Search result for

รวมกลุ่ม

(44 entries)
(0.0109 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -รวมกลุ่ม-, *รวมกลุ่ม*
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
We should regroup.เราควรกลับไปรวมกลุ่มกันใหม่ Downfall of a Droid (2008)
There are so many of them. I'm hit. My stabilizer's out.พวกมันมีเยอะเหลือเกิน รวมกลุ่มกันไว้ Matchstick Shadow of Malevolence (2008)
Nothing, sir. Just trying to keep it together.ไม่เป็นไรครับ พยายามรวมกลุ่มไว้เถอะ Shadow of Malevolence (2008)
Keep close.รวมกลุ่มกันไว้ Le Morte d'Arthur (2008)
You go back to New York in the morning, you should be with your friends.คุณกลับนิวยอร์คในตอนเช้า คุณควรจะไปอยู่รวมกลุ่มกับเพื่อนๆ The Curious Case of Benjamin Button (2008)
OK, nobody panic! The best thing we can do is stay together.ทุกท่านอย่าตื่นตระหนก รวมกลุ่มกันไว้ Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
It was a time of people sitting together, bound together by a common feeling of hopelessness.มันเป็นช่วงเวลาที่ผู้คน นั่งรวมกลุ่มกัน ผูกพันกัน ด้วยความรู้สึกที่หมดหวังเช่นเดียวกัน Doubt (2008)
At gatherings and prayer vigils in virtually every major city, many see the arrival of the Central Park sphere as a sign of a new era, or perhaps even the end of the world.จึงรวมกลุ่มกัน สวดมนต์ภาวนา ในเมืองใหญ่ทุกเมือง หลายคนมองเห็นถึงการมาถึง ของทรงกลมที่เซ็นทรัลปาร์ค The Day the Earth Stood Still (2008)
Families of animals form, united by customs and rituals that are handed down through the generations.สัตว์รวมกลุ่มกันได้ด้วยรูปแบบการดำรงชีวิต และจิตวิญญาณ ซึ่งสืบทอดมาจากรุ่นสู่รุ่น Home (2009)
A small group to locate and neutralize dubaku.โดยรวมกลุ่มเล็กๆ และลบล้างดูบากู Day 7: 3:00 p.m.-4:00 p.m. (2009)
Use your pull. Install an ally.ใช้อิทธิพลของคุณ,รวบรวมกลุ่มขึ้นมา You Got Your Prom Date Pregnant (2009)
Blair needs to regroup, so you need to bid adieu.แบลร์อยากรวมกลุ่มใหม่ เธออยากเจรจาก่อนไหมล่ะ The Grandfather (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
รวมกลุ่ม[v. exp.] (rūam klum) EN: group ; gather together ; assemble ; form a group/coalition ; coalesce   FR: agglomérer

English-Thai: Longdo Dictionary
civil society(n) ประชาสังคม เป็นการรวมกลุ่มของประชาชนโดยมีจิตสำนึกร่วมกันเพื่อแก้ปัญหาของสังคม เช่น Civil society is much talked about, but rarely understood. John Edwards explores the practical and theoretical significance of civil society.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
associate[VI] รวมกลุ่ม, See also: เข้ารวมกัน, Syn. unite
club[VI] รวมกลุ่ม, See also: รวมกัน, Syn. unite, combine
confederate[VI] รวมกลุ่มกัน
confederate[VT] รวมกลุ่มกัน, Syn. ally, unite
club together[PHRV] รวมกลุ่ม, See also: เกาะกลุ่ม, รวมตัว
cluster together[PHRV] รวมกลุ่มกัน, See also: รวมตัวกัน
gather[VI] ชุมนุม, See also: รวมกลุ่ม, รวมตัวกัน, จับกลุ่มกัน, Syn. group, band, flock, Ant. divide, scatter
gather[VT] ชุมนุม, See also: รวมกลุ่ม, รวมตัว, จับกลุ่ม, Syn. group, band, flock, Ant. divide, scatter
group[VI] รวมกลุ่ม, See also: จัดกลุ่ม, แบ่งกลุ่ม, Syn. combine, unite, Ant. divide, separate
herd[VI] รวมกลุ่ม, See also: รวมตัว

