Search result for

รัช

(75 entries)
(0.0111 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -รัช-, *รัช*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
รัช[N] dust, See also: particle, Syn. ธุลี, ฝุ่น, ละออง, ผง
รัช[N] state of being king, See also: kingship, monarchy, Thai definition: ความเป็นพระราชา
รัช[N] royal treasures, See also: throne, royal property, Syn. ราชย์, ราไชศวรรย์, ราชสมบัติ
รัชนี[N] night, See also: night-time, Syn. ราตรี, รัตติกาล, ราตรีกาล, ราตร, กลางคืน, เวลามืด
รัชกาล[N] reign, Example: ประตูป้อมนี้เป็นประตูเก่าของวังหน้า สร้างในสมัยรัชกาลที่ 5, Count unit: รัชกาล, Thai definition: เวลาครองราชสมบัติแห่งพระราชาองค์หนึ่งๆ
รัชนีกร[N] moon, Syn. พระจันทร์, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
รัชสมัย[N] reign, Example: พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงบำรุงการละครและปี่พาทย์ดึกดำบรรพ์ ตลอดรัชสมัยของพระองค์
รัชทายาท[N] heir, See also: heir to the throne, Example: ขุนวรวงศาธิราชลอบวางยาพิษปลงพระชนม์สมเด็จพระแก้วฟ้า รัชทายาทของสมเด็จพระไชยราชาธิราช, Thai definition: ผู้จะสืบราชสมบัติ
รัชชูปการ[N] capitation, See also: poll-tax, taxes, Syn. เงินรัชชูปการ, ภาษีรัชชูปการ, Thai definition: เงินช่วยราชการตามที่กำหนดเรียกเก็บจากราษฎรชายที่มิได้รับราชการทหารเป็นรายบุคคล
รัชฎาภิเษก[N] royal silver jubilee ceremony, See also: a silver jubilee, Syn. รัชดาภิเษก, Thai definition: พิธีที่พระเจ้าแผ่นดินกระทำเมื่อครองราชสมบัติได้ 25 ปี, Notes: (โบราณ)

