Search result for

มุม

(111 entries)
(0.0424 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -มุม-, *มุม*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มุม    [N] angle, Example: เงาที่สะท้อนได้ฉากและมุมที่พอเหมาะ จะช่วยสร้างบรรยากาศให้ได้ความรู้สึกที่ต้องการ, Count unit: มุม, Thai definition: ที่ระหว่างเส้น 2 เส้นหรือระนาบ 2 ระนาบมาบรรจบกัน
มุม    [N] corner, See also: nook, Example: ถ้ามุมนั้นมืดเกินไปควรติดตั้งหลอดไฟแบบกลมด้วย เพื่อใช้ส่องดูหนังสือ, Count unit: มุม, Thai definition: ที่ตรงด้านยาวกับด้านกว้างมาบรรจบกัน
มุมเท    [N] angle of dip, See also: magnetic dip, slope, Count unit: มุม, Thai definition: มุมระหว่างแนวทิศของสนามแท้ของแม่เหล็กโลกกับแนวระดับ
มุมเห    [N] angle of refraction, See also: angle of deviation, Syn. มุมบ่ายเบน, Count unit: มุม, Thai definition: มุมระหว่างแนวเมริเดียนแม่เหล็กโลกกับแนวเมริเดียนภูมิศาสตร์
มุมก้ม    [N] angle of depression, See also: angle of indication, Syn. มุมกดลง, Count unit: มุม, Thai definition: มุมระหว่างเส้นตรงที่ลากจากจุดเล็งไปยังวัตถุกับเส้นตรงแนวระดับที่ลากผ่านจุดเล็งในเมื่อวัตถุนั้นอยู่ต่ำกว่าจุดเล็ง
มุมฉาก    [N] right angle, See also: angle of 90 part of circle, Example: แกนของโลกไม่ได้ตั้งเป็นมุมฉากกับแสงอาทิตย์, Count unit: มุม, Thai definition: มุมที่มีขนาด 90 องศา
มุมตรง    [N] straight angle, See also: angle of 180 part of circle, Thai definition: มุมที่มีขนาด 180 องศา หรือ 2 มุมฉาก
มุมถนน    [N] corner, See also: street corner, Example: บ้านของเขาอยู่เยื้องมุมถนนไปหน่อย, Count unit: มุม
มุมมอง    [N] view point, See also: angle, aspect, point of view, Syn. ข้อคิดเห็น, แง่มุม, ความคิดเห็น, แง่คิด, ทัศนคติ, ทรรศนะ, Example: แม้เวลาผ่านมากว่า 2 ทศวรรษแล้วก็ตามแต่มุมมองของท่านยังร่วมสมัยอยู่ไม่น้อย, Count unit: มุมมอง, Thai definition: ความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งต่างๆซึ่งแต่ละคนมีต่างกัน
มุมมืด    [N] dark corner, See also: secret/secluded place, hiding, night place, Syn. ที่เร้นลับ, Example: ทั้งสองคนแอบพบกันเสมอตามมุมมืดของสถานเริงรมย์, Count unit: มุม, Thai definition: สถานที่เร้นลับ, ที่ซึ่งไม่มีแสง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
มุมน. จุดที่เส้น ๒ เส้นมาบรรจบกัน เช่น เดินชนมุมโต๊ะ, เนื้อที่ตรงด้านยาวกับด้านสกัดมาบรรจบกัน เช่น วางตู้ไว้ที่มุมห้อง, ที่ว่างซึ่งเกิดจากเส้นตรง ๒ เส้น แยกออกจากกัน โดยปลายข้างหนึ่งของแต่ละเส้นอยู่ร่วมจุดเดียวกัน เช่น มุมฉาก มุมแหลม, โดยปริยายหมายถึงสิ่งที่มีลักษณะคล้ายคลึงเช่นนั้น เช่น ถูกต้อนเข้ามุม จนมุม.
มุมกดลงน. มุมระหว่างเส้นตรงที่ลากจากจุดเล็งไปยังวัตถุกับเส้นตรงแนวระดับที่ลากผ่านจุดเล็งในเมื่อวัตถุนั้นอยู่ตํ่ากว่าจุดเล็ง, มุมก้ม ก็เรียก.
มุมก้มน. มุมกดลง.
มุมกลับน. มุมที่มีขนาดอยู่ระหว่าง ๑๘๐ องศา กับ ๓๖๐ องศา
มุมกลับแง่คิดหรือทัศนะนัยหนึ่ง, แง่ตรงกันข้าม เช่น มองในมุมกลับ.
มุมฉากน. มุมที่มีขนาด ๙๐ องศา.
มุมตกกระทบน. มุมระหว่างรังสีตกกระทบกับเส้นปรกติที่ลากผ่านจุดตกกระทบบนผิววัตถุ.
มุมตรงน. มุมที่มีขนาด ๑๘๐ องศา หรือ ๒ มุมฉาก.
มุมบ่ายเบนน. มุมระหว่างแนวเมริเดียนแม่เหล็กโลกกับแนวเมริเดียนภูมิศาสตร์, มุมเห ก็เรียก.
มุมประชิดน. มุม ๑ ใน ๒ มุมที่มีแขนข้างหนึ่งร่วมกัน.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
angleมุม [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
reflex angleมุมกลับ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
hadeมุมกลับ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
re-entrant angleมุมกลับใน [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
angle of depressionมุมก้ม [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
