Search result for

ยาปฏิชีวนะ

(29 entries)
(0.0629 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ยาปฏิชีวนะ-, *ยาปฏิชีวนะ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ยาปฏิชีวนะ[N] antibiotic, Example: ผู้ป่วยส่วนใหญ่ต้องกินยาปฏิชีวนะหลายขนานเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อ, Thai definition: ยาประเภทที่มีสารที่สกัดจากผลผลิตของเชื้อจุลินทรีย์ ใช้ฆ่าหรือยับยั้งการแพร่พันธุ์ของแบคทีเรีย
ยาปฏิชีวนะ[N] antibiotics, Syn. ยาต้านจุลชีพ, Example: ผู้ป่วยควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรในการใช้ยาปฏิชีวนะ และอย่าใช้ยาพร่ำเพรื่อเกินความจำเป็น, Thai definition: เรียกยาประเภทที่มีสารที่สกัดจากผลผลิตของเชื้อจุลินทรีย์ ใช้ฆ่าหรือยับยั้งการแพร่พันธุ์ของแบคทีเรีย

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Antibiotics, Aminoglycosideยาปฏิชีวนะกลุ่มอะมิโนกลัยโคไซด์ [การแพทย์]
Antibiotics, Bactericidalยาปฏิชีวนะที่ฆ่าเชื้อ [การแพทย์]
Antibiotics, Polypeptideยาปฏิชีวนะพวกโพลี่เพ็พไทด์ [การแพทย์]
Antibiotics, Topicalยาปฏิชีวนะภายนอก [การแพทย์]
Antimycin Aยาปฏิชีวนะแอนตีไมซินเอ [การแพทย์]
penicillinเพนิซิลลิน, ยาปฏิชีวนะชนิดหนึ่ง สกัดได้จากราที่มีชื่อว่า Penicillium notatum [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
streptomycinสเตร็ปโตมัยซิน, ยาปฏิชีวนะชนิดหนึ่งสกัดจากเชื้อราที่มีชื่อว่า  streptomyces griseus [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
antibioticยาปฏิชีวนะ, สารที่สกัดได้จากเชื้อราหรือแบคทีเรียบางชนิด  ในปัจจุบันนี้สามารถสังเคราะห์ได้จากสารเคมีหลายชนิด สามารถยับยั้งการเติบโตหรือฆ่าเชื้อได้อย่างกว้างขวาง ก่อให้เกิดประโยชน์ในวงการแพทย์ย่างมาก เช่น เพนิซิลลิน สเตร็ปโตไมซิน เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
We've been giving her intravenous antibiotics for ten days.เราได้รับการให้เธอ ยาปฏิชีวนะทางหลอดเลือดดำ เป็นเวลา 10 วัน 2010: The Year We Make Contact (1984)
have we received the last shipment of penicillin yet? not yet. no.- ยาปฏิชีวนะชุดล่าสุด ส่งมายัง? Spies Like Us (1985)
- Do you like penicillin on your pizza?- คุณชอบที่ยาปฏิชีวนะในพิซซ่าของคุณ? Teenage Mutant Ninja Turtles (1990)
We know that people are consuming antibiotics through their food and we know that that's contributing to antibiotic resistant bacteria and diseases.เรารู้ว่าประชาชนได้รับยาปฏิชีวนะ ผ่านทางอาหารที่บริโภค และเรารู้ว่านั่นทำให้เกิด The Corporation (2003)
... ora broad-spectrum antibiotic immediately, or... .... หรือยาปฏิชีวนะโดยด่วนไม่งั้น... The Day After Tomorrow (2004)
Need to put you on an antibiotic. Give me a syringe!ต้องให้ยาปฏิชีวนะนายแล้ว ขอหลอดฉีดยาให้ฉันเร็ว! The Cave (2005)
I'm gonna keep you on antibiotics for the next ten days.อีก 10 วัน ฉันจะให้ยาปฏิชีวนะอีกครั้ง Cell Test (2005)
Some antibiotics and painkillers.พวกยาปฏิชีวนะและยาแก้ปวด Otis (2006)
Lacerations lead to multiple portals for infection.การฉีกขาดทำให้เกิด ทางเข้าของการติดเชื้อ แบคทีเรียจะตอบสนองต่อยาปฏิชีวนะ Alone (2007)
- antibiotics aren't working. - legionella could explain the lungs,the fever...ยาปฏิชีวนะไม่ได้ผล - Legionella น่าจะอธิบายเรื่องปอด,ไข้.. 97 Seconds (2007)
We started him on antibiotics.Nothing.เราใช้ยาปฏิชีวนะกับเค้า, แต่ไม่มีอะไรเกิดขึ้น 97 Seconds (2007)
We don't get him on some serious antibiotics, he's going to die of infection.ถ้าเราไม่ให้ยาปฏิชีวนะ เขาจะตายเพราะติดเชื้อ The Mist (2007)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ยาปฏิชีวนะ[n.] (yā pathichīwana) EN: antibiotic ; antimicrobial ; antitoxin   FR: antibiotique [m]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
antibiotic[N] ยาปฏิชีวนะ, See also: ยาที่มีฤทธิ์หยุดยั้งการเติบโตของเชื้อโรค, Syn. antimicrobial, antitoxin
penicillin[N] ยาปฏิชีวนะ, See also: ยาแก้อักเสบ, ยารักษาการติดเชื้อ, ยาเพนนิซิลิน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
antibiotic(แอนทีไบออท' ทิค) n. สารหรือยาปฏิชีวนะ. -adj. เกี่ยวกับสารหรือยาปฏิชีวนะ
miracle drugn. ยาที่มีผลในการรักษาสูง เช่น ยาปฏิชีวนะ ยาซัลฟา
penicillin(เพนนิซิล'ลิน) n. ยาปฏิชีวนะที่เกิดจากเชื้อราจำพวก Penicillium
wonder drugn. ยาที่มีผลในการรักษาสูง เช่น ยาปฏิชีวนะ ยาซัลฟา

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top