Search result for

ระยำ

(33 entries)
(0.112 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ระยำ-, *ระยำ*
Longdo Dictionary ไทย (TH) - ไทย (TH)
อีดอก, อีเหี้ย, อีสัตว์, อีควาย, อีตอแหล, ไอ้ระยำ, ไอ้เบื๊อก, ไอ้ตัวแสบ, เฮงซวย (colloq vulgar ) คำด่าเหล่านี้ผู้ใช้อาจมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 393 ฐานดูุหมิ่นผู้อื่นซึ่งหน้า ที่มา: http://www.komchadluek.net/news/scoop/287099

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ระยำ[ADJ] bad, See also: vile, base, mean, evil, devilish, wicked, despicable, Syn. ชั่วช้า, ต่ำช้า, เลวทราม, อัปมงคล, Example: ไอ้ลูกระยำ กูเสียเงินให้ไปหลุดเกณฑ์เสือกเอาไปเที่ยวซ่องเสียหมด, Notes: (ปาก)
ระยำ[V] be bad, See also: be vile, be base, be mean, be wicked, be evil, be despicable, Syn. ชั่วช้า, ต่ำช้า, เลวทราม, Example: มันระยำมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้ว หนังสือหนังหาไม่เคยสนใจเรียน, Notes: (ปาก)
ระยำตำบอน[ADV] vilely, See also: devilishly, Syn. เลวทราม, ชั่วช้า, ต่ำช้า, ระยำ, Example: มันทำระยำตำบอนยังไง ฉันก็ไม่สนใจ, Notes: (ปาก)
ระยำตำบอน[ADJ] mean, See also: evil, vile, damned, devilish, Syn. เลวทราม, ชั่วช้า, ต่ำช้า, ระยำ, Notes: (ปาก)

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ระยำว. ชั่วช้า, ตํ่าช้า, เลวทราม, อัปมงคล, เช่น คนระยำ เรื่องระยำ ทำระยำ
ระยำยับเยิน, แหลก, เช่น ดังดวงแก้วตกต้องแผ่นผา ร้าวระยำช้ำจิตเจ็บอุรา (อิเหนา).
ระยำตำบอนว. เลวทราม, ชั่วช้า, เหลวไหล.
ระยำยับว. แหลกยับเยิน, แตกย่อยยับ.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
And headquarters has declared that we must take that ridiculous flyspeck even if all of us are killed.และกองบัญชาการก็ประกาศไว้ ว่าต่อให้ต้องตายกันหมด เราก็ต้อง... ...เราต้องยึดตามดระยำนั่นให้ได้ The Good, the Bad and the Ugly (1966)
Jasmine!ระยำAladdin (1992)
Holy shit, look at this! What the hell's he been into?ระยำ ดูที่นี้ เขาบ้าอะไรรับใน First Blood (1982)
You son of a bitch!ไอ้ระยำเอ๊ย! Day of the Dead (1985)
Shit!ระยำDay of the Dead (1985)
Rhodes! Goddamn, Rhodes!โรห์ด ไอ้ระยำDay of the Dead (1985)
You fuck.ไอ้ระยำ Day of the Dead (1985)
-Hell, no.- ระยำ ไม่ Stand by Me (1986)
You dumb bastard!แกไอ้ระยำAkira (1988)
You sick bastard!แกไอ้ระยำ Akira (1988)
Damn you!ไอ้ระยำNight of the Living Dead (1990)
Come on, damn it!มาเร็ว ระยำเอ๊ย! Night of the Living Dead (1990)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ระยำ[adj.] (rayam) EN: despicable ; vile ; villainous   FR: maudit ; damné

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
despicable[ADJ] เลวทราม, See also: ระยำ, ชั่วร้าย, ชั่วช้า, เลว, ต่ำช้า, น่ารังเกียจ, Syn. abject, contemptible, mean

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bloody(บลัด'ดี) adj. เปื้อนเลือด,หลั่งเลือด,กระหายเลือด,คล้ายเลือด,แดงฉาน,ระยำ,อัปรีย์
blooming(บลูม'มิง) adj. ดอกไม้บาน,กำลังบาน,ในวัยหนุ่มสาว,ในวัยแตกเนื้อสาว,เจริญรุ่งเรืองอย่างยิ่ง,สุดขีด,ระยำ,อัปรีย์, Syn. fresh ###A. declining
buzzard(บัซ'เซิร์ด) n. อีแร้งจำพวกButeo,คนระยำ,คนละโมบ
confounded(คอนเฟา'ดิด) adj. ระยำ, See also: confoundedly adv. confoundedness n., Syn. confused
curse(เคิร์ส) n. คำสาปแช่ง,คำแช่งด่า,คำสบถ,ความหายนะ,ภัยภิบัติ,ความอัปมงคล,สิ่งระยำ,คนระยำ,สิ่งที่ร้าย,สิ่งที่ถูกสาปแช่ง,การขับออกจากศาสนา vt. นำความชั่วร้ายหรือความหายนะ vi. สาปแช่ง,สบถ, Syn. exoriate,damn
darned(ดาร์นดฺ) adj. ดูdamned,ระยำ,งงงัน -adv. อย่างยิ่ง,เต็มที่,น่าทึ่ง, Syn. damned
deuced(ดู'ซิด) adj. อัปรีย์,แย่จริง,ระยำ, See also: deucedly adv., Syn. confounded
doggoned(ดอก'กอนดฺ') adj.,adv. ระยำ,อัปรีย์
egregious(อิกรี'เจิส) adj. เลวระยำ,อย่างมหันต์., See also: egregiousness n. ดูegregious
fuck(ฟัค) {fucked,fucking,fucks} v. เย็ด (ภาษาหยาบ) ,เอาเปรียบ,กระทำอย่างหยาบคาย,มั่ว. interj. คำอุทานที่แช่งด่า (อ้ายห่า,อ้ายระยำ,บ้า) n. การสังวาส,ผู้ร่วมสังวาส, Syn. damn

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top