depression, angle ofมุมก้ม [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
angle of mandibleมุมขากรรไกรล่าง [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
central angle in a circleมุมจุดศูนย์กลางวงกลม [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
right angleมุมฉาก [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
weld slopeมุมชันแนวเชื่อม [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Coffee shopsมุมกาแฟ [TU Subject Heading]
Point of view (Literature)มุมมอง (วรรณกรรม) [TU Subject Heading]
Thai Cornerมุมหนังสือไทย " เป็นโครงการบริจาคหนังสือ ตำราเรียนภาษาไทย รวมทั้งศิลปวัตถุของไทย หรือศูนย์วัฒนธรรมไทยเพื่อการเผยแพร่ภาษาไทยและศิลปวัฒน- ธรรมไทยให้แก่ประเทศเพื่อนบ้านหรือมิตรประเทศ โดยอาจใช้สถานที่ในห้องสมุดสาธารณะ หรือในมหาวิทยาลัยของต่างประเทศ หรือในสถานทูตสถานกงสุลไทยโดยจัดตั้งเป็นมุมเฉพาะสำหรับจัดวางหนังสือไทยให้ ชาวต่างชาติได้อ่านหรือศึกษาภาษาไทย บางแห่งอาจเรียกชื่อว่า Thai Collection ก็ได้ " [การทูต]
Acetabular Angleมุมที่ขอบเบ้าข้อตะโพกทำกับแนวนอน [การแพทย์]
Acromial Angleมุมระหว่างกระดูกไหปลาร้ากับกระดูกต้นแขน [การแพทย์]
Angleมุมคาง [การแพทย์]
Angle of Incidenceมุมตก [การแพทย์]
Angle of Obliquityมุมเอียงของกระดูก [การแพทย์]
Angle of Reflectionมุมสะท้อน [การแพทย์]
Angle of Refractionมุมหักเห [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
And look, cobwebs everywhere!และมองใยแมงมุมทุกที่! Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Gosh, our cobwebs are missing.เอ้ยใยแมงมุมของเราจะหายไป Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Screwball in the corner pocket.เซี้ยวในกระเป๋ามุม Pinocchio (1940)
From my point of view, it's very refreshing to find someone like yourself, who's not entirely in tune, shall we say, with Manderley.และจากมุมมองของผมนะ ผมว่ามันแปลกใหม่ดีที่ได้พบเจอคนอย่างคุณ คนที่ไม่ได้คล้อยไปตามวิถีของแมนเดอเลย์ Rebecca (1940)
Hey, that's not a bad view, huh?เฮ้นั่นไม่ใช่มุมมองที่ไม่ดีฮะ? 12 Angry Men (1957)
- The downward angle of it, you know?- มุมที่ลดลงของมันคุณรู้หรือไม่ว่า 12 Angry Men (1957)
Look at the angle. Down and in.มองไปที่มุม ลงและใน 12 Angry Men (1957)
It was on the shelf in the corner, under his clean shirt.มันเป็นบนหิ้งในมุมที่ ภายใต้เสื้อของเขาสะอาด The Old Man and the Sea (1958)
I like operations, they give you a sense of outlook.ฉันชอบการดำเนินงาน มันให้ความรู้สึกของมุมมองที่มัน ไม่ได้ Help! (1965)
You were calling to him in the dark!ตอนอยู่ในมุมมืดนั่น เธอเพิ่งเรียกชื่อมัน The Good, the Bad and the Ugly (1966)
If you do it well, you need never hang around on street corners again.ถ้าคุณทำมันได้ดีฉันสัญญาว่า คุณต้องไม่เคย ป้วนเปี้ยนที่มุมถนนที่เคยอีก ครั้ง How I Won the War (1967)
22,000, take it or leave it.22,000 เอามันหรือปล่อยให้มัน ในมุมมองของอันตรายส่วน บุคคล How I Won the War (1967)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
มุม[n.] (mum) EN: corner ; nook ; angle   FR: coin [m] ; encoignure [f] ; angle [m]
มุม[n.] (mum) EN: angle   FR: angle [m]
มุม[n.] (mum) EN: stand   FR: stand [m] ; espace (d'exposition) [m]
มุม-มุม-ด้าน (ม.ม.ด.)[n. exp.] (mum-mum-dān) EN: angle-angle-side (AAS)   
มุมกดลง[n. exp.] (mumkotlong) EN: angle of indication   
มุมก้ม[n. exp.] (mum kom) EN: angle of depression   
มุมกระทบ[n. exp.] (mum krathop) EN: angle of impact ; attack angle   
มุมกลับ[n. exp.] (mum klap) EN: reflex angle   
มุมกลับ[n. exp.] (mum klap) EN: another point of view   
มุมกำแพง[n. exp.] (mum kamphaēng) EN: corner of a wall   

