Search result for

ย่อม

(79 entries)
(0.0107 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ย่อม-, *ย่อม*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ย่อม[ADJ] quite small, See also: rather light, suited, suitable, good enough, Syn. เล็ก, กะทัดรัด, พอดี, Example: แม่อยากได้กระเป๋าใบขนาดย่อม เอาไว้ใส่ยาประจำตัวเวลาเดินทางไปไหนมาไหน, Thai definition: ที่มีขนาดค่อนข้างเล็กหรือมีน้ำหนักเบา
ย่อม[AUX] naturally, See also: of course, inevitably, habitually, Syn. ย่อมจะ, Example: คนรับราชการย่อมมีโอกาสได้ชื่อเสียงง่ายกว่าการเป็นชาวนาหรือกรรมกร, Thai definition: คำช่วยกริยา แสดงว่าเป็นไปตามปกติ ตามธรรมดา หรือ เป็นสามัญทั่วๆ ไป
ย่อม[ADJ] small, See also: tiny, little, undersized, pygmy, diminutive, mini, Syn. เล็ก, Example: โซเวียตยังส่งทหารไปประจำการและสร้างฐานทัพขนาดย่อมขึ้นบนเกาะที่เป็นเขตพิพาท, Thai definition: มีขนาดค่อนข้างเล็ก
ย่อม[ADJ] small, See also: tiny, little, undersized, pygmy, diminutive, mini, Syn. เล็ก, Example: โซเวียตยังส่งทหารไปประจำการและสร้างฐานทัพขนาดย่อมขึ้นบนเกาะที่เป็นเขตพิพาท, Thai definition: มีขนาดค่อนข้างเล็ก
ย่อม[AUX] can, See also: may, will, might, Example: ไม้ต่างชนิดกันย่อมมีความสามารถในการดูดซึมแร่ธาตุต่างๆ แตกต่างกันไป, Thai definition: คำช่วยกริยา แสดงว่าเป็นไปตามปกติ ตามธรรมดา หรือ เป็นสามัญทั่วๆ ไป
ย่อม[ADJ] small, See also: tiny, smallish, light, little, not heavy, Syn. เล็ก, กะทัดรัด, Example: แจกันใบนี้มีขนาดย่อมพอดีกับตู้โชว์ที่บ้านเราเลย, Thai definition: มีขนาดค่อนข้างเล็กหรือมีน้ำหนักเบา
ย่อม[ADJ] small, See also: tiny, smallish, light, little, not heavy, Syn. เล็ก, กะทัดรัด, Example: แจกันใบนี้มีขนาดย่อมพอดีกับตู้โชว์ที่บ้านเราเลย, Thai definition: มีขนาดค่อนข้างเล็กหรือมีน้ำหนักเบา
ย่อม[ADJ] small, See also: little, light, moderate, tiny, Syn. เล็ก, Ant. ใหญ่, Example: แผ่นดิสเกตต์แผ่นหนึ่งสามารถจุข้อมูลได้มากพอๆ กับตำราเล่มย่อมๆ ได้เล่มหนึ่ง
ย่อมุม[V] reduce the size of an angle or corner, Example: รูปปั้นรองรับด้วยฐานไม้ที่ย่อมุมอีก 2 ชั้นซึ่งสร้างความเด่นสง่าให้กับรูปปั้นได้อย่างงดงามมาก, Thai definition: ทำให้มุมของผังพื้นหรือวัตถุ เช่น แท่น ฐาน เสา ลึกเข้าไปทางด้านในเป็นมุม 90 องศา
ย่อมเยา[V] moderate, See also: be inexpensive, be low-priced, be medium-priced, be reasonable, be modest, be unexorbitant, Syn. ถูก, Ant. แพง, Example: เครื่องอุปโภคบริโภคในเมืองจีนราคาย่อมเยากว่าเมืองไทย, Thai definition: มีราคาถูก

