Search result for

มุ่ง

(85 entries)
(0.0192 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -มุ่ง-, *มุ่ง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มุ่งมาด[V] be determined, See also: aim at, intend, expect, look forward to, desire, hope for, Syn. คาดหมาย, ตั้งใจ, หมายมั่น, ประสงค์, หวัง, มุ่งมาดปรารถนา, Example: หล่อนมุ่งมาดที่จะเข้าทำงานในธนาคารแห่งนี้, Thai definition: คาดหมายไว้
มุ่งมั่น[V] be engrossed in, See also: immerse oneself, be absorbed in, be concentrated in, be up to the eyes in, work hard, Syn. คร่ำเคร่ง, ตั้งใจ, Example: ทีมฟุตบอลไทยมุ่งมั่นที่จะคว้าแชมป์ปีนี้ให้ได้, Thai definition: ตั้งใจทำอย่างจริงจัง
มุ่งร้าย[V] bear ill will, See also: intend to do harm, have bad intention, bear malice toward somebody, Syn. ปองร้าย, ประสงค์ร้าย, คิดร้าย, มุ่งร้ายหมายขวัญ, Ant. หวังดี, มุ่งดี, ประสงค์ดี, Example: มีคนมุ่งร้ายคอยใส่ความเขาอยู่เสมอ, Thai definition: มุ่งจะทำร้าย
มุ่งหน้า[V] head for, See also: head towards, move towards, go forward, be bound for, march ahead, Example: คนหิวข้าวจะไม่เดินไปแถวๆ ห้องนอนหรือห้องน้ำ แต่จะมุ่งหน้าเดินตรงไปที่ห้องครัว, Thai definition: มุ่งไปยังทิศทางข้างหน้า
มุ่งหน้า[V] aim, See also: intend, mean, attempt, endeavour, strive, try, Example: เฮสเสคือนักแสวงหาปัญญาที่ปฏิเสธครูปฏิเสธคำสอน แต่มุ่งหน้าศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองจนประสบความสำเร็จในที่สุด, Thai definition: มุ่งมั่นทำในสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
มุ่งหมาย[V] aim at, See also: intend, mean, desire, endeavour, set one's sights on, Syn. มุ่ง, ตั้งใจ, ปรารถนา, วางเป้าหมาย, หมายมุ่ง, Example: คู่แข่งมุ่งหมายจะทำลายภาพบริษัทเราอย่างไม่ต้องสงสัย, Thai definition: ตั้งใจกำหนดหรือปรารถนาสิ่งใดให้เป็นไปตามประสงค์
มุ่งหมาย[V] intend, See also: aim, mean, propose, object to, Syn. ตั้งใจ, ปรารถนา, ปอง, Example: การปฏิบัติราชการในปัจจุบันนี้มุ่งหมายเอาประสิทธิภาพ ปริมาณงานและความรวดเร็วเป็นสำคัญ
มุ่งหวัง[V] expect, See also: anticipate, hope for, Syn. มุ่งหมาย, คาดหวัง, หวัง, หมายมั่น, หมายมุ่ง, Example: พ่อแม่ต่างก็มุ่งหวังให้ลูกเรียนสูงที่สุดเท่าที่โอกาสจะอำนวย, Thai definition: ประสงค์ที่จะได้
มุ่งเน้น[V] emphasize, See also: aim at, focus on, Syn. เน้น, Ant. มองข้าม, Example: วิธีการสอนแบบนี้ มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้รู้จักคิดและแสดงความคิดเห็นมากกว่าเป็นผู้ฟัง, Thai definition: ให้ความสนใจกับสิ่งนั้นเป็นพิเศษ
มุ่งเสนอ[V] bring up, See also: introduce, present, show, display, suggest, put on, exhibit, demonstrate, Syn. เสนอ, นำเสนอ, Example: เขาใส่ใจต่อเรื่องนี้ค่อนข้างสูงน่าเสียดายอยู่นิดตรงสาระที่เขามุ่งเสนอออกจะพร่าเลือนไป

