Search result for

รัดกุม

(29 entries)
(0.2522 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -รัดกุม-, *รัดกุม*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
รัดกุม[ADV] concisely, See also: briefly, succinctly, carefully, Example: นักวิเคราะห์ระบบจะต้องระมัดระวังอย่างรัดกุม
รัดกุม[V] be circumspect, See also: be cautious, Syn. รอบคอบ, ละเอียด, Example: การส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ไม่รัดกุม ทำให้เกิดปัญหาด้านเศรษฐกิจ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
รัดกุมว. ไม่รุ่มร่าม, กระชับ, ไม่ยาวเยิ่นเย้อ, เช่น แต่งตัวรัดกุม สำนวนรัดกุม.
ทะมัดทะแมงรัดกุม เช่น แต่งตัวทะมัดทะแมง, ถะมัดถะแมง ก็ว่า.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Now, we need to keep it tight until we can determine that it is a crime investigation.ตอนนี้,เราต้องการให้มันแน่นหนา รัดกุม of who the manufacturer of the bIasting cap is. Deja Vu (2006)
You going to write me up for improperly secured load?แล้วจะเขียนใบสั่งให้ผมข้อหาบรรทุกของไม่รัดกุมรึเปล่า No Country for Old Men (2007)
We have a perfect safety record here.เรามีระบบรักษาความปลอดภัย ที่รัดกุม The Ten (2007)
The way Self played this, no, no, no, he kept himself too insulated.วิธีที่เซลฟ์ทำนี ไม่รู้ซิ เขาป้องกันตัวเองอย่างรัดกุมมาก Deal or No Deal (2008)
Gold Squadron, tighten formation.ฝูงบินโกลด์ จัดขบวนแบบรัดกุม Downfall of a Droid (2008)
Belts and suspenders, Stuart, belts and suspenders.รัดกุมไว้ก่อน, สจ๊วต รัดกุมไว้ก่อน Shut Down (2008)
But we could still stall a little bit if we need to tighten things up.แต่เราต้องเพิ่มเติมอะไรหน่อย เพื่อความรัดกุม Duplicity (2009)
It's clear that security is very high.มันค่อนข้างชัดเจนว่า การรักษาความปลอดภัยรัดกุม District 9 (2009)
Not so bad all things considered.ก็ไม่เลว... ...คิดว่ารัดกุมแล้ว Watchmen (2009)
It was a rigorous study.มันเป็นการศึกษาที่รัดกุมมาก Frankie & Alice (2010)
- thank you very much. You need to lighten up. - No, no, no.ไม่ๆๆๆ เธอต้องรัดกุมหน่อย Mercury Retrograde (2010)
It seems, despite your exhaustive defensive strategies, ... you still have a bit of security problem, Headmaster.ดูเหมือนว่าในทางตรงข้ามกับนโยบายป้องกันที่รัดกุม ...คุณมีปัญหาด้านความปลอดภัยอาจารย์ใหญ่ Harry Potter and the Deathly Hallows: Part 2 (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
รัดกุม[v.] (ratkum) EN: be circumspect ; be cautious ; be watertight ; be concise ; be expedient   
รัดกุม[adv.] (ratkum) EN: concisely ; briefly ; succinctly ; carefully   FR: succinctement ; brièvement

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
taut[ADJ] รัดกุม (ถูกต้องและมีประสิทธิภาพในการใช้ภาษา), See also: รวบรัด
watertight[ADJ] รัดกุม, See also: ไม่มีช่องว่างหรือช่องโหว่, ไม่มีข้อผิดพลาด, กระชับรัดกุม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
compact(คอม'แพคทฺ) {compacted,compacting,compacts} adj. แน่น,รวมกันแน่น,อัดแน่น,แข็ง,กระชับ,รัดกุม,กะทัดรัด vt. รวมกันแน่น,อัดกันแน่น,ทำให้แน่น,ทำให้มั่นคง,ทำให้กะทัดรัด,ทำให้เป็นปึกแผ่น,ประกอบเป็นรูปร่าง. n. ตลับแป้งที่มีกระจก,รถยนต์ขนาดย่อม,ข้อตกลง,สัญญา ค
compendious(คัมเพน'เดียส) adj. รัดกุม,สั้นกะทัดรัดและชัดเจน., See also: compendiousness n., Syn. laconic
concise(คันไซสฺ') adj. สั้นกะทัดรัด,รัดกุม,รวบรัด, Syn. short,compact,crisp
conciseness(คันไซสฺ'เนส) n. ความสั้นกะทัดรัด,ความรัดกุม, Syn. terseness
digest(ไดเจสทฺ') v. ย่อย,ช่วยย่อย,เข้าใจ,ไตร่ตรอง,อดทน,จำแนก,แยกแยะ,ทำให้สั้นรัดกุม,สรุป. n. หนังสือประมวลใจความสำคัญ, See also: digester n. ดูdigest digestant n. ดูdigest digestible adj. ดูdigest digestibility n. ดูdigest digestion n. ดูdig
tight(ไททฺ) adj.,adv.แน่น,หนาแน่น,ตึงแน่น,อัดแน่น,กวดขัน,รัดแน่น,รัดรูป,ไม่รั่ว,อากาศเข้าไม่ได้,คับ,คับแคบ,คับขัน,ยาก,ลำบาก,รัดกุม,ได้ใจความ,เกือบเสมอกัน,ใกล้เคียงกันมาก,ขี้เหนียว,ตระหนี่,เมาเหล้า, (เงิน) ฝืด,คิดดอกเบี้ยอัตราสูง,เป็นที่ต้องการน้อย,เป็นระเบียบ
tighten(ไท'เทิน) vt.,vi. ทำให้แน่นหนา,ทำให้รัดกุม,กลายเป็นแน่นหนา,กลายเป็นรัดกุม,กวดขัน., See also: tightener n., Syn. tauten,stretch

English-Thai: Nontri Dictionary
compact(adj) รวมกันแน่น,อัดแน่น,กระชับ,กะทัดรัด,รัดกุม
concise(adj) สั้น,กะทัดรัด,กระชับ,รัดกุม,รวบรัด

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top