Search result for

รม

(99 entries)
(0.0156 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -รม-, *รม*
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
instagram[อิน-สตะ-แกรม] (n ) อินสตาแกรม (transliterated word)
Mormon[มอรมอน(อ่านออกเสียง มอร์-มอน)] (n org ) มอรมอน หรือ ศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุดสุดท้าย
See also: S. LDS Church,

Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
รมการอำเภอ (n vi vt adj adv phrase name uniq )
รมสารบัญทหารบก (n ) Adjutant Generals Department
การจัดเก็บข้อมูลบุคลากรภายใต้โมเดลไทยแลนด์ 4.0 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (n vi vt modal verb aux. verb adj adv prep conj pron. phrase jargon slang colloq vulgar abbrev name o) การจัดเก็บข้อมูลบุคลากรภายใต้โมเดลไทยแลนด์ 4.0 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
คุณธรรมาธิปไตย (n ) meritocracy
ชื่อโครงการ โปรแกรมร้านอินเทอร์เน็ต กรณีศึกษา ร้านโชกุน ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จั (n vi adj adv ) ชื่อโครงการ โปรแกรมร้านอินเทอร์เน็ต กรณีศึกษา ร้านโชกุน ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดน่าน ชื่อผู้จัดทำ นายวุฒิการ เพ็งแก่นแท้ นางสาวสุรางค์รัตน์ วงศ์แก้ว ปีการศึกษา 2561 บทคัดย่อ โครงการครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 3 ประการ คือ (1) เพื่อสร้าง และออกแบบระบบสารสนเทศ การบริหารจัดการข้อมูลร้านอินเทอร์เน็ต กรณีศึกษา ร้านโชกุน ตำบลในเวียงอำเภอเมือง จังหวัดน่าน (2) เพื่อออกแบบรายงาน รายได้ค่าเช่าบริการอินเทอร์เน็ต รายได้ปะจำวัน รายได้ประจำเดือน และรายได้ประจำปี และ (3) เพื่อสร้าง และออกแบบรายงานค่าใช้จ่ายการซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ ประจำเดือน และใบเสร็จรับเงิน ผู้จัดทำได้ดำเนินการโครงการโดยสรุปตามลำดับ คือ (1) ประชากร และกลุ่มตัวอย่าง (2) ตัวแปรที่ใช้ในการประเมินโครงการ (3) เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินโครงการ (4) การวางแผนการประเมินโครงการ (5) การดำเนินการประเมินโครงการ (6) วิเคราะห์ข้อมูล และ (7) สถิติที่ใช้วิเคราะห์ผลการศึกษา ผลการดำเนินโครงการ (1) สรุปได้ว่าบุคคลทั่วไปมีความพึงพอใจต่อการใช้งาน โปรแกรมร้านอินเทอร์เน็ต กรณีศึกษา ร้านโชกุน ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดน่าน ภาพรวมมีความพึงพอใจในระดับมาก (x ̅ = 3.90, S.D.= 0.690) และ (2) สรุปได้ว่าผู้เชี่ยวชาญมีความพึงพอใจต่อการใช้โปรแกรมร้านอินเทอร์เน็ต กรณีศึกษา ร้านโชกุน ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดน่าน ภาพรวมมีความพึงพอใจในระดับมาก (x ̅ = 0.86, S.D.= 0.674) ได้แก่ ด้านที่ 1 ด้านการออกแบบฐานข้อมูล และจัดการฐานข้อมูล ภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ((x ) ̅= 3.64, S.D.= 0.397) ด้านที่ 2 ด้านการคำนวณ ภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (x ̅ = 4.00, S.D.= 0.000) ด้านที่ 3 ด้านการบันทึกข้อมูล ภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ((x ) ̅= 4.00, S.D.= 0.298) และด้านที่ 4 ด้านการคำนวณรายงาน ภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ((x ) ̅= 3.88, S.D.= 0.602)
นิคมอุตสาหกรรม (n ) Industrial Estate

Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - ฝรั่งเศส (FR) (UNAPPROVED version -- use with care )
คณะกรรมการควบคุมการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม (org ) Comité d'encadrement de la profession d'ingénieur

Longdo Dictionary ภาษาไทย (ศัพท์ธรรมะ) (TH-DHAMMA) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
ธรรมฤณ (uniq ) holy

