Search result for

รวบรวม

(54 entries)
(0.0073 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -รวบรวม-, *รวบรวม*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
รวบรวม[V] compile, See also: gather, collect, accumulate, put together, amass, Syn. สะสม, เก็บ, Example: หอวรรณกรรมรวบรวมผลงานวรรณกรรมของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวและของท้องถิ่นตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน, Thai definition: นำสิ่งต่างๆ ซึ่งอาจเอามารวมกันได้มากๆ มารวมกันไว้

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
รวบรวมก. นำสิ่งต่าง ๆ มารวมเข้าไว้ด้วยกัน เช่น รวบรวมข้าวของ รวบรวมเงิน รวบรวมหลักฐาน.
กว้าน ๒รวบรวมซื้อจากที่ต่าง ๆ มาไว้เป็นจำนวนมาก เช่น กว้านสินค้ามากักตุนไว้ กว้านซื้อที่ดินเพื่อเก็งกำไร.
ระดมรวบรวม, รวมเข้าด้วยกัน, เช่น ระดมทุน ระดมคนช่วยกันทำงาน.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Then we must kill it. Arthur, gather the guard together. We ride at dawn.เราต้องฆ่ามัน, อาเธอร์ รวบรวมทหาร เราจะออกล่าตอนพลบค่ำ Le Morte d'Arthur (2008)
So, she gathered anyone who's ever touched an instrument, a flute or harmonica.เธอก็เลยไปรวบรวมพวกนักดนตรีสมัครเล่นมาแทน Beethoven Virus (2008)
Collect all unreturned books by this month.รวบรวมหนังสือพวกนั้นมาในเดือนนี้ Heartbreak Library (2008)
That includes all on-base personnel.มันรวบรวมถึงข้อมูลพื้นฐานส่วนตัวทั้งหมดไว้ Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
I finally get up the nerves and tell him:ในที่สุดฉันก็รวบรวมความกล้าและบอกเขาว่า The Curious Case of Benjamin Button (2008)
Whether this horn is magic or not, it brought us together.และไม่รู้ว่า แตร์นี่จะมีเวทมนตร์หรือไม่. ยังไรก็ตาม มันรวบรวมพวกเราเข้าด้วยกัน. The Chronicles of Narnia: Prince Caspian (2008)
How did you manage to gather up that money without father's knowledge?คุณ จัดการรวบรวมเงินก้อนนั้น โดยที่พ่อไม่รู้, ได้อย่างไร? Episode #1.5 (2008)
You want us to gather up the foreign political funds in Macau?คุณต้องการให้เรารวบรวมเงินทุนเพื่อ การเมืองจากต่างประเทศที่มาเก๊า? Episode #1.5 (2008)
The FBI would take days to gather this intel.ถ้าเป็นพวกFBIต้องรวบรวมข้อมูลพวกนี้ หลายวันเลยนะ Breaking and Entering (2008)
We're rolling up nationals. We started ferrying people to the border.เรากำลังรวบรวมพลเรือนอเมริกัน แล้วเริ่มส่งพวกเขาข้ามชายแดนไปแล้ว 24: Redemption (2008)
Concentrate.รวบรวมสมาธิ Quantum of Solace (2008)
We're making calendars... and before we could even get them all out... the printing-press guys bought up the first batch.พวกเรากำลังทำปฏิทินน่ะ... ก่อนที่พวกเราจะเอา ปฏิทินออกมาขาย คนที่เค้าจะปริ้นออกมาให้เรา เค้าจัดรวบรวมมาให้เป็นเล่มแรกด้วย The House Bunny (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
รวบรวม[v.] (rūaprūam) EN: compile ; gather ; collect ; accumulate ; put together ; amass ; save up ; mobilise   FR: rassembler ; collectionner ; accumuler ; amasser ; collecter ; réunir ; regrouper ; compiler ; mobiliser
รวบรวม[adj.] (rūaprūam) EN: compiled   
รวบรวมกัน[v. exp.] (rūaprūam kan) FR: rassembler
รวบรวมทุน[v. exp.] (rūaprūam thun) FR: capitaliser
รวบรวมเงิน[v. exp.] (rūaprūam ngoen) FR: thésauriser
รวบรวมได้[v. exp.] (rūaprūam dāi) EN: garner   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
aggregate[VT] รวบรวม, See also: รวมกัน
amass[VT] รวบรวม, See also: สะสม, Syn. gather, store up, collect together
amass[VI] รวบรวม
collect[VT] เก็บรวบรวม, See also: รวบรวม, Syn. gather, assemble, compile, convene, embody, garner
collect[VT] คุมสติ, See also: รวบรวมสติ, Syn. concentrate
compile[VT] รวบรวม, Syn. collect, gather, amass
congregate[VI] รวบรวม
congregate[VT] รวบรวม, Syn. collect, assemble
cumulate[VI] รวบรวม, Syn. accumulate, collect
cumulate[VT] รวบรวม, Syn. accumulate, collect

