Search result for

ยืดเยื้อ

(26 entries)
(0.0287 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ยืดเยื้อ-, *ยืดเยื้อ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ยืดเยื้อ[V] be prolonged, See also: extend, drag on, last, go on, be protracted, Syn. กินเวลา, ไม่จบสิ้น, เรื้อรัง, Ant. จบสิ้น, Example: การชุมนุมยืดเยื้อกว่า 10 ชั่วโมง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ยืดเยื้อว. ยาวนาน, ไม่ใคร่จะจบสิ้นง่าย ๆ, เช่น คดียืดเยื้อ.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
"Passion." Got more than one syllable, too much talkin'."หลงไหล" มีมากกว่า 1 พยางค์ ยืดเยื้อเำกินไป ไม่แมนเลย Pilot (2005)
You long to do what you want to do because you want it.คุณยืดเยื้อมาแสวงหาสิ่งที่อยาก เพราะคุณต้องการมัน Pirates of the Caribbean: Dead Man's Chest (2006)
-This can't go any farther. -It won't, Sister.เรื่องนี้มันจะยืดเยื้อไปกว่านี้ไม่ได้ มันจะไม่ แม่ชี Silent Hill (2006)
You couldn't make this stuff up.คุณต้องไม่ปล่อยให้เรื่องนี้ยืดเยื้อ The Bourne Ultimatum (2007)
Protecting the environment is long-term commitment,เป็นธรรมดา ธุรกิจประเภทนี้มันเป็นธุรกิจที่ยืดเยื้อ Transporter 3 (2008)
How do you think this thing'll play out?นายคิดว่าเรื่องนี้จะยืดเยื้อไหม Patch Over (2008)
People are dying. We can't delay any longer.ผู้คนกำลังล้มตาย เราจะปล่ลยให้ยืดเยื้อต่อไปไม่ได้ The Mark of Nimueh (2008)
It is a fallacy that prolonged war will weaken an occupied enemy.ผิดอย่างมหันต์ที่ว่าสงครามยืดเยื้อ จะทำให้พวกนั้นอ่อนแอลง Body of Lies (2008)
He tends to bite off more than he can chew.เขาควรจะเด็ดขาดไม่ปล่อยให้ยืดเยื้อ Chapter Eight 'Into Asylum' (2009)
This is going to be a long, drawn-out proceeding.นี่จะเป็นกระบวนการที่ยืดเยื้อมาก New York Sucks (2009)
I'm afraid a siege could drag on indefinitely.ข้าเกรงว่าการโอบล้อมนี้ จะยืดเยื้อออกไปอย่างไม่สิ้นสุด Liberty on Ryloth (2009)
Lingering pain from the accident?เจ็บยืดเยื้อจากอุบัติเหตุ? Fracture (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ยืดเยื้อ[v.] (yeūtyeūa) EN: be prolonged ; extend ; drag on ; last ; go on ; be protracted   FR: traîner ; s'éterniser

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
grind on[PHRV] ยืดเยื้อ, See also: คืบหน้าไปทีละน้อยแต่แน่นอน
long-drawn-out[ADJ] ยืดยาว, See also: ยืดเยื้อ, Syn. prolonged, long, overlong, Ant. shortened, truncated

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
hang(แฮง) {hungซhanged,hanging,hangs} vt. แขวน,ห้อย,เกาะ,เหนี่ยว,ยึด,ติด,แขวนคอ vi. แขวน,ห้อย,ยืดเยื้อ,แกว่ง,ลังเล,สองจิตสองใจ,ค้าง,เกาะ,ยังคง. -Phr. (hang around (about) อ้อยอิง,เถลไถล) n. ท่าแขวน, Syn. depend,suspend
running(รัน'นิง) n. การวิ่ง,การวิ่งแข่ง,การวิ่งเต้น,การควบคุม,การจัดการ,การเคลื่อนที่,การไหล,ความต่อเนื่องกัน,การเดินเครื่อง adj. วิ่ง,วิ่งแข่ง,เป็นของเหลว,ซึ่งไหล,ปัจจุบัน,เร็ว ๆ นี้,แพร่หลาย,มีอยู่ทั่วไป,ซึ่งต่อเนื่องกัน,ยืดเยื้อ,ระหว่างการวิ่ง,มีหนองไหล,มีของเ
spin(สพิน) {spun,spun,spinning,spins} vt.,vi.,n. (การ) ปั่น,กรอ,ฟั่น,ทอ (ไหม) ,พ่น (ไหม) ,ม้วน,ทำให้หมุน,ควง,แทง (บิลเลียด) ,เรียบเรียง,เล่า,สาธยาย,เหวี่ยงออก,ขว้างออก,ยืดเยื้อ,หมุน,เคลื่อนตัวอย่างรวดเร็ว,วิงเวียนศรีษะ,พลิก, Syn. rotate,whi

English-Thai: Nontri Dictionary
continue(vi) ยืดเยื้อ,สืบเนื่อง,ต่อไป,ติดต่อ
continuity(n) ความสืบเนื่อง,ความยืดเยื้อ,ความต่อเนื่อง
drag(vi) ยืดเยื้อ,เชื่องช้า,ไปช้าๆ,เรื่อยเฉื่อย
last(vt) ทนอยู่ได้,คงทน,ยืดเยื้อ,ถาวร,มีอายุต่อไป
lasting(adj) ทนทาน,คงทน,ถาวร,ยืดเยื้อ,ยืดยาด
protract(vt) กางออกไป,ยืดเยื้อ,ขยายออก

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top