Search result for

รังสีรักษา

(7 entries)
(0.0157 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -รังสีรักษา-, *รังสีรักษา*
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
radiotherapy; roentgenotherapyรังสีรักษา, รังสีบำบัด [มีความหมายเหมือนกับ radiotherapeutics ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
roentgenotherapy; radiotherapyรังสีรักษา, รังสีบำบัด [มีความหมายเหมือนกับ radiotherapeutics ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Brachytherapyรังสีรักษาระยะใกล้, การรักษาโดยใช้สารกัมมันตรังสีที่เป็นของแข็ง ฝังไว้ในร่างกายใกล้ๆ กับบริเวณที่ต้องการรักษา
[นิวเคลียร์]
Radiotherapyรังสีรักษา, การบำบัดด้วยรังสี, การใช้รังสีชนิดก่อไอออนบำบัดรักษาโรค มี 4 วิธี คือ
1. การฉายรังสีไปยังอวัยวะเป้าหมาย (Teletherapy) เช่น ต่อมน้ำเหลือง กล่องเสียง ปอด โดยใช้รังสีเอกซ์จากเครื่องเร่งอิเล็กตรอนเชิงเส้น หรือใช้รังสีแกมมาจากต้นกำเนิดรังสีโคบอลต์-60

2. การฝังสารกัมมันตรังสี ในเนื้อเยื่อหรือโพรงอวัยวะ (Brachy therapy) เช่น ปากมดลูก และช่องปาก โดยใช้ซีเซียม-137, อิริเดียม-192 หรือ ทอง-198

3. การให้สารกัมมันตรังสีทางปาก เช่น การรับประทานสารประกอบไอโอดีน-131 (Na131I) เพื่อรักษามะเร็งต่อมไทรอยด์

4. การฉีดสารกัมมันตรังสีทางเส้นเลือด เช่น สารประกอบไอโอดีน-131 (Lipiodol-131I) ใช้รักษามะเร็งตับ
[นิวเคลียร์]
Radiation therapyรังสีรักษา, การบำบัดด้วยรังสี, การใช้รังสีชนิดก่อไอออนบำบัดรักษาโรค มี 4 วิธี คือ
1. การฉายรังสีไปยังอวัยวะเป้าหมาย (Teletherapy) เช่น ต่อมน้ำเหลือง กล่องเสียง ปอด โดยใช้รังสีเอกซ์จากเครื่องเร่งอิเล็กตรอนเชิงเส้น หรือใช้รังสีแกมมาจากต้นกำเนิดรังสีโคบอลต์-60

2. การฝังสารกัมมันตรังสี ในเนื้อเยื่อหรือโพรงอวัยวะ (Brachy therapy) เช่น ปากมดลูก และช่องปาก โดยใช้ซีเซียม-137, อิริเดียม-192 หรือ ทอง-198

3. การให้สารกัมมันตรังสีทางปาก เช่น การรับประทานสารประกอบไอโอดีน-131 (Na131I) เพื่อรักษามะเร็งต่อมไทรอยด์

4. การฉีดสารกัมมันตรังสีทางเส้นเลือด เช่น สารประกอบไอโอดีน-131 (Lipiodol-131I) ใช้รักษามะเร็งตับ
[นิวเคลียร์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
That's tissue inflammation. That's a reaction to your radio therapy.นั่นคือการอักเสบของเนื้อเยื่อ คือการเกิดปฏิกิริยาต่อการรักษาด้วยรังสีรักษาของคุณ 4 Days Out (2009)
My aunt had one of those dots on her to target the radiation.ป้าของผมก็มีจุดพวกนั้นขึ้นตามตัวเธอ สาเหตุมาจากการฉายรังสีรักษา อะไร ใช่มะเร็งปอดไหม Crazy Handful of Nothin' (2008)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top