Search result for

มุม

(111 entries)
(0.025 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -มุม-, *มุม*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มุม[N] angle, Example: เงาที่สะท้อนได้ฉากและมุมที่พอเหมาะ จะช่วยสร้างบรรยากาศให้ได้ความรู้สึกที่ต้องการ, Count unit: มุม, Thai definition: ที่ระหว่างเส้น 2 เส้นหรือระนาบ 2 ระนาบมาบรรจบกัน
มุม[N] corner, See also: nook, Example: ถ้ามุมนั้นมืดเกินไปควรติดตั้งหลอดไฟแบบกลมด้วย เพื่อใช้ส่องดูหนังสือ, Count unit: มุม, Thai definition: ที่ตรงด้านยาวกับด้านกว้างมาบรรจบกัน
มุมเท[N] angle of dip, See also: magnetic dip, slope, Count unit: มุม, Thai definition: มุมระหว่างแนวทิศของสนามแท้ของแม่เหล็กโลกกับแนวระดับ
มุมเห[N] angle of refraction, See also: angle of deviation, Syn. มุมบ่ายเบน, Count unit: มุม, Thai definition: มุมระหว่างแนวเมริเดียนแม่เหล็กโลกกับแนวเมริเดียนภูมิศาสตร์
มุมก้ม[N] angle of depression, See also: angle of indication, Syn. มุมกดลง, Count unit: มุม, Thai definition: มุมระหว่างเส้นตรงที่ลากจากจุดเล็งไปยังวัตถุกับเส้นตรงแนวระดับที่ลากผ่านจุดเล็งในเมื่อวัตถุนั้นอยู่ต่ำกว่าจุดเล็ง
มุมฉาก[N] right angle, See also: angle of 90 part of circle, Example: แกนของโลกไม่ได้ตั้งเป็นมุมฉากกับแสงอาทิตย์, Count unit: มุม, Thai definition: มุมที่มีขนาด 90 องศา
มุมตรง[N] straight angle, See also: angle of 180 part of circle, Thai definition: มุมที่มีขนาด 180 องศา หรือ 2 มุมฉาก
มุมถนน[N] corner, See also: street corner, Example: บ้านของเขาอยู่เยื้องมุมถนนไปหน่อย, Count unit: มุม
มุมมอง[N] view point, See also: angle, aspect, point of view, Syn. ข้อคิดเห็น, แง่มุม, ความคิดเห็น, แง่คิด, ทัศนคติ, ทรรศนะ, Example: แม้เวลาผ่านมากว่า 2 ทศวรรษแล้วก็ตามแต่มุมมองของท่านยังร่วมสมัยอยู่ไม่น้อย, Count unit: มุมมอง, Thai definition: ความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งต่างๆซึ่งแต่ละคนมีต่างกัน
มุมมืด[N] dark corner, See also: secret/secluded place, hiding, night place, Syn. ที่เร้นลับ, Example: ทั้งสองคนแอบพบกันเสมอตามมุมมืดของสถานเริงรมย์, Count unit: มุม, Thai definition: สถานที่เร้นลับ, ที่ซึ่งไม่มีแสง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
มุมน. จุดที่เส้น ๒ เส้นมาบรรจบกัน เช่น เดินชนมุมโต๊ะ, เนื้อที่ตรงด้านยาวกับด้านสกัดมาบรรจบกัน เช่น วางตู้ไว้ที่มุมห้อง, ที่ว่างซึ่งเกิดจากเส้นตรง ๒ เส้น แยกออกจากกัน โดยปลายข้างหนึ่งของแต่ละเส้นอยู่ร่วมจุดเดียวกัน เช่น มุมฉาก มุมแหลม, โดยปริยายหมายถึงสิ่งที่มีลักษณะคล้ายคลึงเช่นนั้น เช่น ถูกต้อนเข้ามุม จนมุม.
มุมกดลงน. มุมระหว่างเส้นตรงที่ลากจากจุดเล็งไปยังวัตถุกับเส้นตรงแนวระดับที่ลากผ่านจุดเล็งในเมื่อวัตถุนั้นอยู่ตํ่ากว่าจุดเล็ง, มุมก้ม ก็เรียก.
มุมก้มน. มุมกดลง.
มุมกลับน. มุมที่มีขนาดอยู่ระหว่าง ๑๘๐ องศา กับ ๓๖๐ องศา
มุมกลับแง่คิดหรือทัศนะนัยหนึ่ง, แง่ตรงกันข้าม เช่น มองในมุมกลับ.
มุมฉากน. มุมที่มีขนาด ๙๐ องศา.
มุมตกกระทบน. มุมระหว่างรังสีตกกระทบกับเส้นปรกติที่ลากผ่านจุดตกกระทบบนผิววัตถุ.
มุมตรงน. มุมที่มีขนาด ๑๘๐ องศา หรือ ๒ มุมฉาก.
มุมบ่ายเบนน. มุมระหว่างแนวเมริเดียนแม่เหล็กโลกกับแนวเมริเดียนภูมิศาสตร์, มุมเห ก็เรียก.
มุมประชิดน. มุม ๑ ใน ๒ มุมที่มีแขนข้างหนึ่งร่วมกัน.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
angleมุม [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
reflex angleมุมกลับ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
hadeมุมกลับ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
re-entrant angleมุมกลับใน [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
angle of depressionมุมก้ม [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
