Search result for

ยืน

(97 entries)
(0.0135 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ยืน-, *ยืน*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ยืน[V] stand, See also: be on one's feet, Syn. ยืนขึ้น, Ant. นั่ง, Example: ประธานาธิบดีถูกลอบยิงขณะยืนปราศรัยกับเหล่าทหาร
ยืน[ADJ] long-lasting, See also: durable, long, lasting, enduring, Syn. นาน, ยาว, ยืด, Ant. สั้น, Example: คนสมัยก่อนส่วนใหญ่จะมีอายุยืน ร่างกายแข็งแรงไม่ค่อยมีโรคภัยไข้เจ็บ
ยืนยง[V] last, See also: endure, maintain, live on, continue, persist, Example: สิ่งใดเล่าที่จะสามารถดำรงความเป็นมนุษยชาติให้ยืนยงคงอยู่ได้นอกจากความเสียสละ, Thai definition: คงอยู่นาน
ยืนนาน[ADV] for long, See also: enduringly, , Syn. lastingly, Ant. จิรัง, ยั่งยืน, Thai definition: ขอให้คุณสองคนรักกันยืนนาน, Notes: ระยะเวลาที่ยาวนาน
ยืนยัน[V] assure, See also: affirm, reaffirm, confirm, insist, tell firmly, Example: เครื่องพิมพ์ดีดเครื่องแรกของโลกมีหลักฐานยืนยันว่า มีผู้ประดิษฐ์มาแล้วเกือบ 300 ปี, Thai definition: พูดคงคำโดยแน่นแฟ้น, พูดรับรู้เห็นโดยแน่นอน, ย้ำหรือแจ้งให้รู้ข้อเท็จจริง
ยืนยาว[V] live long, See also: have longevity, Example: นับถึงเดือนนี้ ครูก็มีอายุยืนยาวมา 90 ปีแล้ว, Thai definition: มีระยะเวลายาวนาน (มักใช้แก่ชีวิต)
ยืนหยัด[V] be steadfast, See also: persist in, persevere in, insist on, Ant. ถอย, Example: ผู้นำไม่สามารถจะยืนหยัดอยู่ได้โดยที่ขัดแย้งกับกลุ่ม, Thai definition: สู้ไม่ยอมถอย

