Search result for

ยินยอม

(52 entries)
(0.0105 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ยินยอม-, *ยินยอม*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ยินยอม[V] consent, See also: agree, assent, approval, allow, Syn. ยอม, ตาม, Ant. ขัดขวาง, ขัด, ขัดขืน, ปฏิเสธ, Example: การหย่าร้างจะมีขึ้นได้เมื่อคู่กรณีทั้ง 2 ฝ่ายยินยอม, Thai definition: คล้อยตามและยอมให้เป็นเช่นนั้น

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ยินยอมก. ยอม, ไม่ขัด, ตกลง, ชอบใจ, ตาม.
ยินยอมพร้อมใจก. เห็นด้วยร่วมกัน.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
อนุญาตยินยอม ยอมให้
คำที่มักเขียนผิด คือ อนุญาติ [คำที่มักเขียนผิด]
mutual consentยินยอมร่วมกัน [การทูต]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Did you get the consent? No.ได้เอกสารให้ความยินยอมมารึปล่าว ยัง Not Cancer (2008)
Don't need consent for an autopsy.ไม่จำเป็นต้องใช้เอกสารให้ความยินยอมกับการชันสูตร Not Cancer (2008)
Go get her consent.ให้เธอเซ็นต์ยินยอม Lucky Thirteen (2008)
He didn't consent.เขาไม่ยินยอม The Itch (2008)
He consented to the surgery.เขายินยอมให้ผ่าตัด The Itch (2008)
Even without consent.โดยไม่ต้องเซ็นต์ยินยอม Emancipation (2008)
Damn the rules.กฏไม่ยินยอมงั้นเหรอ? Lancelot (2008)
You know the arrangements and you agree to our new identities and immunity from prosecution?คุณรู้ที่เตรียมการ และคุณยินยอมที่จะให้ตัวตนเราใหม่ และก็การรอดพ้นจากการดำเนินคดี The Bank Job (2008)
Until you catch Hong Gil Dong and the culprits, no one can be released without my permission!จนกว่าเจ้าจะจับฮงกิลดงและนักโทษได้ จะไม่มีใครถูกปล่อยตัวโดยปราศจากการยินยอมจากข้า Hong Gil Dong, the Hero (2008)
We have gotten signatures stating that Hong Gil Dong and the workers were responsible.เราต้องการการลงนามยินยอมว่าฮงกิลดงและพวกคนงานเป็นคนกระทำ Hong Gil Dong, the Hero (2008)
Allowing the fragrance of the flower to reach the tea leaves...ยินยอมให้กลิ่มหอมของดอกไม้เข้าถึงในชา... Episode #1.8 (2008)
You'll also have to sign a letter of intent with Mr. Al-Masri if that's okay with you.คุณต้องเซ็นต์ยินยอมให้เราด้วย กับคุณอัล มาสรี่ ถ้าคุณไม่ว่าอะไรนะ Body of Lies (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ยินยอม[v.] (yinyøm) EN: agree ; consent to ; allow ; acquiesce to/in ; permit ; allow   FR: consentir à ; acquiescer

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
accede[VI] เห็นด้วย, See also: ยินยอม, ยอมรับ, Syn. agree, consent
allow[VT] อนุญาต, See also: ยินยอม, ปล่อย, ยอม, Syn. permit, let, grant
allow to[PHRV] ยินยอมให้ตามกฎหมาย (มักเป็นเงิน), See also: ยอมให้, อนุญาตให้
allow up[PHRV] ยินยอมให้ลุกจากเตียง (คนป่วย), See also: ยอมให้, อนุญาตให้, Syn. permit up
bow before[PHRV] ยินยอมให้กับ, See also: ยอมอ่อนข้อให้, Syn. bow to
bow to[PHRV] ยินยอมให้กับ, See also: ยอมอ่อนข้อให้, Syn. bow before
consent to[PHRV] อนุญาตให้, See also: ยินยอมให้เกิดหรือมี, Syn. agree to
crawl to[PHRV] ยอมสยบ, See also: ยินยอมตาม, รับใช้, ทำท่าประจบประแจง
decide on[PHRV] ตัดสินให้, See also: ยินยอมให้, Syn. agree on, decide against, determine on, settle on
decide upon[PHRV] ตัดสินให้, See also: ยินยอมให้, Syn. agree on, decide against, determine on, settle on