depression, angle ofมุมก้ม [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
angle of mandibleมุมขากรรไกรล่าง [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
central angle in a circleมุมจุดศูนย์กลางวงกลม [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
right angleมุมฉาก [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
weld slopeมุมชันแนวเชื่อม [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Coffee shopsมุมกาแฟ [TU Subject Heading]
Point of view (Literature)มุมมอง (วรรณกรรม) [TU Subject Heading]
Thai Cornerมุมหนังสือไทย " เป็นโครงการบริจาคหนังสือ ตำราเรียนภาษาไทย รวมทั้งศิลปวัตถุของไทย หรือศูนย์วัฒนธรรมไทยเพื่อการเผยแพร่ภาษาไทยและศิลปวัฒน- ธรรมไทยให้แก่ประเทศเพื่อนบ้านหรือมิตรประเทศ โดยอาจใช้สถานที่ในห้องสมุดสาธารณะ หรือในมหาวิทยาลัยของต่างประเทศ หรือในสถานทูตสถานกงสุลไทยโดยจัดตั้งเป็นมุมเฉพาะสำหรับจัดวางหนังสือไทยให้ ชาวต่างชาติได้อ่านหรือศึกษาภาษาไทย บางแห่งอาจเรียกชื่อว่า Thai Collection ก็ได้ " [การทูต]
Acetabular Angleมุมที่ขอบเบ้าข้อตะโพกทำกับแนวนอน [การแพทย์]
Acromial Angleมุมระหว่างกระดูกไหปลาร้ากับกระดูกต้นแขน [การแพทย์]
Angleมุมคาง [การแพทย์]
Angle of Incidenceมุมตก [การแพทย์]
Angle of Obliquityมุมเอียงของกระดูก [การแพทย์]
Angle of Reflectionมุมสะท้อน [การแพทย์]
Angle of Refractionมุมหักเห [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I think we've worked together, 'cause I kind of recognize the top of your head. jenny, and yeah, 'cause I think I recognize your feet.เพราะฉันจำมุมสูงจากหัวเธอได้ ใช่ เพราะฉันคิดว่าฉันก็จำเท้าเธอได้เหมือนกัน Pret-a-Poor-J (2008)
Then a man's perspective could be helpful.ผู้ชายคนนี้มีมุมมองที่ดีและสามารถช่วยได้ Pret-a-Poor-J (2008)
The bartender says she's in the corner booth.บาร์เทนเดอร์บอกว่า เธอร์อยู่ที่หัวมุมของบูธ There Might be Blood (2008)
From four different angles.ที่ถ่ายจากมุมที่ต่างๆกันถึง 4 มุม Not Cancer (2008)
Didn't prove anything. Excellent point.มุมมองที่ยอดเยี่ยม Not Cancer (2008)
Spider's not the only interesting thing I found.แมงมุมไม่ใช่อย่างเดียว ที่น่า่สนใจ Lucky Thirteen (2008)
A spider bite doesn't explain anything unless the patient was actually bitten by a spider.แมงมุมกัดอธิบายไม่ได้ทั้งหมด เหลวไหลคนไข้ถูกแมงทุทกัด Lucky Thirteen (2008)
I think I would've felt a spider biting me.ฉันคิดว่าฉันไม่เป็นอะไร แค่แมงมุมกัด Lucky Thirteen (2008)
It means it's not a spider bite.มันหมายความว่าไม่ได้โดนแมงมุมกัด Lucky Thirteen (2008)
We had him cornered.เราจะทำให้เขาจนมุม The Labyrinth of Gedref (2008)
There's a dark...secret in the Petrelli family.มันมีความลับที่อยู่ในมุมมืดของตระกูลเพทเทรลลี่ Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
Always there for you like a father.จากมุมมองของคนเป็นพ่อ ผมต้องรับผิดชอบครับ Scandal Makers (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
มุม[n.] (mum) EN: corner ; nook ; angle   FR: coin [m] ; encoignure [f] ; angle [m]
มุม[n.] (mum) EN: angle   FR: angle [m]
มุม[n.] (mum) EN: stand   FR: stand [m] ; espace (d'exposition) [m]
มุม-มุม-ด้าน (ม.ม.ด.)[n. exp.] (mum-mum-dān) EN: angle-angle-side (AAS)   
มุมกดลง[n. exp.] (mumkotlong) EN: angle of indication   
มุมก้ม[n. exp.] (mum kom) EN: angle of depression   
มุมกระทบ[n. exp.] (mum krathop) EN: angle of impact ; attack angle   
มุมกลับ[n. exp.] (mum klap) EN: reflex angle   
มุมกลับ[n. exp.] (mum klap) EN: another point of view   
มุมกำแพง[n. exp.] (mum kamphaēng) EN: corner of a wall   

