Search result for

ยศ

(59 entries)
(0.0139 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ยศ-, *ยศ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ยศ[N] rank, See also: title, Syn. ตำแหน่ง, ฐานะ, ขั้น, ฐานันดร, Example: เขามียศเป็นถึงพลโท ใครๆ ก็กลัวเกรงเขาทั้งนั้น, Thai definition: เครื่องกำหนดหมายฐานะหรือชั้นของบุคคล
ยศอย่าง[N] standing on one's dignity, See also: snobbery, arrogance, hauteur, presumption, pretension, pomposity, snootiness, Syn. การถือยศถือศักดิ์, Thai definition: การทำตามแบบอย่างผู้มียศ, การถือยศถือศักดิ์
ยศศักดิ์[N] rank, See also: title, status, prestige, splendour, station, position, distinction, nobility, class, caste, Syn. ยศถาบรรดาศักดิ์, บรรดาศักดิ์, Example: ท่านได้รับการแต่งตั้งเลื่อนยศศักดิ์เป็นเจ้าพระยา, Notes: (บาลีและสันสกฤต)

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ยศ(ยด) น. ความยกย่องนับถือเกียรติของตน, เกียรติคุณ, ฐานันดรที่พระมหากษัตริย์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานแก่บุคคลใดบุคคลหนึ่ง มีสูงต่ำตามลำดับกันไป
ยศเครื่องหมายพิเศษที่พระมหากษัตริย์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นเพื่อพระราชทานแก่ผู้มีฐานันดร มีสูงต่ำตามลำดับกันไป, เครื่องกำหนดหมายฐานะหรือชั้นของบุคคล.
ยศ(ยด) ว. ที่แสดงฐานะหรือชั้น เช่น พัดยศ.
ยศช้างขุนนางพระน. ยศที่ไม่สำคัญ ไม่จริงจัง และไม่สามารถให้คุณให้โทษแก่ใครได้.
ยศอย่างน. การทำตามแบบอย่างผู้มียศ, การถือยศ ถือศักดิ์.
จ่า ๑ยศทหารและตำรวจชั้นประทวน เช่น จ่าตรี จ่าสิบตำรวจ, บรรดาศักดิ์ในราชสำนัก เช่น จ่าแผลงฤทธิรอนราญ จ่าเร่งงานรัดรุด, ตำแหน่งหัวหน้าธุรการบางอย่าง เช่น จ่าศาล
พล, พล-ยศทหารและตำรวจสัญญาบัตร รองจากจอมพล (เดิมใช้ว่า นายพล).
เรือยศทหารเรือหรือทหารอากาศชั้นสัญญาบัตรขั้นต้น ตํ่ากว่าชั้นนาวาหรือนาวาอากาศ เช่น เรือตรี เรืออากาศเอก.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
พระอิสริยยศยศอันยิ่งใหญ่, ยศที่แสดงถึงความยิ่งใหญ่ หมายถึง สกุลยศของพระราชวงศ์ที่ถือกำเนิดมาว่ามียศทางขัตติยราชสกุลชั้นใด เช่น เจ้าฟ้า พระองค์เจ้า หม่อมเจ้า, ถ้าพระราชวงศ์พระองค์ใดได้ปฏิบัติราชการแผ่นดิน มีความดีความชอบ ก็อาจได้รับการสถาปนาพระอิสริยยศเป็นเจ้าต่างกรมจึงต่อพระนามกรมไว้ท้ายพระ นามเดิม เช่น พลตรีพระเจ้าวรวงศ์เธอกรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์ [ศัพท์พระราชพิธี]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You want my title, which makes me a fool.คุณต้องการแค่ยศศักดิ์ของผม\ ซึ่งทำให้ผมกลายเป็นไอ้งั่ง The Ex-Files (2008)
Betraying my father with rufus humphrey. I did no such thing.ร่วมหัวกับรูฟัส ฮัมฟรีย์ ทรยศหักหลังพ่อผม /N ฉันไม่ได้ทำอย่างงั้นะ O Brother, Where Bart Thou? (2008)
How feline.รู้สึกเหมือนทรยศ Bonfire of the Vanity (2008)
Lying, manipulation and betrayal.การโกหก การบงการ และการทรยศ The Magnificent Archibalds (2008)
Aesthetics have always been very important to meสุนทรียศาสตร์ มักมีความสำคัญต่อผมมาก Art Imitates Life (2008)
Tell me I am not seeing a roomful of human bodies half-open,scattered and forgotten about. They're unclaimed bodies.บอกฉันสิว่าฉันไม่ได้เห็นห้องที่เต็มไปด้วยศพที่มีผ้าคลุมครึ่งตัว กระจัดกระจาย และถูกลืมทิ้งไว้ Rise Up (2008)
But I will never know because you not only won't let me try one, but you--you hog all our robots and you steal our corpses.แต่ฉันไม่เคยรู้เพราะว่าคุณไม่เคยให้ฉันลองทำอะไรเลย แต่คุณกวาดไปทั้งหุ่นยนต์และขโมยศพของเรา Rise Up (2008)
I betrayed our marriage.ผมทรยศการแต่งงานของเรา Dream a Little Dream of Me: Part 1 (2008)
"I betrayed you.ผมทรยศคุณ Dream a Little Dream of Me: Part 1 (2008)
What, that sometimes mommy rides daddyว่าบางทีแม่ก็ขี่พ่อเหมือนเล่นวัวพยศ Back in Business (2008)
Jesus, Otto did you rat?ให้ตายสิ อ๊อตโต้ คุณทรยศใช่ไหม Better Half (2008)
I'll rat! Come on.ฉันจะต้องเป็นคนทรยศเเน่ เร็วๆเข้า Better Half (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ยศ[n.] (yot) EN: rank ; title   FR: grade [m] ; titre [m] ; rang [m]
ยศศักดิ์[n. exp.] (yot sak) EN: rank ; title ; status ; prestige ; splendour ; station ; position ; distinction ; nobility ; class ; caste ; dignity   
ยศอย่าง[n. exp.] (yot yāng) EN: standing on one's dignity ; snobbery ; arrogance ; hauteur ; presumption ; pretension ; pomposity ; snootiness   

