Search result for

มีเหตุผล

(50 entries)
(0.0148 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -มีเหตุผล-, *มีเหตุผล*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มีเหตุผล[ADJ] reasonable, See also: rational, logical, practical, plausible, Syn. มีเหตุมีผล, Example: ทั้ง 2 คนเป็นคนมีเหตุผล จึงเข้าใจกันได้ง่าย, Thai definition: ที่มีความเข้าใจในเหตุและผลของเรื่องอย่างเหมาะสม
มีเหตุผล[ADV] reasonably, See also: rationally, logically, practically, plausibly, Syn. มีเหตุมีผล, Example: พวกเราควรแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล เพื่อประโยชน์ของส่วนรวม, Thai definition: อย่างมีความเข้าใจในเหตุและผลของเรื่องอย่างเหมาะสม
มีเหตุผล[V] reasonable, See also: suitable, right, Syn. มีเหตุมีผล, Example: ผู้จัดการมีเหตุผล ที่ต้องตัดสินใจเอาพนักงานบางคนออก, Thai definition: มีความเข้าใจในเหตุและผลของเรื่องอย่างเหมาะสม

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ขึ้น ๒มีเหตุผลสมควร เช่น ฟังขึ้น, ถ้าใช้ในความปฏิเสธ เช่น เถียงไม่ขึ้น หมายความว่า เถียงไม่ชนะ.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You have a reason for coming here?มีเหตุผลที่มาที่นี่มั้ย ? Chuck in Real Life (2008)
Look, I know you have no reason to trust me.ฟังนะ ผมรู้ว่าคุนไม่มีเหตุผลที่จะเชื่อใจผม Chuck in Real Life (2008)
I sent you to Earth for a purpose, Kal-El.พ่อมีเหตุผลที่ส่งลูำกมาโลก คาลเอล Odyssey (2008)
I got no logical reason- To be his friend?ฉันไม่เห็นมีเหตุผลทางตรรก ที่จะเป็นเพื่อนกับเขา Not Cancer (2008)
This makes no sense.นี่ไม่มีเหตุผล Not Cancer (2008)
There's no reason to-ไม่มีเหตุผลที่... Not Cancer (2008)
No reason not to...ไม่มีเหตุผลที่ Not Cancer (2008)
There's only two good reasons not to be terrified in a hospital.มีเหตุผลดีๆแค่ 2 ข้อ \ ที่จะไม่ตรวจรักษาในโรงพยาบาล Adverse Events (2008)
Disappeared when she had good reason--ถูกลบล้างเมื่อเธอมีเหตุผลที่ดี Adverse Events (2008)
You had no reason to forgive her.คุณไม่มีเหตุผลที่จะให้อภัยเธอ Adverse Events (2008)
Therefore, no reason to seek forgiveness.ไม่มีเหตุผลที่จะต้องให้อภัย Adverse Events (2008)
No reason to be an idiot.ไม่มีเหตุผลที่จะเป็นไอ้งั่ง Adverse Events (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
มีเหตุผล[adj.] (mī hētphon) EN: reasonable ; rational ; logical ; practical ; plausible   FR: raisonnable ; rationnel ; pratique ; logique
มีเหตุผลดี[adj.] (mī hētphon dī) FR: sensé