English-Thai: Longdo Dictionary
flare(n) แถบหรือแนวจุดสว่างที่ปรากฏบนภาพถ่าย อันเกิดจากการที่แสงจากแหล่งกำเนิด เช่น ดวงอาทิตย์หรือหลอดไฟฟ้า ส่องเข้าหน้าเลนส์ในมุมที่เหมาะสม แล้วสะท้อนกับผิวแก้วชิ้นเลนส์หรือวัตถุอื่นๆที่อยู่ในเลนส์ ไปตกลงบนผิวฟิล์มรับภาพ สามารถบรรเทาได้ด้วยการสวมหน้ากากกันแสงหน้าเลนส์ (hood), hood
axil(n) (ชีวะ)มุมด้านบนที่กิ่งไม้ทำมุมกับลำต้น, axilla
facet(n) ด้านมุมมอง, แง่ปัญหา

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
angle[N] มุม
aspect[N] มุม, See also: ด้าน, แง่มุม
aspect[N] มุมมอง, See also: ความคิดเห็น, Syn. view, viewpoint, perspective
bevel[N] มุมเอียง, See also: ด้านอียง, Syn. tilt
bevel[ADJ] เอียงลาด, See also: มุมเอียง
bone[VI] เรียนอย่างหนัก, See also: มุมานะ, คร่ำเคร่ง
corner[N] มุม, Syn. angle
inglenook[N] มุมข้างเตาฝาผนัง, See also: ม้านั่งข้างเตา, Syn. fireplace
nook[N] มุม, See also: ซอก, ช่อง, โพรง, Syn. cranny, niche
phase[N] มุมมอง, See also: แง่มุม, แง่, Syn. aspect, point of view, side