English-Thai: Longdo Dictionary
flare(n) แถบหรือแนวจุดสว่างที่ปรากฏบนภาพถ่าย อันเกิดจากการที่แสงจากแหล่งกำเนิด เช่น ดวงอาทิตย์หรือหลอดไฟฟ้า ส่องเข้าหน้าเลนส์ในมุมที่เหมาะสม แล้วสะท้อนกับผิวแก้วชิ้นเลนส์หรือวัตถุอื่นๆที่อยู่ในเลนส์ ไปตกลงบนผิวฟิล์มรับภาพ สามารถบรรเทาได้ด้วยการสวมหน้ากากกันแสงหน้าเลนส์ (hood), hood
axil(n) (ชีวะ)มุมด้านบนที่กิ่งไม้ทำมุมกับลำต้น, axilla
facet(n) ด้านมุมมอง, แง่ปัญหา

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
angle    [N] มุม
aspect    [N] มุม, See also: ด้าน, แง่มุม
aspect    [N] มุมมอง, See also: ความคิดเห็น, Syn. view, viewpoint, perspective
bevel    [N] มุมเอียง, See also: ด้านอียง, Syn. tilt
bevel    [ADJ] เอียงลาด, See also: มุมเอียง
bone    [VI] เรียนอย่างหนัก, See also: มุมานะ, คร่ำเคร่ง
corner    [N] มุม, Syn. angle
inglenook    [N] มุมข้างเตาฝาผนัง, See also: ม้านั่งข้างเตา, Syn. fireplace
nook    [N] มุม, See also: ซอก, ช่อง, โพรง, Syn. cranny, niche
phase    [N] มุมมอง, See also: แง่มุม, แง่, Syn. aspect, point of view, side

