Search result for

ยกย่อง

(56 entries)
(0.0147 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ยกย่อง-, *ยกย่อง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ยกย่อง[V] esteem, See also: respect, value, admire, praise, Syn. เชิดชู, สรรเสริญ, ชมเชย, ชื่นชม, Example: นักอ่านยกย่องกวีซีไรท์
ยกย่องชมเชย[V] praise, See also: admire, eulogize, extol, laud, commend, compliment, applaud, Syn. ชื่นชม, ยกย่องสรรเสริญ, Example: เด็กต้องการที่จะให้บิดามารดายกย่องชมเชยตนเวลาสอบได้คะแนนดี
ยกย่องนับถือ[V] praise, See also: commend, laud, extol, admire, esteem, worship, Syn. ยกย่อง, นับถือ, เคารพนับถือ, Example: ชาวบ้านยกย่องนับถือหลวงพ่อ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ยกย่องก. เชิดชู.
ตั้งตัวยกย่องตัว, สถาปนาตัว, เช่น ตั้งตัวเป็นหัวหน้า ตั้งตัวเป็นใหญ่.
ยกยอยกย่องเกินความจริง.
ยกยอปอปั้นยกย่องเกินจริง เช่น ยกยอปอปั้นให้เป็นคุณหญิง.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
All of you should be commended for your courage, and from what I hear, especially you representative Binks.พวกท่านทั้งหมดสมควร จะได้รับการยกย่องในความกล้าหาญ และจากที่ข้าได้ยินมา โดยเฉพาะเจ้า ผู้แทนบิงส์ Bombad Jedi (2008)
Except sing your praises and talk about my husband.ยกเว้นการยกย่องเจ้า และพูดเกี่ยวกับสามีของข้า The Other Boleyn Girl (2008)
I'm talking about the kind of city that idolizes a masked vigilante.ฉันพูดถึงเมืองที่ยกย่องศาลเตี้ยใส่หน้ากาก The Dark Knight (2008)
The man who honours his teacher, honours himself.คนที่ให้ความยกย่องอาจารย์ตัวเอง เท่ากับยกย่องตนเองด้วย The Forbidden Kingdom (2008)
And earned wide respect and praise from his peopleและเป็นที่เคารพและยกย่องจากทหารของเขา Three Kingdoms (2008)
No, no, no, priviledged from time to time.ไม่ ไม่ ไม่ มันเป็นเรื่องน่ายกย่อง Pathology (2008)
Not to praise him,ไม่ได้มาเพื่อยกย่อง The Art of the Deal (2008)
I appreciate it.ฉันยกย่องเขา Chapter Eight 'Into Asylum' (2009)
(CROWD applauding)ยกย่องนับถือ Fighting (2009)
I've been promoted and decorated every place I served.ผมได้รับการยกย่องและชื่นชม จากทุกที่ที่ผมไป Duplicity (2009)
That's a trait to be admired, not mocked, man-whore.คุณสมบัติอันน่ายกย่องเลยละ อย่าเลียนแบบ ไอ้เสือผู้หญิง The Ugly Truth (2009)
I appreciate she's a woman and she's afraid of an escape.ผมยกย่องที่เธอเป็นผู้หญิง กลัวจะทำนักโทษหลุดไป Public Enemies (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ยกย่อง[v.] (yokyǿng) EN: praise ; look up to ; admire ; laud ; eulogize ; acclaim ; hold in esteem   FR: complimenter ; faire l'éloge ; admirer ; respecter
ยกย่องชมเชย[v.] (yokyǿng-chomchoēi) EN: praise   
ยกย่องตัว[v.] (yokyǿng tūa) EN: pose   
ยกย่องนับถือ[v.] (yokyǿng-naptheū) EN: praise   
ยกย่องสรรเสริญ[v.] (yokyǿng-sansoēn) EN: praise   

English-Thai: Longdo Dictionary
golden calf(n ) สิ่งที่ได้รับการยกย่องหรือสักการะ ทั้งๆที่ไม่สมควรได้รับการยกย่อง

