Search result for

ยอดเยี่ยม

(58 entries)
(0.0217 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ยอดเยี่ยม-, *ยอดเยี่ยม*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ยอดเยี่ยม[ADJ] superb, See also: excellent, marvellous, perfect, best, Syn. เยี่ยม, เยี่ยมยอด, ดีเลิศ, ดี, Example: ทะเลสาบแห่งนี้ได้ชื่อว่าเป็นหนึ่งในบรรดาสถานที่ที่มีภูมิภาพงดงามยอดเยี่ยมที่สุดของประเทศจีน
ยอดเยี่ยม[ADV] superbly, See also: excellently, best, marvellously, perfectly, Syn. เยี่ยม, เยี่ยมยอด, ดีเลิศ, ดี, Example: ประเทศเกาหลีใต้ได้รับการยกย่องว่าเป็นประเทศที่จัดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกได้อย่างยอดเยี่ยม

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ยอดเยี่ยมว. ดีที่สุด, เลิศที่สุด, เยี่ยมยอด ก็ว่า.
วิเศษยอดเยี่ยมในทางวิทยาคมเป็นต้น เช่น ผู้วิเศษ, กายสิทธิ์, มีอำนาจหรืออิทธิฤทธิ์ในตัว, เช่น พรมวิเศษ ของวิเศษ ดาบวิเศษ.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
It doesn't last long, but... it'll get the job done.เอาละ จะไม่บอกว่ามันยอดเยี่ยม มันอยู่ได้ไม่นาน.. แต่ มันก็ทำงานได้ดี Odyssey (2008)
You're perfect.คุณยอดเยี่ยมมาก Odyssey (2008)
Didn't prove anything. Excellent point.ุมุมมองที่ยอดเยี่ยม Not Cancer (2008)
That is brilliant.นั่นเป็นความคิดที่ยอดเยี่ยม Birthmarks (2008)
You just said it was great news.คุณเิ่พิ่งพูดมันเป็นข่าวที่ยอดเยี่ยม Joy (2008)
This is Dr. House. He's too brilliant for introductions.นี่คือ คุณหมอเฮาส์ เขายอดเยี่ยมเกินกว่าที่จะแนะนำให้รู้จัก Dying Changes Everything (2008)
You're better than that.เรายอดเยี่ยมกว่านั้น Dying Changes Everything (2008)
It's perfect.มันยอดเยี่ยม Excalibur (2008)
It has almost perfect balance.ไม่ ดาบนี้ช่างยอดเยี่ยมนัก Excalibur (2008)
Excellent work. Back off and wait.ยอดเยี่ยม ถอยออกมาแล้วรอ Duel of the Droids (2008)
Yes, My Lord. You're really great.ใช่แล้ว นายข้า ท่านยอดเยี่ยมที่สุด Hong Gil Dong, the Hero (2008)
That sure is a beautiful service.นั่นแน่ใจได้เลยว่าเป็นบริการที่ยอดเยี่ยม The Curious Case of Benjamin Button (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ยอดเยี่ยม[adj.] (yøtyiēm) EN: best ; top ; superb ; perfect ; excellent ; marvellous ; outstanding ; brilliant ; superior   FR: meilleur ; parfait ; excellent ; magnifique ; merveilleux ; top (fam.)

English-Thai: Longdo Dictionary
fabbo(adj slang) ยอดเยี่ยม, เจ๋ง, S. fabulous,
killer(adj slang ) ดีมาก, ยอดเยี่ยม