English-Thai: Longdo Dictionary
honorary(adj) ซึ่งแสดงถึงเกียรติยศ, เป็นเกียรติ, เป็นเกียรติยศ, เกี่ยวกับกิตติมศักดิ์
court writ(n) หมายศาล
cryptocurrency(n ) เงินตราเข้ารหัสลับ, คริปโทเคอร์เรนซี, สินทรัพย์ดิจิทัลที่เป็นสื่อกลางในการทำธุรกรรม ซึ่งใช้วิทยาการเข้ารหัสลับสำหรับรับประกันความถูกต้องของธุรกรรมนั้น เพื่อควบคุมการสร้างหน่วยเงินดิจิทัลเพิ่ม และเพื่อยืนยันความถูกต้องของการโอนสินทรัพย์ เป็นเงินดิจิทัลรูปแบบหนึ่งที่ควบคุมโดยกระจายศูนย์กลางผ่านบล็อกเชน [ศัพท์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับราชบัณฑิตยสภา]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
baronetcy[N] ยศของท่านบารอน
ensign[N] ยศทหารขั้นต่ำสุดของกองทัพเรือสหรัฐอเมริกา, Syn. petty naval officer
honour[N] เกียรติยศ, See also: ยศศักดิ์, เกียรติ, เกียรติศักดิ์, Syn. honorableness, integrity, uprightness, Ant. dishonor, immorality
khan[N] ข่าน, See also: ยศตำแหน่งของผู้ปกครองของมองโกลและเตอร์คิช
lance corporal[N] ยศสิบตรี
rank[N] ยศ, Syn. degree, nobility, order
viscountcy[N] ยศหรือตำแหน่งของ viscount

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aesculapian(เอส' คิวเล' เพียน) adj., n. เกี่ยวกับ Aesculapius, เกี่ยวกับแพทยศาสตร์, หมอ., Syn. Esculapian
aesthetics(เอสเธท' ทิคซฺ') n. สุนทรียศาสตร์, สุนทรียภาพ, Syn. esthetics
aga(อา' กะ) n. ตำแหน่งเกียรติยศ (ในตุรกี) , นายพล., Syn. agha
alma mater(อาล' มะมา' เทอะ,แอล' มาเม' เทอะ) n. โรงเรียนเดิมที่เคยศึกษามาก่อน, เพลงประจำโรงเรียน
apostolate(อะพอส'ทะเลท) n. เกียรติยศหรือสำนักงานของ apostle. -apostolic (al) adj. -apostolicism n. (office of an aposte)
appellation(แอพพะเล'เชิน) n. ชื่อ,ยศ,ศักดิ์,นาม,การตั้งชื่อ, Syn. title,name)
appellative(อะเพล'ละทิฟว) n. สามานยนาม,นาม,ยศศักดิ์,ฉายา. -adj. เกี่ยวกับสามานยนาม, เกี่ยว กับนามหรือฉายา, Syn. designative)
assistant professorผู้ช่วยศาสตราจารย์
assistantship(อะซิส'เทินทฺชิพ) n. ทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาเพื่อช่วยศาสตราจารย์ ทำงาน
baron(บาร์'เริน) n. บารอน,ยศขุนนางชั้นต่ำที่สุดในสภาขุนนาง,คหบดีใหญ่,นักอุตสาหกรรม,ผู้ดี

English-Thai: Nontri Dictionary
advance(vi,vt) ให้ล่วงหน้า,ก้าวหน้า,เจริญ,ขึ้นหน้า,ส่งไปข้างหน้า,เลื่อน(ตำแหน่ง,ยศ,ขั้น)
aesthetic(adj) เกี่ยวกับความสวยงาม,เกี่ยวกับสุนทรียศาสตร์
aesthetics(n) สุนทรียศาสตร์
BENCH bench warrant(n) หมายศาล
betray(vt) หักหลัง,ทรยศ,ซ้อนกล,นอกใจ,หลอกลวง,เผย(ความลับ)
betrayal(n) การซ้อนกล,การทรยศ,การหักหลัง,การนอกใจ
bewray(vt) เผย(ความลับ),ทรยศ,หักหลัง
blackleg(n) คนทรยศ,คนโกง,คนหลอกลวง
canon(n) ศีล,วินัยศาสนา,ข้อบัญญัติศาสนา
citation(n) การอ้าง,การอ้างอิง,การกล่าวถึง,การส่งหมาย,หมายศาล

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
大名[だいみょう, daimyou] Thai: ยศของขุนนางญี่ปุ่นในสมัยโบราณ English: Japanese feudal lord

German-Thai: Longdo Dictionary
aus der Bahn werfen(phrase) เป็นสำนวน แปลว่า ทำให้เสียศูนย์ เช่น Die Erkältung kann Sie aus der Bahn werfen. ไข้หวัดสามารถทำให้คุณเสียศูนย์ได้

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top