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ย้อมก. ชุบด้วยสี, อาบด้วยสี, ทำให้ด้าย ไหม หรือผ้าเป็นต้นเป็นสีต่าง ๆ ด้วยการชุบลงไปในน้ำสี.
ย่อมคำช่วยกริยา แสดงว่าเป็นไปตามปรกติ ตามธรรมดา หรือ เป็นสามัญทั่ว ๆ ไป เช่น สัตว์ทั้งหลายเกิดมาแล้วย่อมตาย.
ย่อมว. มีขนาดค่อนข้างเล็กเมื่อเปรียบเทียบกับสิ่งที่ใหญ่กว่า เช่น นี่ขนาดใหญ่ นั่นขนาดย่อม, เบา (ใช้แก่ราคา)
ย่อมลดลง, หย่อน.
ย้อมผมก. ใช้ครีมหรือน้ำยาเพื่อเปลี่ยนสีผม, โกรกผม ก็ว่า.
ย่อมุมก. ทำให้มุมของผังพื้นหรือวัตถุ เช่น แท่น ฐาน เสา ลึกเข้าไปทางด้านในเป็นมุม ๙๐ องศา.
ย่อมเยาว. มีราคาถูก, มีราคาพอสมควร.
ย้อมแมวขายก. ตกแต่งคนหรือของที่ไม่ดีโดยมีเจตนาจะหลอกลวงให้ผู้อื่นเชื่อว่าดี.
ย้อมใจก. ชุบใจ, ทำให้ใจชุ่มชื่น, ปลุกใจให้กล้า เช่น กินเหล้าย้อมใจ.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
ย่อมเยาคำที่มักเขียนผิด คือ ย่อมเยาว์
มีราคาถูก มีราคาพอสมควร [คำที่มักเขียนผิด]
radarเรดาร์, ย่อมาจาก radio detection and ranging 1. อุปกรณ์ตรวจสอบหาตำแหน่งวัตถุระยะไกล  2. วิธีการตรวจสอบหาตำแหน่งและทิศการเคลื่อนที่ของวัตถุ (เรือ เครื่องบิน)  โดยใช้วิธีการสะท้อนของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (ไมโครเวฟ) [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Hypertext Transfer Protocol( HTTP)เอชทีทีพี, ย่อมาจาก Hyper Text Transfer Protocol เป็นโปรโตคอลสื่อสารที่ทำงานอยู่บนระบบโปรโตคอล TCP HTTP ใช้ในระบบเครือข่ายใยแมงมุม (www)ทำหน้าที่ในการจำหน่าย,แจกจ่าย รวมไปถึงการรับข้อมูล จากระบบสื่อกลางชั้นสูง ที่ประกอบด้วยเครื่องให้บริการที่มีอยู่มากมายทั่วโลก [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Your father would be proud.ไม่ว่าพ่อคนไหนก็ย่อมภูมิใจในตัวนาย Odyssey (2008)
You don't believe your mother screwed around...\ นายย่อมไม่เชื่อว่าแม่นายสำส่อน Birthmarks (2008)
- Short for 'Guinevere'.ย่อมาจาก กิเนเวีย Lancelot (2008)
So be it.ย่อมได้ Excalibur (2008)
So be it.ย่อมได้ Excalibur (2008)
So be it.ย่อมได้... Le Morte d'Arthur (2008)
I'm a superb chef, madame it follows that I should possesed a truly superb nose.ฉันคือสุดยอดพ่อครัวนะ มาดาม.. อย่างที่ว่าฉันย่อมมีจมูกที่วิเศษไง The Secret of Moonacre (2008)
There's a first time for everything.- ทุก ๆอย่าง ย่อมมีครั้งแรก The Curious Case of Benjamin Button (2008)
But no matter what you do that seed will grow to be a peach tree.แต่ไม่ว่าเจ้าจะทำอะไร เมล็ดนั้นย่อมโตขึ้นเป็นต้นท้อ Kung Fu Panda (2008)
But if he ever changed his mind as his wife, of course, I would do his bidding.แต่หากว่าเขาเปลี่ยนใจ ในฐานะภรรยา หม่อมฉันย่อมมิปริปากปฏิเสธเพคะ The Other Boleyn Girl (2008)
- What upsets the king upsets me.- สิ่งที่กวนใจกษัตริย์ ย่อมกวนใจหม่อมฉันเพคะ The Other Boleyn Girl (2008)
What does the P.H. Stands for in N.P. H?- ไม่มี รู้มั้ย พ.ฮ. ย่อมาจากอะไรจาก น.พ.ฮ. Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ย่อม[v.] (yǿm) EN: can ; may ; will ; might   
ย่อม[adj.] (yǿm) EN: small ; tiny ; little ; undersized ; pygmy ; diminutive ; mini ; moderate ; smallish   
ย่อม[adv.] (yǿm) EN: naturally ; of course ; inevitably ; habitually ; certainly ; surely ; necessarily ; as a matter of course ; as   FR: naturellement ; normalement
ย้อม[v.] (yøm) EN: dye ; colour = color (Am.) ; stain ; tint ; lacquer   FR: teindre ; colorer
ย้อมผม[v. exp.] (yøm phom) FR: teindre les cheveux
ย้อมผ้า[v. exp.] (yøm phā) EN: dye cloth   FR: teindre un textile
ย้อมสี[v. exp.] (yøm sī) EN: dye ; colour = color (Am.) ; stain ; tint ; lacquer   FR: teindre ; colorer
ย้อมใจ[v.] (yømjai) EN: encourage ; embolden ; inspirit ; be animate ; hearten ; impel ; rouse ; cheer ; influence ; induce   