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
มุ่งก. ตั้งใจ เช่น มุ่งทำความดี, ตั้งหน้า เช่น มุ่งศึกษาหาความรู้, ในบทกลอนใช้ว่า ม่ง ก็มี.
มุ้งน. ผ้าหรือสิ่งอื่นที่ทำขึ้นสำหรับกางกันยุงหรือป้องกันยุง, ลักษณนามว่า หลัง.
มุ้งกระต่ายดู ซุ้มกระต่าย.
มุ้งกระโจมน. มุ้งที่มีรูปร่างอย่างจอมแห ใช้แขวนจากเพดาน ให้ชายด้านล่างคลุมเตียงหรือที่นอนจนถึงพื้นโดยรอบ.
มุ้งประทุนน. มุ้งรูปโค้งคล้ายประทุน มีโครงเป็นลวดเหล็ก หุบเก็บและกางได้.
มุ่งมั่น .ตั้งใจอย่างแน่วแน่ เช่น เขามุ่งมั่นในการทำความดี.
มุ่งมาดก. ปรารถนา, มักใช้เข้าคู่กันเป็น มุ่งมาดปรารถนา.
มุ่งร้ายหมายขวัญก. คิดปองร้าย.
มุ้งลวดน. มุ้งที่ทำด้วยตาข่ายลวดตาละเอียด, โดยอนุโลมเรียกห้องที่ใช้ตาข่ายลวดตาละเอียดกรุประตู หน้าต่าง และช่องลมเพื่อกันยุงหรือแมลง ว่า ห้องมุ้งลวด.
มุ้งสายบัวน. ห้องขังผู้ต้องหา.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
He's headed home. intercept him.เค้ามุ่งหน้ากลับบ้าน ต้องขัดขวางเค้า Pret-a-Poor-J (2008)
Here. I do have to admire her determinationฉันนับถือความมุ่งมั่นของเธอจริง ๆ There Might be Blood (2008)
Just picked her up on radar.ยานที่มุ่งหน้ามาหาเราได้แล้วครับ Dead Space: Downfall (2008)
We're going to head there now.เราจะมุ่งหน้าไปที่นั่น Dead Space: Downfall (2008)
- We need to focus on the medicine.เราต้องมุ่งไปที่ยา Birthmarks (2008)
We'd get caught up in the novelty and the hostility and the forbidden forbidden-nessness.เราจะรู้สึกว่าความหมายเปลี่ยนไป และกลายเป็นความมุ่งร้ายต่อกัน และสิ่งต้องห้ามและไม่ต้องห้าม The Itch (2008)
And then we'd realize that the flirty hostility is just hostility and his inability to open up is no longer exciting, it's just frustrating.และเราก็ตระหนักได้ว่า การเกี้ยวพาราสี เป็นแค่การมุ่งร้าย และความไร้ความสามารถของเขา ก็จะเปิดเผย The Itch (2008)
Maybe novelty and hostility and forbidden-ness doesn't have to end bad.อาจเป็นความหมายที่เปลี่ยนไป ความมุ่งร้ายและการต้องห้าม ไม่ได้มีตอนจบที่แย่ The Itch (2008)
He's now heading home completely undiagnosed.เขากำลังมุ่งหน้ากลับบ้าน ไม่มีการวินิจฉัยที่สมบูรณ์ The Itch (2008)
{\pos(194,215)}or she started to realize that her evolutionary purpose is to arouse men,เธอก็เริ่มเข้าใจว่าจุดมุ่งหมายของวิวัฒนาการของเธอคือการยั่วผู้ชาย Dying Changes Everything (2008)
for now we concentrate on our exams and do our best. Okay?ยังไง จากนี้เราก็จะมุ่งมั่นกับการสอบของพวกเราเนอะ พยายามให้เต็มที่ Akai ito (2008)
The Separatist fleet commanded by General Grievous is headed your way.กองยานของฝ่ายแบ่งแยก ซึ่งนำโดยนายพลกรีวัส กำลังมุ่งหน้าไปทางเจ้า Downfall of a Droid (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
มุ่ง[v.] (mung) EN: be bound for ; intend ; aim at ; advance towards ; go to ; target   FR: viser ; se focaliser sur ; se diriger vers ; tendre vers ; se destiner à
มุ้ง[n.] (mung) EN: mosquito net   FR: moustiquaire [f]
มุ่งมั่น[v.] (mungman) EN: be engrossed in ; immerse oneself ; be absorbed in ; be concentrated in ; be up to the eyes in ; work hard   FR: s'entêter ; s'obstiner
มุ้งลวด[n. exp.] (mung lūat) EN: mosquito wire screen   FR: moustiquaire métallique [f]
มุ่งหน้า[v.] (mungnā) EN: head for ; head towards ; move towards ; go forward ; be bound for ; march ahead   FR: se diriger vers
มุ่งหน้า[v.] (mungnā) EN: aim ; intend ; mean ; attempt ; endeavour ; strive ; try   
มุ่งหมาย[v.] (mungmāi) EN: aim at ; intend ; mean ; desire ; endeavour ; set one's sights on   FR: viser ; ambitionner
มุ่งหวัง[v.] (mungwang) EN: expect ; anticipate ; hope for   FR: escompter ; compter sur

