Search result for

รวมกำลัง

(26 entries)
(0.0253 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -รวมกำลัง-, *รวมกำลัง*
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
โถมรวมกำลังพุ่งเข้าใส่ เช่น โถมกำลังเข้าตีข้าศึก.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Mobilizing.กำลังรวบรวมกำลังพล Day 7: 12:00 a.m.-1:00 a.m. (2009)
Concentrate all your attention on finding him!รวบรวมกำลังแล้วไปหาเขาให้เจอ! Episode #1.8 (2009)
I heard they're putting together a search party for Vicki.ฉันได้ยินว่า พวกเขารวมกำลังกัน ออกตามหาวิคกี้ Haunted (2009)
There's an aboriginal horde out there massing for an attack.พวกป่าเถื่อนกำลังรวบรวมกำลัง เตรียมการโจมตีเรา Avatar (2009)
Our future, both as individuals and as a collective is upon us.อนาคตของพวกเรา ทั้งของแต่ละคน และโดยส่วนรวมกำลังรอคอยเบื้องหน้า The Negotiation (2010)
Do you really think Wirye Palace and His Majesty... would ever be able to join forces?ท่านคิดจริงไหมว่าวังวีรีและฝ่าบาท... จะสามารถรวมกำลังกันได้? Episode #1.4 (2010)
Are you going to join forces with Goguryeo?ท่านพ่อจะเข้ารวมกำลังกับโกคูรยอหรือ? Episode #1.4 (2010)
Reinforcements!จัดทัพใหม่ รวมกำลังกัน Transformers: Dark of the Moon (2011)
Pledge fealty to King Renly and move south to join our forces with his.ถวายสัตย์แด่กษัตริย์เ็ร็นลีย์ และเดินทัพลงใต้ เพื่อรวมกำลังกับเขา Fire and Blood (2011)
Well, I suppose I can muster up some strength.สงสัยฉันคงต้องรวบรวมกำลังแล้ว Taking Account (2011)
I knew that merger was coming.ฉันรู้ว่าการควบรวมกำลังจะมาถึง Trust (2011)
Gather up.รวบรวมกำลังพล Nightfall (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
รวมกำลัง[v. exp.] (rūam kamlang) EN: pool resources   FR: rassembler

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
join forces with[PHRV] รวมกำลังกับ, See also: ร่วมสนับสนุนกับ
marshal[VI] รวมกำลัง, See also: ระดมกำลัง, ผนึกกำลัง, Syn. assemble, combine, Ant. divide
marshal[VT] รวมกำลัง, See also: ระดมกำลัง, ผนึกกำลัง, Syn. assemble, combine, Ant. divide

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
concentrate(คอน'เซินเทรท) {concentrated,concentrating,concentrates} vt.,vt. รวม,เพ่งเล็ง,รวมศูนย์,รวมกำลัง,อัดแน่น,ทำให้แน่น,ตั้งอกตั้งใจ,สำรวมความคิด. n. สิ่งที่อัดแน่น,สิ่งที่เข้มข้น, See also: concentrative adj. ดูconcentrate concentrator n. ดูconcent
consolidate(คันซอล'ลิเดท) {consolidated,consolidating,consolidates} vt. ทำให้แข็งแรง,ทำให้มั่นคง,รวบรวมกำลัง,รวบรวมเข้าด้วยกัน. vi.รวม,รวมเข้ากัน., See also: consolidator n. ดูconsolidate, Syn. combine ###A. weaken
consolidation(คันซอลลิเด'เชิน) n. การทำให้แข็งแรง,การรวบรวมกำลัง,การรวมเข้าด้วยกัน, See also: consolidative adj. ดูconsolidation
pool(พูล) n.,vt. (ทำให้เป็น) แอ่งน้ำ,สระน้ำ,บ่อน้ำ,กองเลือด n. เงินกองกลางในการพนัน,เงินเดิมพันทั้งหมด,เงินกงสี,จำนวนรวม,การแทงบิลเลียดที่ผู้ชนะได้เงินกองกลางทั้งหมด,ผลประโยชน์รวม,กองทุน,การรวมกำลังในการทำธุรกิจเพื่อขจัดคู่แข่งขัน vt.,vi. รวมกลุ่ม,ใส่เข้ากองกลาง
rally(แรล'ลี) vt. ชุมนุม,รวบรวม,ระดมพล,รวมกำลัง,สำรวม,ปลุกระดม,ปลุกเร้าจิตใจ. vi. รวมกัน,มาช่วยเหลือ,หายเป็นปกติ,ตีโต้,ตีลูกกลับ,แลกหมัด. n. การชุมนุม,การรวบรวม,การระดมพล,การสำรวม,งานชุมนุม,การชุมนุมแข่งรถยนต์ทางไกล,การโต้กลับ,การตีลูกกลับ,การแลกหมัด,การสูงขึ้นอย่างรวดเร็วของราคา
vertical(เวอ'ทิเคิล) adj. ซึ่งตั้งตรง,ซึ่งตั้งฉากกับแนวราบของขอบฟ้า,ตรงดิ่ง,เกี่ยวกับหรืออยู่บนจุดสุดยอด,ตามยาว,เกี่ยวกับกระหม่อม,เกี่ยวกับกลางกบาล,เกี่ยวกับการรวมกำลังผลิต หรือจำหน่ายสินค้าชนิดหนึ่ง n. สิ่งที่ตั้งตรง,ตำแหน่งที่ตั้งตรง,แนวตั้งฉาก คำศัพท์ย่อย:

English-Thai: Nontri Dictionary
concentrate(vi,vt) สำรวมความคิด,จดจ่อ,ตั้งอกตั้งใจ,ตั้งสมาธิ,รวมกำลัง
nerve(vt) กระตุ้น,ให้กำลังใจ,สำรวมกำลัง
rally(vt) รวมกำลัง,รวบรวม,ระดมพล,ชุมนุม

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top