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
รม[V] smoke, See also: expose to vapour, expose to vapor, fumigate, Syn. รมควัน, Example: ก่อนนำวัตถุดิบมารมด้วยควัน ควรแช่วัตถุดิบในน้ำเกลือแล้วจึงนำไปผึ่งแดดให้ผิวแห้งหมาดเสียก่อน, Thai definition: อบด้วยควันหรือความร้อนจนมีกลิ่นติดอยู่
รมช.[N] deputy minister, Syn. รัฐมนตรีช่วยว่าการ
รมต.[N] minister, Syn. รัฐมนตรี
รมว.[N] minister, Syn. รัฐมนตรีว่าการ
รมณี[N] woman, See also: lady, Syn. อนงค์, นาง, ผู้หญิง, Count unit: นาง, คน, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
รมย์[ADJ] amusing, See also: pleasant, Syn. น่าสนุก, Thai definition: น่าบันเทิงใจ, Notes: (สันสกฤต)
รมย์[ADJ] satisfied, See also: pleasing, Syn. พึงใจ, Notes: (สันสกฤต)
รมย์[ADJ] beautiful, See also: pretty, Syn. งาม, Notes: (สันสกฤต)
รมควัน[ADJ] smoked
รมควัน[V] smoke, Example: ขาหมูที่รมควันแล้ว สามารถเก็บเอาไว้ได้นาน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
รมก. อบด้วยควันหรือไอไฟ เช่น ใช้ควันรมปลากะพงให้หอม ใช้ควันอ้อยรมเป็ดให้หอม รมผึ้งให้หนีหรือให้เมา, ทำให้ควันไฟหรือไอไฟเป็นต้นเกาะติดอยู่ เช่น รมบาตร รมปลาย่างให้แห้ง.
รมควันเด็กน. วิธีลงโทษเด็กที่ดื้อมาก ๆ อย่างหนึ่ง โดยเอากาบมะพร้าวแห้งเผาไฟให้ควันรมหน้ารมตาเด็กเพื่อให้สำลักควันจะได้เข็ด.
รมณี(รมมะนี) น. นาง, ผู้หญิง.
รมณีย-, รมณีย์(รมมะนียะ-, รมมะนี) ว. น่าบันเทิงใจ, น่าสนุก, พึงใจ, งาม.
รมณียสถานน. สถานที่ให้ความรื่นรมย์, สถานที่ให้ความบันเทิงใจ.
รมดำก. ใช้น้ำมันกำมะถันเป็นต้น ทาสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วอบด้วยความร้อนให้ดำ เช่น รมปืน รมพระ รมรูปหล่อโลหะ.
รมยาก. ใช้หนังจงโคร่ง เห็ดร่างแห หรือสารบางชนิดเป็นต้น เผาไฟให้ควันลอยไปเพื่อทำให้หลับสนิท.
รมเยศ(รมมะเยด) ว. น่าบันเทิงใจ, น่าสนุก, พึงใจ, งาม.
ละบมรม, ทา.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
amenityรมณียภาวะ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Maybe, maybe, but you know what?ก็คงงั้นน่ะครับ คุณรู้อะไรมั๊ย? The Serena Also Rises (2008)
- not a call from lockup. - Yeah, look, I'm sorry about this.ไม่นึกว่าจะโทรมาจากห้องขัง // เอ่ออ ผมต้องขอโทษด้วยครับ The Serena Also Rises (2008)
Eeleanor, Andreleon Talley is raving about the finale dress.เอลานอร์คะ Andreleon Talley กรี๊ดชุดฟินาเล่ของคุรมากเลยค่ะ The Serena Also Rises (2008)
I hate to say that I'm surprised that he knows me so well but that is the kind of husband I've always wanted.ฉันละไม่อยากจะพูดเลยว่าฉันละเซอร์ไพรส์จริงๆที่เขารู้จักฉันดีเกินไปละ แต่นี่แหละ... คือสามีที่ฉันต้องการมาตลอด The Serena Also Rises (2008)
They'd be stuck behind the barricades with P.E.T.A.!พวกหล่อนจะถูกกั้นอยู่กับพวกพีต้า (ต่อต้านการทรมานสัตว์) The Serena Also Rises (2008)
You think that's gonna knock the Yale english department off their tenured asses? I-I just- - I thought a writer was supposed to write what you know.คุณคิดหรอว่ามันจะเข้าตากรรมการ Yale หนะ อะ เอ่ออ ผมแค่คิดว่านักเขียน The Serena Also Rises (2008)
And you know what you give to everyone, Chuck?แล้วเธอรู้มั๊ยว่าเธอให้อะไรกับทุกคน ชัด? ความทุกข์ทรมานน่ะสิ The Serena Also Rises (2008)
Oh. Well, I guess I should have called, but I just thought I'd take a chance--โอ้ ฉันต้องโทรมาก่อนสินะ The Ex-Files (2008)
It was much better than the one where you faked, uh, right and then left,มันไม่มีอะไรมาก แค่คุณหลอก เอ่อ ขวาแล้วก็ซ้าย The Ex-Files (2008)
We can either let everyone else tell us how we should be jealous and compete, or we can just deal with it and try to preserve at least a little of our friendship.เราจะให้คนอื่นๆ พูดได้ว่า เราต่างหึงหวงและแข่งขันกัน หรือเราจัดการมันซะ แล้วพยายามยุติมัน The Ex-Files (2008)
Social, emotional.สังคม อารมณ์ The Ex-Files (2008)
I figured we'd want to avoid a catfight in front of the catwalk.หนูคิดมาแล้วค่ะ ว่าเราควรจะเลี่ยง ไม่ให้มีใครมาตีกันตรงหน้าแคทวอล์ค The Serena Also Rises (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
รม[v.] (rom) EN: smoke ; fumigate ; reek   FR: fumer ; boucaner
รมควัน[v.] (romkhwan) EN: smoke out ; smoke   FR: enfumer ; fumiger
รมควัน[adj.] (romkhwan) EN: smoked   FR: fumé
รมควันไล่ยุง [v. exp.] (rom khwan lai yung) EN: smoke out mosquitoes   FR: enfumer les moustiques
รมย์[adj.] (rom) EN: delightful ; satisfying ; pleasing ; amusing   FR: plaisant ; agréable

