Search result for

ย่อหน้า

(35 entries)
(0.017 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ย่อหน้า-, *ย่อหน้า*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ย่อหน้า[V] indent, See also: begin a new paragraph, Example: นักเขียนบางคนไม่ยอมย่อหน้าด้วยคำว่าแต่, Thai definition: เขียนหรือพิมพ์หนังสือขึ้นบรรทัดใหม่และร่นจากแนวซ้ายสุดเข้าไปพอสมควร เพื่อแสดงว่าขึ้นความตอนใหม่
ย่อหน้า[N] indentation, See also: new paragraph, Syn. ตอน, ข้อความย่อย, บท, ตอนย่อย, Example: ผู้เขียนกล่าวคำขอบคุณถึงผู้อ่านในย่อหน้าแรก, Thai definition: ข้อความตอนย่อยๆ ที่แยกออกจากกันด้วยวิธีเขียนย่อหน้า

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ย่อหน้าก. เขียนหรือพิมพ์หนังสือขึ้นบรรทัดใหม่และร่นจากแนวซ้ายสุดเข้าไปพอสมควร เพื่อแสดงว่าขึ้นความตอนใหม่.
ย่อหน้าน. ข้อความตอนย่อย ๆ ที่แยกออกจากกันด้วยวิธีเขียนย่อหน้า
ย่อหน้าในกฎหมายเรียกย่อหน้าว่า วรรค เช่น มาตรา ๕ วรรค ๒.
วรรคย่อหน้าหนึ่ง ๆ ของบทบัญญัติในแต่ละมาตราของกฎหมาย.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Hanging indentionย่อหน้าคำค้าง [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Yeah. I want two paragraphs for the Blotter.ใช่ ขอ 2 ย่อหน้า ให้ "เดอะ บล็อตเตอร์" Marley & Me (2008)
Page three. Mostly about Pierce, but listen to last paragraph.ส่วนใหญ่เกี่ยวกับเพียร์ซ แต่ดูย่อหน้าสุดท้ายสิ Spanish 101 (2009)
Well, i don't know about that. however, phase one is complete.ฉันไม่สนเรื่องนั้น ย่อหน้าแรกเสร๊จแล้ว Enough About Eve (2009)
Look at Pierce's paragraph from unit 2.เอานี่ไป ดูย่อหน้าบทที่ 2 ของเพียร์ซสิ Environmental Science (2009)
In the last paragraph they talked about his superb athletic skills and how different his life might have been if he hadn't fallen behind and dropped out of school.ในย่อหน้าสุดท้ายพวกเขาพูดเกี่ยวกับ ทักษะด้านกีฬาอักยอดเยี่ยมของเขา และความแตกต่างของ วิธีการใช้ชีวิต หากเขาไม่ได้ล้มลง หลังจากออกจากโรงเรียน The Blind Side (2009)
Chapter one, verse one:บทที่ 1 ย่อหน้าแรก The Book of Eli (2010)
-You do understand that reading a single paragraph out of context does not reflectคุณจะเข้าใจว่าการอ่านย่อหน้าเดียวจากบทความโดยไม่แสดงสรุปการค้นหาได้อย่างไร Iron Man 2 (2010)
I have found it impossible to believe that there is any man in the world so lacking in moral feeling as Hitler, that the world may be hurled for a second time into the abyss of destructive war.- ดูที่ย่อหน้าสุดท้ายสิ - เบอร์ตี้ ได้เวลาแล้วค่ะ ฝ่าบาทเสด็จแล้ว The King's Speech (2010)
Paragraph 18, subsection "b,"ย่อหน้าที่ 18 วรรค "b" Weekend at Bobby's (2010)
females, paragraph four-- coitus.หมวดย่อยที่ 3 เกี่ยวกับแขกมาเยือน สตรีเพศ\ ย่อหน้า4 ร่วมประเวณี The Staircase Implementation (2010)
A paper outlining the idea was rejected by CERN.ดังนั้นผมจึงเขียนกระดาษโดย การเพิ่มในบางย่อหน้าพิเศษ What Are We Really Made Of? (2010)
According to the Roommate Agreement, paragraph nine, subsection B,ตามที่ระบุในสัญญาเพื่อนร่วมห้องของเรา ย่อหน้าที่เก้า วรรคบี The Agreement Dissection (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ย่อหน้า[n.] (yønā) EN: indentation ; indent ; new paragraph ; paragraph   FR: alinéa [m]
ย่อหน้า[v.] (yønā) EN: indent ; begin a new paragraph ; indent   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
indent[VT] เว้าเข้าไป, See also: ย่อหน้า
indention[N] การย่อหน้า, See also: ย่อหน้า, Syn. identation
paragraph[N] ย่อหน้า, See also: ตอนหนึ่งของข้อความ, Syn. passage, section, article

