Search result for

มีอำนาจ

(51 entries)
(0.0327 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -มีอำนาจ-, *มีอำนาจ*
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
In the future, each man will serve the state with absolute obedience.ในอนาคตทุกคนจะโหยหา รัฐบาลที่มีอำนาจเด็ดขาด The Great Dictator (1940)
You have the power to create machines, the power to create happiness.คุณมีอำนาจ ที่จะสร้างแรงผลักดัน อำนาจที่จะสร้างความสุข The Great Dictator (1940)
You have the power to make this life free and beautiful, to make this life a wonderful adventure.คุณมีอำนาจที่จะทำให้ ชีวิตมีอิสระและสวยงาม ที่จะทำให้ชีวิตนี้ มีเรื่องเล่าที่ยอดเยี่ยม The Great Dictator (1940)
In the name of democracy, let us use that power.ในชื่อของประชาธิปไตย ทุกคนจะมีอำนาจ The Great Dictator (1940)
These are the bosses of the camp, the elite.ที่เป็นผู้สูงศักดิ์ มีอำนาจในแคมป์ Night and Fog (1956)
When a mystery is too overpowering, one doesn't dare disobey.เมื่อความเร้นลับมันมีอำนาจล้นเหลือ คนเราย่อมไม่กล้าลบหลู่ The Little Prince (1974)
Mastersผู้ที่แสดงเป็นผู้มีอำนาจ Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
And the absolute being, the all-powerful, all-knowing, all-merciful infinite spirit, the supreme soul the King of Kings, and Lord of Lords the infinite, everlasting eternal being last came to you how?และแน่นอนที่สุดครับ ทุกคนนั้นมีอำนาจ เก่งกาจ ทุกคนศักดิ์สิทธิ์กันทั้งนั้น ดวงวิญญาณผู้ยิ่งใหญ่ Oh, God! (1977)
He's the boss, head man, top dog,เขาเป็นเจ้านาย หัวหน้า ผู้ มีอำนาจ Airplane! (1980)
We had a band powerful enough to turn goat piss into gasoline.พวกเรามีวงมีอำนาจเพียงพอฉี่แพะเป็นน้ำมัน The Blues Brothers (1980)
They see no reason to give their loyalty to rich and powerful men who simply want to take over the role of the British in the name of freedom.พวกเขาไม่เห็นว่าจะต้อง ภักดีต่อคนรวยและมีอำนาจ ผู้หวังสืบทอดบทบาทจากพวกอังกฤษ โดยอ้างเสรีภาพ Gandhi (1982)
England is so powerful.อังกฤษ มีอำนาจมาก Gandhi (1982)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
มีอำนาจ[adj.] (mī amnāt) EN: powerful ; masterful   FR: puissant
มีอำนาจมาก[adj.] (mī amnāt māk) EN: powerful   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
be in force[IDM] มีอำนาจ, See also: กลายเป็นกฎหมาย, ต้องเชื่อฟังกฎเกณฑ์
chief[ADJ] มีอำนาจสูงสุด, Syn. foremost, highest
command[VI] ควบคุม, See also: มีอำนาจเหนือ, Syn. order, direct, decree, bid, rule, govern
command[VT] ควบคุม, See also: มีอำนาจเหนือ, Syn. order, direct, decree, bid, rule, govern, restrain, check
dominate over[PHRV] มีอำนาจเหนือ, See also: มีอิทธิพลเหนือ, ควบคุม, Syn. domineer over
domineer over[PHRV] มีอำนาจเหนือ, See also: มีอิทธิพลเหนือ, ควบคุม, Syn. dominate over
gobble up[PHRV] มีอำนาจเหนือ
lord[VI] มีอำนาจหรืออิทธิพลเหนือ, Syn. domineer
Olympian[ADJ] มีอำนาจ, Syn. powerful
potent[ADJ] มีอำนาจ, See also: สามารถ, Syn. great, influential, mighty, Ant. weak, powerless

