Search result for

มโหฬาร

(38 entries)
(0.0224 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -มโหฬาร-, *มโหฬาร*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มโหฬาร[ADV] grandly, See also: greatly, elegantly, Syn. ใหญ่โต, โอฬาร, Example: จีนจัดเอเชี่ยนเกมส์ได้อย่างมโหฬารตระการตาผู้ชมทั่วโลก, Thai definition: อย่างยิ่งใหญ่ตระการตา
มโหฬาร[ADJ] vast, See also: grand, spacious, magnificent, enormous, gigantic, great, huge, immense, Syn. ใหญ่โต, โอ่โถง, มหึมา, โอฬาร, Example: คนรวยบางคนมีความทุกข์ในคฤหาสน์อันมโหฬารของเขา, Thai definition: ที่มีความยิ่งใหญโอ่โถง, ที่กว้างใหญ่ไพศาล
มโหฬาร[V] be huge, See also: be vast, be spacious, be magnificent, be enormous, be gigantic, be great, be huge, be imme, Syn. ใหญ่โต, โอ่โถง, มหึมา, โอฬาร, Example: หอประชุมใหม่มโหฬารน่าดูน่าชมมาก, Thai definition: มีความยิ่งใหญโอ่โถง, กว้างใหญ่ไพศาล

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
มโหฬาร(-ลาน) ว. ยิ่งใหญ่, กว้างใหญ่, เช่น ใหญ่โตมโหฬาร.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
A gigantic pile of money.แต่เป็นเงินที่เยอะมโหฬาร Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
There are in the trees, that is very distinctive it has massive roots twisting around a big dark colour...มันอยู่ที่ต้นไม้ ซึ่งมีลักษณะเฉพาะ มันมีรากที่ใหญ่โตมโหฬาร บิดเป็นเกลียวสีเข้มๆ The Secret of Moonacre (2008)
Another example of massive deforestation is the eucalyptus.อีกตัวอย่างของการทำลายป่า อย่างมโหฬารคือ ต้นยูคาลิปตัส Home (2009)
- it's gigantic.มันมหึมามโหฬาร 2012 (2009)
We're just some regular old folks who are beginning to think this is a big, fat waste of our time.เราแค่ขาประจำ ที่เริ่มรู้สึกว่าเราจะเสียเวลาไปเปล่าๆครั้งมโหฬารเลยล่ะ Ben 10: Alien Swarm (2009)
It means we're at least one step behind something disturbingly huge.แปลว่าเราไล่ตามแกะรอยอะไรบางอย่าง ที่มันมโหฬารมาก Ben 10: Alien Swarm (2009)
There is even a rumor that half of Jeju Island is the company's, that this company is a huge construction conglomerate.มีข่าวลือว่า ครึ่งหนึ่งของเกาะเจจูเป็นของบริษัทเขา นั้นหมายถึงบริษัทนี้มีกลุ่มบริษัทในเครือ การก่อสร้างที่ใหญ่โตมโหฬาร 304 00: 27: Episode #1.1 (2009)
DAD, YOU HAVE A GIANT HOUSE. I WON'T BE ANY TROUBLE.พ่อคะ บ้านพ่อใหญ่โตมโหฬาร หนูไม่เป็นปัญหาหรอกค่ะ Valley Girls (2009)
They're practically untouched, while America suffers the greatest number of causalities per capita of any country in the world.พวกเขายังไม่ถูกสำรวจ ในทางปฏิบัติ ขณะที่ฝั่งอเมริกากับทุกข์ร้อน ตัวเลขที่่มโหฬารที่สุด ของสาเหตุนี้เฉลี่ยต่อหัว ในทุกๆ ประเทศในโลก Gimme Some Truth (2009)
Even with all the stock-Market gyrations,ถึงจะเทียบกับการที่หุ้นขึ้นอย่างมโหฬาร Smoke and Steel (2010)
Oh, my God, am I that undesirable?ไม่ คุณดูดีออก ดูดีอย่างมโหฬาร คุณว่าฉันอ้วนหรอ If... (2010)
This is a giant misunderstanding.นี่คือ การเข้าใจผิดครั้งมโหฬาร Chuck Versus the Honeymooners (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
มโหฬาร[adj.] (mahōlān) EN: vast ; grand ; spacious ; magnificent ; enormous ; gigantic ; great ; huge ; immense ; grand ; on a grand scale ; solemn   FR: gigantesque ; colossal ; démesuré ; énorme ; immense ; grandiose ; monstre ; incommensurable ; cyclopéen (litt.) ; spectaculaire ; solennel
มโหฬาร[adv.] (mahōlān) EN: grandly ; greatly ; elegantly ; ceremoniously   FR: solennellement ; cérémonieusement