English-Thai: Longdo Dictionary
MMC(abbrev uniq) ย่อมาจาก Multimedia Card อุปกรณ์เก็บข้อมูลประเภท flash memory ชนิดหนึ่ง ลักษณะคล้าย SD (Secure Digital) แต่บางกว่าเล็กน้อย นิยมใช้กับ PDA กล้อง Digital MP3 Player , flash memory, SD, CF, SM, MS, Digital Film
SLR(n abbrev) ย่อมาจาก Single-Lens Reflex หมายถึง กล้องถ่ายภาพที่ใช้เลนส์ตัวเดียวกันสำหรับมองภาพ และถ่ายภาพ ทำให้ได้ภาพในฟิล์มเหมือนดั่งภาพที่ปรากฏในช่องมอง กล้องประเภทนี้มักจะเปลี่ยนเลนส์ได้ด้วย, camera
DSLR(n abbrev) ย่อมาจาก Digital SLR หมายถึงกล้องดิจิตอลชนิด SLR, SLR, camera
CCD(n abbrev) ย่อมาจากคำว่า Charge Coupled Device เป็นอุปกรณ์สารกึ่งตัวนำ สำหรับแปลงสัญญาณแสงเป็นสัญญาณไฟฟ้า มักใช้เป็นอุปกรณ์รับภาพสำหรับกล้องถ่ายวิดีโอ กล้องถ่ายภาพนิ่งดิจิตอล และเครื่องอ่านภาพ (Scanner), camera, CMOS sensor
PDA(n abbrev) ย่อมาจากคำว่า Personal Digital Assistant หมายถึงอุปกรณ์ผู้ช่วยดิจิตอลส่วนตัว มักมีขนาดเล็กพกพาสะดวก สามารถใช้บันทึกข้อมูลนัดหมาย หมายเลขโทรศัพท์ รับส่งข้อมูล หรือใช้เล่นเกมส์เพื่อความบันเทิงต่างๆได้, Palm, Visor, Handheld, PocketPC
ISP(n jargon abbrev) ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (ย่อมาจาก Internet Service Provider), Internet Service Provider
SD(abbrev uniq) ย่อมาจาก Secure Digital อุปกรณ์เก็บข้อมูลประเภท flash memory ชนิดหนึ่ง ลักษณะคล้าย MMC (Multimedia Card) แต่หนากว่าเล็กน้อย นิยมใช้กับ PDA กล้อง Digital MP3 Player, flash memory, MMC, CF, SM, MS, digital film
NPL(abbrev) หนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ หรือหนี้เสีย ย่อมาจาก Non-Performing Loan, Non-Performing Loan
FAA(abbrev) สำนักงานบริหารการบินแห่งชาติของสหรัฐ ย่อมาจาก Federal Aviation Administration
MFC(name) ย่อมาจากคำว่า Microsoft Foundation Classes เป็นชื่อของชุดโปรแกรมพื้นฐานชุดหนึ่ง ประกอบด้วย class ของการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ สำหรับใช้เพื่อพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนระบบปฏิบัติการ Windows , ATL WTL

