Search result for

รวมกัน

(55 entries)
(0.0195 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -รวมกัน-, *รวมกัน*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
รวมกัน[ADV] altogether, See also: together, Example: แผ่นรวมไมโครฟิล์มหมายถึงไมโครพิล์มที่มาเก็บรวมกันในลักษณะเป็นแผ่นฟิล์ม
รวมกัน[V] combine, See also: be compound, Example: ในภาษาธรรมชาติ คำที่เขียนหรือเปล่งออกมา เมื่อนำมารวมกันจะเกิดความหมายขึ้น

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
confluentรวมกัน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
packageรวมกันเป็นชุด [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Assortmentรวมกันใหม่ [การแพทย์]
Blendedรวมกัน [การแพทย์]
Briquetteรวมกันเป็นก้อน [การแพทย์]
Globusรวมกันเป็นก้อนกลม [การแพทย์]
Isogenic Groupรวมกันเป็นกลุ่ม [การแพทย์]
Mixedรวมกัน, ลักษณะหลายอย่าง, แบบผสม [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Becoming whole again.ก่อนที่จะกลับมารวมกันเปนหนึ่งอีกครั้ง Chuck in Real Life (2008)
Commit.บทที่ 1 การรวมกัน Not Cancer (2008)
Fruit and vegetable fibers and skins Get stuck together and form a ball.เส้นใยและเปลือกของผักผลไม้\ จับรวมกันเป็นก้อนเหมือนลูกบอล Adverse Events (2008)
If the confederacy had mosquitoes, we'd all have southern accents and I'd be paying Foreman less.ถ้ามีคนมารวมกัน มันก็มียุง เราพูดสำเนียงใต้เหมือนกัน และฉันเสียพนันให้โฟร์แมนนิดหน่อย The Itch (2008)
Severe stress scrambles the way the brain communicates with the rest of the body.ความเครียด 2 - 3 อย่างรวมกัน ส่งไปยังสมอง สื่อสารกับส่วนที่เหลือของร่างกาย Emancipation (2008)
The combination of meds could knock me out.พอยาหลายๆอย่างรวมกันอาจทำผมน็อคได้ Last Resort (2008)
It just wasn't in my batch, so I figured that,uh...มันแค่ไม่รวมกันในชุด ผมก็เลย เอ่อ... And How Does That Make You Kill? (2008)
- We should have a reunion.- เราน่าจะมารวมกันอีก The Bank Job (2008)
More powerful together than they can ever be apart.ยิ่งรวมกันก็ยิ่งมีพลัง Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
I'm 1,16% wolf with a yellow wolverine and there is some...รวมกับสัตว์ป่ากินเนี้อ \ แถมเชื้อสายยังรวมกันระหว่าง.. Bolt (2008)
Reporting here live from the Empire City convention center where thousands of people are in one place, but none of them more important than the attendees of the World Humanity Awards.รายงาน จาก ห้อง คอนเวนชั่น เมือง เอ็มไพร์ซิตี้ ที ที่ คนเป็น พัน ๆ คน มารวมกันอยู่ที่เดียวกัน แต่ไม่ได้มีใครที่สำคัญ.. Superhero Movie (2008)
Thank you so much for being here.ขอบคุณมากที่ทุกท่านมารวมกันในครั้งนี้่ Vantage Point (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
รวมกัน[v. exp.] (rūam kan) EN: combine ; be compound   FR: unir ; combiner ; amalgamer ; assembler ; joindre ; réunir
รวมกัน[adv.] (rūam kan) EN: altogether ; together   FR: ensemble ; tous ensemble ; de concert ; en tout

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
affiliate[VI] รวม (องค์กร) เข้าด้วยกัน, See also: รวมกัน
affiliate[VT] รวม (องค์กร) เข้าด้วยกัน, See also: รวมกัน
aggregate[VT] รวบรวม, See also: รวมกัน
amalgamate[VT] รวมกัน
add up to[PHRV] รวมกันเป็น, See also: รวมแล้วคือ, Syn. amount to, come to
amalgamate with[PHRV] รวมกัน, See also: รวม, ผสมกัน, Syn. combine with, merge together, merge with
amount to[PHRV] รวมกันเป็น, See also: รวมเป็น, บวกกันเป็น, Syn. add up to, come to
bunch[VT] จับกันเป็นก้อน, See also: รวมกันเป็นกลุ่ม, Syn. group, Ant. divide
club[VI] รวมกลุ่ม, See also: รวมกัน, Syn. unite, combine
combine[VI] รวมกัน, See also: รวมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน, Syn. unite, coalesce, blend, mix, join, couple, consolidate, fuse, merge, concentrate, incorporate, organise, organize, Ant. separate, divide

