Search result for

ย้อนกลับ

(44 entries)
(0.0191 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ย้อนกลับ-, *ย้อนกลับ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ย้อนกลับ[V] turn back, See also: return, retrace, go back, Syn. ย้อน, ย้อนกลับไป, ย้อนกลับมา, Ant. เลยไป, Example: ผมขับรถเกือบจะถึงจุดหมายอยู่แล้ว แต่ต้องย้อนกลับบ้านเพราะลืมเอกสารสำคัญ, Thai definition: คืนสู่ที่เดิมตามทางเดิม

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Everything falls apart in the end.ทุกสิ่งย้อนกลับในตอนท้าย The Itch (2008)
Six months later you look back and you realize...6 เดือนต่อมา เมื่อคุณมองย้อนกลับไป คุณถึงตระหนักได้ว่า... Dying Changes Everything (2008)
Backtracked one of Alvarez's dummy corporations in San Leandro... along the U-Pac rail line here.ย้อนกลับอีกอย่างของอัลวาเรซ บริษัทหุ่นเชิดในซานเลอันโดร ตามแนวทางรถไฟขนส่งสินค้าที่นี่ Pilot (2008)
could you reverse it?และคุณสามารถย้อนกลับไปได้หรือไม่? Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
We should never have turned back.พวกเราไม่ควรย้อนกลับไป Babylon A.D. (2008)
You came all the way back here, for me?นายย้อนกลับมาเพื่อช่วยฉันงั้นเหรอ? Bolt (2008)
Sprung out first chance I got, never looked back.เหมือนกับกระโดดออกมาหาโอกาสที่ฉันได้ แล้วก็ไม่ย้อนกลับไปมองข้างหลัง Bolt (2008)
They have to kiss in the end. This isn't a melodrama. It's an action movie.เธอนั่งไทม์แมชชีนย้อนกลับมายังปัจจุบัน มันไม่ใช่หนังรักน้ำเน่านะ มันเป็นหนังแอ็กชั่น My Sassy Girl (2008)
Please play it back. Yeah.ช่วยย้อนกลับไปหน่อย ใช่ๆ Vantage Point (2008)
The other night, when Dean said he remembered a flash... or something bright, like a fire, or an explosion... it started coming back to me.คืนนั้น,วันที่ดีนบอกว่า เขาจำแสง... หรือบางอย่างสว่าง เหมือนไฟ,หรือระเบิด... มันเริ่มย้อนกลับมาหาผมแล้ว Passengers (2008)
And what I wouldn't give to go back to that day, my lord.หากย้อนกลับไปได้ หม่อมชั้นจะทำทุกทาง The Other Boleyn Girl (2008)
Tell 'em to turn the plane around. These two assholes are goin' back to the U.S.บอกพวกเขาให้ย้อนกลับไป ไอ้บ้าสองคนนี้จะกลับสหรัฐ Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ย้อนกลับ[v. exp.] (yønklap) EN: turn back ; return ; retrace ; go back   FR: revenir en arrière
ย้อนกลับไม่ได้[adj.] (yønklap mai dāi ) EN: irreversible   

English-Thai: Longdo Dictionary
back off(vi) ถอยหลัง, หมุนย้อนกลับ เช่น Back off! ถอยไป
recursive(adj) ลักษณะการทำงานหรือการคำนวณที่ให้ผลลัพธ์แบบย้อนกลับหรือทำซ้ำขั้นตอนเดิม คำในลักษณะ recursive เช่น GNU = GNU's not Unix, PHP = PHP: Hypertext Processor , S. recur, recurring, recursion, R. recursive function

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
back[ADV] หวนกลับคืนมา, See also: ย้อนกลับ
backtrack[VI] ย้อนรอย, See also: ย้อนกลับทางเก่า, Syn. regress, retrace
backward[ADV] ย้อนกลับทางเดิม, See also: กลับไปที่เดิม
backward[ADV] ถอยกลับ, See also: ย้อนกลับ, Ant. forward
come back[PHRV] สวนกลับทันควัน (ด้วยคำพูด), See also: ย้อนกลับทันควัน (ด้วยคำพูด), Syn. retort, rejoin, answer
cut back[PHRV] ย้อนเวลากลับ, See also: ย้อนกลับ, Syn. flash back, flash forward
flash back[PHRV] ย้อนกลับไป, See also: ฉายกลับไป, กลับไปจุดเริ่มต้น, Syn. cut back, flash forward
flash forward[PHRV] ย้อนกลับไป, See also: ฉายกลับไป, กลับไปจุดเริ่มต้น, Syn. cut back, flash forward
go back[PHRV] ย้อนกลับ (การสนทนา) ไปยัง, Syn. come back, get back
go back on[PHRV] กลับไปขึ้น, See also: ย้อนกลับไป