English-Thai: Longdo Dictionary
willful(adj) มุ่งมั่น, อย่างตั้งใจ เช่น For example, if your neighbor builds an ugly new fence and you intentionally run it down with your truck, that's a willful tort., I want you to understand that what I hate is willful ignorance.
zero in on(verb phrase) เน้นที่, มุ่งประเด็นไปที่ เช่น Scientists zero in on pancreatic cancer genes., S. focus on,
RWY(abbrev) อักษรย่อของ runway ทางวิ่งของเครื่องบิน โดยทั่วไปแล้วจะมีตัวเลข 2 หลักแสดงต่อทางด้านหลังเพื่อแสดงทิศที่มุ่งไป, R. TWY
homoeopathy(n) การบำบัดแบบโฮมีโอพาธีมีแนวคิดหรือปรัชญาพื้นฐานในการทำความเข้าใจร่างกายมนุษย์ที่แตกต่างจากระบบการแพทย์แผนปัจจุบันโดยสิ้นเชิง การมองร่างกายและจิตใจของ ผู้ป่วยจะไม่ได้มองเป็นอวัยวะที่แยกส่วนออกจากกัน แต่จะมองร่างกายและจิตใจของผู้ป่วยเป็นภาพรวมเดียวกัน ดังนั้นก่อนที่จะบำบัดผู้ป่วยจะต้องมีการสัมภาษณ์และคุยกับผู้ป่วยในเรื่องของลักษณะทั่วไป บุคลิกภาพ ประวัติทางการแพทย์ของครอบครัว อารมณ์ ความรู้สึกส่วนบุคคลต่อสิ่งแวดล้อม อาหาร อากาศ ฯลฯ รวมทั้งอาการของโรคด้วย นักบำบัด (practitioner) จะต้องนำคำตอบทั้งหมดมาประมวลและสรุปเป็นภาพรวมโดยเรียกว่า “ภาพของอาการ” (symtom picture)ดังนั้นการประเมินประสิทธิภาพของการบำบัดจึงไม่ควรใช้กรอบและแนวคิดของระบบการแพทย์แผนปัจจุบันประเมินแต่เพียงอย่างเดียว ควรมีการศึกษาและทำความเข้าใจแนวคิดพื้นฐานของการบำบัดแบบโฮมีโอพาธีด้วย โดยสรุปแล้วการบำบัดแบบโฮมีโอพาธีจัดเป็นศาสตร์การรักษาสุขภาพแบบองค์รวมที่เน้นเรื่องการปรับสมดุลสารชีวเคมีและพลังไหลเวียนภายในร่างกาย การให้ยาเป็นไปเพียงเพื่อกระตุ้นให้ร่างกายเกิดการปรับสมดุลด้วยกลไกตามธรรมชาติของร่างกายเอง ไม่ได้มุ่งหมายให้ยาไปขจัดหรือทำลายกลไกของร่างกายหรือสารที่ก่อให้เกิดอาการป่วย รวมทั้งไม่ได้มุ่งหมายที่จะขจัดสิ่งมีชีวิตใด ๆ ออกจากร่างกายด้วย

