Search result for

ยักยอก

(38 entries)
(0.0135 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ยักยอก-, *ยักยอก*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ยักยอก[V] embezzle, See also: defraud, swindle, dupe, trick, thieve, misappropriate, peculate, pilfer, corrupt, cheat, Syn. ฉ้อ, โกง, ยักแยก, ยัก, Example: มูลค่าของเพชรที่ สีกากี ผู้มีอำนาจอาศัยช่องว่างยักยอกเอาไปนั้น มูลค่าถึงเกือบ 400 ล้านบาท, Thai definition: เอาทรัพย์ของผู้อื่นที่อยู่ในความดูแลรักษาของตนไปโดยทุจริต

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ยักยอกก. เอาทรัพย์ของผู้อื่นที่อยู่ในความดูแลรักษาของตนไปโดยทุจริต, ใช้เพียง ยัก คำเดียว ก็มี.
ยักยอกน. เป็นฐานความผิดอาญา ที่ผู้กระทำ ครอบครองทรัพย์ของผู้อื่น หรือซึ่งผู้อื่นเป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วย แล้วเบียดบังเอาทรัพย์นั้นมาเป็นของตนหรือของบุคคลที่สามโดยทุจริต.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Embezzlementยักยอก [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
With embezzlement and fraud.ด้วยข้อหายักยอกเงินบริษัท New Haven Can Wait (2008)
You helped NichoIs embezzIe money from his firm.หมายความว่านายช่วยนิโคล ยักยอกเงินจากหุ้นส่วนของเขา 24: Redemption (2008)
Before my father went to jail for embezzlement.ก่อนที่พ่อผมจะเข้าคุกเพราะยักยอกเงิน The Age of Dissonance (2009)
Embezzles from her boss.เธอยักยอกเงินหัวหน้าตัวเอง The God-Why-Don't-You-Love-Me Blues (2009)
In his embezzlement charges.การยักยอกเงินของเขา In Plane Sight (2009)
Students are required to respect public and private ownership, and instances of theft, misappropriation or...นักศึกษาต้องเคารพความเป็นเจ้าของ ของส่วนรวมและส่วนตัว ตัวอย่างเช่น การขโมย,การยักยอก หรือ... The Social Network (2010)
Her lawyer told me she's locating all his money.ทนายของเขาบอกว่า เธอยักยอกเงินเขาไป Devil (2010)
But now we've connected them with extortion, stealing drug evidence, cash, murder for hire.แต่ตอนนี้ พวกเราเป็นกังวลว่า พวกเขาจะทำเกินหน้าที่ ยักยอกยาเสพติดที่เป็นของกลาง เงินสด รับจ้างฆ่า Pilot (2010)
Then, isn't the amount too large to be a simple embezzlement by the factory manager?จำนวนนั้นมันมากกว่าที่ผู้จัดการโรงงานจะยักยอกไว้ได้ Bread, Love and Dreams (2010)
Are you accusing Elizabeth of embezzling from the seventh grade car wash?คุณกำลังกล่าวหาว่า อลิซาเบ็ธยักยอกเงิน เด็ก ม.1 งั้นเหรอ? Bad Teacher (2011)
Now Crowley wants to siphon off my supply and torture my children to do it?คราวลี่ย์อยากจะ ยักยอกเสบียงฉัน และทรมานลูกๆฉันเพื่อทำแบบนั้น Mommy Dearest (2011)
I've discovered a secret government program that's been siphoning hundreds of millions of dollars every year.ฉันพบโครงการลับของรัฐบาล ที่ยักยอกเงิน หลายล้านดอลลาร์ทุกปี Inostranka (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ยักยอก[v.] (yakyøk) EN: embezzle ; defraud ; swindle ; dupe ; trick ; thieve ; misappropriate ; peculate ; pilfer ; corrupt ; cheat   FR: détourner des fonds
ยักยอกเงินหลวง[v. exp.] (yakyøk ngoen lūang) EN: embezzle public funds ; misappropriate public funds   FR: détourner des fonds publics

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
embezzle[VT] ยักยอกเงิน, See also: ฉ้อฉล, ฉ้อโกง, Syn. defraud, misappropriate, peculate
misappropriate[VT] ยักยอก, See also: ขโมย, Syn. steal, rob, embezzle
peculate[VI] ยักยอก, See also: ขโมย, นำไปโดยไม่บอกกล่าว, Syn. defraud, embezzle
peculate[VT] ยักยอก, See also: ขโมย, นำไปโดยไม่บอกกล่าว, Syn. defraud, embezzle

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
embezzlevt. ยักยอก,ฉ้อฉล., See also: embezzlement n. ดูembezzle embezzler n. ดูembezzle
misappropriate(มิสอะโพร'พริเอท) vt. ใช้ในทางที่ผิด ยักยอก., See also: misappropriation n.
peculatevt.,vi. ยักยอก,ขโมย., See also: pecualion n. peculator n.
pirate(ไพ'เรท) n. โจรสลัด,เรือโจรสลัด,ผู้ปล้นสะดม,ผู้ละเมิดลิขสิทธิ์หรือสิทธิบัตรของผู้อื่น. -vt.,vi. ปล้นสะดม,กระทำพฤติกรรมที่เป็นโจรสลัด,ยักยอก,ละเมิดลิขสิทธิ์หรือสิทธิบัตรของผู้อื่น,พิมพ์บทประพันธ์ของคนอื่น, See also: piratical,piratic adj. pirati
plunder(พลัน'เดอะ) vt.,vi.,n. (การ) ปล้น,ปล้นสะดม,ขโมย,โกง,ลัก,ยักยอก,ของที่ปล้นหรือขโมยมา, See also: plunderer n. plunderous adj., Syn. rob
purloin(เพอลอยน์',เพอ'ลอยน์) vt.,vi. ขโมย,ยักยอก,ลัก., See also: purloiner n.

English-Thai: Nontri Dictionary
defalcation(n) การฉ้อโกง,การฉ้อฉล,การยักยอก
embezzle(vt) ยักยอก,ฉ้อฉล,โกงกิน,ฉ้อโกง
embezzlement(n) การยักยอก,การฉ้อฉล,การโกงกิน,การฉ้อโกง
misapplied(adj) ใช้ผิดที่,ยักยอก,ที่ใช้ในทางที่ผิด
misapply(vt) ใช้ผิดที่,ใช้ในทางผิด,ยักยอก
misappropriate(vt) ใช้ผิด,ยักยอก
misappropriation(n) การใช้ผิด,การยักยอก
peculation(n) การทุจริต,การขโมย,การยักยอก
plunder(n) การปล้น,การปล้นสะดม,การลักขโมย,การยักยอก
plunder(vt) ปล้น,ปล้นสะดม,ลักขโมย,ยักยอก

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top