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ace[ADJ] ยอดเยี่ยม (คำสแลง), See also: ดีเลิศ, ดีเยี่ยม, เก่ง, Syn. first-rate, expert, outstanding
beautiful[ADJ] ดีมาก, See also: ยอดเยี่ยม, Syn. excellent
classy[ADJ] ยอดเยี่ยม, See also: ชั้นเยี่ยม, ชั้นหนึ่ง, Syn. first-class, fine, elegant
elite[ADJ] ซึ่งดีที่สุด, See also: ยอดเยี่ยมที่สุด, Syn. best
excel[VI] ดีเยี่ยม, See also: ยอดเยี่ยม, เก่ง, มีพรสวรรค์, Syn. exceed, surpass, transcend
excellent[ADJ] ยอดเยี่ยม, See also: ดีเยี่ยม, ดีเลิศ, เป็นเลิศ, เยี่ยมยอด, Syn. superior, outstanding
exceptional[ADJ] ยอดเยี่ยม, See also: ดีเป็นพิเศษ, พิเศษ, ดีเด่น, Syn. outstanding, uncommon
exquisite[ADJ] ยอดเยี่ยม, Syn. excellent, perfect
fab[ADJ] ดีมาก (คำสแลง), See also: ยอดเยี่ยม, Syn. marvellous, fabulous, wonderful
great[ADJ] ดีมาก, See also: ยอดเยี่ยม, ดีเลิศ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
a one(เอ'วัน) ชั้นหนึ่ง, ยอดเยี่ยม, ดีเลิศ
a-ok.(เอ'โอเค') adj. สมบูรณ์, ยอดเยี่ยม
class(คลาส) {classed,classing,classes} n. ชั้น,ชนชั้น,วรรณะ,ประเภท,ชนิด,จำพวก,ระดับ,ยอดเยี่ยม,ชั้นหนึ่ง,พวกชนชั้นสูง,ท่าทาง vt. จัดแบ่งออกเป็นชั้น ๆ vi. อยู่ในชั้นหนึ่งชั้นใด
classic(แคลส'ซิค) adj. ยอดเยี่ยม,ดีเด่น,ชั้นหนึ่ง,ชั้นเอก,ดีถึงขนาด,อมตะ,เป็นพื้นฐาน,เป็นหลัก,มีชื่อเสียงทางประวัติศาสตร์หรือวรรณคดี,เป็นแบบอย่าง,เป็นประเพณี,เกี่ยวกับภาษากรีกและลาติน,แบบกรีกและโรมัน,เกี่ยวกับเอกลักษณ์หรือลีลาโบราณ. n. นักเขียนชั้นหนึ่ง,นักวรรณค
clipping(คลิพ'พิง) n. การตัด,สิ่งที่ถูกตัดออก adj. สำหรับตัด,ชั้นหนึ่ง,ยอดเยี่ยม
distinguished(ดิสทิง'กวิชดฺ) adj. เด่น,พิเศษ,มีชื่อเสียง,ยอดเยี่ยม., Syn. illustrious
divine(ดิไววนฺ') adj. เกี่ยวกับพระเจ้า,ศักดิ์สิทธิ์,เคร่งศาสนา,เกี่ยวกับเทววิทยาดีเลิศ,ยอดเยี่ยม,เหนือมนุษย์,เป็นพรสวรรค์n. นักศาสนศาสตร์,ผู้ศึกษาเกี่ยวกับศาสนา,พระ, See also: the Divine พระเจ้า,เทพเจ้า,จิตวิญญาณ vi.,vt. ทำนาย,คาดการณ์,พยากรณ์. divin
elite(อีลีท',เอลีท') n. ชั้นยอด,หัวกะทิ,บุคคลที่ยอดเยี่ยม,สิ่งที่ได้เลือกสรรแล้ว,กลุ่มอิทธิพล adj. ชั้นยอด,หัวกะทิ,เป็นส่วนที่ดีที่สุด, Syn. gentry อีลีต <คำอ่าน>เป็นศัพท์ที่ใช้กับเครื่องพิมพ์ดีดมาก่อน หมายถึงขนาดความกว้างของตัวอักษรที่พิมพ์ได้ 12 ตัว ต่อ 1 นิ้ว บางทียังนำมาใช้เป็นคำสั่งให้เลือกบนเครื่องพิมพ์ว่าต้องการ ให้เป็นอีลีตหรือไพกา (pica) ซึ่งหมายถึงอักษรขนาด 10 ตัวต่อนิ้ว ดู pica ประกอบ
excellence(เอค'ซะเลินซฺ) n. ความดีเลิศ,ความยอดเยี่ยม,ความดีเด่น., Syn. distinction
excellent(เอค'ซะเลินทฺ) adj. ดีเด่น,ดีงาม,ดียิ่ง,ยอดเยี่ยม., Syn. exceptional

English-Thai: Nontri Dictionary
distinguished(adj) เด่น,พิเศษ,มีชื่อเสียง,ยอดเยี่ยม
excellency(n) คำยกย่องผู้ทรงเกียรติ,ฯพณฯ,ความยอดเยี่ยม,ความดีงาม
excellent(adj) ดีเลิศ,ดีงาม,ดียิ่ง,ยอดเยี่ยม,เป็นเยี่ยม
exquisite(adj) ยอดเยี่ยม,สวยมาก,วิจิตรบรรจง,งดงาม,ประณีต
immense(adj) มหึมา,ใหญ่โตมโหฬาร,กว้างขวาง,ยอดเยี่ยม,ดีเลิศ
outdo(vt) เก่งกว่า,ทำได้ดีกว่า,ยอดเยี่ยมกว่า,เหนือกว่า
phenomenal(adj) เกี่ยวกับปรากฏการณ์,มหัศจรรย์,ประหลาด,ยอดเยี่ยม
prime(adj) แรก,ยอดเยี่ยม,ดีเลิศ,เอกอุ,ชั้นหนึ่ง
splendid(adj) โอ่โถง,งามสง่า,วิเศษ,ยอดเยี่ยม,อัจฉริยะ
striking(adj) น่าประทับใจ,น่าตะลึง,ยอดเยี่ยม

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
ill (slang ) ยอดเยี่ยม

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
素晴らしい[すばらしい, subarashii] (adj) ยอดเยี่ยม, เจ๋ง

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
見事[みごと, migoto] ยอดเยี่ยม,วิเศษ,อัจฉริยะ,งดงาม,โอ่อ่า,โอ่โถง,น่าชมเชยยิ่ง,แจ่มจรัส,แวววาว,รุ่งโรจน์.,
結構[けっこう, kekkou] (adj ) ยอดเยี่ยม,วิเศษ,อัจฉริยะ,งดงาม,โอ่อ่า,โอ่โถง,น่าชมเชยยิ่ง,แจ่มจรัส,แวววาว,รุ่งโรจน์

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
優良[ゆうりょう, yuuryou] Thai: ยอดเยี่ยม ดีเลิศ English: superior (an)
優れる[すぐれる, sugureru] Thai: ยอดเยี่ยม English: to surpass

German-Thai: Longdo Dictionary
exzellent(adj) ยอดเยี่ยม, ดีมาก เช่น Das Foto ist exzellent.

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
geil[ไกย] ยอดเยี่ยม ดีเลิศ (เป็นภาษาพูด เหมือนคำว่า เจ๋ง เทพ สุดยอด) เช่น Du bist einfach geil und wunderschön!

French-Thai: Longdo Dictionary
excellent,e(adj) ยอดเยี่ยม, ดีมาก, See also: S. très bon,

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top