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
aim[VT] ตั้งเป้า, See also: มุ่งเป้า
advance towards[PHRV] มุ่งหน้าสู่, See also: มุ่งสู่
aim at[PHRV] มุ่งหมายเพื่อ, See also: มุ่งไปยัง, มุ่งมั่นเพื่อ, Syn. drive at, drive for
aim for[PHRV] พยายามเพื่อ, See also: มุ่งมั่นเพื่อ
baleful[ADJ] มุ่งร้ายหรือร้ายกาจ, See also: ทำให้เกิดอันตราย, Syn. baleful, baneful, harmful
battle[VI] ดิ้นรนต่อสู้, See also: มุ่งมั่นฝ่าฟัน, Syn. strive
bear[VI] มุ่งหน้าไปทางใดทางหนึ่ง, See also: บ่ายหน้า, Syn. veer, turn
bound[VI] มุ่งหน้า, See also: มุ่ง, ตรงไปยัง
be at[PHRV] มุ่งหมายที่จะ, See also: ตั้งเป้าเพื่อ, มุ่งมั่นที่จะ, Syn. drive at, get at
be out for[PHRV] มุ่งมั่นเพื่อ, See also: พยายามเพื่อ, Syn. go out

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aim(เอม) vt.,vi.,n. เล็ง, เข้าหา, มุ่งหมาย, จุดประสงค์, ความมุ่งหมาย, การเล็งเป้า. -aimer n. -aimful adj -aimless adj. -aimlessness n., Syn. mark, goal, aspiration)
anticipate(แอนทิส' ซะเพท) vt. คาด, มุ่งหวัง, ทำนาย, ลงมือกระทำการก่อน, ตัดบท, ใช้สอยล่วงหน้า, บังเกิดล่วงหน้า. -anticipator n.,
baleful(เบล'ฟูล) adj. มุ่งร้าย,ร้ายกาจ,ชั่วร้าย, Syn. evil,sinister ###A. good
belligerent(บะลิจ'เจอเรินทฺ) adj. ชอบสงคราม,ทำสงคราม,มุ่งร้าย,ก่อสงคราม n. ภาวะสงคราม,ฝ่ายที่เข้าทำสงคราม, Syn. pugnacious ###A. pacific
black(แบลค) {blacked,blacking,blacks} adj. ด่า,สีดำ,สวมเสื้อสีดำ,เกี่ยวกับนิโกร,เปื้อน,ผิวดำ,มุ่งร้าย,เป็นอันตราย,แห้งแล้ง,มลทิน,ด่างพร้อย,มืดมน,นิโกร,อารมณ์เสีย,ไม่ใส่ครีม (กาแฟ) n. คนผิวดำ,จุดดำ,เครื่องดำ,เครื่องไว้ทุกข์,ตาฟกช้ำ,สารสีดำ,ม้าดำ,เสื้อสีดำ vt. ท
bone(โบน) {boned,boning,bones} n. กระดูก vt. เอากระดูกออก vi. มุ่งเรียนอย่างหนัก -Phr. (bone of connection เรื่องที่ทะเลาะกัน)
contemplate(คอน'เทมเพลท) v. ใคร่ครวญ,ไตร่ตรอง,มุ่งหมาย,เข้าญาน, See also: contemplator n.
contemplation(คอนเทมเพล'เชิน) n. การใคร่ครวญ,การไตร่ตรอง,การพิจารณาอย่างระมัดระวัง,เจตนา,ความมุ่งหมาย,การอธิษฐาน,การเข้าญาน, Syn. thought
design(ดิไซนฺ') v. ออกแบบ,วางแผน,มุ่งหมาย,คิด,กำหนด,ประสงค์., See also: designed adj. n. แบบ,
despiteful(ดิสไพทฺ'ฟูล) adj. มุ่งร้าย,อาฆาตแค้น, See also: despitefulness n.