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
รัชน. ธุลี, ฝุ่น, ผง, ละออง.
รัช ๒, รัช-(รัดชะ-) น. ความเป็นพระราชา, ราชสมบัติ.
รัชกะน. รชกะ, คนย้อมผ้า, คนซักผ้า.
รัชกาลน. ช่วงเวลาที่ครองราชสมบัติของพระมหากษัตริย์พระองค์หนึ่ง ๆ, โดยอนุโลมใช้หมายถึงพระมหากษัตริย์รัชกาลนั้น ๆ เช่น รัชกาลที่ ๕ เสด็จประพาสต้น.
รัชชุ(รัด-) น. สาย, เชือก.
รัชชูปการน. เงินช่วยราชการตามที่กำหนดเรียกเก็บจากชายฉกรรจ์ที่มีอายุตั้งแต่ ๑๘-๖๐ ปีที่มิได้รับราชการทหารหรือได้รับการยกเว้นเป็นรายบุคคล เริ่มในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (พระราชบัญญัติลักษณะการเก็บเงินรัชชูปการ พุทธศักราช ๒๔๖๒).
รัชชูปการ(-ปะ-) ดู รัช ๒, รัช-.
รัชฎาภิเษก(รัดชะ-) น. รัชดาภิเษก.
รัชด-, รัชต-(รัดชะ-) น. รชตะ, เงิน.
รัชดาภิเษกน. พระราชพิธีสมโภชเมื่อพระมหากษัตริย์ทรงครองราชสมบัติครบ ๒๕ ปี.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
present reignรัชกาลปัจจุบัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
throne, heir to theรัชทายาท [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Heir Apparentรัชทายาท (ก. รัฐธรรมนูญ) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
heir to the throneรัชทายาท [ดู Heir Apparent] [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Heir Apparentรัชทายาท [ดู heir to the throne] [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Heir to the Throneรัชทายาท, ผู้สืบสันตติวงศ์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
pretender to the throneรัชทายาทที่ได้รับสมมุติ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
throne, pretender to theรัชทายาทที่ได้รับสมมุติ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I've gone through almost all the culture and philosophy books near the window.ฉันไปหาหมดทุกที่ พวกหนังสือวัฒนธรรมและปรัชญา ใกล้ๆหน้าต่าง Heartbreak Library (2008)
The reason I could fulfill my duties as Crown Prince... was because His Majesty was there to correct my mistakes.เหตุผลที่ข้าจะบรรลุหน้าที่ในฐานะองค์รัชทายาท นั่นก็เพราะฝ่าบาท คอยแก้ไขข้อบกพร่องให้ข้า The Kingdom of the Winds (2008)
Should I need to sacrifice my own body, if I can support the Crown Prince,แม้จะต้องแลกด้วยจิตวิญญาณของข้า ถ้ามันสามารถช่วยองค์รัชทายาทได้ The Kingdom of the Winds (2008)
But if the Crown Prince stands here only waiting for them, who would ever muster the courage to turn their backs on Baegeuk?แต่ถ้าหากองค์รัชทายาท รอพวกเขาอยู่เพียงลำพัง ใครจะเป็นคนกล้าเข้าไปหาแพกิอุล The Kingdom of the Winds (2008)
Bumper-sticker philosophy.รัชญาสติกเกอร์ข้างถนน Babylon A.D. (2008)
Scholars and philosophers, my lord, escaping persecution.เป็นเหล่านักวิชาการ และนักปรัชญา ที่รอดพ้นจากการประหารเพคะ The Other Boleyn Girl (2008)
You want me to retire and give up my daughter's claim as sole rightful heir to the throne?เจ้าต้องการให้ข้าสละตำแหน่ง พร้อมยกเลิกการอ้างสิทธิ์ของลูกสาวข้า ว่าเป็นรัชทายาทที่ถูกต้องงั้นหรือ? The Other Boleyn Girl (2008)
I am Katherine, queen of England, the king's one true wife and mother of the heir to the throne.ข้าคือพระราชินีแคธเทอรีนแห่งอังกฤษ พระชายาที่ถูกต้องแต่เพียงผู้เดียวของพระองค์ และเป็นพระมารดาของ รัชทายาืทสู่พระราชบัลลังก์คนต่อไป The Other Boleyn Girl (2008)
But the alternative is leaving England without a male heir and risking civil war.แต่อีกทางเลือก คือการปล่อยให้อังกฤษไร้รัชทายาท ...และเสี่ยงกับสงครามกลางเมือง The Other Boleyn Girl (2008)
Sorry.โทษทีครัชท์มันติดน่ะ Jumper (2008)
Imagine, losing your nephew, the rightful heir to the throne, on the very night your wife has blessed you with a son.ลองนึกดูซิ ท่านได้เสียหลานชาย ผู้เป็นรัชทายาท คืนเดียวกับที่ภรรยา กำเนิดบุตรชายให้แก่ท่าน The Chronicles of Narnia: Prince Caspian (2008)
Have you forgotten Tae Sung Group's philosophy?คุณ.. ลืมหลักปรัชญาของแทซุงกรุ๊ป ไปแล้วหรือ? Episode #1.5 (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
รัช[n.] (rat) EN: kingdom ; throne ; kingship   FR: royaume [m] ; royauté [f]
รัชกาล[n.] (ratchakān) EN: reign   FR: règne [m]
รัชกาลที่สอง[n. prop.] (Ratchakān thī søng) EN: Rama II (King)   FR: Rama II (roi) [m]
รัชกาลที่สาม[n. prop.] (Ratchakān thī sām) EN: Rama III (King)   FR: Rama III (roi) [m]
รัชกาลที่สี่[n. prop.] (Ratchakān thī sī) EN: Rama IV (King)   FR: Rama IV (roi) [m]
รัชกาลที่หก [n. prop.] (Ratchakān thī hok) EN: Rama VI (King)   FR: Rama VI (roi) [m]
รัชกาลที่หนึ่ง[n. prop.] (Ratchakān thī neung) EN: Rama I (King)   FR: Rama I (roi) [m]
รัชกาลที่ห้า[n. prop.] (Ratchakān thī hā) EN: Rama V (King)   FR: Rama V (roi) [m]
รัชกาลที่เก้า[n. prop.] (Ratchakān thī kao) EN: Rama IX (King)   FR: Rama IX (roi) [m]
รัชกาลที่เจ็ด [n. prop.] (Ratchakān thī jet) EN: Rama VII (King)   FR: Rama VII (roi) [m]

English-Thai: Longdo Dictionary
homoeopathy(n) การบำบัดแบบโฮมีโอพาธีมีแนวคิดหรือปรัชญาพื้นฐานในการทำความเข้าใจร่างกายมนุษย์ที่แตกต่างจากระบบการแพทย์แผนปัจจุบันโดยสิ้นเชิง การมองร่างกายและจิตใจของ ผู้ป่วยจะไม่ได้มองเป็นอวัยวะที่แยกส่วนออกจากกัน แต่จะมองร่างกายและจิตใจของผู้ป่วยเป็นภาพรวมเดียวกัน ดังนั้นก่อนที่จะบำบัดผู้ป่วยจะต้องมีการสัมภาษณ์และคุยกับผู้ป่วยในเรื่องของลักษณะทั่วไป บุคลิกภาพ ประวัติทางการแพทย์ของครอบครัว อารมณ์ ความรู้สึกส่วนบุคคลต่อสิ่งแวดล้อม อาหาร อากาศ ฯลฯ รวมทั้งอาการของโรคด้วย นักบำบัด (practitioner) จะต้องนำคำตอบทั้งหมดมาประมวลและสรุปเป็นภาพรวมโดยเรียกว่า “ภาพของอาการ” (symtom picture)ดังนั้นการประเมินประสิทธิภาพของการบำบัดจึงไม่ควรใช้กรอบและแนวคิดของระบบการแพทย์แผนปัจจุบันประเมินแต่เพียงอย่างเดียว ควรมีการศึกษาและทำความเข้าใจแนวคิดพื้นฐานของการบำบัดแบบโฮมีโอพาธีด้วย โดยสรุปแล้วการบำบัดแบบโฮมีโอพาธีจัดเป็นศาสตร์การรักษาสุขภาพแบบองค์รวมที่เน้นเรื่องการปรับสมดุลสารชีวเคมีและพลังไหลเวียนภายในร่างกาย การให้ยาเป็นไปเพียงเพื่อกระตุ้นให้ร่างกายเกิดการปรับสมดุลด้วยกลไกตามธรรมชาติของร่างกายเอง ไม่ได้มุ่งหมายให้ยาไปขจัดหรือทำลายกลไกของร่างกายหรือสารที่ก่อให้เกิดอาการป่วย รวมทั้งไม่ได้มุ่งหมายที่จะขจัดสิ่งมีชีวิตใด ๆ ออกจากร่างกายด้วย