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
amass(อะแมส') vt.,vi. รวบรวม,สะสม,เข้าด้วยกัน. amassable adj. -amasser ,
anthologise(แอนธอล' ละไจซ) vi.,vt. รวบรวมบทเขียนต่า'
assemblage(อะเซม'เบลจฺ) n. กลุ่มคน,กลุ่มสิ่งของ,การรวบรวม,ภาวะที่รวมกัน, Syn. combination, assembly)
assemble(อะเซม'เบิล) vt. รวบรวม,ประชุม,รวมเข้า. -assembler n., Syn. combine, collect ###A. disperse, separate) แปล (ภาษาแอสเซมบลี) หมายถึงแปลโปรแกรมที่เขียนด้วยภาษาแอสเซมบลีให้เป็นภาษาเครื่อง (machine language) เพื่อให้คอมพิวเตอร์เข้าใจและปฏิบัติตามคำสั่งนั้น ๆ ได้
batch processingการประมวลผลเชิงกลุ่มหมายถึงการประมวลผลที่ทำต่อเนื่องกันไปตามลำดับโดยมีระบบปฏิบัติการ (operating system) เป็นตัวควบคุม ในการประมวลผลแบบนี้ เราจะต้องจัดรวบรวมข้อมูลและแบ่งแยกเป็นกลุ่มไว้ให้เรียบร้อยก่อน จึงส่งเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อประมวลผลทีเดียว เมื่อเสร็จแล้วจึงจัดรวบรวมเป็นรายงาน หรือสรุปผลอีกทีหนึ่ง วิธีการประมวลผลแบบนี้ทำง่าย ประหยัด และตรงไปตรงมา แต่อาจจะช้าไปบ้าง เพราะต้องรอให้ข้อมูลเรียบร้อยก่อน ตรงกันข้ามกับการประมวลผลแบบเชื่อมตรง (on line proessing) ซึ่งหมายถึงการที่เครื่องจะประมวลผลทันทีที่ได้รับข้อมูลดู on line processing ประกอบ
character setชุดอักขระหมายถึง สัญลักษณ์ต่าง ๆ ที่จัดรวบรวมไว้อย่างเป็นระบบ มีตัวอักษร ตัวเลข และอักขระพิเศษต่าง ๆ เช่น เครื่องหมาย สระ วรรณยุกต์
chief information officerประธานฝ่ายสารสนเทศใช้ตัวย่อว่า CIO (อ่านว่า ซีไอโอ) งานสารสนเทศเป็นงานที่สำคัญที่สุดงานหนึ่ง เพราะหน่วยงานนี้ก็คือหน่วยงานที่ใช้คอมพิวเตอร์เป็นหลักนั่นเอง เป็นที่เก็บรวบรวมข้อมูล ประมวลผล และวิเคราะห์ แล้วส่งผล (สารสนเทศ) ให้ผู้ที่มีอำนาจ ใช้ในการตัดสินใจ หรือเพื่อไม่ให้ผู้ที่มีอำนาจตัดสินใจผิดพลาดเพราะขาดข้อมูล (บางทีใช้ในความหมายเดียวกันกับหัวหน้าฝ่ายคอมพิวเตอร์)
cio(ซีไอโอ) ย่อมาจาก chief information officer หรือประธานฝ่ายสารสนเทศ งานสารสนเทศเป็นงานที่สำคัญที่สุดงานหนึ่ง เพราะหน่วยงานนี้ก็คือหน่วยงานที่ใช้คอมพิวเตอร์เป็นหลักนั่นเอง เป็นที่เก็บรวบรวมข้อมูล ประมวลผล และวิเคราะห์ แล้วส่งผล (สารสนเทศ) ให้ผู้ที่มีอำนาจ ใช้ในการตัดสินใจ หรือเพื่อไม่ให้ผู้ที่มีอำนาจตัดสินใจผิดพลาดเพราะขาดข้อมูล (บางทีใช้ในความหมายเดียวกันกับหัวหน้าฝ่ายคอมพิวเตอร์)
clip artแฟ้มภาพกฤตศิลป์หมายถึง ภาพที่ได้รับอนุญาตให้ตัดหรือคัดลอกมาใช้ได้ด้วยวิธีการทางคอมพิวเตอร์ (เช่น ใช้คำสั่ง cut หรือ copy) มีการนำมาเก็บรวบรวมไว้เพื่อใช้ในงานพิมพ์ตั้งโต๊ะ (desktop publishing) หรืองานพิมพ์ต่าง ๆ ในชุดโปรแกรมสำเร็จที่ชื่อ Microsoft Office จะมี Microsoft clip gallery รวบรวมภาพไว้ให้เลือกมากมาย เพื่อให้คัดลอกไปใช้ในงานพิมพ์ได้ตามที่ต้องการ
club(คลับ) {clubbed,clubbing,clubs} n. กระบอง,ไม้พลอง,ไม้ (ลูกกอล์ฟหรือฮอกกี้) ,ไนต์คลับ,สโมสร,ชมรม,รูปดอกจิกบนไพ่,ส่วนที่คล้ายกระบอง v. ตีด้วยกระบองหรือไม้,รวมกลุ่มเป็นคลับ,รวมกัน,รวบรวม,ช่วยกันเสียค่าใช้จ่าย adj. ร่วมกัน, Syn. staff,

English-Thai: Nontri Dictionary
accumulate(vi,vt) เก็บสะสม,รวบรวม,เพิ่มพูน,เพิ่มขึ้น
accumulation(n) การเก็บสะสม,การรวบรวม
agglomerate(vi) รวบรวม,จับเป็นก้อน,เกาะกัน,เก็บ
aggregate(vt) รวบรวม,สรุป,ไหลไปรวมกัน
aggregation(n) การรวบรวม,การรวมตัว,การรวมกลุ่ม
amass(vt) รวบรวม,รวมเป็นก้อน,สะสม
assemble(vi) ประชุม,มาชุมนุมกัน,รวบรวม
centralization(n) การรวบรวม,การรวมอำนาจ
centralize(vt) รวบรวม,รวมอำนาจ
club(vt) ตีด้วยกระบอง,ตีด้วยไม้พอง,รวมกลุ่ม,รวบรวม

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
集める[あつめる, atsumeru] Thai: รวบรวม English: to collect
編集[へんしゅう, henshuu] Thai: รวบรวม English: compilation

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top