Search result for

ระลึกถึง

(35 entries)
(0.0126 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ระลึกถึง-, *ระลึกถึง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ระลึกถึง[V] recall, See also: remind someone of, call to mind, jog one's memory, make someone remember, Syn. คนึงถึง, คิดถึง, รำลึกถึง, Example: เพลง เดือนเพ็ญ ทำให้เขาระลึกถึงครั้งหนึ่งที่เข้าไปใช้ชีวิตอยู่ในป่าร่วมกับพี่น้องที่ร่วมอุดมการณ์เดียวกัน, Thai definition: นึกถึงด้วยใจผูกพัน

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
to commemorate our graduation.เรามาฉลองเพื่อเป็นการระลึกถึงความสำเร็จของพวกเราหน่อยดีมั๊ย Akai ito (2008)
Hambert sends his remembrances to you.แฮมเบิร์ทฝากความระลึกถึงคุณด้วย The Curious Case of Benjamin Button (2008)
And so we might have memories of our own, we sold my father's house on Esplanade.และเพื่อให้พวกเราได้ระลึกถึง เราขายบ้านเอสพานาสของพ่อผม The Curious Case of Benjamin Button (2008)
I will miss it here. And I will miss you.พ่อจะระลึกถึงที่นี่ และจะคิดถึงลูกๆ Doubt (2008)
To renew our dedication to the lawเพื่้อระลึกถึงผู้อุทิศตัวรักษากฎหมาย Eagles and Angels (2008)
They will truly be missed.พวกเค้าจะได้รับความระลึกถึงอย่างแน่นอน Eagles and Angels (2008)
Hello, Mr. President. Mr. McCullen sends his regards.สวัสดี, ท่านประธานาธิบดี คุณแมคคัลเลน ฝากความระลึกถึงมาน่ะ G.I. Joe: The Rise of Cobra (2009)
- l think we should go to the memorial.เราควรจะแค่ระลึกถึงมัน The Final Destination (2009)
There you go, doll. Something to remember me by.เอานี่ที่รัก เก็บไว้เป็นที่ระลึกถึงฉัน Public Enemies (2009)
Serial killers like to relive their crimes.ฆาตรกร มักที่จะระลึกถึงเหตุที่ตัวเองก่อไว้ Bloodline (2009)
You need to know exactly where the body is so you can go back and live it over and over again.คุณจำเป็นต้องรู้ว่าศพอยู่ตรงไหน คุณจะได้กลับไประลึกถึงมันครั้งแล้วครั้งเล่า A Shade of Gray (2009)
To remind me.เพื่อให้ผมระลึกถึง Air: Part 3 (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ระลึกถึง[v.] (raleuk theung) EN: recall ; rermind someone of ; call to mind ; jog one's memory ; make someone remember   FR: penser à ; se souvenir de ; se rappeler (qqn, qqch)

English-Thai: Longdo Dictionary
food for thoughtสิ่งที่ทำให้คนเราระลึกถึงและใช้ความคิดใคร่ครวญ, อาหารสมอง

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
keep something in mind[IDM] จดจำได้, See also: ระลึกถึง, Syn. bear in
retrospective[ADJ] ระลึกถึงความหลัง, See also: มองย้อนหลัง, มองอดีต, Syn. backward-looking

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
all saints' dayวันทางศาสนาที่ระลึกถึงนักบุญทั้งหมด คือวันที่ พฤศจิกายน. Allhallows
anniversary(แอนนิเวอร์' ซารี) n. การครบรอบปีของเหตุการณ์ในอดีต (โดยเฉพาะการแต่งงาน) , การฉลองหรือระลึกถึง. -adj. ครบรอบปี, ประจำปี, Syn. birthday, commemoration)
bethink(บิธิงคฺ') {bethought,bethought} vt. ทำให้ต้องพิจารณา,ทำให้ระลึกถึง, Syn. recollect
cenotaphn. อนุสาวรีย์ (เพื่อระลึกถึงผู้ตายซึ่งฝังอยู่ที่อื่น), See also: cenotaphic adj.
commemorable(คะเมม'มะระเบิล) adj. น่าฉลอง,สมควรจะได้รับการฉลอง,ซึ่งควรระลึกถึง
commemorate(คะเมม'โมเรท) {commemorated,commemorating,commemorates} vt. เป็นที่ระลึก,ฉลอง,เป็นอนุสรณ์,กล่าวระลึกถึง., See also: commemorator n., Syn. memorialize,celebrate
easter(อีส'เทอะ) n. เทศกาลอีสเตอร์ของคริสต์ศาสนาระลึกถึงการคืนชีพของพระเยซู,วันดังกล่าว
good fridayวันศุกร์ก่อนวันอีสเตอร์เป็นวันระลึกถึงการที่พระเยซูถูกตรึงบนกางเขนตาย
hall of fameห้องหรือสถานที่บรรจุป้ายชื่อระลึกถึงบุคคลสำคัญ
in memoriam(อิน มะมอ'เรียม) เพื่อระลึกถึง

English-Thai: Nontri Dictionary
bethink(vt) คิด,ระลึกถึง,นึกได้
memorable(adj) น่าจำ,ควรระลึกถึง,ควรจำ
recollect(vi,vt) หวนคิด,จำได้,ระลึกถึง,คิดถึง,เก็บอีกครั้ง
recollection(n) ความทรงจำ,การรำลึก,การระลึกถึง,การหวนคิด
reminiscence(n) ความทรงจำ,การระลึกถึง,บันทึกความจำ
reminiscent(adj) เตือนความทรงจำ,ระลึกถึง

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
レトロ[れとろ, retoro] (adj) ระลึกถึงความหลัง

German-Thai: Longdo Dictionary
Ostern(n uniq) |das, pl. Ostern, ส่วนใหญ่ใช้เป็น Pl.| เทศกาลอีสเตอร์ มีความสำคัญทางศาสนาคริสต์ กล่าวคือ เป็นเทศกาลที่ชาวคริสต์ระลึกถึงการฟื้นคืนชีพของพระเยซู นอกจากนี้ Ostern ยังจัดเป็นเทศกาลฉลองความเขียวชอุ่มและความอุดุมสมบูรณ์ที่ฤดูใบไม้ผลินำมาด้วย

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top