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abeam(อะบีม') adv.,adj. ซึ่งเป็นมุมฉากกับแนวหน้าและหลัง, ตามขวางและข้างเรือ
acute(อะคิวทฺ') adj. แหลม, คม,รุนแรง, เข้มข้น, เหี้ยม, เฉียบแหลม, มีไหวพริบดี,ไว, มีมุมนแหลม, ตาคมกริบ, ร้ายแรง, เสียงสูง. -acuteness n., Syn. keen, intense ###A. dull, mild)
agonic(เอกอน' นิค) adj. ซึ่งไม่เป็นมุม
altitude(แอล' ทิทูด) n. ความสูงเหนือระดับน้ำทะเล, ความสูง, ระยะทาง (เป็นมุม) ของดวงดาวจากของฟ้า, ยอด, ที่สูง, เส้นดิ่ง, เบื้องบน. -altitudinal adj., Syn. loftiness, height
ancon(แอง' คอน) n., (pl. -es) ข้อศอก, ข้อศอกค้ำมุมึก -anconal, anconeal, anconoid adj.
angle 1(แอง' เกิล) n.,vi. มุม, รูปที่มีมุม, จำ-นวนองศาของมุม, ข้อคิดเห็น,จุดประสงค์ที่ซ่อนเร้น, เป็นมุม, ทำให้เป็นมุม, รายงานข่าว, angle for ล่า, Syn. viewpoint, aspect)
angle of reflectionมุมสะท้อน
angle of refractionมุมหักเห
angled(แอง' เกิลดฺ) adj. ซึ่งมีมุม, ซึ่งเป็นมุม
angular(แอง'กิวละ) adj. ซึ่งเป็นมุม,มีมุม, เกี่ยว กับหรือวัดด้วยมุม,ผอมแห้ง,แข็งทื่อ,ไม่คล่อง แคล่ว. -angulous,angulose adj., Syn. gaunt)

English-Thai: Nontri Dictionary
angle(n) มุม,เหลี่ยม
angular(adj) ซึ่งเป็นมุม
angularity(n) มุมแหลม,การมีรูปเป็นมุม
bevel(adj) เอียง,ลาด,เป็นมุม
bevel(n) มุม,เชิง,ชาย
bevel(vt) บาก,ทำให้เป็นมุม,ทำให้เอียง
cobweb(n) ใยแมงมุม,แผนการ,ความสับสน,ความยุ่งเหยิง
cocoon(n) รังไหม,รังไข่แมลง,รังไข่แมงมุม
corner(n) มุม,หัวมุม,หัวโค้ง,หัวถนน,หัวเลี้ยวหัวต่อ,หุ้นส่วน
corner(vt) ไล่จนมุม,ทำให้จนตรอก,ต้อนเข้ามุม,กว้านซื้อ

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
flipside (n ) มุมมองอีกด้านที่แตกต่าง

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
直角[ちょっかく, chokkaku] (n) มุมฉาก
[かど, kado] (n) มุม (เช่น มุมตึก, มุมโต๊ะ)
鈍角[どんかく, donkaku] (n) มุมป้าน
鋭角[えいかく, eikaku] (n) มุมแหลม, มุมชายธง

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[すみ, sumi] (n) มุมด้านใน , See also: S. 角,
平版[へいはん, heihan] (n) มุมตรง

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
視点[してん, shiten] Thai: มุมมองหรือทัศนคติ English: point of view
コーナー[こーなー, ko-na-] Thai: มุม

German-Thai: Longdo Dictionary
angesichtsโดยคำนึงถึง, ในมุมของ
Kochnische(n) |die, pl. Kochnischen| มุมทำครัวเล็กๆ ภายในแฟลตหรือห้องเช่า, See also: Küche
schräg(adj) เอียง, เป็นมุมเอียง
senkrecht(adj) อยู่ในแนวตั้ง, ตั้งฉาก, ทำมุม 90 องศา, See also: vertikal
Grad(n) |der, pl. Grad| องศา (หน่วยของอุณหภูมิและมุม)
Blickwinkel(n) |der, pl. Blickwinkel| มุมมอง, ฐานะที่ได้เปรียบกว่า, จุดที่มองได้กว้างขวางมากกว่า เช่น Immer wechselnde Ausstellungen zu den Themen 'Augen' und 'Sehen' lassen das Geschäft immer wieder aus einem anderen BLICKWINKEL erscheinen.

French-Thai: Longdo Dictionary
coin(n) |m| มุม เช่น au coin de la rue ตรงหัวมุมถนน

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top