Search result for

ยกกำลัง

(28 entries)
(0.0147 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ยกกำลัง-, *ยกกำลัง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ยกกำลัง[V] square, See also: multiply [a number] by itself, raise a number to the power of another number, Example: สองยกกำลังสองเป็นสี่, Thai definition: การคูณเลข
ยกกำลัง[V] mobilize, See also: assemble, prepare, gather, raise an army, Syn. รวมพล, Example: มีทหารพม่ายกกำลังมา 3 กองพลเพื่อโจมตีชนกลุ่มน้อย

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
We must summon reinforcements.เราต้องเรียกกำลังเสริม Destroy Malevolence (2008)
Just heard on the scanner, some kind of police standoff at Empire University.ได้ยินจาก วิทยุสื่อสาร มีตำรวจ \ ยกกำลังไปล้อมที่ มหาวิทยาลัย Empire Superhero Movie (2008)
You've just been requisitioned for backup; I'II explain on the way;คุณเพิ่ง เรียกกำลังเสริม ผมจะอธิบายระหว่างทาง Changeling (2008)
How can we split our forces?เราจะแยกกำลังกันยังไง ? Three Kingdoms (2008)
Energy doesn't go mass times velocity light square in this dimension.คุณใช้พลังงานเท่ากับมวล คูณด้วยความเร็วแสง ยกกำลังสองในมิตินี้ Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
We have nine minutes until the next secret service roll call.เรามีเวลา 9 นาที จนกว่า หน่วยลับจะเรียกกำลังมาอีก Day 7: 7:00 p.m.-8:00 p.m. (2009)
I know there's no time to bring in more TAC support, so give me something else.ผมรู้ว่าคงไม่มีเวลาเรียกกำลังเสริม ช่วยหาวิธีอื่นได้ไหม? Day 7: 12:00 a.m.-1:00 a.m. (2009)
Will you at least call for backup?งั้นคุณช่วยเรียกกำลังเสริมซักหน่อยได้มั้ย? The No-Brainer (2009)
If I call for help,ถ้าฉันเรียกกำลังเสริม The No-Brainer (2009)
I gotta call the sheriff.ฉันต้องโทรเรียกกำลังเสริม Na Triobloidi (2009)
Let's get some backup.ไปเรียกกำลังเสริมมาจะดีกว่า Fix (2009)
We've got a Separatist ship incoming.ยานของพวกแบ่งแยกกำลังมุ่งหน้ามาครับ Defenders of Peace (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ยกกำลัง[n.] (yok kamlang) EN: power   FR: puissance [f]
ยกกำลัง[v.] (yok kamlang) EN: square ; multiply by itself ; raise a number to the power of another number   FR: élever à la puissance

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cube[VT] ยกกำลังสาม
square[VT] ยกกำลังสอง, Syn. double

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
^<คำแปล> hat หมายถึง สัญลักษณ์ที่มีลักษณะคล้ายหมวก (^) ในภาษาไทยเราก็เรียกเครื่องหมายนี้ว่า "หมวก" ใช้แทน แป้นควบคุม (Control Key) เช่น กดแป้นควบคุมและแป้น K จะใช้ย่อ ๆ ว่า กด ^K ในภาษาเบสิกใช้หมายถึงการยกกำลัง เช่น 5^3 มีความหมายว่า 5 ยกกำลัง 3 ดู caret ประกอบ^ (สัญลักษณ์) <เครื่องหมาย>caretหมายถึง สัญลักษณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อกดแป้น Shift+6 (^) สัญลักษณ์นี้ใช้ในการเขียนโปรแกรมของบางภาษา โดยจะแทนคำสั่งเฉพาะบางคำสั่ง มีความหมายแตกต่างกันไป เช่น ^ ในภาษาปาสกาล (Pascal) ใช้แทนตัวชี้ (pointer) , ^ ใน ภาษาซี (C) ใช้แทนตัวดำเนินการ exclusive OR, ^ ใน ภาษาเบสิก (BASIC) ใช้แทนการยกกำลัง เป็นต้น
caret^ (สัญลักษณ์) <เครื่องหมาย>หมายถึง สัญลักษณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อกดแป้น Shift+6 (^) สัญลักษณ์นี้ใช้ในการเขียนโปรแกรมของบางภาษา โดยจะแทนคำสั่งเฉพาะบางคำสั่ง มีความหมายแตกต่างกันไป เช่น ^ ในภาษาปาสกาล (Pascal) ใช้แทนตัวชี้ (pointer) , ^ ใน ภาษาซี (C) ใช้แทนตัวดำเนินการ exclusive OR, ^ ใน ภาษาเบสิก (BASIC) ใช้แทนการยกกำลัง เป็นต้น
cube(คิวบฺ) n. ลูกบาศก์,ปริมาณที่ยกกำลัง3 (เช่น125=5x3) ,ลูกเต๋า,หลอดแฟล็ตช์รูปสี่เหลี่ยม vt. ทำให้เป็นลูกบาศก์,ยกกำลัง 3
cube rootn. ฐานของค่ายกกำลัง3 (เช่น4เป็นcube-rootของ 64)
gigahertz(กิกะเฮิร์ทซ์) เป็นหน่วยวัดการทำงาน เท่ากับหนึ่งพันล้านรอบต่อวินาที (10 ยกกำลัง 9)
square(สแควร์) n. สี่เหลี่ยมจัตุรัส,พื้นที่รูปสี่เหลี่ยม,ลานกว้าง,สนามกว้าง,สี่แยก,ไม้ฉาก,ตารางหมากรุก,จำนวนยกกำลังสอง,ผู้ที่ไม่สนใจไยดี vt. ทำให้เป็นรูปสี่เหลี่ยม,ทำให้เป็นมุมฉาก,ยกกำลังสอง,คูณด้วยตัวเอง,ทำให้เสมอกัน,ปรับระดับ,ทำให้ตรง,ควบคุม,ให้สินบน,งบดุล,บัญชี,ทำตาราง
to(ทู) prep. ไปถึง,ถึง,ไปยัง,ไปสู่,ไปทาง,ไปถึง,มีความโน้มน้าว,จนถึง,จนกระทั่งถึง,บรรลุถึง,เข้ากับ,สนองตอบกัน,ตรงกัน,ให้,เพื่อ,เพื่อจะ,ในอันที่จะ,ตาม,ติดตาม, (คณิตศาสตร์) ยกกำลังถึง,ฟื้น,ฟื้นคืน,เฉพาะให้,เพราะ adv. ไปยัง,ไปถึง,ไปสู่,ฟื้น,ฟื้นคืน

English-Thai: Nontri Dictionary
cube(vt) ยกกำลังสาม,ทำให้เป็นลูกบาศก์
square(vt) ทำให้เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัส,ยกกำลังสอง,แก้เผ็ด,จัดการกับ

German-Thai: Longdo Dictionary
Potenzzahl(n) |die, pl. Potenzzahlen| เลขยกกำลัง, See also: A. Die Wurzelzahl

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top