Search result for

ระบาย

(64 entries)
(0.0199 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ระบาย-, *ระบาย*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ระบาย[V] paint, Example: หากระบายสีเขียวเข้าไป ภาพนี้ก็คงจะเหมือนจริงขึ้นอีก, Thai definition: ใช้พู่กันป้ายหรือแต้มสีบนพื้นวัตถุ
ระบาย[N] ornamental fringe, Example: กระโปรงตัวนี้มีระบายมากจนดูรุงรัง, Thai definition: ส่วนริมผ้าที่มีลักษณะอ่อนพลิ้ว ห้อยจากขอบ
ระบาย[V] release, See also: let out, let off, drain, Example: เครื่องวัดอุณหภูมิมีลิ้นสำหรับระบายก๊าซ, Thai definition: ผ่านออกไป, ถ่ายออก
ระบาย[V] express, See also: give vent to, Example: เกรียงไกรระบายถึงความเจ็บปวดที่ถูกพ่อค้าเพชรภูธรหักหลัง, Thai definition: เปิดเผยถึงความรู้สึกในใจ
ระบายสี[V] paint, See also: colour, daub, Example: พ่อแม่ควรฝึกให้ลูกมีจินตนาการโดยให้ทำกิจกรรมต่างๆ เช่น วาดภาพ ระบายสี เป็นต้น, Thai definition: ป้ายหรือแต้มสีบนพื้นวัตถุ
ระบายอากาศ[V] ventilate, See also: air, Example: สถาปนิกออกแบบช่องบันได เพื่อใช้ระบายอากาศ
ระบายสินค้า[V] release products, See also: release commodity, dump, Example: ภาวะเศรษฐกิจของอเมริกาขยายตัวในอัตราที่ชะลอลง เนื่องจากอเมริการะบายสินค้าคงคลังที่ค้างอยู่มากจากปลายปีก่อน, Thai definition: ขายสินค้าที่ตกค้างให้มากที่สุด

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ระบายน. ผ้าที่ห้อยจากขอบ.
ระบายก. ผ่อนออกไป เช่น ระบายสินค้า ระบายนํ้า ระบายความทุกข์, ถ่ายออก เช่น ระบายท้อง ระบายอากาศ.
ระบายสีก. ลงสี, แต้มสี, ป้ายสี, เช่น ระบายสีภาพทิวทัศน์ด้วยสีน้ำ
ระบายสีเสริมแต่งเกินความจริง เช่น เขาระบายสีข่าวเสียจนเชื่อไม่ลง.
ระบายสีว. ที่เสริมแต่งเกินความจริง เช่น ข่าวระบายสี.
ผายระบายออก
รุนระบายท้อง เช่น ยารุน.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Discharge ระบายทิ้ง, ระบายออก, น้ำระบายทิ้ง,การระบาย [สิ่งแวดล้อม]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
This is the main cooling duct for the personnel barracks.นี่เป็นท่อระบายอากาศหลักของโรงนอน Dead Space: Downfall (2008)
You two enter through the cooling vent and get the survivors moving towards the bridge.พวกนายเข้าไปที่ท่อระบายอากาศ และพาพวกนั้นไปที่ห้องควบคุมเลย Dead Space: Downfall (2008)
Warning, venting in 20 seconds.คำเตือน ระบายอากาศภายใน 20 วินาที Dead Space: Downfall (2008)
Venting sequence initiated.เปิดระบบระบายอากาศ Dead Space: Downfall (2008)
They gave me the specs for the sewage, drainage, gas and power lines.พวกเขาให้รายละเอียดผมมาสำหรับ น้ำโสโครก การระบายน้ำ แก๊ส และพลังงาน The Bank Job (2008)
Maybe he did it to vent his bitterness at not being acknowledged as son and brother?บางทีที่เขาทำไปเพื่อเป็นการระบายความขมขื่น ที่พ่อและพี่ชายเขาไม่ยอมรับเขาก็ได้? Hong Gil Dong, the Hero (2008)
Kitchen guys wanted me to let you know the disposal line's backed up.คนครัวให้ฉันมาบอกนาย ว่าท่อระบายน้ำมันตัน The Lazarus Project (2008)
- The drugs just loosened the anxiety.- ยานั้นแค่ช่วยระบายความกังวล The Lazarus Project (2008)
I gotta go drain the main vein.ฉันต้องระบายของเหลวซักหน่อย Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
Breathe. Breathe, all right?ระบายลม, ระบายลม แน่นอน Wanted (2008)
There's vents running through the ceiling.มีท่อระบายอากาศแทรกอยู่ระหว่างเพดาน The Echo (2008)
Come on. I'll boost you up, okay?เราจะลอบออกไปทาง ปล่องระบายอากาศ เร็วเข้า Pineapple Express (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ระบาย[n.] (rabāi) EN: ornamental fringe   FR: frange [f] ; liseré [m]
ระบาย[v.] (rabāi) EN: paint ; draw in colour   FR: peindre ; colorier
ระบาย[v.] (rabāi) EN: release ; vent ; let off ; let out ; air   FR: évacuer ; rejeter ; déverser ; relâche
ระบายน้ำ[v.] (rabāi nām) EN: drain   FR: drainer ; assécher
ระบายสินค้า[v. exp.] (rabāi sinkhā) EN: release products ; release commodity ; dump   
ระบายสี[v.] (rabāisī) EN: paint ; colour ; daub   FR: colorier ; peindre
ระบายอากาศ[v. exp.] (rabāi akāt) EN: ventilate ; air   FR: ventiler ; aérer