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
accede(แอคซีด') vt. เห็นด้วย, รับคำ, ยอมตาม, เสด็จขึ้นเสวยราชสมบัติ, ยินยอม,กำลังจะมาถึง, กำลังครอบงำ, เข้าร่วม. -accedence n.
acquiesce(แอค' ควิเอส) vi. ยอมรับในใจ, ยินยอม, นิ่งเฉย. -acquiescence n.,
admissive(แอดมิส' ซิฟว) adj. ยินยอมรับ
age of consentขัดอายุอย่างต่ำที่หญิงยินยอมชายได้ในการแต่งงานหรือร่วมเพศ
agree(อะกรี') vt.,vi. ตกลง, เห็นพ้อง, ยอมรับ, เห็นด้วย, ยินยอม,สนับสนุน, ตกลงกำหนด, เข้ากันได้,ลงรอย, เหมือน, เหมาะ สมกับ. -agreeingly adv., Syn. concur, comply, assent
agreement(อะกรี' เมินทฺ) n. การตกลง, การยินยอม, การเห็นด้วย, ข้อตกลง, สัญญา, ความเห็น ตรงกัน, Syn. pact, consent, alliance)
allowable(อะเลา' อะเบิล) adj. ซึ่งยอมได้, ซึ่งยินยอมได้. -allowableness n.
allowance(อะเลา' เอินซฺ) n. การยินยอม, การอนุญาตให้, สิ่งที่ได้รับส่วนแบ่ง, เงินส่วนแบ่ง, เงินช่วยเหลือ, เงินค่าใช้จ่าย, ส่วนเสริม, การอดทน, การยอมรับ, การพิจารณา,การให้อภัย. vt. เพื่อให้, จัดให้, จัดสรร, Syn. share, allotment)
allowedly(อะเลา' อิดลี) adv. ซึ่งยินยอมได้
approbation(แอพระเบ'เชิน) n. การเห็นด้วย,การแนะนำ,การยินยอม,ความรู้สึกพอใจต่อ.

English-Thai: Nontri Dictionary
accord(vi,vt) สอดคล้อง,เห็นด้วย,ยินยอม,ให้
acquiesce(vi) ยินยอม,ยอมรับ,สงบปากสงบคำ,นิ่งเฉย
acquiescence(n) การยินยอม,การยอมรับ,การสงบปากสงบคำ,การนิ่งเฉย
agree(vt) เห็นด้วย,ตกลง,ยินยอม,ถูกต้อง,เข้ากันได้
agreement(n) การเห็นด้วย,การตกลง,ความยินยอม,ข้อตกลง,สัญญา
allowance(n) การอนุญาต,การยินยอม,การให้อภัย,การลดราคา
approbation(n) การเห็นชอบ,การเห็นด้วย,การยินยอม,การอนุมัติ
approval(n) การยินยอม,การเห็นด้วย,การเห็นชอบ,การอนุมัติ
approve(vt) เห็นด้วย,เห็นชอบ,ยินยอม,อนุมัติ,อนุญาต,พอใจ,ถูกใจ
assent(n) การยินยอม,การเห็นพ้องต้องกัน,การยอมรับ,การตกลง

German-Thai: Longdo Dictionary
zugeben(vi) |gab zu, hat zugegeben| ยอมรับว่าผิด, ยินยอม, ยอมรับ เช่น Ich muß zugeben, daß du viel besser kochen kannst als ich. ฉันต้องยอมรับว่าเธอสามารถทำอาหารได้ดีกว่าฉันมาก
erlauben(vt) |erlaubte, hat erlaubt, etw./jmdm. etw. zu tun| อนุญาต, ยินยอมให้ทำ เช่น Erlauben Sie mir Sie anzurufen? คุณอนุญาตให้ผมโทรไปหาคุณได้ไหมครับ , See also: A. verbieten,
Zugeständnis(n) |das, pl. Zugeständnisse| การยินยอม, การยอมอ่อนข้อให้, สิ่งที่ยินยอม, เรื่องที่ยินยอม เช่น Zugeständnisse an die Entführer kommen nicht in Frage. การยินยอมต่อตัวประกันเป็นไปไม่ได้, See also: S. Konzession,
nachgeben(vt) |gibt nach, gab nach, hat nachgegeben| ยอมทำตาม, ยินยอมให้

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top