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
advisory(แอดไว' ซะรี) adj.,n. ซึ่งแนะนำ, มีอำนาจหรือหน้าที่แนะนำ, รายงาน, Syn. giving)
alcalde(แอลแคล' ดี) n., (pl. -des) นายกเทศมนตรีที่มีอำนาจพิจารณาคดี., Syn. alcade
almighty(ออลไม' ที) adj. ซึ่งมีอำนาจทุกอย่าง, ซึ่งมีความสามารถทุกอย่าง,ซึ่งมีอำนาจหรืออิทธิพลมาก,น่ากลัว, สุดขีด. -n. -Almighty พระ-เจ้า -almightiness n., Syn. all-powerful)
appellate(อะเพล'เลท) adj. เกี่ยวกับการอุทธรณ์,ซึ่งมีอำนาจพิจารณารับการอุทธรณ์
ascendancy(อะเซน'เดินซี) n. ภาวะขึ้นครองตำแหน่ง,ภาวะมีอำนาจ., Syn. ascendency, ascendance, ascendence
ascendant(อะเซน'เดินทฺ) n. ตำแหน่งที่ครอง,อิทธิพล,อำนาจ,บรรพบุรุษ. -adj. รุ่งเรือง,มีอำนาจ,ฐานะได้เปรียบ,ก้าวหน้า,มีอิทธิพลเหนือ
ascendent(อะเซน'เดินทฺ) n. ตำแหน่งที่ครอง,อิทธิพล,อำนาจ,บรรพบุรุษ. -adj. รุ่งเรือง,มีอำนาจ,ฐานะได้เปรียบ,ก้าวหน้า,มีอิทธิพลเหนือ
authoritative(ออธอ'ริเททิฟว) adj. ซึ่งมีอำนาจ,เชื่อถือได้,มีหลักฐานพิสูจน์ได้,เผด็จการ
authority(ออธอ'ริที) n. เจ้าหน้าที่,อำนาจ (ในหน้าที่ตำแหน่ง) ,ผู้มีอำนาจ,ผู้เป็นต้นตำรับ,ทางราชการ,แหล่งข้อมูลหรือคำแนะนำที่เชื่อถือได้,ความเชื่อถือได้,ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง,อำนาจทางนิตินัย,อำนาจการเป็นตัวแทน,ความเชี่ยวชาญ, พยาน,การให้การ (คำที่มีความหมายเหมือนก
autocracy(ออทอค'คระซี) n. อัตตาธิปไตย,เอกาธิปไตย,ผู้มีอำนาจเด็ดขาด,การปกครองโดยผู้มีอำนาจเด็ดขาด,ราชาธิปไตยแบบกษัตริย์ที่มีอำนาจเด็ดขาด,ระบบเผด็จการ. autocratic (al) adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
almighty(adj) ยิ่งใหญ่,มีอานุภาพ,มีอำนาจมาก,มีอิทธิพล
ascend(vi,vt) ขึ้นไป,มีอำนาจ,เฟื่องฟู
ascendent(adj) สูงขึ้น,เฟื่องฟู,รุ่งเรือง,มีอำนาจ,มีอิทธิพลเหนือ
authoritative(adj) เผด็จการ,มีอำนาจ
autocrat(n) ผู้มีอำนาจเด็ดขาด
autocratic(adj) เผด็จการ,มีอำนาจเด็ดขาด
BIG big gun(n) ผู้มีอิทธิพล,ผู้มีอำนาจ,บุคคลสำคัญ
control(vt) ควบคุม,บังคับบัญชา,บังคับ,บงการ,มีอำนาจเหนือ
dominance(n) การครอบงำ,ความมีอำนาจเหนือ,การปกครอง,ความเด่น
dominant(adj) ซึ่งมีอำนาจเหนือ,ซึ่งมีบทบาทสำคัญ,เด่น,มีอิทธิพลต่อ

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
competent (n ) มีอำนาจ
hold sway over (vt ) มีอำนาจเหนือ, มีอิทธิพลเหนือ
hypnotic (adj ) มีอำนาจในการสะกดจิต

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
強い[つよい, tsuyoi] Thai: มีอำนาจ English: powerful

German-Thai: Longdo Dictionary
befugt(adj) |zu etwas befugt sein| มีสิทธิหรืออำนาจในการกระทำการสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เช่น Ich bin nicht dazu befugt, Ihnen Aufkunft zu geben. ฉันไม่มีอำนาจในการให้ข้อมูลคุณ
mächtig(adj) ที่มีพละกำลัง, ที่มีอำนาจ, See also: S. stark, kraftvoll

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Dominante {f} (vt ) มีอำนาจเหนือ,ครอบงำ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top