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abeam(อะบีม') adv.,adj. ซึ่งเป็นมุมฉากกับแนวหน้าและหลัง, ตามขวางและข้างเรือ
acute(อะคิวทฺ') adj. แหลม, คม,รุนแรง, เข้มข้น, เหี้ยม, เฉียบแหลม, มีไหวพริบดี,ไว, มีมุมนแหลม, ตาคมกริบ, ร้ายแรง, เสียงสูง. -acuteness n., Syn. keen, intense ###A. dull, mild)
agonic(เอกอน' นิค) adj. ซึ่งไม่เป็นมุม
altitude(แอล' ทิทูด) n. ความสูงเหนือระดับน้ำทะเล, ความสูง, ระยะทาง (เป็นมุม) ของดวงดาวจากของฟ้า, ยอด, ที่สูง, เส้นดิ่ง, เบื้องบน. -altitudinal adj., Syn. loftiness, height
ancon(แอง' คอน) n., (pl. -es) ข้อศอก, ข้อศอกค้ำมุมึก -anconal, anconeal, anconoid adj.
angle 1(แอง' เกิล) n.,vi. มุม, รูปที่มีมุม, จำ-นวนองศาของมุม, ข้อคิดเห็น,จุดประสงค์ที่ซ่อนเร้น, เป็นมุม, ทำให้เป็นมุม, รายงานข่าว, angle for ล่า, Syn. viewpoint, aspect)
angle of reflectionมุมสะท้อน
angle of refractionมุมหักเห
angled(แอง' เกิลดฺ) adj. ซึ่งมีมุม, ซึ่งเป็นมุม
angular(แอง'กิวละ) adj. ซึ่งเป็นมุม,มีมุม, เกี่ยว กับหรือวัดด้วยมุม,ผอมแห้ง,แข็งทื่อ,ไม่คล่อง แคล่ว. -angulous,angulose adj., Syn. gaunt)

English-Thai: Nontri Dictionary
angle(n) มุม,เหลี่ยม
angular(adj) ซึ่งเป็นมุม
angularity(n) มุมแหลม,การมีรูปเป็นมุม
bevel(adj) เอียง,ลาด,เป็นมุม
bevel(n) มุม,เชิง,ชาย
bevel(vt) บาก,ทำให้เป็นมุม,ทำให้เอียง
cobweb(n) ใยแมงมุม,แผนการ,ความสับสน,ความยุ่งเหยิง
cocoon(n) รังไหม,รังไข่แมลง,รังไข่แมงมุม
corner(n) มุม,หัวมุม,หัวโค้ง,หัวถนน,หัวเลี้ยวหัวต่อ,หุ้นส่วน
corner(vt) ไล่จนมุม,ทำให้จนตรอก,ต้อนเข้ามุม,กว้านซื้อ

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
flipside (n ) มุมมองอีกด้านที่แตกต่าง

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
直角[ちょっかく, chokkaku] (n) มุมฉาก
[かど, kado] (n) มุม (เช่น มุมตึก, มุมโต๊ะ)
鈍角[どんかく, donkaku] (n) มุมป้าน
鋭角[えいかく, eikaku] (n) มุมแหลม, มุมชายธง

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[すみ, ] (n) มุมด้านใน , See also: S. 角,
平版[へいはん, ] (n) มุมตรง

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
視点[してん, shiten] Thai: มุมมองหรือทัศนคติ English: point of view
コーナー[こーなー, ko-na-] Thai: มุม

German-Thai: Longdo Dictionary
angesichtsโดยคำนึงถึง, ในมุมของ
Kochnische(n) |die, pl. Kochnischen| มุมทำครัวเล็กๆ ภายในแฟลตหรือห้องเช่า, See also: Küche
schräg(adj) เอียง, เป็นมุมเอียง
senkrecht(adj) อยู่ในแนวตั้ง, ตั้งฉาก, ทำมุม 90 องศา, See also: vertikal
Grad(n) |der, pl. Grad| องศา (หน่วยของอุณหภูมิและมุม)
Blickwinkel(n) |der, pl. Blickwinkel| มุมมอง, ฐานะที่ได้เปรียบกว่า, จุดที่มองได้กว้างขวางมากกว่า เช่น Immer wechselnde Ausstellungen zu den Themen 'Augen' und 'Sehen' lassen das Geschäft immer wieder aus einem anderen BLICKWINKEL erscheinen.

French-Thai: Longdo Dictionary
coin(n) |m| มุม เช่น au coin de la rue ตรงหัวมุมถนน

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top