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
admire[VT] นับถือ, See also: ยกย่อง, สรรเสริญ, ชื่นชม, เลื่อมใส, Syn. regard, praise, respect
applaud[VT] ยกย่องนับถือ, Syn. praise, approve
applaud[VI] ยกย่องนับถือ, Syn. praise, approve
appreciate[VT] ยกย่อง, See also: ชื่นชม, Syn. value, esteem, cherish, Ant. despise, disdain
build up[PHRV] ยกย่อง (มักเกินจริง), See also: ชมเชย
celebrate[VT] สรรเสริญ, See also: ยกย่อง, Syn. praise
commend for[PHRV] ชมเชยในเรื่อง, See also: ยกย่องในเรื่อง, Syn. recommend for
commend to[PHRV] ยกย่องกับ, See also: ชื่นชม...กับ, สรรเสริญ...กับ
crack up[PHRV] ยกย่องเกินไป, Syn. cry up
credit for[PHRV] ยกย่องในเรื่อง, See also: เชื่อใจในเรื่อง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
apotheosis(อะพอธธีโอ'ซิส) n., (pl. -ses) การนับถือให้เป็นพระเจ้า, การยกย่องว่าดีเลิศ, อุดมคติที่ได้รับการยกย่องบูชา
apotheosise(อะพอธ'ธีโอไซซ) vt. ยกย่องบูชาให้เป็นเจ้า
babu(บา'บู) n. คำทักทายยกย่อง (คุณ,คุณนาย,ท่าน) ของชาวฮินดู,สุภาพบุรุษชาวฮินดู,ชาวอินเดียที่รู้จักภาษาเล็กน้อย, Syn. baboo,Sir,Mr.
belaud(บิลอด') {belauded,belauding,belauds} vt. ชมเชยอย่างสูง,ยกย่อง
bouquet(โบเค') n. พวงดอกไม้,ช่อดอกไม้,กลิ่นหอมของเหล้า,การยกย่อง,คำสรรเสริญ -
canonise(แคน'นะไนซ) {canonized,canonised,canonizeingcanonising,canonizes,canonises} vt. ประกาศให้เป็นนักบุญ (saint) ,ยกย่องว่าประเสริฐ,ถือว่าศักดิ์สิทธิ์,ถือว่าถูกต้องแท้จริง,จัดอยู่ในบทหนังสือฉบับแท้ของพระคัมภีร์ไบเบิล., See also: canonisation n. ดูcanoniz
canonize(แคน'นะไนซ) {canonized,canonised,canonizeingcanonising,canonizes,canonises} vt. ประกาศให้เป็นนักบุญ (saint) ,ยกย่องว่าประเสริฐ,ถือว่าศักดิ์สิทธิ์,ถือว่าถูกต้องแท้จริง,จัดอยู่ในบทหนังสือฉบับแท้ของพระคัมภีร์ไบเบิล., See also: canonisation n. ดูcanoniz
celebrate(เซล'ละเบรท) {celebrated,celebrating,celebrates} v. ฉลอง,ประกอบพิธี,เฉลิม,ประกาศ,สรรเสริญ,ยกย่อง,ทำพิธี,จัดงานเลี้ยงฉลอง, See also: celebrative adj. ดูcelebrate celebrator n. ดูcelebrate -Conf. celibate
commend(คะเมนดฺ') {commended,commending,commends} vt. มอบ,แนะนำ,ให้ความไว้วางใจ,ฝากฝัง,สรรเสริญ,ยกย่อง, See also: commendable adj. ดูcommend commendableness n. ดูcommend
commendation(คอมมันเด'เชิน) n. การมอบ,การแนะนำ,การสรรเสริญ,การยกย่อง,สิ่งที่สรรเสริญ,การฝากฝัง, Syn. approbation

English-Thai: Nontri Dictionary
admirable(adj) น่าชมเชย,น่าเลื่อมใส,น่ายกย่องสรรเสริญ
admiration(n) การชมเชย,การยกย่องสรรเสริญ,ความยินดี,ความศรัทธา
admire(vt) ชมเชย,เลื่อมใส,ยกย่องสรรเสริญ,นิยม,นับถือ
adulate(vt) ยกย่องสรรเสริญ,ประจบสอพลอ
adulation(n) การยกย่องสรรเสริญ,การประจบสอพลอ
appreciate(vt) เห็นคุณค่า,เล็งเห็น,ยกย่อง,ชมเชย,สำนึกบุญคุณ,ซาบซึ้ง
appreciation(n) การเห็นคุณค่า,การยกย่อง,การชมเชย,การสำนึกบุญคุณ
canonize(vt) ยกย่องเป็นนักบุญ,แต่งตั้งให้เป็นนักบุญ
celebrate(vt) ประกอบพิธี,เฉลิมฉลอง,สมโภช,สรรเสริญ,ยกย่อง
commend(vt) ยกย่อง,สรรเสริญ,ชมเชย

German-Thai: Longdo Dictionary
verehren(vt) |verehrte, hat verehrt| ยกย่องบูชา, ให้เกียรติ เช่น Man hat ihn als besten Professor verehrt. ผู้คนยกย่องเขาให้เป็นศาสตราจารย์ที่ดีที่สุด

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top