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
control codeรหัสควบคุมหมายถึง การกำหนดให้ใช้สัญลักษณ์พิเศษ ควบคุมการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์หรือเครื่องพิมพ์ เป็นต้นว่า กำหนดให้การกดแป้น เป็นการขึ้นย่อหน้าใหม่ เป็นต้น
drop capหมายถึงอักษรตัวโตกว่าขนาดปกติตัวแรกของย่อหน้า โดยปกติส่วนบนจะมีระดับเท่ากับตัวอักษรอื่น ๆ แต่จะกินเนื้อที่ของบรรทัดที่สองและสาม
enter keyแป้นป้อนเข้าหมายถึง แป้นที่จะใช้กด เมื่อพิมพ์คำสั่งเสร็จแล้ว และต้องการให้คอมพิวเตอร์เริ่มทำงานตามคำสั่ง ถ้าเป็นโปรแกรมประมวลผลคำ (word processing) แป้นนี้เป็นแป้นสำหรับสั่งให้ขึ้นย่อหน้าใหม่ ในบางครั้งก็เรียกกันว่า Return key และมักเขียนย่อว่า ในบางโปรแกรม แป้นนี้อาจถูกกำหนดให้ทำอย่างอื่นก็ได้ แป้นพิมพ์ของคอมพิวเตอร์ทุกชนิด ทุกยี่ห้อ จะต้องมีแป้นนี้
indent(อินเดนทฺ') vt. ทำให้เป็นรอยบาก, ทำให้เป็นรูปฟันเลื่อย, ทำให้เว้า, ทำให้เป็นรอยเว้า, เป็นรอยบาก, กลายเป็นรูปฟันเลื่อย, กลายเป็นรอยเว้าเซ็นสัญญา, ย่อหน้า, รอยบาก, รอยเว้า, รอยเว้า ๆ แหว่ง ๆ , การสั่งซื้อสินค้า, สัญญา., See also: indenter, indentor
indention(อินเดน' เชิน) n. การทำให้เกิดรอยตัด รอยบาก รอยเว้าหรือรอยกด, การย่อหน้า
orphanกำพร้า,บรรทัดรั้งท้ายเป็นศัพท์ที่ใช้ในโปรแกรมประมวลผลคำ (word processing) หมายถึง บรรทัดสุดท้ายของย่อหน้า ที่ถูกแยกจากส่วนที่เหลือทั้งหมดไปอยู่คนละหน้า (ถ้าเป็นบรรทัดแรกของย่อหน้า จะเรียกว่า "widow") โปรแกรมประมวลผลคำ หรือโปรแกรมจัดพิมพ์ มักจะมีคำสั่งเฉพาะในเรื่องนี้ โดยผู้ใช้สามารถสั่งให้นำไปรวมกับส่วนที่เหลือของย่อหน้าให้ได้ ดู widow เปรียบเทียบ
paragraph(แพ'ระกราฟ) n. วรรค,ตอน,ข้อความสั้น ๆ ,ข่าวสั้น,บทสั้น. vt. แบ่งออกเป็นวรรคหรือตอน,ย่อหน้า vi. เขียนบทความสั้น
tab key(แป้นพิมพ์) แป้นตั้งระยะหมายถึง แป้นพิมพ์แป้นหนึ่งบนแผงแป้นอักขระ โดยปกติจะอยู่ริมด้านซ้ายสุดของแถวที่สองจากข้างบน อาจมีคำ tab บนแป้น บางทีมีเครื่องหมายลูกศรแทน การกดแป้นนี้ จะทำให้ตัวชี้ตำแหน่ง (cursor) เลื่อนไประยะหนึ่ง (แล้วแต่จะมีการกำหนดไว้) อาจเป็น 5- 10 ช่องว่าง มักใช้เมื่อต้องการย่อหน้าหรือต้องการจัดคอลัมน์ให้ตรงกัน (ไม่ควรกดคานเคาะ) นอกจากนั้น ในกรอบสนทนา การกดแป้นนี้หมายความว่า ให้กระโดดจากช่อง (ที่จะให้เติมข้อความ) ที่ 1 ไปช่องที่ 2 ไปช่องที่ 3....ต่อไป

English-Thai: Nontri Dictionary
indent(vt) ทำให้เป็นจักๆ,ย่อหน้า,ประทับ,ออกใบสั่ง,ตอก
indentation(n) การทำให้เป็นจักๆ,รอยแหว่ง,การประทับ,รอยหยัก,การย่อหน้า
paragraph(n) ย่อหน้า

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top