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ยืนก. ตั้งอยู่ เช่น เสายืนเรียงเป็นแถว, เอาเท้าเหยียบพื้นแล้วตั้งตัวให้ตรงขึ้นไป.
ยืนว. นาน, ยาว เช่น อายุยืน, ยืด เช่น คบกันยืนนาน
ยืนคงอยู่, อยู่กับที่ไม่เปลี่ยนแปลง เช่น ยืนคำ
ยืนคงเดิม เช่น พิพากษายืน
ยืนยาวเป็นแนวตรงเข้าไป เช่น ที่ดินยืนเข้าไป ๓ เส้น.
ยืนกระต่ายสามขาก. พูดยืนยันอยู่คำเดียว โดยไม่เปลี่ยนความคิดเดิม, มักพูดว่า ยืนกระต่ายขาเดียว.
ยืนกรานก. ยืนคำอยู่อย่างใดก็อย่างนั้น (ไม่ยอมถอนหรือเปลี่ยนความเห็นเป็นอื่น).
ยืนคำก. ยืนยันคำพูดที่พูดไปแล้วโดยไม่เปลี่ยนแปลง.
ยืนค้ำหัวก. ยืนชิดอยู่ข้างหลังผู้ใหญ่ที่นั่งอยู่ ถือว่าแสดงอาการไม่เคารพ เช่น อย่ายืนค้ำหัวผู้ใหญ่.
ยืนชิงช้าน. เรียกข้าราชการที่เป็นประธานในพิธีโล้ชิงช้าแทนพระเจ้าแผ่นดิน ว่า พระยายืนชิงช้า.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
affirmยืนตาม, ยืนยัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
sustainยืนตาม, เห็นชอบด้วย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
invariantยืนยง, ไม่แปรเปลี่ยน [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
affirmative pregnantยืนยันว่าตั้งครรภ์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Confirmยืนยัน,การส่งเสริม [การแพทย์]
Jump, Broadยืนกระโดดไกล [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
It seems you only have one letter of recommendationดูเหมือนว่าเธอจะมีจดหมายยืนยันแค่ฉบับเดียว New Haven Can Wait (2008)
Has not been able to confirm himself.แต่ว่าคุณไม่ได้รับการยืนยันจากเขานี่? New Haven Can Wait (2008)
If you want your application to stand outถ้าคุณอยากจะได้หลักฐานมายืนยัน New Haven Can Wait (2008)
You need another letter, one about your work.คุณต้องหาจดหมายอีกฉบับ เพื่อยืนยันในการทำงานของคุณ New Haven Can Wait (2008)
You're the only person here./ ก็นายยืนหัวโด่อยู่คนเดียว Chuck in Real Life (2008)
The only thing Chloe's been guilty of is standing up for what she believes in.สิ่งเดียวที่เธอทำผิดก็คือ การยืนหยัดต่อสู้ในสิ่งที่เชื่อ Odyssey (2008)
Target position acquired.ตำแหน่งเป้าหมาย ยืนยัน Odyssey (2008)
Target position acquired.ตำแหน่งเป้าหมาย ยืนยัน ควีเควอทาซัค กรีนแลนด์ Odyssey (2008)
Why don't you give your stand-up a rest and do exactly what I tell you?ทำไมคุณไม่ยืนสงบซักพัก และทำสิ่งที่ฉันบอกคุณอย่างจริงจังล่ะ? Odyssey (2008)
Target position acquired.ยืนยันตำแหน่งเป้าหมาย Odyssey (2008)
I promised Jor-El that I would only be a watchful guardian, but I could not stand by and let you die.ชั้นสัญญากับจอเอลไว้ว่า ชั้นจะเฝ้าดูและพิทักษ์เธออยู่ห่างๆ แต่ชั้นไม่สามารถยืนดู และปล่อยให้เธอตายได้ Odyssey (2008)
Ironically, we need to do a colonoscopy to confirm.ฐาตเหล็กมากไปเราต้องทำ colonoscopy เพื่อยืนยัน Not Cancer (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ยืน[v.] (yeūn) EN: stand ; stand up ; be on one's feet   FR: se tenir debout ; être debout
ยืน[v.] (yeūn) EN: extend ; prolong   FR: étendre ; prolonger
ยืน[adj.] (yeūn) EN: long-lasting ; durable ; long ; lasting ; enduring   
ยืนก้งโค้ง[v. exp.] (yeūn kongkhōng) EN: stand and bend over/down   
ยืนกระต่ายขาเดียว[xp] (yeūn kratāi khā dīi) EN: keep his ground   
ยืนกราน[v.] (yeūnkrān) EN: stand firm ; stand fast on one's ground ; be unyielding   FR: persister ; s'obstiner
ยืนกราน[adj.] (yeūnkrān) EN: resolute ; steadfast   FR: résolu
ยืนขึ้น[v. exp.] (yeūn kheun) FR: se lever ; se redresser
ยืนต้น[adj.] (yeūnton) EN: perennial   FR: vivace ; pluriannuel
ยืนติดกัน[v. exp.] (yeūn tit kan) EN: stand shoulder to shoulder   