English-Thai: Longdo Dictionary
Amnesty International(n) องค์การนิรโทษกรรมสากล
rule of law(n) หลักนิติธรรม
MFC(name) ย่อมาจากคำว่า Microsoft Foundation Classes เป็นชื่อของชุดโปรแกรมพื้นฐานชุดหนึ่ง ประกอบด้วย class ของการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ สำหรับใช้เพื่อพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนระบบปฏิบัติการ Windows , ATL WTL
Chancellor(n) นายกรัฐมนตรี (ของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี และของสาธารณรัฐออสเตรีย)
war crimeอาชญากรรมสงคราม
internal medicine(n) อายุรกรรม
training(n) การฝึกอบรม
industry leaderผู้นำในอุตสาหกรรมหรือธุรกิจแขนงหนึ่งๆ
give so. a handช่วยเหลือ เช่น Can I give you a hand? Do you need a hand? ให้ช่วยอะไรมั้ย?
biotec(org) ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ National Center for Genetic Engineering and Biotechnology

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fumigate[VT] อบควัน, See also: รมควัน
smoke out[PHRV] รมควันให้ออกมา, See also: ปล่อยควันให้ออกมา

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
+เครื่องหมาย cross hairs เป็นรูปลักษณ์ของตัวชี้ตำแหน่ง (cursor) แบบหนึ่ง ที่แตกต่างกันออกไปในบางโปรแกรม เช่น ในโปรแกรมการวาดภาพในระบบวินโดว์ส มักมีลักษณะเป็นเส้นตัดกัน (+) แทนที่จะเห็นเป็นลูกศรตามปกติ
^<คำแปล> hat หมายถึง สัญลักษณ์ที่มีลักษณะคล้ายหมวก (^) ในภาษาไทยเราก็เรียกเครื่องหมายนี้ว่า "หมวก" ใช้แทน แป้นควบคุม (Control Key) เช่น กดแป้นควบคุมและแป้น K จะใช้ย่อ ๆ ว่า กด ^K ในภาษาเบสิกใช้หมายถึงการยกกำลัง เช่น 5^3 มีความหมายว่า 5 ยกกำลัง 3 ดู caret ประกอบ^ (สัญลักษณ์) <เครื่องหมาย>caretหมายถึง สัญลักษณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อกดแป้น Shift+6 (^) สัญลักษณ์นี้ใช้ในการเขียนโปรแกรมของบางภาษา โดยจะแทนคำสั่งเฉพาะบางคำสั่ง มีความหมายแตกต่างกันไป เช่น ^ ในภาษาปาสกาล (Pascal) ใช้แทนตัวชี้ (pointer) , ^ ใน ภาษาซี (C) ใช้แทนตัวดำเนินการ exclusive OR, ^ ใน ภาษาเบสิก (BASIC) ใช้แทนการยกกำลัง เป็นต้น
a-frame(เอ' เฟรม) n. โครงค้ำตรงรูปตัว ? หรือ V
a.m.abbr. Master of Arts อักษรศาสตรมหาบัณฑิต. a. m.
aachen(อ่า' เค็น) n. ชื่อเมืองในเยอรมันตะวันตก Z a city in W West Germany)
abandon(อะแบน' เดิน) vt.,n. ละทิ้ง, ปล่อย, พลัดพรากจาก, ไม่เกรงครหา, ปล่อยตามอารมณ์ -abandoner , -abandonment ตัวอย่าง: *Somchai abandones himself to despair. สมชัยปล่อยตัวอยู่แต่ในความสิ้นหวัง* n.
abc(เอบีซี) ย่อมาจาก Atanasoff-Berry Computer ว่ากันว่า เป็นชื่อเครื่องคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์เครื่องแรกของโลก (หนังสือบางเล่มว่า เครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องแรกของโลกมีชื่อว่า ENIAC) ศาสตราจารย์ John Atanasoff แห่งมหาวิทยาลัยไอโอวา และ Clifford Berry เป็นผู้ประดิษฐ์เครื่องเอบีซีนี้เมื่อราวทศวรรษ 1940 ABEND การหยุดงานผิดปกติ <คำแปล>ย่อมาจาก abnormal end of task หมายถึงการหยุดงานที่เกิดขึ้นโดยที่ไม่ได้มีคำสั่งให้หยุดในโปรแกรมหรือชุดคำสั่งมักจะเกิดขึ้น เมื่อเครื่องคอมพิวเตอร์ถูกสั่งให้ปฏิบัติงานหนึ่งงานใด แล้วไม่ยอมปฏิบัติ อาจจะเป็นเพราะเครื่องเสีย หรือโปรแกรมผิดพลาด
ablaze(อะเบลซ) adj. ไหม้,กำลังไหม้, สว่าง, เจิดจ้า, ตื่นเต้น, กระหาย, ต้องการมาก, อยาก
abstractadj. (แอบ' สแทรคทฺ, แอบสแทรคทฺ') (n.,v. แอ็บสแทรคทฺ') นามธรรม,ไม่มีตัวตน, ลอย ๆ , เฉย ๆ , รายการย่อ, ถอน,ถอด,ควัก, สรุป
abstraction(แอ็บสแทรค' เชิน) n. นามธรรม (รูป, ผล, ปฏิกิริยา, มโนคติ) , การเอาหรือแยกออก, ภาวะใจลอย -abstractionist n.

