Search result for

มีเหตุผล

(50 entries)
(0.0802 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -มีเหตุผล-, *มีเหตุผล*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มีเหตุผล[ADJ] reasonable, See also: rational, logical, practical, plausible, Syn. มีเหตุมีผล, Example: ทั้ง 2 คนเป็นคนมีเหตุผล จึงเข้าใจกันได้ง่าย, Thai definition: ที่มีความเข้าใจในเหตุและผลของเรื่องอย่างเหมาะสม
มีเหตุผล[ADV] reasonably, See also: rationally, logically, practically, plausibly, Syn. มีเหตุมีผล, Example: พวกเราควรแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล เพื่อประโยชน์ของส่วนรวม, Thai definition: อย่างมีความเข้าใจในเหตุและผลของเรื่องอย่างเหมาะสม
มีเหตุผล[V] reasonable, See also: suitable, right, Syn. มีเหตุมีผล, Example: ผู้จัดการมีเหตุผล ที่ต้องตัดสินใจเอาพนักงานบางคนออก, Thai definition: มีความเข้าใจในเหตุและผลของเรื่องอย่างเหมาะสม

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ขึ้น ๒มีเหตุผลสมควร เช่น ฟังขึ้น, ถ้าใช้ในความปฏิเสธ เช่น เถียงไม่ขึ้น หมายความว่า เถียงไม่ชนะ.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Pointless operations, amputations, experimental mutilations.การผ่าตัดที่ไม่มีเหตุผล การตัดอวัยวะทั้งหลาย การทดลองเปลี่ยนถ่ายเนื้อเยื่อ Night and Fog (1956)
I don't know. Maybe no reason.ผมไม่ทราบว่า อาจจะไม่มีเหตุผล 12 Angry Men (1957)
He's supposed to be very good with a knife, but only in matters of business with reasonable complaint.เขาควรจะเป็นสิ่งที่ดีมากด้วยมีด แต่ในเรื่องของธุรกิจที่มีการร้องเรียนที่มีเหตุผล The Godfather (1972)
And I'll give you my reason.และฉันจะทำให้คุณมีเหตุผลของฉัน The Godfather (1972)
And everyone was pleased to have met such a sensible man.และทุกคนก็ยินดี กับคนที่มีเหตุผลมากขนาดนี้ The Little Prince (1974)
There is a reason Lovely to tellมีเหตุผลที่น่าฟังอยู่อย่างหนึ่ง The Little Prince (1974)
Millions of reasonsมีเหตุผลเป็นล้านข้อ The Little Prince (1974)
You seem like a smart, sensible sort.ดูเธอเป็นคนที่ฉลาดมีเหตุผล The Little Prince (1974)
Look, fellows, let's be reasonable.- ฟังนะ มีเหตุผลกันหน่อย Jaws (1975)
He was overjoyed, thinking he had found his friendเขาคือoverjoyed, มีเหตุผลเขา had found เพื่อนของเขา . Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
I have to believe that he had a reason and I have to believe that he'll bail me out.ผมต้องเชื่อว่าท่านมีเหตุผลและ ผมต้องเชื่อว่าท่านจะต้องช่วยผม Oh, God! (1977)
I don't like when people yell at me for no reason at all.ฉัน ไม่ชอบ เมื่อมีคน ตะโกน มา ที่ฉัน ไม่มีเหตุผล ที่ aII I Spit on Your Grave (1978)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
มีเหตุผล[adj.] (mī hētphon) EN: reasonable ; rational ; logical ; practical ; plausible   FR: raisonnable ; rationnel ; pratique ; logique
มีเหตุผลดี[adj.] (mī hētphon dī) FR: sensé