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
gargantuan[ADJ] มโหฬาร, See also: มหึมา, ใหญ่โต, Syn. enormous, huge, immense, Ant. tiny, small
immense[ADJ] มโหฬาร, See also: กว้างใหญ่, ใหญ่โต, มหึมา, มากมาย, Syn. colossal, enormous, gigantic
royal[ADJ] ใหญ่โต, See also: มโหฬาร, Syn. grand, magnificent
stupendous[ADJ] ใหญ่โต, See also: มโหฬาร, มหาศาล, มหึมา, Syn. large, immense, great
vast[ADJ] ใหญ่โต, See also: มโหฬาร, กว้างใหญ่, Syn. big, boundless, enormous, huge, Ant. little, small, tiny

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
immense(อิเมนซฺ') adj. ใหญ่มาก,มหึมา,มโหฬาร,มากมาย,กว้างขวาง,ไม่มีขอบเขต,เหลือคณานับ,ดีมาก,เลิศ,ยอดเยี่ยม., See also: immensely adv. immenseness n., Syn. huge,vast ###A. small,little
immensity(อิเมน'ซิที) n. ความกว้างขวาง,ความใหญ่โต,ความมโหฬาร,ความไม่มีขอบเขต, Syn. hugeness
monster(มอน'สเทอะ) n. อสุรกาย,สัตว์ประหลาด,สัตว์ประหลาดในนิยาย,สัตว์ที่น่าเกลียดน่ากลัว,สัตว์หรือพืชที่มีรูปร่างผิดธรรมชาติมาก,ผู้ทำความทารุณโหดร้ายเป็นที่น่ากลัว. adj. ใหญ่โตมาก,มโหฬาร., Syn. monstrosity
prodigy(พรอด'ดิจี) n. อัจฉริยบุคคล,ผู้มีความสามารถพิเศษ,สิ่งมหัศจรรย์,สิ่งแปลกประหลาด,สิ่งผิดปกติ,สิ่งที่ใหญ่โตมโหฬาร,สิ่งที่เป็นลาง, Syn. marvel
royal(รอย'เอิล) adj. เกี่ยวกับ (กษัตริย์,ราชินี,ราชนิกูล,ราชสำนัก) ,ราช,หลวง,ใหญ่,มโหฬาร,เกี่ยวกับเจ้า,ดีเลิศ,เยี่ยม,ชั้นหนึ่ง,ในเรือของเสาเอก, See also: royally adv., Syn. regal,kingly,imperial,majestic
voluminous(วะลิว'มิเนิส) adj. มากมาย,มโหฬาร,เล่นตัว,เรื่องยาว,พูดเสียยืดยาว,พันหลายรอบ, See also: voluminousness n., Syn. prolific,abundant,lavish ###A. deficient

English-Thai: Nontri Dictionary
enormous(adj) ใหญ่โต,มโหฬาร,มหึมา,ร้ายกาจ,เลวร้าย,ชั่วร้าย
gigantic(adj) ใหญ่โต,เหมือนยักษ์,กำยำ,มหึมา,มโหฬาร
immense(adj) มหึมา,ใหญ่โตมโหฬาร,กว้างขวาง,ยอดเยี่ยม,ดีเลิศ
immensity(n) ความมหึมา,ความใหญ่โตมโหฬาร,ความกว้างขวาง
prodigious(adj) มหัศจรรย์,มโหฬาร,ใหญ่โต,มหันต์,มหาศาล
royally(adv) อย่างเจ้า,อย่างกษัตริย์,อย่างมโหฬาร,อย่างดีเลิศ
sumptuous(adj) มากมาย,มโหฬาร,หรูหรา,โอ่อ่า,ฟุ่มเฟือย
voluminous(adj) ใหญ่โต,มโหฬาร,มากมาย,ยืดยาว

German-Thai: Longdo Dictionary
riesig(adj) ใหญ่โต มโหฬาร

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top