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abc(เอบีซี) ย่อมาจาก Atanasoff-Berry Computer ว่ากันว่า เป็นชื่อเครื่องคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์เครื่องแรกของโลก (หนังสือบางเล่มว่า เครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องแรกของโลกมีชื่อว่า ENIAC) ศาสตราจารย์ John Atanasoff แห่งมหาวิทยาลัยไอโอวา และ Clifford Berry เป็นผู้ประดิษฐ์เครื่องเอบีซีนี้เมื่อราวทศวรรษ 1940 ABEND การหยุดงานผิดปกติ <คำแปล>ย่อมาจาก abnormal end of task หมายถึงการหยุดงานที่เกิดขึ้นโดยที่ไม่ได้มีคำสั่งให้หยุดในโปรแกรมหรือชุดคำสั่งมักจะเกิดขึ้น เมื่อเครื่องคอมพิวเตอร์ถูกสั่งให้ปฏิบัติงานหนึ่งงานใด แล้วไม่ยอมปฏิบัติ อาจจะเป็นเพราะเครื่องเสีย หรือโปรแกรมผิดพลาด
ac.(เอซี) abbr. ย่อมาจาก Alternating Current หมายถึง กระแสไฟฟ้าชนิดสลับซึ่งตรงข้ามกับกระแสตรงที่เรียกว่า DC หรือ Direct Current
ack(แอ็ค) ตอบรับ รับรู้ ย่อมาจากคำว่า acknowledge ใช้ในความหมายของการรับรู้ระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ ก่อนที่จะมีการถ่ายโอนข้อมูลให้แก่กันและกัน เท่ากับเป็นการรับรู้ว่ามีเครื่องคอมพิวเตอร์อยู่ และพร้อมที่จะรับการถ่ายโอนข้อมูลจากกัน
acronym(แอค' โรนิม) n. คำย่อจากพยัญชนะตัวแรกหลายคำ. -acronymic adj. คำย่อรัสพจน์หมายถึง คำย่อที่เกิดจากการนำอักษรตัวแรก หรือกลุ่มอักษรบางตัวมาสร้างขึ้นเป็นคำใหม่ประกอบด้วยอักขระตั้งแต่สองตัวขึ้นไป นิยมออกเสียงเหมือนคำปกติ เช่น DOS ซึ่งเอาอักษร D มาจากคำว่า Disk อักษร O มาจาก คำ Operating และ S มาจากคำว่า System คำนี้จะอ่านออกเสียงว่า "ดอส" แทนที่จะอ่านว่า ดีโอเอส คำย่อประเภทนี้ นิยมใช้กันมากใน วงการคอมพิวเตอร์ เช่น BASIC ซึ่งย่อมาจาก Beginner's All-purpose Symbolic Instruction Code ก็อ่านว่า "เบสิก"
acthย่อมาจาก adrenocorticotropic hormone ทำหน้าที่ควบคุมและกระตุ้นต่อมหมวกไตชั้นนอก ในการสร้างฮอร์โมนพวก hydrocortisone
ai(เอไอ) abbr. 1. ย่อมาจากคำว่า aortic insufficiency 2. ย่อมาจากคำว่า artificial intelligence แปลว่า ปัญญาประดิษฐ์ หมายถึงแขนงการศึกษาทางวิทยาการคอมพิวเตอร์แขนงหนึ่งที่พยายามจะทำให้คอมพิวเตอร์สามารถคิดหาเหตุผลได้ เรียนรู้ได้ ทำงานได้เหมือนสมองมนุษย์
algol(แอล' กอล) n. Algo (rithmic) L (anguge) เป็นภาษาหนึ่งในการทำ programming ของระบบคอมพิวเตอร์ ย่อมาจากคำว่า ALGOrithmic Language เป็นภาษาที่ใช้ ในการเขียนโปรแกรม ปัจจุบันนี้ ภาษานี้เกือบจะไม่มีใช้แล้ว เพราะเป็นภาษาที่ค่อนข้างสลับซับซ้อน แต่ก็ถือกันว่าเป็นต้นตระกูลของ ภาษาปาสกาล (Pascal)
alt keyแป้นสลับเป็นแป้นหนึ่งบนแผงแป้นอักขระ มีคำ ALT (ย่อมาจาก alternate) อยู่บนแป้น แป้นนี้ต้องใช้พร้อมกับแป้นอื่น ๆ จึงจะเป็นคำสั่งให้เครื่องคอมพิวเตอร์ทำงานบางอย่าง เช่น เมื่อ กดแป้น ALT+P (กดแป้น ALT และแป้นตัวอักษร P พร้อมกัน) จะเท่ากับเป็นการสั่งให้คอมพิวเตอร์พิมพ์แฟ้มข้อมูล
alu(เอแอลยู) ย่อมาจาก arithmetic and logical unit เป็นส่วนหนึ่งของหน่วยประมวลผลกลางของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ทำหน้าที่คำนวณทางคณิตศาสตร์ และเปรียบเทียบทางตรรกะดู central processing unit ประกอบ
amylase(แอม' มิเลส) n. เอ็นไซม์ย่อมแป้งชนิดหนึ่ง

