Search result for

ยื่นคำร้อง

(22 entries)
(0.4714 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ยื่นคำร้อง-, *ยื่นคำร้อง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ยื่นคำร้อง[V] file a complaint, See also: file a petition, Example: เขาไปยื่นคำร้องกับงานบัณฑิตเพื่อขอเก็บข้อมูลประกอบการทำวิทยานิพนธ์, Thai definition: ยื่นคำขอต่อทางราชการ เพื่อให้ทำการอย่างใดอย่างหนึ่งให้แก่ผู้ร้อง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
อุทธรณ์ยื่นคำร้องคัดค้านคำสั่งหรือคำวินิจฉัยของพนักงานเจ้าหน้าที่

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
File a grievance with the Economic Office. It's your right.ยื่นคำร้องกับกระทรวงซิ Schindler's List (1993)
Look, I propose a petition demanding the inclusion of Ffynnon Garw as the first mountain in Wales to be included on all of His Majesty's maps.คือ พ่อเสนอ... ให้ยื่นคำร้อง ให้ถือว่าฟินาฮ่อนการู The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)
So it will be approved if you applied?ถ้าคุณยื่นคำร้องแล้ว จะได้รับการรับรองเหรอ My Lovely Sam-Soon (2005)
The application takes a month's time and they could reject itการยื่นคำร้องต้องใช้เวลาเป็นเดือน แล้วอาจจะไม่ผ่านก็ได้ My Lovely Sam-Soon (2005)
It's come to our attention that you made a FOIL request a couple of days ago, on the Burrows case.พวกเพิ่งรู้ว่าคุณยื่นคำร้องขอดูข้อมูล เมื่อไม่กี่วันก่อน ในคดีของเบอโรส์ Allen (2005)
Then do it again.งั้นก็ยื่นคำร้องใหม่สิ Pilot (2005)
There's a better way.มีทางออกที่ดีกว่าอีกมาก ฉันยื่นคำร้องคดีเธอใหม่แล้ว Pilot (2005)
This is about getting organised. Bringing our complaints to the right people.นี่เป็นเรื่องที่เราต้องจัดการ เราต้องยื่นคำร้องของเรากับคนที่เหมาะสม X-Men: The Last Stand (2006)
I already petitioned the Olympic Committee.ผมพร้อมที่จะยื่นคำร้อง ต่อคณะกรรมการโอลิมปิค Peaceful Warrior (2006)
You petitioned the Olympic Committee?นายยื่นคำร้องถึงคณะกรรมการโอลิมปิคเหรอ Peaceful Warrior (2006)
I filled out the FAA application, sent it in over six months ago.ผมยื่นคำร้องกับกองการบิน ส่งไปเมื่อหกเดือนก่อน The Astronaut Farmer (2006)
I want to file a formal complaint against Doakes.ผมอยากยื่นคำร้องอย่างเป็นทางการ เรื่องโดคส์ Dex, Lies, and Videotape (2007)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ยื่นคำร้อง[v. exp.] (yeūn khamrøng) EN: file a request ; file a complaint ; file a petition ; submit a request ; lodge a request ; file a motion   FR: présenter une requête ; pétitionner ; formuler une plainte
ยื่นคำร้องคัดค้าน[v. exp.] (yeūn khamrøng khatkhān) EN: file an objection ; make a protest   
ยื่นคำร้องเรียน[v. exp.] (yeūn kham røngrīen) EN: file a complaint   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
lodge against[PHRV] ยื่นคำร้องกล่าวหา

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
file(ไฟลฺ) {filed,filing,files} n. แผงหรือแฟ้มเก็บเอกสาร,ปึกเอกสาร,เอกสารเป็นเรื่อง ๆ หนึ่ง,หมวดเอกสาร,แถวเรียง,ตารางเรียง,ตะไบ,คนเจ้าเล่ห์. -Phr. (on file ซึ่งจัดไว้เป็นเครื่อง ๆ ในแฟ้มเก็บเอกสาร) . vt. จัดเข้าแฟ้ม,เก็บเอกสาร,ยื่นคำร้อง. vi. เดินเป็นแถวตรง,ยื่น หมายถึง ข้อสนเทศหรือข้อมูลทั้งหมดที่เก็บไว้ในสื่อที่มีคุณสมบัติเป็น แม่เหล็กไม่ว่าจะเป็นจานบันทึกธรรมดา หรือจานแข็ง (hard disk) ก็ตาม ข้อสนเทศที่นำไปเก็บนั้น จะถูกนำไปเก็บไว้เป็นเรื่อง ๆ ไป อาจจะเป็นโปรแกรม ข้อมูล หรือภาพ (graphics) ก็ได้ แต่ละเรื่องต่างก็ต้องมีชื่อเป็น ของตนเอง ที่ต้องไม่ซ้ำกัน เรียกว่า "แฟ้มข้อมูล"

English-Thai: Nontri Dictionary
file(vi) เดินเรียงแถว,ยื่นข้อเสนอ,ยื่นคำร้อง

German-Thai: Longdo Dictionary
Antrag(n) |der, pl. Anträge| ใบยื่นคำร้อง เช่น Ich muß bald einen Antrag auf einen neuen Paß stellen. ฉันต้องยื่นขอพาสปอร์ตเล่มใหม่เร็วๆ นี้
einen Antrag auf etw. stellenยื่นคำร้องขอสิ่งใดสิ่งหนึ่ง , See also: S. etw. beantragen,

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top