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
airbrush[VT] ระบายสีด้วยแปรงพ่นสี, Syn. air brush
color[VT] ทาสี, See also: ระบายสี, ย้อมสี, Syn. tinge, tint, pigment, dye, paint, stain, stipple
colour[VT] ทาสี, See also: ระบายสี, ย้อมสี, Syn. tinge, tint, pigment, dye, paint, stain, stipple
discharge into[PHRV] ไหลลงสู่, See also: ระบายสู่, ปล่อยสู่, ยิงขึ้นสู่ (ท้องฟ้า)
drain away[PHRV] ไหลออกไป, See also: ระบายออกไป, Syn. drain off
drain off[PHRV] ระบายออกไป, Syn. drain away
drain out[PHRV] ระบายออกได้ดี, See also: ไหลออกดี
discharge[VT] ระบายออก, See also: ขับออก, ปล่อยออก
drain[VI] ระบายออก, See also: ระบาย, ถ่ายออก, ไหลออก, Syn. unload, empty, Ant. lade, load, pack
drain[VT] ระบายออก, See also: ระบาย, ถ่ายออก, ไหลออก, Syn. unload, empty, Ant. lade, load, pack

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aloe(แอล' โล) n., (pl. -aloes) พืชหางจรเข้และต้นยาดำ aloes ยาดำซึ่งเป็นยาระบายที่มีรสขม.
aloin(แอล' โลอิน) n. ผงยาดำจากต้น aloe ใช้เป็นยาระบาย
aperient(อะเพอ'เรียนท) adj.,n. ถ่าย, ระบาย, ยาระบายหรืออาหารที่เป็นยาระบาย (laxative)
aqueduct(แอค'คิวดัคทฺ) n. ท่อน้ำ,ท่อระบายน้ำ,สะพานท่อน้ำ,ทางระบายน้ำ
black-and-whiteadj. มีเพียงสีดำและขาวเท่านั้น,เกี่ยวกับระบบที่มีเพียง2ค่า,ไม่มีสี,ไม่ระบายสี',เขียนหรือพิมพ์, Syn. writing or print
breathe(บรีธ) vi.,vt. หายใจเข้าออก,หายใจ,มีชีวิต,อึดใจ,ระบายลม,เป่า,ปล่อยกลิ่นออกมา,พักหายใจ,กระซิบ -Id. (breath one's last ตาย), Syn. exhale,inhale -Conf.breath,breadth
breather(บรีธ'เธอะ) n. การหยุดพัก,ผู้หายใจ,คนที่ชีวิต,หลอดหายใจ,หลอดระบายอากาศ, Syn. pause
catharsis(คะธาร์'ซิส) n. การระบายท้อง,การถ่าย
cathartic(คะธาร์'ทิค) adj. ระบายท้อง -n. ยาระบาย, See also: cathartical adj. ดูcathartic
culvertn. ท่อระบายน้ำ

English-Thai: Nontri Dictionary
aqueduct(n) ท่อระบายน้ำ
breathe(vt) หายใจ,ระบายลม,เป่าลม,กระซิบ
cathartic(n) ยาถ่าย,ยาระบาย
colour(vt) ย้อมสี,ทาสี,ระบายสี
colourist(n) นักระบายสี,นักวาดภาพสี
culvert(n) ท่อระบายน้ำ,อุโมงค์
discharge(vt) เอาออก,ปลดปล่อย,ยิงปืน,ระบายออก,ปลดประจำการ,ชำระ(หนี้)
drain(n) ท่อระบายน้ำ,คลองระบายน้ำ,เครื่องระบาย
drainage(n) การระบายน้ำ,การถ่ายเทของเหลว
funnel(n) กรวย,ปล่อง,ท่อระบายลม

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top