Search result for

ระดมพล

(24 entries)
(0.0137 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ระดมพล-, *ระดมพล*
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ระดมพลก. เกณฑ์ทหารเข้าประจำกองทัพอย่างรีบด่วน.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Clone forces rally.กองทัพโคลนระดมพล Rookies (2008)
The FBI is devoting its full resources to the manhunt.เอฟบีไอ กำลังระดมพลล่าอย่างเต็มที่ Day 7: 9:00 p.m.-10:00 p.m. (2009)
Mobilizing a sting operation to be led by Agent Ortiz.เรากำลังระดมพลเพื่อปฏิบบัติการภาคสนาม นำโดย จนท. ออทีช Day 8: 11:00 a.m.-12:00 p.m. (2010)
It would take close to a year to build the force large enough to launch the next major American offensive in the Pacific.อาจต้องใช้เวลากว่า 1 ปี.. ในการระดมพลให้ได้จำนวนมากเพียงพอ.. ที่จะสามารถฟื้นฟูกองทัพมารับมือ.. Melbourne (2010)
Meteors hitting off California now but they got the whole goddamn base being mobilised.เราไ้ด้รับคำสั่งระดมพลกลับฐาน ฉันจะให้นายกลับเข้ากองร้อยเดิม พวกเขาต้องการคุณ Battle Los Angeles (2011)
All hands on deck, staff sergeant.นายได้ยินไหม เกี่ยวกับการระดมพลBattle Los Angeles (2011)
Like I said before, we should not have rushed to elect a President.กองทัพเป่ยหยางระดมพลมาแล้ว สงครามคงปะทุขึ้นในไม่ช้า 1911 (2011)
After I raise my armies and kill your traitor brother,หลังจากข้าเรียกระดมพล และฆ่าพี่ชายทรยศของเจ้า Fire and Blood (2011)
Maybe not, My Lord, but he called in his Banners and took the men.บางทีพระองค์อาจจะไม่ นายท่าน แต่พระองค์ก็ชูธงระดมพล และเอาไพร่พลไปแล้ว The North Remembers (2012)
Dragon.ระดมพลทั้งหมดประจำการ The Hobbit: An Unexpected Journey (2012)
I just inspired millions of people to join your army.ผมปลุกระดมพลเข้ากองทัพท่าน ได้ตั้งหลายล้านคน Edge of Tomorrow (2014)
Surely your Uncle Kevan could muster a force.ท่านอาเคแวนของท่านน่าจะระดมพลได้ Unbowed, Unbent, Unbroken (2015)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
mobilise(โม'บิไลซ) vt.,vi. เคลื่อนพล,ระดมพล,ระดม,เกณฑ์., See also: mobilisable adj. mobilizable adj. mobilis (z) ation n.
mobilize(โม'บิไลซ) vt.,vi. เคลื่อนพล,ระดมพล,ระดม,เกณฑ์., See also: mobilisable adj. mobilizable adj. mobilis (z) ation n.
raise(เรส) vt.,vi. (การ) ยก,ยกขึ้น,ชูขึ้น,ทำให้สูงขึ้น,เงย,ยกระดับ,สร้าง,ตั้งเสา,สนับสนุน,ส่งเสริม,เลื่อนขั้น,เลี้ยง (เด็ก,ไก่...) ,ระดมพล,ปลุก,ยั่วยุ,ทำให้คืนชีพ,เพิ่มค่า,ทำให้ขนมฟู,รวบรวมเงิน,เก็บภาษี,เพาะปลูก,วางเงินพนันมากขึ้น,ติดต่อทางวิทยุ
rally(แรล'ลี) vt. ชุมนุม,รวบรวม,ระดมพล,รวมกำลัง,สำรวม,ปลุกระดม,ปลุกเร้าจิตใจ. vi. รวมกัน,มาช่วยเหลือ,หายเป็นปกติ,ตีโต้,ตีลูกกลับ,แลกหมัด. n. การชุมนุม,การรวบรวม,การระดมพล,การสำรวม,งานชุมนุม,การชุมนุมแข่งรถยนต์ทางไกล,การโต้กลับ,การตีลูกกลับ,การแลกหมัด,การสูงขึ้นอย่างรวดเร็วของราคา

English-Thai: Nontri Dictionary
conscription(n) การเกณฑ์ทหาร,การเกณฑ์แรงงาน,การระดมพล
levy(n) การเลือกเก็บ,การระดมพล,ส่วนชัก,ทหารเกณฑ์
levy(vt) เลือกเก็บ,เกณฑ์(ทหาร),ระดมพล,เก็บ(ภาษี)
mobilization(n) การใช้ให้เป็นประโยชน์,การระดมพล,การเคลื่อนพล
mobilize(vt) ใช้ให้เป็นประโยชน์,ชุมนุม,เกณฑ์,ระดมพล,เคลื่อนพล
rally(n) การแข่งรถทางไกล,การชุมนุม,การระดมพล,การรวบรวม,การแลกหมัด
rally(vt) รวมกำลัง,รวบรวม,ระดมพล,ชุมนุม

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top