Search result for

ยืนหยัด

(40 entries)
(0.0071 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ยืนหยัด-, *ยืนหยัด*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ยืนหยัด[V] be steadfast, See also: persist in, persevere in, insist on, Ant. ถอย, Example: ผู้นำไม่สามารถจะยืนหยัดอยู่ได้โดยที่ขัดแย้งกับกลุ่ม, Thai definition: สู้ไม่ยอมถอย

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ยืนหยัดก. สู้ไม่ยอมถอย เช่น เขายืนหยัดสู้ได้ตลอด ๕ ยก.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The only thing Chloe's been guilty of is standing up for what she believes in.สิ่งเดียวที่เธอทำผิดก็คือ การยืนหยัดต่อสู้ในสิ่งที่เชื่อ Odyssey (2008)
We'll be on our own.เราจะต้องยืนหยัดและพึ่งพาตัวเอง Shadow of Malevolence (2008)
But in time I came to respect him, for what he stands for, what he does.แต่ตอนนี้ ข้าเคารพเขา ในสิ่งที่เขายืนหยัด ที่เขาทำ ข้ารู้เขาทำเพื่ออะไร? The Moment of Truth (2008)
He stood for everything this kingdom represents.เขายืนหยัดเพื่อทุกสิ่งที่อาณาจักรนี้มีอยู่ To Kill the King (2008)
And I have stood by you and I will stand by you no matter what!และฉันก็ยืนหยัดอยู่ข้างคุณ ฉันจะซื่อสัตย์กับคุณไม่ว่ายังไงก็ตาม The Bank Job (2008)
He'll land on his feet in no time.เขา ต้องยืนหยัดด้วยตัวเอง ไม่มีเวลาแล้ว Superhero Movie (2008)
Perhaps both Bruce and Mr. Dent believe that Batman stands for something more important than the whims of a terrorist, Miss Dawes even if everyone hates him for it.อาจจะทั้งบรูซ และคุณเด้นท์... เชื่อว่าสิ่งที่แบทแมนยืนหยัด เพื่อสิ่งที่สำคัญยิ่งกว่า... กว่าพวกผู้ร้ายเพ้อฝัน คุณดาเวส... The Dark Knight (2008)
If you stood up against corruption instead of doing your deal with the devil.ถ้านายยืนหยัดต่อต้านความเลวทราม นอกจากตกลงกับปีศาส The Dark Knight (2008)
We must endure it.เราต้องยืนหยัดให้ได้ Episode #1.9 (2008)
Today we, the people... stand united against the darkness.วันนี้ เรา ฝูงชน ยืนหยัด ต้าน ความมืด City of Ember (2008)
If we can manage that, our country will be a shining light in the world.ถ้าเราทำอย่างนั้นได้แล้ว ประเทศของเรา.. ก็จะสามารถยืนหยัดในเวทีโลกได้แน่นอน Invictus (2009)
But they helped me to stand when all I wanted to do was to lie down.แต่มันช่วยให้ผมยืนหยัดอยู่ได้.. แม้ในเวลาที่ผมท้อแท้อย่างที่สุด Invictus (2009)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cling together[PHRV] ยืนหยัดร่วมกับ, See also: จงรักภักดีต่อ, ซื่อสัตย์กับ, Syn. stick together
insistent[ADJ] ยืนยัน, See also: ยืนหยัด, ยืนกราน, หัวรั้น
pick up[PHRV] ลุกขึ้น, See also: ยืนหยัดขึ้น
slug it out[PHRV] ยืนหยัดต่อสู้, See also: สู้จนจบ, สู้ไม่ถอย
soldier on[PHRV] มุ่งมั่นทำต่อไป, See also: ยืนหยัดต่อ, ทำงานหนักต่อ
stand fast[PHRV] ยืนยัน, See also: ยืนหยัด (ในความคิดหรือการกระทำ), Syn. hold firm, stand firm, stand pat, stick fast
stand firm[PHRV] ยืนหยัด, See also: ตั้งอยู่ในที่มั่น, Syn. hold firm, stand fast, stand pat, stick fast
stand to[PHRV] ยืนหยัดในหน้าที่, See also: ทำหน้าที่, Syn. remain at, stay at
stand together[PHRV] ยืนหยัดร่วมกัน, See also: ยืนเคียงบ่าเคียงไหล่, Syn. stick together

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bushido(บุ'ชิโด) n. หลักเกณฑ์หรือสิทธิของนักสู้ซามูไรที่ยืนหยัดในความรักภักดีและถือเกียรติศักดิ์เหนือชีวิต
holdovern. คนที่ยืนหยัด,สิ่งที่ยืนหยัด
inexorable(อินเอค'เซอระเบิล) adj. ไม่ยอมแพ้,ไม่ย่อท้อ,ไม่เปลี่ยนแปลง,ยืนหยัด,เหนียวแน่น,ไม่ปราณี,ไม่ยอมผ่อนปรน., See also: inexorability,inexorableness n. inexorably adv., Syn. unyielding
insist(อินซิสทฺ') vi.,vt. ยืนยัน,ยืนกราน,ยืนหยัด,เรียกร้อง., See also: insister n. insistly adv., Syn. urge,maintain,assert
insistence(อินซิส'เทินซฺ) n. การยืนยัน,การยืนหยัด, Syn. assertion
insistent(อินซิส'เทินทฺ) adj. ยืนยัน,ยืนหยัด,ยืนกราน,หัวรั้น.
last(ลาสทฺ) {lasted,lasting,lasts} adj.,adv. สุดท้าย,ล่าสุด,สายสุด,โดยสรุป,ในที่สุด,ที่คงเหลืออยู่สิ่งเดียว,ก่อนสิ้นชีพ,ที่สุด,อย่างยิ่ง,คนเดียว,โดดเดี่ยว,ล่าสุด,ใหม่เอี่ยม,แต่ละ n. คนสุดท้าย,ตอนจบ,ข้อสรุป v. ต่อไป,ต่อเนื่อง,ยืนหยัด,ทนทาน. คำศัพท์ย่อย:
lasting(ลาส'ทิง) adj. ทนทาน,ทน,คงทน,ยืนหยัด,ถาวร. n. สิ่งทอที่ทนทานแข็งแรง., See also: lastingness n. ดูlasting, Syn. durable
militate(มิล'ลิเทท) vi. กระทำทางทหาร,ต่อสู้,ตอบโต้,รบ,ยืนหยัด., See also: militation n.
own(โอน) adj.,n. (สิ่งที่เป็นของ) ตัวเอง,เป็นเจ้าของ -Phr. (hold one's own ยืนหยัด,ทนอยู่) vi.,vt. มี,ยอมรับ,รับว่าเป็นของ,คล้อยตาม,เชื่อฟัง.

English-Thai: Nontri Dictionary
holdout(vt) ทนทาน,อดทน,ยืนหยัด,ไม่ยอมอ่อนข้อ
pertinacious(adj) มั่นคง,ยืนหยัด,ดื้อ,เพียร,เด็ดเดี่ยว
resolute(adj) แน่วแน่,มั่นคง,เด็ดเดี่ยว,ยืนหยัด
stay(vi) หยุดอยู่,พักอยู่,อาศัยอยู่,ยืนหยัด,ทน,ค้างอยู่
stubborn(adj) ดันทุรัง,ดื้อดึง,ดื้อรั้น,ว่ายาก,ยืนหยัด
tenacity(n) ความดื้อรั้น,ความเหนียวแน่น,การยืนหยัด
unflinching(adj) มั่นคง,ยืนหยัด,แน่วแน่

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top