Search result for

มุมตกกระทบ

(9 entries)
(0.0346 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -มุมตกกระทบ-, *มุมตกกระทบ*
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
มุมตกกระทบน. มุมระหว่างรังสีตกกระทบกับเส้นปรกติที่ลากผ่านจุดตกกระทบบนผิววัตถุ.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
angle of incidenceมุมตกกระทบ [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
angle of incidenceมุมตกกระทบ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
angle of incidenceมุมตกกระทบ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
incidence angleมุมตกกระทบ [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
solar incidence angleมุมตกกระทบของรังสีอาทิตย์ [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
angle of incidenceมุมตกกระทบ, มุมที่รังสีตกกระทบทำกับเส้นแนวฉาก ณ จุดที่รังสีตกกระทบผิววัตถุ จากรูป  q1 คือมุมตกกระทบ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
critical angleมุมวิกฤต, มุมตกกระทบของแสงซึ่งทำให้มุมหักเหเป็น 90 องศา  เกิดขึ้นเมื่อแสงผ่านจากตัวกลางที่มีดรรชนีหักเหสูงไปยังตัวกลางที่มีดรรชนีหักเหต่ำกว่า [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
มุมตกกระทบ[n. exp.] (mum tokkrathop) EN: angle of incidence [m]   FR: angle d'incidence [m]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top