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
do with[PHRV] มีเหตุผลอะไรที่มีบางสิ่งไว้หรือหาบางสิ่งมา
grow out of[PHRV] มีเหตุผลหรือเเก่เกินกว่าจะชอบ (บางสิ่ง)
in one's right mind[IDM] มีเหตุผล, See also: มีสติดี
logical[ADJ] มีเหตุผล, See also: ตามเหตุผล, สมควร, Syn. reasonable, valid, Ant. unreasonable, irrational, illogical
reasonable[ADJ] มีเหตุผล, Syn. rational, logical, Ant. unreasonable
sane[ADJ] มีเหตุผล
sensible[ADJ] มีเหตุผล, See also: มีไหวพริบ, เฉลียวฉลาด, ซึ่งมีวิจารณญาณ, Syn. rational, well-reasoned, wise, Ant. foolish
stand to reason[IDM] มีเหตุผลชัดเจน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
age of reasonยุคที่มนุษย์มีเหตุผล
coherent(โคเฮีย'เรินทฺ) adj. เชื่อมโยงกัน,เกาะติดกัน,เกี่ยวข้องกัน,สอดคล้องกัน,มีเหตุผล
hooly(ฮุค'กี) adj. เต็มไปด้วยขอ,เป็นรูปขอ n. การขาดโรงเรียนโดยไม่มีเหตุผลที่สมควร.
idle(ได'เดิล) adj. ไม่ทำงาน,ว่าง,เฉย ๆ ,เกียจคร้าน,อยู่ว่าง, ไม่มีเหตุผล,ไร้ผล,ไม่มีประโยชน์,ไร้สาระ,หมุนเปล่า ๆ (เครื่องยนต์) . vi. ปล่อยเวลาให้ล่วงเลยไปโดยเปล่าประโยชน์,เดินเตร่, (เครื่องยนต์) หมุนเปล่า. vt. ทำให้เสียเวลาไปเปล่า ๆ ,ทำให้ไม่ทำงาน. คำศัพท์ย่อย:
intellectual(อินทะเลค'ชวล) adj. เกี่ยวกับปัญญา,ซึ่งมีปัญญาสูง,ใช้สติปัญญา n. ผู้มีปัญญาสูง,ผู้ที่มีเหตุผลสูง,ผู้ที่ใช้สติปัญญา (แทนการใช้อารมณ์) ,intellectuals อำนาจในการเข้าใจเหตุผล,สิ่งที่เกี่ยวกับปัญญา., See also: intellectuality n. คำที่มีความหมายเหมือ
justification(จัสทิฟิเค'เชิน) n. การแสดงความบริสุทธิ์,การมีเหตุผลอันสมควร
logical(ลอจ'จิเคิล) adj. มีเหตุผล,เกี่ยวกับตรรกวิทยา,เกี่ยวกับการตัดสินด้วยเหตุผล., See also: logicality n. ดู logical, Syn. clear
lucid(ลู'ซิด) adj. แจ่มแจ้ง,สว่าง,โปร่งใส,สามารถเข้าใจได้ง่าย,ฉลาด,หลักแหลม,มีเหตุผล,มีจิตที่ปกติ., See also: lucidity n. ดูlucid lucidness n. ดูlucid, Syn. shining,bright
methodical(มะธอด'ดิเคิล) adj. มีระบบ,มีแบบแผน,มีระเบียบ,มีเหตุผล,อดทน,รอบคอบ
misology(มิสซอล'โลจี) n. ความไม่ไว้วางใจ,ความเกลียดความมีเหตุผล., See also: misologist n.

English-Thai: Nontri Dictionary
dogmatic(adj) เกี่ยวกับกฎเกณฑ์,ดันทุรัง,ดื้อรั้น,ไม่มีข้อพิสูจน์,ไม่มีเหตุผล
groundless(adj) ไม่มีหลักฐาน,ไม่มีเหตุผล
hypothetical(adj) โดยสมมุติ,ไม่มีเหตุผล,น่าสงสัย
irrational(adj) ไม่มีเหตุผล,ไม่สมเหตุสมผล,ไม่ลงตัว
judicious(adj) ฉลาด,สุขุม,รอบคอบ,สมควร,เหมาะ,มีเหตุผล
methodical(adj) ทำตามระเบียบวิธี,รอบคอบ,มีระเบียบ,มีเหตุผล
plausibility(n) ความมีเหตุผล,ความน่าเชื่อถือ
plausible(adj) มีเหตุผล,น่าเชื่อถือ,เป็นไปได้
rational(adj) ด้วยเหตุผล,มีเหตุผล,ตามเหตุผล
rationalist(n) ผู้มีเหตุผล,ผู้รักเหตุผล,ผู้รักความชอบธรรม

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
compute (informal ) มีเหตุผล สอดคล้องกัน น่าเชื่อถือ พอเข้าที

German-Thai: Longdo Dictionary
jmdn./ etw. halten für (+A)คิดหรือเห็นว่าคนนั้นหรือของสิ่งนั้นเป็น เช่น Ich halte ihn für sehr vernünftig. ฉันคิดว่าเขาเป็นคนที่มีเหตุผลมาก, See also: denken
nachvollziehbar(adj) ที่เป็นไปได้,ที่มีเหตุผล,ที่คิดตามได้, See also: S. logisch,rational, A. unlogisch,unnachvolziehbar,unrational,

French-Thai: Longdo Dictionary
raison(n) |f| เหตุผล, ความมีเหตุผล

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top