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
backwardadv.,adj. ไปข้างหลัง,ย้อนกลับ,สู่อดีต,ล้าหลัง, See also: backwardness n., Syn. slow ###A. forward
backwardsadv.,adj. ไปข้างหลัง,ย้อนกลับ,สู่อดีต,ล้าหลัง, See also: backwardness n., Syn. slow ###A. forward
count(เคาทฺ) {counted,counting,counts} v.,n. (การ) นับ,นับจำนวน,นับค่า,คิด,คิดว่า,นับว่า,ถือ,เข้าใจว่า,หวังว่า.มขุนนางยุโรปที่มี่ตำแหน่งฐานะเท่าท่านเอิร์ลของอังกฤษ -Phr. (count beyond นับไม่หมด นับไม่ไหว) -Phr. (count down นับย้อนกลับ นับถอยหลัง (ไปยังศูนย์)) -
interpreterตัวแปลภาษาเป็นโปรแกรมตัวแปลที่อ่านคำสั่งในโปรแกรมทีละคำสั่ง (ไม่รอจนจบโปรแกรมเหมือนตัวแปลอื่น) แปลเป็นภาษาเครื่อง (machine language) แล้วปฏิบัติตามคำสั่งนั้นเลย เช่น ตัวแปลที่ใช้แปลโปรแกรมภาษาเบสิก (BASIC) การเรียนวิธีเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้ตัวแปลประเภทนี้ ผู้เรียนจะรู้สึกว่าง่ายและทันใจ เพราะพอใส่คำสั่งเข้าไป เครื่องก็จะรายงานได้ทันทีว่า คำสั่งนั้นถูกหรือผิด ถ้าสั่งให้ทำอะไร ก็จะทำให้เลย ข้อเสียของตัวแปลประเภทนี้ ก็คือ คอมพิวเตอร์จะไม่เก็บคำแปลไว้ หากจะต้องย้อนกลับไปทำคำสั่งนั้นอีก ก็จะต้องแปลใหม่อีกทุกครั้ง ดู compiler ประกอบ
irretraceable(เออริเทร'ซะเบิล) adj. เดินกลับไม่ได้,ซ้ำรอยเดิมไม่ได้,ย้อนกลับไม่ได้., See also: irretraceably adv.
irreversible(อิริเวอ'ซะเบิล) adj. กลับไม่ได้,เปลี่ยนแปลงไม่ได้,ย้อนกลับไม่ได้., See also: irreversibility,irreversibleness n. irreversibly adv.
return(รีเทิร์น') vi.,vt.,adj. กลับ,กลับมา,กลับคืน,คืน,ส่งคืน,ย้อนกลับ,โต้ตอบ,ได้ผล,ได้ผลกำไร,ชัก (อาวุธ) กลับ,ตีไพ่ n. การกลับ,การกลับคืน,การกลับมา,การคืนสู่,การตอบ,การโต้ตอบ,การโต้แย้ง,ผลลพธ์,ผลกำไร,ผลตอบ,ดอกผล,ผลการเลือกตั้ง,รายงาน,สถิติ,รายได้,รายรับ,จำนวนขาย
reverse engineerวิศวกรรมย้อนกลับหมายถึง กระบวนการถอดรหัสโปรแกรม โดยไม่ต้องดูรหัสที่โปรแกรมนั้นใช้อยู่ แต่ถอดจากการวิเคราะห์แยกแยะว่าโปรแกรมนั้น ๆ มีผลกระทบทางด้านฮาร์ดแวร์อย่างไร ทำงานอย่างไร

English-Thai: Nontri Dictionary
backslide(vi) ถอยกลับ,เสื่อม,ย้อนกลับ
backward(adv) ย้อนกลับ,ไปข้างหลัง,ล้าหลัง
backwardness(n) การย้อนกลับ,ความล้าหลัง
backwards(adv) ย้อนกลับ,ไปข้างหลัง,ล้าหลัง
reciprocate(vt) ตอบแทน,ย้อนกลับ,แลกเปลี่ยนกัน,ตอบสนอง
return(vi) ตอบกลับ,กลับ,แจ้งผล,คืนสู่,ย้อนกลับ,ส่งคืน
return(vt) ให้ผลตอบ,ส่งคืน,ย้อนกลับ,โต้ตอบ
reverse(vt) ย้อนกลับ,ผันกลับ,พลิกกลับ,ถอยหลัง,กลับคำ

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
返る[かえる, kaeru] Thai: ย้อนกลับ English: return

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top