Search result for

มีเล่ห์เหลี่ยม

(38 entries)
(0.3832 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -มีเล่ห์เหลี่ยม-, *มีเล่ห์เหลี่ยม*
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I'm not without my wiles.- ข้าไม่ใช่คนไม่มีเล่ห์เหลี่ยม The Scorpion King (2002)
Mom, Is Such A Hypocrite, And All These Years, She'S Been Riding Me About My Behavior.แม่น่ะ เป็นคนที่มีเล่ห์เหลี่ยม ตลอดทั้งปีนี้ ฉันต้องถูกควบคุมความประพฤติ Blair Waldorf Must Pie! (2007)
I suppose all very brilliant men are a little bit... unusual, sir.ผมคิดว่าคนที่มีเล่ห์เหลี่ยมส่วนมักจะดูไม่ปกตินิดหน่อย Episode #2.1 (2008)
I'm brilliant, Leek, and I'm not the least bit unusual.ผมเป็นคนมีเล่ห์เหลี่ยม ลีค และผมไม่ได้ผิดปกติเลยสักนิด Episode #2.1 (2008)
- I was best friends for years with this girl that was just like Blair, and it was subtle, but I was always having to make myself less sparkly so that she wouldn't feel insecure.กับพวกผู้หญิงคล้ายๆกับแบลร์มานานหลายปี มันมีเล่ห์เหลี่ยม แต่ฉันก็พยายามทำให้ฉันเด่นน้อยที่สุด The Serena Also Rises (2008)
I saw a Machiavellian streak that would make failure an impossibility.แต่ฉันเห็นความมีเล่ห์เหลี่ยม ที่จะทำให้เกิดความล้มเหลว Greatness Achieved (2008)
You have some lawyer tricks up your sleeve To help me protect my business.คุณพอจะมีเล่ห์เหลี่ยมที่สามารถดึงออกมาใช้ช่วยธุรกิจของฉันได้ Bargaining (2009)
He could be craftier about it,เขาสามารถมีเล่ห์เหลี่ยมกับเรื่องนี่ You're Undead to Me (2009)
Oh, look, it had to be subtle.โอ้ นี่ มันต้องมีเล่ห์เหลี่ยม The Death of the Queen Bee (2010)
Guy's not even subtle about it.ผู้ชายไม่ควรมีเล่ห์เหลี่ยม ทำแบบนั้น Let the Right One In (2010)
I just used an underhanded tactic against an underhanded guy.ฉันก็แค่ใช้เล่ห์เหลี่ยม กับคนที่มีเล่ห์เหลี่ยมเท่านั้นเอง Personal Taste (2010)
I stole his passport and his car keys but he escaped.ทั้งที่ฉันยึดทั้งพาสปอตและกุญแจรถแล้ว เค้ายังมีเล่ห์เหลี่ยมอีก Episode #1.7 (2010)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
artful    [ADJ] มีเล่ห์เหลี่ยม, See also: เต็มไปด้วยเล่ห์, Syn. crafty
foxy    [ADJ] ฉลาดแกมโกง, See also: มีเล่ห์เหลี่ยม, Syn. crafty, cunning, sly, Ant. forthright, honest, straightforward
shrewd    [ADJ] มีเล่ห์เหลี่ยม, Syn. crafty, cagey
subtle    [ADJ] มีเล่ห์เหลี่ยม, See also: เจ้าเล่ห์, Syn. cunning, ingenious, shrewd
tricky    [ADJ] มีเล่ห์เหลี่ยม, See also: หลอกลวง
tricky    [ADJ] เจ้าเล่ห์, See also: มีเล่ห์เหลี่ยม, กลิ้งกลอก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
artful(อาร์ท'ฟูล) adj. มีเล่ห์เหลี่ยม,ชำนาญ,เก่ง, Syn. cunning,crafty,sly ###A. artless,open
craftily(คราฟ'ทิลี) adv. มีเล่ห์เหลี่ยม
craftiness(คราฟ'ทิเนส) n. การมีเล่ห์เหลี่ยม
crafty(คราฟ'ที) adj. มีเล่ห์เหลี่ยม,เจ้าเล่ห์,มีฝีมือ,ประณีต,ชำนาญ,เชี่ยวชาญ., See also: craftily adv. craftiness n., Syn. deceitful,cunning ###A. guileless,honest
ingenuous(อินเจน'นุอัส) adj. เปิดเผย,ซื่อ,ตรงไปตรงมา,ไม่มีเล่ห์เหลี่ยม,ไร้เดียงสา., See also: ingenuousness n.
naive(นาอีฟว') adj. ง่าย ๆ ซื่อ ๆ ,ไม่มีเล่ห์เหลี่ยม,ไม่มีมารยา,ขาดประสบการณ์., Syn. simple,artless
naivete(นาอีฟเท') n. ความง่าย ๆ ซื่อ ๆ ,ความไม่มีเล่ห์เหลี่ยมหรือมารยา
sharp(ชาร์พ) adj. คม,คมกริบ,ชัด,ชัดเจน,แจ๋ว,เฉียบแหลม,เฉียบขาด,เข้มงวด,เย็นเฉียบ,เผ็ดร้อน,ฉุน,รุนแรง,เสียดแทง,แสบแก้วหู,กะทันหัน,ฉับพลัน,แหลมคม,ว่องไว,โกง,มีเล่ห์เหลี่ยม, (เสื้อผ้า) ทันสมัย,ไม่ออกเสียง,เสียงสูงข้างเดียว vt.,vi. เพิ่มระดับเสียงครึ่งเสียง adv. เสียงสูง
sinuous(ซิน'นิวอัส) adj. เป็นลูกคลื่น,คดเคี้ยว,วกวน,มีเล่ห์เหลี่ยม,คดโกง,อ้อมค้อม., See also: sinuousness n.
slick(สลิค) adj.,vt. (ทำให้) ลื่น,เป็นมัน,เรียบเป็นมัน,ไพเราะ,สุภาพ,เรียบร้อย,คล่องแคล่ว,ชำนาญ,มีเล่ห์เหลี่ยม,ปลิ้นปล้อน,กลับกลอก,ชั้นหนึ่ง,ยอดเยี่ยม,มหัศจรรย์. adv. ลื่น,ฉลาด. n.. สิ่วช่างไม้ชนิดหนึ่งที่มีใบกว้างกว่า2นิ้ว

English-Thai: Nontri Dictionary
artful(adj) ฉลาด,เก่ง,ชำนาญ,เจ้ามารยา,มีเล่ห์เหลี่ยม
craftiness(n) ความมีเล่ห์เหลี่ยม,ความเจ้าเล่ห์,ความเหลี่ยมจัด
guileless(adj) ตรงไปตรงมา,ไม่มีมารยา,ไม่มีเล่ห์เหลี่ยม
hoax(vt) หลอกลวง,เล่นตลก,เล่นกล,มีเล่ห์เหลี่ยม
ingenuous(adj) เปิดเผย,ตรงไปตรงมา,ซื่อ,ไม่มีเล่ห์เหลี่ยม
insidious(adj) เคลือบแฝง,มีเล่ห์เหลี่ยม
juggle(vi) เล่นกล,ตบตา,โกง,มีเล่ห์เหลี่ยม
sharp(adj) คม,แหลม,เฉียบแหลม,รุนแรง,โกง,มีเล่ห์เหลี่ยม
shifty(adj) มีเล่ห์เหลี่ยม,ฉลาด,ปลิ้นปล้อน
sinuosity(n) ความวกวน,ความคดเคี้ยว,ความมีเล่ห์เหลี่ยม,ความคดโกง

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top