English-Thai: Longdo Dictionary
have one's feet on the groundยืนบนลำแข้งของตนเอง เช่น Don't worry about him. He has his feet on the ground.
Jatropha curcas(n) ต้นสบู่ดำ เป็นไม้พุ่มยืนต้นขนาดกลาง ความสูง 2- 7 เมตร ส่วนที่เป็นเมล็ดมีพิษและมีน้ำมันเป็นปริมาณมาก ซึ่งสามารถถูกนำมาใช้เป็นแหล่งพลังงานทดแทนแหล่งใหม่ แทนที่น้ำมันดีเซล กล่าวคือนำมาใช้เป็นไบโอดีเซลได้
sustainable(adj) ยั่งยืน, ถาวร เช่น sustainable agriculture
cryptocurrency(n ) เงินตราเข้ารหัสลับ, คริปโทเคอร์เรนซี, สินทรัพย์ดิจิทัลที่เป็นสื่อกลางในการทำธุรกรรม ซึ่งใช้วิทยาการเข้ารหัสลับสำหรับรับประกันความถูกต้องของธุรกรรมนั้น เพื่อควบคุมการสร้างหน่วยเงินดิจิทัลเพิ่ม และเพื่อยืนยันความถูกต้องของการโอนสินทรัพย์ เป็นเงินดิจิทัลรูปแบบหนึ่งที่ควบคุมโดยกระจายศูนย์กลางผ่านบล็อกเชน [ศัพท์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับราชบัณฑิตยสภา]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
affirm[VI] ยืนยัน, See also: รับรอง, พิสูจน์ความเป็นจริง, Syn. insist, assert, repeat
affirm[VT] ยืนยัน, See also: รับรอง, พิสูจน์ความเป็นจริง
allege[VI] ยืนยัน
allege[VT] ยืนยัน
assert[VT] ยืนยัน, See also: ยืนกราน, Syn. affirm, declare, Ant. deny, controvert
aver[VT] ยืนยันอย่างมั่นใจ, Syn. affirm, insist
avow[VT] ยืนยัน, Syn. affirm, verify, assert
attest to[PHRV] ยืนยัน, See also: เป็นเครื่องพิสูจน์, เป็นเครื่องยืนยันถึง
be at attention[IDM] แถวตรง (ทางทหาร), See also: ยืนตรง, Syn. stand at
be at ease[IDM] ยืนพัก (ทางทหาร), Syn. stand at, stand easy

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
affirm(อะเฟิร์ม') vt. ยืนยัน, เห็นพ้อง, อนุมัติ, พิสูจน์เป็นความจริง, รับรอง, Syn. state, assert)
affirmant(อะเฟอ' เมินทฺ) n. ผู้ที่ยืนยัน
affirmation(แอฟเฟอเม' เชิน) n. การยืนยัน, การรับรอง, Syn. affirmance, Syn. assertion)
affirmative(อะเฟอ' มาทิฟว) adj. ซึ่งยืนยัน.
allegation(แอลลิเก' เชิน) n. การกล่าวหา, การยืนยัน, การอ้าง, ข้อกล่าวหา,ข้ออ้าง, ข้อยืนยัน, กล่าวหา, Syn. accusation, assertion)
allege(อะเลจฺ') vt. กล่าวหา, อ้าง,ยืนยัน, แถลง. -allegeable adj. -alleger n.
alleged(อะเลดจฺดฺ') adj. ซึ่งกล่าวหา, ซึ่งยืนยัน, น่าสงสัย, ซึ่งกล่าวถึง. -alledgedly adv., Syn. assert
apodeictic(แอพพะดิค'ทิค) adj. ไม่เป็นที่สงสัย, ยืนยันอย่างเด็ดขาด, ไม่สามารถโต้แย้งได้ (incontestable)
approve(อะพรูฟว') vt.,vi. เห็นด้วย,ยืนยันด้วย,ให้สัตยาบัน,พอใจ. -approver n.
assert(อะเซิร์ทฺ') vt. ยืนยัน,ถือ (สิทธิ์) ,อ้าง, แสดงสิทธิ์,วินิจฉัย,พิทักษ์,รักษา. -asserter, assertor n. -assertory adj. (declare)

English-Thai: Nontri Dictionary
adamant(adj) เด็ดเดี่ยว,ยืนกราน,แข็งแกร่ง,ใจแข็ง
adamantine(adj) เด็ดเดี่ยว,ยืนกราน,แข็งแกร่ง,ใจแข็ง
affirm(vi,vt) รับว่าจริง,ยืนยัน,รับรอง,เห็นพ้อง
affirmation(n) การประกาศ,การยืนยัน,การรับรอง
affirmative(adj) ซึ่งยืนยัน,ซึ่งรับรอง
affirmative(n) การรับ,คำยืนยัน,คำรับรอง
assert(vt) ยืนยัน,ถือสิทธิ์,แสดงสิทธิ์,อ้างสิทธิ์
assertion(n) การยืนยัน,การอ้างสิทธิ์,การถือสิทธิ์,การแสดงสิทธิ์
assertive(adj) แน่วแน่,ซึ่งยืนยัน
attest(vi,vt) พิสูจน์,ให้การ,รับรอง,ยืนยัน,ให้คำปฏิญาณ,สาบาน,เป็นพยาน