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
band(แบนดฺ) {banded,banding,bands} n. สายคาด,สายรัด,แถบ,ปลอก,หมู่,พวก,คณะ,วงดนตรี,คณะตนตรี,ช่วงความถี่ของคลื่นวิทยุ,สิ่งผูกมัดคน,โซ่ตรวน,ปลอกรัด,พันธะ,ข้อผูกพัน vt.,vi. ใช้สายผูกรัด,รวมกลุ่ม,ประดับด้วยสายหรือแถบ, See also: bander n.
club(คลับ) {clubbed,clubbing,clubs} n. กระบอง,ไม้พลอง,ไม้ (ลูกกอล์ฟหรือฮอกกี้) ,ไนต์คลับ,สโมสร,ชมรม,รูปดอกจิกบนไพ่,ส่วนที่คล้ายกระบอง v. ตีด้วยกระบองหรือไม้,รวมกลุ่มเป็นคลับ,รวมกัน,รวบรวม,ช่วยกันเสียค่าใช้จ่าย adj. ร่วมกัน, Syn. staff,
concourse(คอน'คอร์ส) n. ชุมนุมชน,ทางรถยนต์,ทางเดิน,ถนนขนาดใหญ่ที่มีต้นไม้สองข้างทาง,บริเวณสำหรับแข่งขัน,ลานกว้างมาก,การรวมกลุ่ม, Syn. assembling,assembly
confederation(คันเฟดดะเร'เชิน) n. การร่วมกลุ่ม,ภาวะที่ถูกรวมกลุ่ม,สันนิบาตหรือพันธมิตร,กลุ่มรัฐที่รวมกัน,The Confederation การรวมกลุ่ม13 รัฐแรกเริ่มของสหรัฐตามสนธิสัญญา Articles of Confederation 1781-1789, See also: confederationism,confederationist,confederal
congress(คอง'เกรส) {congressed,congressing,congresses} n. รัฐสภา,สภานิติบัญญัติ,การชุมนุม,การสังวาส. vi. รวมกลุ่ม,ชุมนุม, See also: congressional adj. ดูcongress congressionalist n. ดูcongress, Syn. council,assembly,concourse,
flock(ฟลอค) n. ฝูง,โขยง,กลุ่ม,หมู่,ผู้คนจำนวนมาก,ฝูงชน,ก้อน,กลุ่มก้อน. vi. รวมกลุ่ม,จับกลุ่ม,ออ, Syn. herd,group
foldern. เครื่องพับ,คนพับกระดาษ,ที่เก็บกระดาษเอกสาร กล่องแฟ้มข้อมูลโฟลเดอร์หมายถึง ที่รวมกลุ่มแฟ้มข้อมูล เป็นศัพท์ที่ใช้เฉพาะกับเครื่อง แมคอินทอช (พีซี ใช้ program group) มีสัญรูปเหมือนกล่องมีสีเหลือง อนึ่ง ภายใต้เมนู File จะมีคำสั่งให้สร้างโฟลเดอร์ใหม่ได้ คือ New folder เมื่อใช้ คำสั่งนี้แล้ว จะได้สัญลักษณ์ใหม่มาอีกอันหนึ่ง ข้างล่างจะมีคำว่า "untitled folder" ลากสัญรูปแฟ้มข้อมูลที่ต้องการให้อยู่กลุ่มเดียวกันไปรวมไว้ภายในโฟลเดอร์นี้ เวลาต้องการเรียกใช้ จะช่วยให้หาได้ง่ายและสะดวก ควรจะตั้งชื่อโฟลเดอร์ใหม่นี้เสียด้วย
gang(แกง) n. กลุ่ม,แก๊ง,พวก,หมู่,หมู่โจร,พวกโจร,ชุด,หน่วย,ระยะทาง. vt.,vi. จัดเป็นกลุ่ม,กลายเป็นกลุ่ม. -Phr. (gang up (on) รวมกลุ่มกันต่อต้าน), Syn. band,horde,crew
gathering(แกธ'เธอริง) n. การรวบรวม,การเก็บรวม,การรวมกลุ่ม,สิ่งที่เก็บรวมเข้าด้วยกัน,กลุ่มคน,ฝีหนอง, Syn. meeting,assembly,crowd
glomerateadj. ซึ่งเกาะกันแน่น,รวมกลุ่ม

English-Thai: Nontri Dictionary
aggregation(n) การรวบรวม,การรวมตัว,การรวมกลุ่ม
band(vt) มัด,ผูก,รัด,รวมกลุ่ม
club(vt) ตีด้วยกระบอง,ตีด้วยไม้พอง,รวมกลุ่ม,รวบรวม
cluster(vi) รวมกลุ่ม,เป็นหมู่,เป็นฝูง,เป็นพวก
concourse(n) การชุมนุม,การรวมกลุ่ม,ชุมนุมชน,ที่รวม
confederate(adj) ร่วมมือกัน,ร่วมใจกัน,ช่วยกัน,รวมกลุ่มกัน
confederate(vi) ร่วมมือกัน,ร่วมใจกัน,ช่วยกัน,รวมกลุ่ม
flock(vi) ชุมนุม,จับกลุ่ม,รวมหมู่,รวมกลุ่ม,ออ
glomerate(adj) รวมกัน,เกาะกันแน่น,จับเป็นก้อน,รวมกลุ่ม
herd(vi) ต้อนสัตว์,รวมกลุ่ม,เลี้ยงสัตว์

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top