Search result for

ยั่วยุ

(31 entries)
(0.0117 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ยั่วยุ-, *ยั่วยุ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ยั่วยุ[V] incite, See also: provoke, instigate, urge, stir up, encourage, spur, stimulate, foment, Syn. ยุ, Example: พวกอาจารย์มีส่วนยั่วยุให้นักศึกษาท้าทายอำนาจของฝ่ายปกครอง, Thai definition: กล่าวชักชวนให้ทำสิ่งที่ไม่ควร

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ยั่วยุก. ยุให้เกิดอารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่ง.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
So, we planted the seed with Weston.พวกเราไปยั่วยุเวสตันแล้ว The Culling (2009)
He wanted to incite you.เขาต้องการยั่วยุนาย Fix (2009)
I think it would raise enough eyebrows in city council to throw your appointment as Chief into questionเเต่ผมคิดว่ามันเป็นการยั่วยุ คณะเทศมนตรีได้พอ ที่จะตรวจสอบวินัย ในการปฏิบัติหน้าที่ของคุณ Fa Guan (2009)
We've done nothing to provoke them, and we will not.เราไม่ได้ทำอะไรที่เป็นการยั่วยุพวกมัน Defenders of Peace (2009)
If she succeeds in provoking another war, and framing China for the killing of India's Prime Minister's son, it's certainly provocation enough.ระยะทางและภูเขาสูง ถ้าเธอยั่วยุให้เกิดสงครามขึ้น, ใส่ร้ายจีน Cowboys and Indians (2009)
Your assertion is little more than a veiled incitement for your supporters to come kill us.ความเชื่อมันของท่านนั่นแหละที่ยั่วยุ ให้สาวกของท่านมาฆ่าเรา Nothing But the Blood (2009)
That's very charming for a man who's so close to temptation.นั่นน่ารักมากสำหรับผู้ชาย ที่อยู่ใกล้กับสิ่งยั่วยุ Chuck Versus the Broken Heart (2009)
Corporal Gorman may have provoked them.สิบโทกอร์เเมนอาจจะยั่วยุพวกเขา Water (2009)
Don't antagonize them.อย่าไปยั่วยุมันเชียว Water (2009)
I won't, unless they antagonize me first.ไม่หรอก ยกเว้นว่ามันยั่วยุผมก่อน Water (2009)
Do they move when you do?มันเคลื่นไหวไหมถ้าคุณยั่วยุมันๆ Water (2009)
You just had to needle and bother--นายสร้างความรำคาญและยั่วยุ Strange Friends or the Truth Is, You're Sexy (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ยั่วยุ[v.] (yūayu) EN: incite ; provoke ; arouse ; instigate ; urge ; stir up ; encourage ; spur ; stimulate ; foment   FR: provoquer ; exciter
ยั่วยุทางเพศ[adv.] (yūayu thāng phēt) EN: sexually provocative ; seductively   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
aggravate[VT] ทำให้โกรธ, See also: ยั่วยุ, ชวนวิวาท, ทำให้รำคาญ, Syn. irritate, annoy, provoke
fait accompli[VT] ยั่วยุ, See also: กระตุ้น, กวนอารมณ์
needle[VT] ยั่วยุ, See also: กระตุ้น, แหย่, รบกวน, Syn. annoy, bother, nag
provoke[VT] ยั่วยุอารมณ์, See also: ปลุกปั่น, Syn. stir, rouse
raise[VT] กระตุ้น, See also: ยั่วยุ, ปลุกปั่น, Syn. provoke

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
nerve(เนิร์ฟว) n. เส้นประสาท,กำลัง,พลังงาน,ความหนักแน่น,ความกล้าหาญ,ความหงุดหงิด,ความทะลึ่ง,เส้นใบ,ลายเส้น, get on one's nerves ยั่วยุ,กระตุ้น. vt. ให้กำลัง,ให้กำลังใจ, Syn. strength
nettlesome(เนท'เทิลโซม) adj. ซึ่งทำให้ระคายเคืองหรือคัน โกรธง่าย,โมโหง่าย,ยั่วยุได้ง่าย
raise(เรส) vt.,vi. (การ) ยก,ยกขึ้น,ชูขึ้น,ทำให้สูงขึ้น,เงย,ยกระดับ,สร้าง,ตั้งเสา,สนับสนุน,ส่งเสริม,เลื่อนขั้น,เลี้ยง (เด็ก,ไก่...) ,ระดมพล,ปลุก,ยั่วยุ,ทำให้คืนชีพ,เพิ่มค่า,ทำให้ขนมฟู,รวบรวมเงิน,เก็บภาษี,เพาะปลูก,วางเงินพนันมากขึ้น,ติดต่อทางวิทยุ
taunt(ทอนทฺ',ทานทฺ) vt.,n. (การ) เหน็บแนม,หัวเราะเยาะ,สบประมาท,ยั่วยุ,เยาะเย้ย., See also: taunter n. tauntingly adv.
worked-up(เวริคทฺ'อัพ) adj. ตื่นเต้น,ถูกกระตุ้น,ถูกยั่วยุ, Syn. wrought-up
wrought-up(รอท'อัพ) adj. ตื่นเต้น,ถูกยั่วยุ,ถูกรบกวน, Syn. worked-up

English-Thai: Nontri Dictionary
detract(vt) ยั่วยุ,หันเห,เลิกล้ม,ทำลาย,เคลื่อนย้าย
incite(vt) เร้าใจ,ยุยง,ยั่วยุ,ส่งเสริม,หนุน,กระตุ้น,ปลุกปั่น
taunt(n) การเยาะเย้ย,การเหน็บแนม,การสบประมาท,การยั่วยุ
taunt(vt) เหน็บแนม,เยาะเย้ย,สบประมาท,ยั่วยุ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top