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
do with[PHRV] มีเหตุผลอะไรที่มีบางสิ่งไว้หรือหาบางสิ่งมา
grow out of[PHRV] มีเหตุผลหรือเเก่เกินกว่าจะชอบ (บางสิ่ง)
in one's right mind[IDM] มีเหตุผล, See also: มีสติดี
logical[ADJ] มีเหตุผล, See also: ตามเหตุผล, สมควร, Syn. reasonable, valid, Ant. unreasonable, irrational, illogical
reasonable[ADJ] มีเหตุผล, Syn. rational, logical, Ant. unreasonable
sane[ADJ] มีเหตุผล
sensible[ADJ] มีเหตุผล, See also: มีไหวพริบ, เฉลียวฉลาด, ซึ่งมีวิจารณญาณ, Syn. rational, well-reasoned, wise, Ant. foolish
stand to reason[IDM] มีเหตุผลชัดเจน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
age of reasonยุคที่มนุษย์มีเหตุผล
coherent(โคเฮีย'เรินทฺ) adj. เชื่อมโยงกัน,เกาะติดกัน,เกี่ยวข้องกัน,สอดคล้องกัน,มีเหตุผล
hooly(ฮุค'กี) adj. เต็มไปด้วยขอ,เป็นรูปขอ n. การขาดโรงเรียนโดยไม่มีเหตุผลที่สมควร.
idle(ได'เดิล) adj. ไม่ทำงาน,ว่าง,เฉย ๆ ,เกียจคร้าน,อยู่ว่าง, ไม่มีเหตุผล,ไร้ผล,ไม่มีประโยชน์,ไร้สาระ,หมุนเปล่า ๆ (เครื่องยนต์) . vi. ปล่อยเวลาให้ล่วงเลยไปโดยเปล่าประโยชน์,เดินเตร่, (เครื่องยนต์) หมุนเปล่า. vt. ทำให้เสียเวลาไปเปล่า ๆ ,ทำให้ไม่ทำงาน. คำศัพท์ย่อย:
intellectual(อินทะเลค'ชวล) adj. เกี่ยวกับปัญญา,ซึ่งมีปัญญาสูง,ใช้สติปัญญา n. ผู้มีปัญญาสูง,ผู้ที่มีเหตุผลสูง,ผู้ที่ใช้สติปัญญา (แทนการใช้อารมณ์) ,intellectuals อำนาจในการเข้าใจเหตุผล,สิ่งที่เกี่ยวกับปัญญา., See also: intellectuality n. คำที่มีความหมายเหมือ
justification(จัสทิฟิเค'เชิน) n. การแสดงความบริสุทธิ์,การมีเหตุผลอันสมควร
logical(ลอจ'จิเคิล) adj. มีเหตุผล,เกี่ยวกับตรรกวิทยา,เกี่ยวกับการตัดสินด้วยเหตุผล., See also: logicality n. ดู logical, Syn. clear
lucid(ลู'ซิด) adj. แจ่มแจ้ง,สว่าง,โปร่งใส,สามารถเข้าใจได้ง่าย,ฉลาด,หลักแหลม,มีเหตุผล,มีจิตที่ปกติ., See also: lucidity n. ดูlucid lucidness n. ดูlucid, Syn. shining,bright
methodical(มะธอด'ดิเคิล) adj. มีระบบ,มีแบบแผน,มีระเบียบ,มีเหตุผล,อดทน,รอบคอบ
misology(มิสซอล'โลจี) n. ความไม่ไว้วางใจ,ความเกลียดความมีเหตุผล., See also: misologist n.

English-Thai: Nontri Dictionary
dogmatic(adj) เกี่ยวกับกฎเกณฑ์,ดันทุรัง,ดื้อรั้น,ไม่มีข้อพิสูจน์,ไม่มีเหตุผล
groundless(adj) ไม่มีหลักฐาน,ไม่มีเหตุผล
hypothetical(adj) โดยสมมุติ,ไม่มีเหตุผล,น่าสงสัย
irrational(adj) ไม่มีเหตุผล,ไม่สมเหตุสมผล,ไม่ลงตัว
judicious(adj) ฉลาด,สุขุม,รอบคอบ,สมควร,เหมาะ,มีเหตุผล
methodical(adj) ทำตามระเบียบวิธี,รอบคอบ,มีระเบียบ,มีเหตุผล
plausibility(n) ความมีเหตุผล,ความน่าเชื่อถือ
plausible(adj) มีเหตุผล,น่าเชื่อถือ,เป็นไปได้
rational(adj) ด้วยเหตุผล,มีเหตุผล,ตามเหตุผล
rationalist(n) ผู้มีเหตุผล,ผู้รักเหตุผล,ผู้รักความชอบธรรม

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
compute (informal ) มีเหตุผล สอดคล้องกัน น่าเชื่อถือ พอเข้าที

German-Thai: Longdo Dictionary
jmdn./ etw. halten für (+A)คิดหรือเห็นว่าคนนั้นหรือของสิ่งนั้นเป็น เช่น Ich halte ihn für sehr vernünftig. ฉันคิดว่าเขาเป็นคนที่มีเหตุผลมาก, See also: denken
nachvollziehbar(adj) ที่เป็นไปได้,ที่มีเหตุผล,ที่คิดตามได้, See also: S. logisch,rational, A. unlogisch,unnachvolziehbar,unrational,

French-Thai: Longdo Dictionary
raison(n) |f| เหตุผล, ความมีเหตุผล

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top