English-Thai: Nontri Dictionary
cheap(adj) ถูก,ไม่แพง,ย่อมเยา,มีค่าน้อย,ด้อย,เลว
moderate(adj) ปานกลาง,พอควร,ย่อมเยา,พอประมาณ
small(adj) จิ๋ว,เล็ก,น้อย,เตี้ย,จ้อย,ย่อม,ปลีก
tract(n) เรื่อง,ตอน,หย่อม,ย่าน,บริเวณ,เนื้อที่

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
cbd (abbrev ) ย่อมาจาก "central business district" มักใช้ในการประชาสัมพันธ์สถานที่เพื่อระบุว่า อยู่ในเมือง เช่น "Bangkok CBD" เกี่ยวกับ อสังหาริมทรัพย์ หรือรับสมัครงาน ฯลฯ
DFC (n vi vt slang ) ย่อมาจาก Delicious Flat Chest แปลว่า ยัยนมแบน!! เป็นคำชมนะอิ ๆ ( * w *m Power by iiiita also RYUTAZA)
See also: S. Delicious Flat Chest,
dota (name) ย่อมาจาก Defend of the Ancient เป็น mapดัง ของเกม Warcraft ผู้สร้างใช้นามปากกาว่า Ice Frog
g2g (vi vt modal verb ) ย่อมาจาก Got to go ต้องไปแล้ว เป็นศัพท์ที่ชอบไช้ Chat กันบน internet
infographic[อินโฟ กราฟฟิค] (n computer ) ย่อมาจาก Information Graphic - ภาพ/กราฟิก ที่บ่งชี้ข้อมูล ประเภทสถิติ ความรู้ ตัวเลข ฯลฯ มาย่นย่อข้อมูลในแผ่นกระดาษ หรือการนำเสนอ เพื่อให้มองดู/ประมวลผลได้ง่ายเพียงแค่กวาดตามอง เหมาะสำหรับผู้คนในยุคไอที ที่มีข้อมูลซับซ้อนมหาศาล สามารถเข้าใจรับรู้ในเวลาอันจำกัด (ภาพหนึ่งภาพแทนพันอักษร) และในปัจุบันเป็นที่นิยมในโลกของ Social Network
MVPย่อมาจาก Most Valuable Player แปลตามตัวได้ว่าผู้เล่นที่มีค่ามาก ที่สุด หลายคนอาจจะคุ้นเคยคำนี้จากเกม Ragnarok Online ( * w *m Power by iiiita also RYUTAZA)
OSC (abbrev) ย่อมาจากคำว่า Overlay Skin Control หมายถึง การแยกเครื่องมือออกมาจากหน้าจอหลัก
STD (slang ) ย่อมาจาก sexually transmitted disease แปลว่า คนที่มีโรคติดต่ดทางเพศสัมพันธุ์

German-Thai: Longdo Dictionary
Bundesrepublik(n) |die| ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ย่อมาจาก Bundesrepublik Deutschland
SPDชื่อพรรคการเมืองหนึ่งในเยอรมนี ย่อมาจาก Sozialdemokratische Partei Deutschlands
Morgen!(phrase) อรุณสวัสดิ์, สวัสดีตอนเช้า ใช้พูดกันสั้นๆ ย่อมาจาก Guten Morgen!
usw.(phrase) ย่อมาจาก und so weiter = เป็นต้น, ฯลฯ

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Delicious Flat Chest (n vi vt name ) ย่อมาจาก Delicious Flat Chest แปลว่า ยัยนมแบน!! เป็นคำชมนะอิ ๆ ( * w *m Power by iiiita also RYUTAZA)
See also: S. dfc,DFC,

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top