English-Thai: Nontri Dictionary
abandoned(adj) ที่ถูกละทิ้ง,ที่ผิดศีลธรรม,ที่ถูกปล่อยปละละเลย
abstract(adj) ซึ่งเข้าใจยาก,เป็นนามธรรม
abstract(n) การสรุป,เรื่องย่อ,นามธรรม
abstraction(n) การเอาออก,การเหม่อลอย,สิ่งที่เป็นนามธรรม
action(n) การกระทำ,การปฏิบัติ,พฤติกรรม,กิริยา,การแสดง
activity(n) กิจกรรม,การงาน
adrift(adv) ตามยถากรรม,ตุหรัดตุเหร่ไป
advent(n) การมาถึง,การกำเนิด,การลงมาจุติ
aerialist(n) นักกายกรรมกลางหาว
aesthete(n) คนมีอารมณ์สุนทรีย์

German-Thai: Longdo Dictionary
Bayernแคว้นบาวาเรีย ทางตอนใต้ของเยอรมนี
Berlinกรุงเบอร์ลิน เมืองหลวงของเยอรมนี
Blick(n) |der| การจ้อง, การมอง, การส่งสายตา
Bonnเมืองบอนน์ เมืองหลวงของเยอรมันตะวันตกในสมัยก่อน
Bremenเมืองท่าทางตอนเหนือของเยอรมนี
Bundesregierung(n) |die| รัฐบาลกลางของเยอรมนี
Bundesrepublik(n) |die| ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ย่อมาจาก Bundesrepublik Deutschland
CDU(n) |die| เป็นชื่อย่อของพรรคการเมืองหนึ่งในเยอรมนี, See also: Christlich Demokratische Union Deutschlands
Christlich Demokratische Union Deutschlandsพรรคการเมืองหนึ่งในเยอรมนี
CSU(n) |die| เป็นชื่อย่อของพรรคการเมืองหนึ่งในเยอรมนี, See also: Christlich Soziale-Politik Union

French-Thai: Longdo Dictionary
äเป็นสระในภาษาเยอรมัน เรียกว่า a tréma ในภาษาฝรั่งเศส
öเป็นสระในภาษาเยอรมัน เรียกว่า o tréma ในภาษาฝรั่งเศส
üเป็นสระในภาษาเยอรมัน เรียกว่า ü tréma ในภาษาฝรั่งเศส
ßเป็นสระในภาษาเยอรมัน เรียกว่า deux s ในภาษาฝรั่งเศส
Allemagne(n) |f| ประเทศเยอรมนี, See also: Related: allemand
allemand(adj) |-ande| ที่เกี่ยวกับประเทศเยอรมนี
au revoir!(phrase) แล้วพบกันใหม่ (เวลาจากกันควรพูดคำลา ซึ่งเป็นธรรมเนียมที่ฝรั่งเศส)
nous(n) ประธาน และ กรรม บุรุษที่ 1 พหูพจน์, พวกเรา
loisir(n) |m| งานอดิเรก, กิจกรรมยามว่าง
dictionnaire(n) |m| พจนานุกรม

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top