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
reign[N] รัชกาล, See also: รัชสมัย, แผ่นดิน, การครองราชย์, Syn. era, dynasty, governnance

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
absolute idealismรัชญาที่เกี่ยวกับ absolute idea -absolute idealist n.
academism(อะแคค' ดิมิสซึม) n. academicism. สำนักปรัชญาที่ก่อตั้งโดย
academy(อะแคด' ดิมี) โรงเรียน, สำนัก, สภา, สถาบันการศึกษา, กลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิ,สำนักปัญญาปรัชญาของ Plato, วิทยสถาน, Syn. school)
aristotelianism(อะริสโทเทล'เยินนิสซึม) n. ปรัชญาคำสอนของอริสโตเติล
axiology(แอคซิออล'โลจี) n. สาขาปรัชญาที่เกี่ยวกับคุณค่าต่าง ๆ ศีลธรรมจรรยา ความสวยงามและศาสนา. -axiological adj. -axiologist n. (branch of philosophy)
brush(บรัช) {brushed,brushing,brushes} n. แปรง,พู่กัน,หนวดเครารุงรัง,หางหยาบใหญ่ ของสัตว์ (เช่นสุนัขจิ้งจอก) ,การเผชิญหน้ากับ,พุ่มไม้หนา,ส่วนที่เป็นพู่ -v. ปัด,ทา,กวาดด้วยแปรง,สัมผัสเบา -Phr. (brush aside ไม่สนใจ,กวาดล้าง) -Phr. (brush away ปัดออก,แปรงออก) -S.broo
byelorussia(ไบเอลโลรัช'เชีย) n. แคว้นหนึ่งของรัสเซียทางด้านตะวันตก. -S.Belorussia
crush(ครัช) {crushed,crushing,crushes} n. ทำให้แตก,ขยี้,บี้,คั้น,บด,เหยียบ,กำจัด,ทำลาย,ทำให้โศกเศร้า. n. การขยี้ (บี้คั้น,บด,กำจัด,ทำลาย,ทำให้โศกเศร้า) ฝูงชนที่แน่นขนัด,ความหลงใหลอย่างมาก,สิ่งที่หลงไหลอย่างมาก,น้ำผลไม้คั้น, Syn. smash,
crushing(ครัช'ชิง) adj. ซึ่งทำให้แตก,ซึ่งบดขยี้,ซึ่งทำให้สยบ,เด็ดขาด,ซึ่งชี้ขาด
inrush(อิน'รัช) n. การไหลเข้า,การไหลบ่า,การไหลพุ่งเข้าไป., See also: inrushing n.,adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
capitation(n) รัชชูปการ
HEIR heir apparent(n) ทายาทที่แท้จริง,รัชทายาท
heir(n) รัชทายาท,ทายาท,ผู้สืบทอด,ผู้รับมรดก,ผู้รับช่วง
inheritor(n) ทายาท,ผู้สืบทอด,รัชทายาท
kingship(n) ความเป็นพระเจ้าแผ่นดิน,ความเป็นกษัตริย์,รัชสมัย
metaphysical(adj) เกี่ยวกับปรัชญาว่าด้วยความจริงในธรรมชาติ
metaphysics(n) ปรัชญาว่าด้วยความจริงในธรรมชาติ
philosopher(n) นักปราชญ์,นักปรัชญา,ปรัชญาเมธี,ผู้เล่นแร่แปรธาตุ
philosophic(adj) เกี่ยวกับปรัชญา,ที่ยึดหลักปรัชญา,ซึ่งปลงตก,ไม่ดิ้นรน
philosophize(vi) คิดอย่างปรัชญาเมธี,ปลงตก,ยึดหลักปรัชญา,ศึกษาธรรมะ

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
平成[へいせい, heisei] Thai: รัชสมัยเฮเซ เริ่มตั้งแต่ปีคศ.1989

German-Thai: Longdo Dictionary
Philosophie(n) |die, pl. Philosophien| ปรัชญา เช่น Unsere Philosophie lautet: Kunden sind König. ปรัชญาของเราคือ ลูกค้าเป็นพระเจ้า (แปลตรงๆ คือ ลูกค้าคือพระมหากษัตริย์)
Pragmatismus(n) |der, nur Sg.| ปฏิบัตินิยม, หลักการหรือปรัชญาที่ว่าผลของการปฏิบัติเป็นแกนหรือความหมายของความรู้

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top