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aggregate(แอก' กริเกท) adj.,n.,vt.,vi. รวมตัว, สิ่งที่รวมตัวกัน, ไหลไปรวมกัน, สรุป.
amalgam(อะแมล' เกิม) n. โลหะผสมของปรอทกับโลหะอื่น, แร่หายากชนิดหนึ่งที่เป็นโลหะ ผสมของเงินและปรอท, การรวมกัน, Syn. mixture, combination ###A. separation
amalgamate(อะแมล' กะเมท) vt. ทำให้รวมกัน,ผสม,ผสมกับปรอท.
anglo-indian(แอง' โกลอิน' เดียน) adj. เกี่ยวกับอังกฤษและอินเดีย. -n. คนที่มีเชื้อสายอังกฤษและอินเดียรวมกัน, ภาษาที่คนเหล่านี้พูดกัน
assemblage(อะเซม'เบลจฺ) n. กลุ่มคน,กลุ่มสิ่งของ,การรวบรวม,ภาวะที่รวมกัน, Syn. combination, assembly)
brigade(บริเกด') {brigaded,brigading,brigades} n. กองพัน,กองทหารขนาดใหญ่,กลุ่มคนหรือหมู่คณะที่รวมกันเพื่อทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง. vt. จัดเป็นกองพัน,จัดเป็นกลุ่ม, Syn. group,
bunch(บันชฺ) {bunched,bunching,bunches} n. กลุ่ม,ช่อ,พวง,เครือ,พวก,ก้อน,ปุ่ม,รังแร่เล็ก vt.,vi. รวมกันเป็นกลุ่ม,มัดเป็นกลุ่ม,ร้อยเป็นพวง,มัดเป็นช่อ,รวมเป็นกอง, Syn. cluster
club(คลับ) {clubbed,clubbing,clubs} n. กระบอง,ไม้พลอง,ไม้ (ลูกกอล์ฟหรือฮอกกี้) ,ไนต์คลับ,สโมสร,ชมรม,รูปดอกจิกบนไพ่,ส่วนที่คล้ายกระบอง v. ตีด้วยกระบองหรือไม้,รวมกลุ่มเป็นคลับ,รวมกัน,รวบรวม,ช่วยกันเสียค่าใช้จ่าย adj. ร่วมกัน, Syn. staff,
coadunate(โคแอจ'จะเนท) adj. รวมกันโดยการเจริญเติบโตเป็นร่างเดียวกัน, See also: coadunation n.
coalesce(โคอะเลส') {coalesced,coalescing,coalesces} v. รวมกัน,เชื่อมกัน,ต่อกัน, See also: coalescence n. ดูcoalesce coalescent adj. ดูcoalesce, Syn. unite-A. separate

English-Thai: Nontri Dictionary
agglutinate(vi) รวมกัน,เกาะติดกัน,ประกอบกัน
aggregate(vt) รวบรวม,สรุป,ไหลไปรวมกัน
amalgamate(vt) ทำให้รวมกัน,ผสม
bunch(vi,vt) มัด,รวบ,รวมกัน,ร้อยเป็นพวง,จับเป็นก้อน,โป่ง,พอง
coalesce(vi) รวมกัน,เชื่อมต่อกัน
coalescence(n) การรวมกัน,การเชื่อมต่อกัน
coalition(n) การประสานกัน,การรวมกัน,การร่วมมือกัน,รัฐบาลผสม,สัมพันธมิตร
combination(n) การรวมกัน,การจัดกลุ่ม,พันธมิตร
commonwealth(n) รัฐสวัสดิการ,การรวมกัน,เครือจักรภพ,สาธารณประโยชน์
compact(adj) รวมกันแน่น,อัดแน่น,กระชับ,กะทัดรัด,รัดกุม

German-Thai: Longdo Dictionary
kompakt(adj adv) กะทัดรัด, กระชับ, ที่ถูกอัดแน่น, ที่ถูกรวมกันแน่น

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top