Search result for

ยืดเยื้อ

(26 entries)
(0.0156 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ยืดเยื้อ-, *ยืดเยื้อ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ยืดเยื้อ[V] be prolonged, See also: extend, drag on, last, go on, be protracted, Syn. กินเวลา, ไม่จบสิ้น, เรื้อรัง, Ant. จบสิ้น, Example: การชุมนุมยืดเยื้อกว่า 10 ชั่วโมง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ยืดเยื้อว. ยาวนาน, ไม่ใคร่จะจบสิ้นง่าย ๆ, เช่น คดียืดเยื้อ.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
People are dying. We can't delay any longer.ผู้คนกำลังล้มตาย เราจะปล่ลยให้ยืดเยื้อต่อไปไม่ได้ The Mark of Nimueh (2008)
It is a fallacy that prolonged war will weaken an occupied enemy.ผิดอย่างมหันต์ที่ว่าสงครามยืดเยื้อ จะทำให้พวกนั้นอ่อนแอลง Body of Lies (2008)
He tends to bite off more than he can chew.เขาควรจะเด็ดขาดไม่ปล่อยให้ยืดเยื้อ Chapter Eight 'Into Asylum' (2009)
This is going to be a long, drawn-out proceeding.นี่จะเป็นกระบวนการที่ยืดเยื้อมาก New York Sucks (2009)
I'm afraid a siege could drag on indefinitely.ข้าเกรงว่าการโอบล้อมนี้ จะยืดเยื้อออกไปอย่างไม่สิ้นสุด Liberty on Ryloth (2009)
Lingering pain from the accident?เจ็บยืดเยื้อจากอุบัติเหตุ? Fracture (2009)
What I worry about is the way this war seems to be drawing out with no end in sight.แต่ที่ข้าเป็นห่วงก็คือสงครามนี่ดูเหมือนจะยืดเยื้อ โดยไม่มีทีท่าว่าจะยุติ Landing at Point Rain (2009)
I mean why we keep these things dragging out like this?ฉันหมายถึงเรายังทำแบบนี้อยู่ทำให้มันยืดเยื้อทำไม? The Lovely Bones (2009)
We are not draging it out. We had a deal.เราไม่ได้ให้มันยืดเยื้อ เราตกลงกันไว้แล้ว The Lovely Bones (2009)
Everybody stay calm. We'll try to keep this brief.ทุกคนไม่ต้องตกใจ จะไม่ให้ยืดเยื้อ Watchmen (2009)
There will be no divorce, and if he tries to file for one, there will be delays, motions and appeals.จะไม่มีการหย่าใดๆทั้งสิ้น แล้วถ้าเขายังขืนดึงดัน ฉันก็จะทำให้มันยืดเยื้อ เรื้อรัง ไม่จบไม่สิ้น You Gotta Get a Gimmick (2010)
At the end of the con every year, there's a, um, costume ball.จากบทสนทนาที่ยืดเยื้อข้ามปี นี่ตั๋วงานแฟนซี Warrior (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ยืดเยื้อ[v.] (yeūtyeūa) EN: be prolonged ; extend ; drag on ; last ; go on ; be protracted   FR: traîner ; s'éterniser

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
grind on[PHRV] ยืดเยื้อ, See also: คืบหน้าไปทีละน้อยแต่แน่นอน
long-drawn-out[ADJ] ยืดยาว, See also: ยืดเยื้อ, Syn. prolonged, long, overlong, Ant. shortened, truncated

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
hang(แฮง) {hungซhanged,hanging,hangs} vt. แขวน,ห้อย,เกาะ,เหนี่ยว,ยึด,ติด,แขวนคอ vi. แขวน,ห้อย,ยืดเยื้อ,แกว่ง,ลังเล,สองจิตสองใจ,ค้าง,เกาะ,ยังคง. -Phr. (hang around (about) อ้อยอิง,เถลไถล) n. ท่าแขวน, Syn. depend,suspend
running(รัน'นิง) n. การวิ่ง,การวิ่งแข่ง,การวิ่งเต้น,การควบคุม,การจัดการ,การเคลื่อนที่,การไหล,ความต่อเนื่องกัน,การเดินเครื่อง adj. วิ่ง,วิ่งแข่ง,เป็นของเหลว,ซึ่งไหล,ปัจจุบัน,เร็ว ๆ นี้,แพร่หลาย,มีอยู่ทั่วไป,ซึ่งต่อเนื่องกัน,ยืดเยื้อ,ระหว่างการวิ่ง,มีหนองไหล,มีของเ
spin(สพิน) {spun,spun,spinning,spins} vt.,vi.,n. (การ) ปั่น,กรอ,ฟั่น,ทอ (ไหม) ,พ่น (ไหม) ,ม้วน,ทำให้หมุน,ควง,แทง (บิลเลียด) ,เรียบเรียง,เล่า,สาธยาย,เหวี่ยงออก,ขว้างออก,ยืดเยื้อ,หมุน,เคลื่อนตัวอย่างรวดเร็ว,วิงเวียนศรีษะ,พลิก, Syn. rotate,whi

English-Thai: Nontri Dictionary
continue(vi) ยืดเยื้อ,สืบเนื่อง,ต่อไป,ติดต่อ
continuity(n) ความสืบเนื่อง,ความยืดเยื้อ,ความต่อเนื่อง
drag(vi) ยืดเยื้อ,เชื่องช้า,ไปช้าๆ,เรื่อยเฉื่อย
last(vt) ทนอยู่ได้,คงทน,ยืดเยื้อ,ถาวร,มีอายุต่อไป
lasting(adj) ทนทาน,คงทน,ถาวร,ยืดเยื้อ,ยืดยาด
protract(vt) กางออกไป,ยืดเยื้อ,ขยายออก

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top