English-Thai: Nontri Dictionary
aim(n) การเล็ง,จุดประสงค์,จุดมุ่งหมาย
aim(vi) เล็ง,เพ่ง,มุ่งหมาย
anticipate(vt) คาดหมาย,มุ่งหวัง,ชิงทำ,ทำล่วงหน้า
anticipation(n) ความคาดหมาย,ความมุ่งหวัง,การทำล่วงหน้า
design(vt) ออกแบบ,คิด,กำหนด,เตรียมแผนการ,มุ่งหมาย,เจตนา
despiteful(adj) ซึ่งพยาบาท,ซึ่งอาฆาต,ซึ่งมุ่งร้าย
destination(n) จุดหมายปลายทาง,จุดมุ่งหมาย,เป้าหมาย
direct(vt) มุ่ง,นำ,ชี้ทาง,ชี้แนว,เพ่งเล็ง,บัญชา,สั่ง,ควบคุม,บ่าย
earnestness(n) ความเอาจริงเอาจัง,ความจริงจัง,ความตั้งใจจริง,ความมุ่งมั่น
head(vi) มุ่งหน้าไปทาง,บ่ายหน้าไปยัง,ออกเดินทาง

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
revolve aroundมุ่งไปที่, focus on

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
向かう[むかう, mukau] (vt) มุ่งไป
目指す[めざす, mezasu] (vt) มุ่งไป

German-Thai: Longdo Dictionary
verschwommen(adj adv) เลือนลาง, ไม่แน่ชัด, ไม่มุ่งหมาย , See also: A. klar,gezielt, deutlich
gegenตรงไปที่(เป็นคำบุพบทใช้บ่งทิศทางที่มุ่งไป)
die Ellbogen einsetzen(phrase) ไม่คำนึงถึงบุคคลอื่นในยามที่ต้องการจะทำอะไรให้บรรลุจุดมุ่งหมาย, See also: S. die Ellbogen gebrauchen,
die Ellbogen gebrauchen(phrase) ไม่คำนึงถึงบุคคลอื่นในยามที่ต้องการจะทำอะไรให้บรรลุจุดมุ่งหมาย, See also: S. die Ellbogen einsetzen,
sakral(adj) ที่มาจากเหตุผลทางศาสนา, ที่มีจุดมุ่งหมายทางศาสนา เช่น ein sakraler Gesang , See also: S. heilig, A. weltlich, profan,
gGmbHมาจากคำว่า gemeinnützige GmbH ซึ่งหมายถึงบริษัทจำกัด"ที่ไม่มุ่งหวังกำไร", See also: R. GmbH

French-Thai: Longdo Dictionary
approcher(vi) ใกล้เข้ามา,กระชั้นชิดเข้ามา เช่น 1° appprocher du but = ใกล้ถึงจุดมุ่งหมาย 2° le printemps approche = ฤดูใบไม้ผลิใกล้เข้ามาแล้ว 3° la nuit approche = จวนจะมืดแล้ว
fin,-s(n) la, = ตอนจบ, ตอนสุดท้าย , (but)จุดมุ่งหมาย, ความตั้งใจ, เป้าหมาย เช่น à la fin mai = ช่วงปลายเดือนพฤษภาคม , sans fin = ไม่มีที่สิ้นสุด, ไม่จบสิ้น, See also: A. début, commencement

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top