
certificate[VT] รับรองด้วยหนังสือรับรอง, See also: รับรองด้วยเอกสารรับรอง
certify[VT] รับรอง, See also: รับประกัน, Syn. affirm, attest, vouch
ensure against[PHRV] รับรองความปลอดภัยให้กับ, Syn. insure against
declare[VT] ยืนยัน, See also: รับรอง, แสดงหลักฐาน, Syn. affirm, express, give evidence of, reveal, show, state firmly

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
accredit(อะเครด' ดิท) vt. เพิ่มบัญชี, เชื่อถือ, อนุญาต, แต่งตั้ง, ถือว่า, รับรอง, รับรองวิทยฐานะ accre-ditation, accreditment n.
acknowledge(แอคนอล' เลจฺ) vt. ยอมรับ (เป็นความจริง) , รับรอง, แจ้งว่าได้รับ,เห็นคุณค่า. -acknowledgeable adj., -acknowledgment, -acknowledgement n.
admission(แอคมิช' เชิน) n. การรับเข้า, การยอมรับรอง, การรับสารภาพ, สิทธหรือวิธีการเข้าไป, ราคาสำหรับเข้าไป, การยอมรับข้อกล่าวหาหรือความจริง, Syn. allowance,admittance)
admit(แอสดมิท') vt.,vi. ให้เข้า,รับเข้า, ให้สิทธิเข้าได้, ยอมให้, ยอมรับรอง, ยอมรับ, รับสารภาพ, รับ, รับรอง. -admittable, admittible adj., Syn. let in, concede)
affirm(อะเฟิร์ม') vt. ยืนยัน, เห็นพ้อง, อนุมัติ, พิสูจน์เป็นความจริง, รับรอง, Syn. state, assert)
affirmation(แอฟเฟอเม' เชิน) n. การยืนยัน, การรับรอง, Syn. affirmance, Syn. assertion)
aludel(แอล' ลูเดล) n. ภาชนะรูปผลแพร์ชนิดหนึ่งที่ใช้ในห้องปฏิบัติการทางเคมีสำหรับรองรับคราบระเบิดที่เกิดขึ้น
assurance(อะชัว'เรินซฺ) n. การรับรอง,การทำให้แน่นอน,การทำให้มั่นใจ,ความมั่นใจ,ความเชื่อถือ,ความไม่กลัวเกรง,ความบ้าบิ่น,การประกันภัย,การโอนทรัพย์สิน, Syn. boldness, confidence ###A. doubt,distrust)
assure(อะชัวร์') vt. ทำให้มั่นใจ, ทำให้แน่นอน,รับรอง,ประกัน, ยืนยัน,ให้กำลังใจ.
attest(อะเทสทฺ') vt.,vi. เป็นพยาน,รับรอง,พิสูจน์,ให้การ,ยืนยัน,ทำให้สาบานหรือให้คำปฏิญาณ,เป็นเครื่องพิสูจน์. -attestant, attester, attestor,attestator n.

English-Thai: Nontri Dictionary
accredit(vt) รับรอง,เพิ่มบัญชี,เชื่อถือ,อนุญาต,ให้อำนาจ
acknowledge(vt) รับรอง,ยอมรับ,รับว่า
acknowledgement(n) การรับรอง,การยอมรับ,การรับ
affirm(vi,vt) รับว่าจริง,ยืนยัน,รับรอง,เห็นพ้อง
affirmation(n) การประกาศ,การยืนยัน,การรับรอง
affirmative(adj) ซึ่งยืนยัน,ซึ่งรับรอง
affirmative(n) การรับ,คำยืนยัน,คำรับรอง
assurance(n) ความมั่นใจ,คำมั่น,การรับรอง,การประกันภัย
attest(vi,vt) พิสูจน์,ให้การ,รับรอง,ยืนยัน,ให้คำปฏิญาณ,สาบาน,เป็นพยาน
attestation(n) การเป็นพยาน,การให้การ,การรับรอง,พยานหลักฐาน,การปฏิญาณตน

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
保証[ほしょう, hoshou] (vt) รับรอง, รับประกัน

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
保証[ほしょう, hoshou] (n) รับรอง, รับประกัน

German-Thai: Longdo Dictionary
Studienbescheinigung(n) |die, pl. Studienbescheinigungen| ใบรับรองสถานภาพการศึกษา (ในนี้ จะบอกถึงรายละเอียดเกี่ยวกับการศึกษาของนักศึกษา เช่น สถาบัน, คณะ, ภาคการศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ปัจจุบัน และรายละเอียดที่สำคัญเกี่ยวกับเจ้าตัวเองด้วย, โดยส่วนมากแล้ว ทางสถาบันจะออกใบรับรองนี้เป็นรายเทอม)
beglaubigen(vt) |beglaubigte, hat beglaubigt, etw.(A)| ให้การรับรอง, ยืนยัน, พิสูจน์ว่าจริง เช่น Die Kopie des Abschlusszeugnisses muß beglaubigt werden. สำเนาใบประกาศนียบัตรจบการศึกษาต้องได้รับการรับรอง
Bestätigung(n) |die, pl. Bestätigungen| ใบรับรอง, ใบยืนยัน
Geburtsurkunde(ื) |die, pl. Geburtsurkunden| สูติบัตร, ใบรับรองการเกิด เช่น Sie benötigen eine Abschrift aus Ihrer Geburtsurkunde für verschiedenste Angelegenheiten, wie zum Beispiel Versicherung, Bank oder Bewerbung?

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top