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
crossfire (n) ยืนอยู่ตรงกลางของการต่อสู้ 2 ฝ่าย
hard wordยืนยัน

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
再確認[さいかくにん, saikakunin] (vt) ยืนยันอีกครั้ง
確認[かくにん, kakunin] (vt) ยืนยัน

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
立つ[たつ, tatsu] Thai: ยืน English: to stand
がんばる[がんばる, ganbaru] Thai: ยืนยัน English: to persist
頑張る[がんばる, ganbaru] Thai: ยืนยัน English: to insist on
立ち話[たちばなし, tachibanashi] Thai: ยืนสนทนา English: standing around talking

German-Thai: Longdo Dictionary
Position(n) |die, pl. Positionen| ตำแหน่ง, จุดยืน
bestehenยืนยัน, ยืนกราน | bestand, bestanden |
größt-(adj) ใหญ่ที่สุด เช่น Da stehen drei Männer. Der größte ist mein Bruder. ตรงนั้นมีผู้ชายยืนอยู่สามคน คนที่สูงที่สุดคือพี่ชายของฉันเอง, See also: groß
stehenยืน |stand, gestanden|
schweigen(vi) |schwieg, hat geschwiegen| นิ่งเงียบ และ ไม่แสดงความคิดเห็น หรือ ไม่เปิดเผยในสิ่งที่รู้ หรือ ไม่ตอบ ก็เป็นได้ นะเนี่ย ตัวอย่างการใช้ คำ 1° Du solltest auf all seine Fragen schweigen! = เธออย่าได้ตอบคำถามของเขาเชียวนะ แม้จะคำถามเดียวก็เหอะ (นั่น เป็นงั้นไปได้, ยังกะในละคร แนะ ) 2° Darüber sollten wir lieber schweigen. = ผมเห็นว่า พวกเราน่าจะนิ่งเฉยกับเรื่องนี้เอาไว้ดีกว่านะ ( เพิ่มเติม, ผู้พูดแนะนำให้ทำ ดังนั้นเขาจึง ใช้กริยาเป็น sollten เช่น solltest ในตัวอย่างที่ 1 ด้วยเหมือนกัน ) 3° Sebastian, er steht schweigend vor seinen Eltern. = เซบาสเทียน, เขายืนนิ่ง ไม่พูดอะไรสักคำต่อหน้าพ่อแม่ของเขา ( กริยา Infinitiv เติมด้วย d จะทำหน้าที่เป็น Adjektiv หรือ Adverb เช่นคำว่า schweigend ในประโยค ตัวอย่าง ), See also: S. still sein, verheimlichen, A. verraten, antworten, sagen
beglaubigen(vt) |beglaubigte, hat beglaubigt, etw.(A)| ให้การรับรอง, ยืนยัน, พิสูจน์ว่าจริง เช่น Die Kopie des Abschlusszeugnisses muß beglaubigt werden. สำเนาใบประกาศนียบัตรจบการศึกษาต้องได้รับการรับรอง
Bestätigung(n) |die, pl. Bestätigungen| ใบรับรอง, ใบยืนยัน
Imbiss(n) |der, pl. Imbisse| ร้านขายอาหารที่รับประทานได้อย่างรวดเร็วโดยไม่มีพิธีรีตอง บางร้านมีที่นั่งให้ บางร้านมีโต๊ะสำหรับยืนทาน ราคาถูกกว่าร้านอาหาร (Restaurant)
bestehen auf(vi) |bestand, hat bestanden, auf +D| ยืนกราน เช่น Sie besteht auf einer Herabsetzung der Rechnung.

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
sich abzeichnen; undeutlich sichtbar werden (vi ) ยืน ตั้งตระหง่าน

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top